eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sochaczew › 安iadczenie us逝g ca這dobowej ochrony mienia na rzecz ZOZ Szpitala Powiatowego w SochaczewieOg這szenie z dnia 2023-02-03


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
安iadczenie us逝g ca這dobowej ochrony mienia na rzecz ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Zesp馧 Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017222233

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Batalion闚 Ch這pskich 3/7

1.5.2.) Miejscowo嗆: Sochaczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-500

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL926 - 砰rardowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dor@szpitalsochaczew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.szpitalsochaczew.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - samodzielny publiczny zak豉d opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

安iadczenie us逝g ca這dobowej ochrony mienia na rzecz ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-96c1e928-a38d-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00079035

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-02-03

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00078271/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.3.2 Ochrona mienia

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalsochaczew

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalsochaczew

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalsochaczew

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: EK-ZZ/ZP.261.01.U.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest 鈍iadczenie us逝g ca這dobowej ochrony mienia na rzecz ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie.

Kod CPV – 79710000-4

1. Realizacja przedmiotu zam闚ienia
1. Posterunek sta造 nr 1 w budynku g堯wnym A w godz. 7:00-7:00 – koordynator – zapewniaj帷y ca這dobow obsad - Wej軼ie g堯wne (w holu parteru bloku C)
2. Monitorowanie sygnalizacji alarmowej budynku B – reagowanie na sygna造 alarmowe przez grup interwencyjn.; poprzez fizyczne sprawdzenie obiektu i poinformowanie o wynikach na nr tel: 501 870 254 lub 501 945 162
3. Posterunek pieszy w godzinach od 22:00-6:00 w okresie od 1 kwietnia do 30 wrze郾ia i od 19:00-7:00 w okresie od 1 pa寮ziernika do 31 marca – zgodnie z marszrut ustalon z Zamawiaj帷ym.
4. Grupa interwencyjna musi posiada wpis na list kwalifikowanych pracownik闚 ochrony fizycznej.
5. Dojazd grupy interwencyjnej nie mo瞠 by d逝窺zy ni 10 minut od zg這szenia.
6. W przypadku wyst徙ienia zagro瞠nia bezpiecze雟twa ( informacja o pod這瞠niu 豉dunku, po瘸r, itp.) na terenie Szpitala ( w budynkach oraz na zewn徠rz) po otrzymaniu informacji od Dyrekcji Szpitala lub osoby upowa積ionej, we wskazany rejon skierowany b璠zie patrol (grupa) interwencyjna, celem wzmocnienia ochrony i izolowania zagro穎nego terenu.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 79710000-4 - Us逝gi ochroniarskie

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 24 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ulga PFRON

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy:
1) nie podlegaj wykluczeniu;
2) spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷e:
a) Zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym; (wpis do rejestru jednego z rejestr闚 zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w kt鏎ym maj siedzib lub miejsce zamieszkania)
b) Uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚: Wykonawca musi posiada uprawnienia do prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej w zakresie us逝g ochrony os鏏 i mienia, realizowanych w formie bezpo鈔edniej ochrony fizycznej – koncesja MSWiA na wykonywanie dzia豉lno軼i gospodarczej w zakresie us逝g ochrony os鏏 i mienia zgodni z ustaw z dnia 22 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1099 z p騜n.zm) o ochronie os鏏 i mienia - warunek w przypadku wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie jest spe軟iony, je瞠li co najmniej jeden z wykonawc闚 posiada uprawnienia i zrealizuje us逝g do realizacji kt鏎ej te uprawnienia s wymagane)
c) Zdolno軼i technicznej lub zawodowej. (kwalifikacje zawodowe, do鈍iadczenie, potencja techniczny:
– Wykonawca musi posiada uprawnienia potwierdzaj帷e zdolno嗆 przedsi瑿iorcy ochrony informacji „poufnych” z wy陰czeniem mo磧iwo軼i ich przetwarzania; ; - Aktualne 鈍iadectwo bezpiecze雟twa przemys這wego III stopnia o klauzuli „poufne”
- Wykonawca musi posiada uprawnienia do u篡wania radiowych urz康ze nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, pracuj帷ych na wydzielonym pa鄉ie radiowym w s逝瘺ie radiokomunikacyjnej ruchomej l康owej typu dyspozytorskiego;
- Wykonawca musi dysponowa :
1. stacj monitorowania alarm闚,
2. liczb min. 3 radiotelefon闚 o mocy do 1W,
3.min. 2 pojazdami, przeznaczonymi do dzia豉nia grupy interwencyjnej/patrolu interwencyjnego.
- Wykonawca wykona lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert 2 us逝gi ochrony mienia o warto軼i nie mniejszej ni 600.000,00 z brutto ka盥a

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotycz帷e wadium:

1. Wykonawca zobowi您any jest wnie嗆 wadium w wysoko軼i: 7.512,00 z這tych
2. Wadium mo瞠 by wniesione w:
1) pieni康zu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r, o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsi瑿iorczo軼i (Dz.U. z 2019r. poz. 310, 836 i 1572

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z zapisami projektu umowy stanowi帷ego za陰cznik nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-02-14 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalsochaczew

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-14 10:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: 30 dni

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.