eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › "Przeglądy konserwacyjne, usługi serwisowe oraz modernizacja lub rozbudowa systemów dozoru telewizyjnego CCTV w obiektach Komendy Głównej Policji w Warszawie".Ogłoszenie z dnia 2023-02-03

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Przeglądy konserwacyjne, usługi serwisowe oraz modernizacja lub rozbudowa systemów dozoru telewizyjnego CCTV w obiektach Komendy Głównej Policji
w Warszawie”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Główna Policji

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012137497

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Puławska 148/150

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-624

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniakgp@policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.policja.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przeglądy konserwacyjne, usługi serwisowe oraz modernizacja lub rozbudowa systemów dozoru telewizyjnego CCTV w obiektach Komendy Głównej Policji
w Warszawie”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-764bd66e-9d41-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00079045

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne, związane z wykorzystaniem Platformy, zostały przedstawione w Rozdziale XII oraz na stronie Platformy E-Zamawiający w zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego ( Instrukcja dla Wykonawców).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zawarte są w załączniku nr 8 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2/Cir/23/MR

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są przeglądy konserwacyjne, usługi serwisowe oraz modernizacja lub rozbudowa systemów dozoru telewizyjnego CCTV w obiektach Komendy Głównej Policji w Warszawie.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50324100-3 - Usługi w zakresie konserwacji systemu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: K2 – cena roboczogodziny

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: K3 – czas reakcji – rozumiany jako przyjazd na obiekt, diagnoza i podjęcie działań serwisowych

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu oraz spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1.1. zdolności technicznej lub zawodowej, w tym:
A) wykonania w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej:
- 1 usługi polegającej na konserwacji systemu CCTV, o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto,
- 2 usług polegających na instalacji lub rozbudowie systemu CCTV, o łącznej wartości co najmniej 25 000,00 zł brutto,
B) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym co najmniej:
- 1 osobą, która będzie wykonywać zamówienie, posiadającą świadectwo kwalifikacji elektrycznej do 1kV na stanowisku eksploatacji zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
- 1 osobą, która będzie wykonywać zamówienie, posiadającą świadectwo kwalifikacji elektrycznej do 1kV na stanowisku dozoru zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
- 2 osobami, które będą wykonywać zamówienie, gdzie każda z tych osób posiada wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego określone w przepisach ustawy o ochronie osób i mienia,
- 2 osobami, które będą wykonywać zamówienie, które ukończyły szkolenie w zakresie obsługi, instalacji i serwisu analogowych systemów CCTV,
- 2 osobami, które będą wykonywać zamówienie, które ukończyły szkolenie w zakresie obsługi, instalacji i serwisu systemów CCTV IP firmy HIKVISION,
- 1 osobą, która będzie wykonywać zamówienie, posiadającą wiedzę i doświadczenie w zakresie konfiguracji i instalacji urządzeń systemu CCTV firmy PELCO serii Digital Centry.
UWAGA:
Zamawiający dopuszcza łączenie wymaganych uprawnień przez osoby zdolne do wykonania zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania) następujących podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia:
W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia:
1.2.1 oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
1.2.2 odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2 W przypadku podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach art. 118 Pzp, wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, w odniesieniu do każdego z tych podmiotów.
3 Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający nie będzie wzywał do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
4 Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
5 Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania) następujących podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia:
1.1 W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1.1.1 wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; (zalecaną treść wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ)
1.1.2 wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zalecaną treść wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

3. Wykonawca składa Ofertę poprzez:
3.1. wypełnienie Formularza ofertowego (systemowego) na platformie w zakładce „OFERTY".
3.2. dodanie pozostałych dokumentów (załączników) określonych w niniejszej SWZ, podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentacji.
Czynności określone w pkt 3.2 realizowane są poprzez wybranie polecenia „Dodaj dokument" i wybranie docelowego pliku, który ma zostać wczytany.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ ZŁOŻYĆ WYKONAWCY Z OFERTĄ
1. Formularz ofertowy wypełniany na platformie zakupowej.
2. Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego - według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z tych wykonawców.
Ofertę i oświadczenie, sporządza się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).
Oferta i oświadczenie musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej albo przez osobę umocowaną do podpisania oferty.
3. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dotyczące zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług które wykonają poszczególni wykonawcy art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy danego Wykonawcy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z art. 58 ustawy Pzp wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum) pod warunkiem, że ustanowią oni pełnomocnika określając zgodnie z art. 58 ust. 2 zakres jego uprawnień wobec zamawiającego.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W przypadku, o którym mowa w ust. powyżej, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w treści Umowy, gdy:
a) powstała możliwość zastosowania nowszych lub korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań w zakresie oprogramowania, komponentów sprzętu lub w przypadku zakończenia jego produkcji i braku dostępności na rynku, celem dokonania naprawy pod warunkiem, że urządzenie będzie posiadało parametry nie gorsze od naprawianego modelu i nie spowoduje to podwyższenia ceny Umowy,
b) zmiana sposobu wykonywania zobowiązania jest niezbędna, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub konieczna w celu prawidłowego wykonywania Umowy.
2. Zgodnie z art. 436 ust. 4 pkt. b) ustawy Pzp Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy w sytuacji zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
3. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług – wynagrodzenie przewidziane niniejszą umową ulegnie zmianie odpowiedniej do zmiany VAT (ulegnie korekcie o wysokość zmiany podatku VAT), przy czym powyższa zmiana będzie miała zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do części wynagrodzenia objętego fakturami wystawionymi po dacie wejścia w życie zmiany przepisów prawa wyprowadzających nowe stawki podatku.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 lit. b, lit. c i lit. d Strona wnioskująca o zmianę wynagrodzenia obowiązana jest wykazać drugiej stronie czy i jaki wpływ zmiany te będą miały na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
5. Strony zobowiązane są do informowania się wzajemnie o okolicznościach uzasadniających konieczność dokonania zmiany umowy.
6. Strony są uprawnione do wprowadzania do Umowy zmian nieistotnych, zdefiniowanych w art. 455 Ustawy Pzp.
7. Zamawiający nie przewiduje zmian wynagrodzenia w pierwszym roku obowiązywania umowy z zastrzeżeniem ust. 2 oraz ust. 8.
8. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, na zasadach określonych poniżej:
1) w latach następnych po upływie pierwszego roku obowiązywania umowy, począwszy od kolejnego pełnego miesiąca kalendarzowego obowiązywania umowy;
2) jeżeli zmiana cen materiałów lub kosztów realizacji przedmiotu umowy przekroczy poziom 3% wzrostu lub spadku cen lub kosztów stosunku do średniej wskaźnika inflacji z ostatnich trzech lat;
3) Wniosek o zmianę może dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia za usługi, roboty nie odebrane do dnia złożenia wniosku tj. nie ujęte w protokołach konserwacji podpisanych do dnia złożenia wniosku.
4) Wartość zmiany (WZ) określa się na podstawie wzoru: WZ = W x F%, przy czym:
W- wynagrodzenie netto za roboty, usługi, o których mowa w ust. 8a,
F- wskaźnik wzrostu (spadku) cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny za poprzedni rok kalendarzowy.
9. Obliczoną w sposób określony w ust. 8b wartość należy dodać proporcjonalnie do wartości umowy, w zakresie usług, o których mowa w ust. 8a.
cd w sekcji IX - Pozostałe informacje

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-14 08:50

8.2.) Miejsce składania ofert: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-14 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

zmiany umowy
10. Wartość zmiany należy powiększyć o należny podatek VAT.
11. Zmianę umowy dotyczącą zmiany wynagrodzenia, po zaakceptowaniu wniosku przez obie strony wprowadza się aneksem do umowy.
12. Możliwe jest wprowadzenie kolejnych zmian wynagrodzenia w przypadku o którym mowa
w ust. 8 z zastrzeżeniem, że będą one wprowadzone nie częściej niż raz na kwartał.
13. Maksymalna zmiana wartości wynagrodzenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy tj. suma wszystkich wprowadzonych zmian z uwzględnieniem postanowień ust. 8 nie może przekroczyć łącznie wartości stanowiącej 15% pierwotnej wartości przedstawionej w umowie.

Wymagany termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.