eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Świadczenie usług hotelowych, gastronomicznych oraz wynajmu sal konferencyjnych z obsługą techniczną na potrzeby organizowanej przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury konferencji w Nałęczowie.Ogłoszenie z dnia 2023-02-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług hotelowych, gastronomicznych oraz wynajmu sal konferencyjnych z obsługą techniczną na potrzeby organizowanej przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury konferencji w Nałęczowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140580428

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Przy Rondzie 5

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-547

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 012 617 96 85

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@kssip.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.kssip.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług hotelowych, gastronomicznych oraz wynajmu sal konferencyjnych z obsługą techniczną na potrzeby organizowanej przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury konferencji w Nałęczowie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ea9dacc1-a2dc-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00078831

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=d02d3ad5-085f-43bf-b39c-b8dd2427afd5

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem
Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
Szczegółowe informacje Rozdział 8 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzule informacyjne z art. 13 i art. 14 RODO znajdują się w SWZ, w zał. nr 1 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BA-X.2611.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 65751,13 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelowych, gastronomicznych oraz wynajmu sal konferencyjnych z obsługą techniczną na potrzeby organizowanej przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury konferencji w Nałęczowie.
Opis przedmiotu zamówienia jest szczegółowo określony w załączniku nr 2 do SWZ.
Sposób realizacji przedmiotu zamówienia jest szczegółowo określony w projektowanych postanowieniach umowy (we wzorze umowy), które stanowią załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55100000-1 - Usługi hotelarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55120000-7 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
2. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Kryteria oceny ofert i ich waga:
- cena oferty – 80 pkt (80 %);
- Aspekt społeczny i środowiskowy”: kawa wykorzystywana do wykonywania usługi posiadająca etykietę (certyfikat) Fairtrade lub inną równoważną etykietę (certyfikat)- 20%;

Ocena ofert w powyższych kryteriach dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym (załącznik numer 1 do SWZ). W przypadku nie wypełnienia odpowiedniej rubryki dane nie podlegają uzupełnieniu w ramach kryterium oceny ofert.
a) cena oferty
punkty w kryterium cena oferty zostaną przyznane wg wzoru:
a = (C min/C n) x 80 pkt ( punktów);
gdzie:
C min – cena oferty z najniższą ceną,
C n – cena oferty ocenianej;
b) Aspekt społeczny i środowiskowy”: kawa wykorzystywana do wykonywania usługi posiadająca etykietę (certyfikat) Fairtrade lub inną równoważną etykietę (certyfikat)- 20%
Zamawiający, oceniając kryterium, będzie brał pod uwagę zadeklarowanie przez Wykonawcę, do przygotowania posiłków w całości, kawy posiadającej etykietę (certyfikat) Fairtrade lub inną etykietę (certyfikat) równoważną, która potwierdza, że drobni producenci/rolnicy otrzymali przynajmniej cenę minimalną zapewniającą im zwrot kosztów produkcji i godziwe wynagrodzenie, wypłacona została im roczna premia Fairtrade lub równoważna premia na projekty rozwojowe wspierające społeczność lokalną, zapewniona jest możliwość udzielania prefinansowania zakupu kawy przez grupę producencką, zapewnione są odpowiednie warunki socjalne zgodnie z Konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy (ochrona praw kobiet i przeciwstawianie się ich dyskryminacji, zakaz pracy przymusowej i niewykorzystywanie pracy dzieci, wolność zrzeszania się, bezpieczeństwo i ochrona zdrowia) oraz przestrzegane są standardy środowiskowe (producent ocenia swoje oddziaływanie na środowiskowo i tworzy plan jego minimalizacji, stopniowe ograniczanie użycia w rolnictwie środków chemicznych, zakaz stosowania GMO, stopniowe wdrażanie zrównoważonych systemów zagospodarowania odpadów, zapobieganie pożarom lasów).
Zamawiający wymaga aby serwowana podczas posiłków kawa spełniała wymogi i kryteria społeczne oraz środowiskowe określone w etykiecie Fairtrade lub równoważne wskazane powyżej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli wypełnienia zobowiązania Wykonawcy określonego w pozacenowym kryterium „aspekt społeczny i środowiskowy” (przy zaoferowaniu przez Wykonawcę tego kryterium) w sposób określony w projektowanych postanowienia umowy. Zamawiający ma prawo do zastosowania sankcji z tytułu niespełnienia warunków opisanych w kryterium „aspekt społeczny i środowiskowy” (przy zaoferowaniu przez Wykonawcę tego kryterium). Wysokość kar określona została w projektowanych postanowienia umowy (załącznik nr 3 do SWZ). Ocena ofert w powyższym kryterium dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowy (załącznik numer 1 do SWZ).
W przypadku nie wypełnienia w formularzu ofertowym odpowiedniej rubryki oferta otrzyma 0 punktów. W przypadku zadeklarowania w Formularzu ofertowym zastosowania do przygotowania kawy podczas posiłków posiadającej etykietę (certyfikat) Fairtrade lub inną etykietę (certyfikat) równoważną, potwierdzającą spełnienie przez ten produkt wskazanych powyżej kryteriów, Wykonawca otrzyma 20 punktów.
c) Ostateczna liczba punktów (O) uzyskanych przez Wykonawcę obliczana jest jako suma wszystkich punktów poszczególnych kryteriów przy czym 1% = 1 pkt
O = a + b .
3. Do oceny będą brane pod uwagę ceny brutto.
4. Wyniki powyższych działań zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, spośród ofert spełniających warunki określone w SWZ, która uzyska najwyższą sumę punktów w kryteriach wskazanych w ust. 2.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekt społeczny i środowiskowy": kawa wykorzystywana do wykonywania usługi posiadająca etykietę (certyfikat) Fairtrade lub inną równoważną etykietę (certyfikat)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

wymagania dotyczące określonej etykiety, zgodnie z art. 104 ustawy - etykiety społecznej

wymagania dotyczące określonej etykiety, zgodnie z art. 104 ustawy - etykiety środowiskowej (tzw. Ekoetykieta)

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w SWZ w następującym układzie:

1) wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną „Formularz oferty” – wg Załącznika nr 1 do SWZ;
2) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Rozdziale 7 ust. 2 i 3 SWZ;
a) oświadczenie, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ, o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale 6 SWZ;
b) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania: dokumenty rejestrowe lub pełnomocnictwo;
c) zastrzeżenie tajemnicą przedsiębiorstwa informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(jeśli dotyczy);
3) informacje o których mowa w Rozdziale 13 ust. 11 SWZ (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie postępowania udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy, wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu ”, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia z postępowania. Szczegóły w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego – wzór umowy zawarty jest w załączniku nr 3 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach opisanych w szczególności projektowanych postanowień umowy załącznik nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie żądania określonej etykiety lub wskazania mającego zastosowanie wymagania określonej etykiety, zgodnie z art. 104 ustawy: - etykiety społecznej

w zakresie żądania określonej etykiety lub wskazania mającego zastosowanie wymagania określonej etykiety, zgodnie z art. 104 ustawy: - etykiety środowiskowej (tzw. Ekoetykieta)

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę wobec którego zachodzą przesłanki określone w art. 7 ust. 1 Ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa Narodowego (Dz.U z 2022 r. poz. 835). Wykluczenie Wykonawcy następuje na okres trwania
okoliczności określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, w terminach określonych w art. 308 ust. 2 lub 3 ustawy Pzp.
3. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4. Wybrany w drodze niniejszego postępowania Wykonawca winien przed podpisaniem umowy złożyć Zamawiającemu:
1) informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie Zamawiającego;
2) pełnomocnictwo, chyba że dokumentach postępowania znajdują się dokumenty lub pełnomocnictwa upoważaniające osoby lub osobę do podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy lub w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego;
3) polisę lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 100.000,00 zł, wraz z dowodem zapłacenia wymaganej składki bądź raty składki ubezpieczeniowej, stosownie do postanowień określonych w projektowanych postanowieniach umowy;
4) ewentualny wykaz podwykonawców.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Usługa będzie świadczona od dnia zawarcia umowy do dnia 22.03.2023 roku. Planowany termin realizacji usługi został wskazany w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SWZ).
6. Szczegóły w SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.