eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Cieszków › "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Cieszkowie"Ogłoszenie z dnia 2023-02-02

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego
w Cieszkowie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CIESZKÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934680

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: GRUNWALDZKA 41

1.5.2.) Miejscowość: Cieszków

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-330

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ug.cieszkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cieszkow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego
w Cieszkowie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d79a461f-a301-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00078967

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00068294/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Termomodernizacja Szkoły Podsatwowej im. Janusza Kusocińskiego w Cieszkowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d79a461f-a301-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 ustawy, komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym oferty oraz wszelkie oświadczenia, wnioski (w tym o wyjaśnienie treści SWZ), zawiadomienia i informacje przekazywane są przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Szczegóły w pkt 8 SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegóły w pkt 8 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegóły w pkt 40 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegóły w pkt 40 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FZ.271.1.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest.:

„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Cieszkowie”

Zadanie realizowane w ramach Projektu nr RPDS.12.02.00-02-0051/21 pt. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Cieszkowie” w ramach Działania nr 12.2 w Osi Priorytetowej nr 12 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia obejmuje :
a) wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku
b) ocieplenie ścian powyżej poziomu gruntu ( w tym ocieplenie ościeży okien i drzwi)
c) przebudowę schodów zewnętrznych zgodnie z projektem budowlanym tj. schody do świetlicy z przebudową wejścia, schody na poziom parteru do kuchni i pom. użytkowych na elewacji zachodniej,
d) przebudowę lub remont pozostałych schodów zewnętrznych i podestów ( malowanie, wymiana tynków, izolacje przeciwwilgociowe, przełożenie okładzin stopni lub naprawa, wymiana oraz naprawa balustrad.
e) wymianę szafki gazowej zaworu instalacji gazu kuchni – elewacja zachodnia
f) wykonanie zadaszenia nad drzwiami od strony parku
g) wymianę drzwi zewnętrznych z placu pomiędzy budynkami za mała salą gimnastyczną na drzwi metalowe o wsp. U max = 1,3 [W/m2*K]
h) wymianę drzwi o wymiarach 180x120 cm ( wejście do Sali gimnastycznej/ na drzwi z profili aluminiowych o wsp. U max = 1,3 [W/m2*K]
i) wymianę drzwi wejścia do szkoły na elewacji wschodniej o wym. 190x 315 cm i ścianki z drzwiami wiatrołapu na ślusarkę z profili aluminiowych o wsp. U max = 1,3 [W/m2*K] oraz wykonanie zadaszenia nad spocznikiem przed wejściem
j) wymianę drzwi zewnętrznych do mieszkania dozorcy, kotłowni, magazynu na drzwi z profili aluminiowych o wsp. U max = 1,3 [W/m2*K]
k) montaż drzwi zewnętrznych do świetlicy z wybiciem otworu, drzwi z profili aluminiowych o wsp. U max = 1,3 [W/m2*K]
l) przebudowę daszku przy mieszkaniu o wym. 200 x 600 cm.
m) przebudowę schodów i elementów rozebranych podczas prac wykonania izolacji
n) remont schodów zewnętrznych przez przełożenie lub remont okładzin z wykonaniem hydroizolacji
o) remont balustrad i ich malowanie

UWAGA : Zamówienie nie dotyczy dachów i łukowej hali sportowej ścian szczytowych i podłużnej północnej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45321000-3 - Izolacja cieplna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy ocenie ofert i wyborze oferty oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie postępować zgodnie z
wymaganiami ustawy. Kryteria oceny ofert to: cena - 60 pkt, okres gwarancji - 40 pkt.
Szczegółowy opis znajduje się w punkcie 18 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
- przedstawi informację z banku o posiadaniu dostępu do środków finansowych i/ lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 1 000 000,00 zł
- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 500 000,00 złotych,
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwa zadania budowlane związane z ociepleniem budynku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej*

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Szczegóły w pkt 12 SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Szczegóły w pkt 12 SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający żąda wniesienia wadium.
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert .
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 PLN).
Szczegóły w pkt 30 SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Szczegóły w pkt 12 i 13 SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy zawarte są w załączniku nr 9 do SWZ - Wzór umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-17 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na Portalu e-Zamówienia. Skrytka odbiorcza(ePUAP): /85k2waq7tr/skrytka

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-17 13:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-17

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.