eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Liche Stary › 安iadczenie us逝g cateringowych na potrzeby Szko造 Podstawowej w Licheniu StarymOg這szenie z dnia 2023-02-02

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
安iadczenie us逝g cateringowych na potrzeby Szko造 Podstawowej w Licheniu Starym

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: SZKOx PODSTAWOWA IM. MJR HENRYKA SUCHARSKIEGO W LICHENIU STARYM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001196873

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Koni雟ka 48

1.5.2.) Miejscowo嗆: Liche Stary

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-563

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koni雟ki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sp.lichen@konin.lm.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://splichen.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

安iadczenie us逝g cateringowych na potrzeby Szko造 Podstawowej w Licheniu Starym

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-00607642-a2e7-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00078694

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-02-02

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00005929/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.3.1 安iadczenie us逝g cateringowych na potrzeby Szko造 Podstawowej w Licheniu Starym

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-00607642-a2e7-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Komunikacja w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia odbywa si przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej, za po鈔ednictwem Platformy e-zam闚ienia, dost瘼nej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej pod adresem e-mail: sp.lichen@konin.lm.pl

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zamawiaj帷y zrealizowa obowi您ek informacyjny w SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiaj帷y zrealizowa obowi您ek informacyjny w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest us逝ga cateringu - przygotowanie i dostarczenie wy篡wienia dla oko這 125 dzieci (w tym ok. 13 dzieci, dla kt鏎ych posi趾i finansowane s przez M-GOPS w 奸esinie) w wieku 3-14 lat, kt鏎e b璠 ucz瘰zcza do Szko造 Podstawowej w Licheniu Starym.
2. Nazwa i kod przedmiotu zam闚ienia wg Wsp鏊nego S這wnika Zam闚ie (CPV):
55523100-3 - Us逝gi w zakresie posi趾闚 szkolnych,
55321000-6 - Us逝gi przygotowywania posi趾闚,
55524000-9 - Us逝gi dostarczania posi趾闚 do szk馧.
3. Zamawiaj帷y nie dokonuje podzia逝 zam闚ienia na cz窷ci ze wzgl璠闚 organizacyjnych, w zwi您ku z mo磧iwymi nadmiernymi kosztami wykonania zam闚ienia. Tym samym zamawiaj帷y nie dopuszcza sk豉dania ofert cz窷ciowych, o kt鏎ych mowa art. 7 pkt 15 ustawy Pzp.
4. Przedmiot zam闚ienia obejmuje us逝gi do篡wiania dzieci przedszkolnych i uczni闚 Szko造 Podstawowej w Licheniu Starym w 陰cznej szacowanej ilo軼i 125 os鏏 (74 przedszkolak闚 i 51 uczni闚).
5. Zakres us逝g oraz ich opis zawarte s w dokumencie „Opis przedmiotu zam闚ienia”, stanowi帷ym za陰czniki nr 1 do SWZ.
6. Przyj皻e wielko軼i okre郵aj帷e ilo軼i uczni闚 i ilo軼i spo篡wanych posi趾闚 w okresie obowi您ywania umowy stanowi dane szacunkowe. Dlatego te Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 skorzystania z prawa opcji polegaj帷ego na zmniejszeniu lub zwi瘯szeniu ilo軼i us逝g opisanych w za陰czniku nr 1 do SWZ. Prawo opcji zastosowane zostanie, je瞠li w trakcie realizacji us逝g oka瞠 si, 瞠 planowane ilo軼i posi趾闚 zosta造 przeszacowane lub niedoszacowane. Zmiana zakresu ilo軼iowego
w ramach prawa opcji mo瞠 wp造n望 na zmian wynagrodzenia umownego
w wysoko軼i:
a) maksymalnie 20% warto軼i zam闚ienia podstawowego w odniesieniu do zwi瘯szenia zakresu us逝g,
b) maksymalnie 10% w odniesieniu do zmniejszenia ilo軼i dostarczanych posi趾闚.
7. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu lub zwi瘯szeniu, proporcjonalnie do faktycznie wykonywanych ci庵造ch us逝g cateringowych, uzale積ionych od ilo軼i dzieci i m這dzie篡 korzystaj帷ych
z do篡wiania.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 55523100-3 - Us逝gi wzakresie posi趾闚 szkolnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Us逝gi przygotowywania posi趾闚

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 9 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy nale膨cy do kr璕u podmiot闚 wymienionych w art. 94 ust.1, kt鏎zy nie podlegaj wykluczeniu i spe軟iaj warunek udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷y uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚.
Warunek ten zostanie spe軟iony, je瞠li Wykonawca wyka瞠, 瞠 jest uprawnionym zak豉dem do produkowania lub wprowadzania do obrotu 篡wno軼i, zgodnie z ustaw
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpiecze雟twie 篡wno軼i i 篡wienia (Dz. U. z 2022, poz. 2132).

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy stanowi za陰czniki nr 4a i 4b do SWZ.
Z Wykonawc, kt鏎ego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz, zostan zawarte umowy – ze Szko陰 Podstawow w Licheniu Starym i odr瑿nie z Miejsko-Gminnym O鈔odkiem Pomocy Spo貫cznej w 奸esinie, przygotowane na podstawie za陰cznik闚, o kt鏎ych mowa w powy窺zym pkt, uzupe軟ionych o dane z oferty.
2. Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 wprowadzenia zmian do zawartych um闚, na podstawie art. 455 ust.1 pkt 1 ustawy, w spos鏏 i na warunkach opisanych
w za陰cznikach nr 4a i 4b do SWZ.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-02-10 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 10:05

8.4.) Termin zwi您ania ofert: 30 dni

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.