eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kostrzyn › Kompleksowa dostawa gazu ziemnego i świadczenie usługi dystrybucji do obiektów Zakładu Komunalnego w KostrzynieOgłoszenie z dnia 2023-02-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego i świadczenie usługi dystrybucji do obiektów Zakładu Komunalnego w Kostrzynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Komunalny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 632023635

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poznańska 2

1.5.2.) Miejscowość: Kostrzyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-025

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 616698910

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@zkkostrzyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zkkostrzyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zaopatrzenie mieszkańców w wodę i odprowadzenie ścieków

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego i świadczenie usługi dystrybucji do obiektów Zakładu Komunalnego w Kostrzynie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b209894c-a2f5-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00078622

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00030817/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektów Zakładu Komunalnego w Kostrzynie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b209894c-a2f5-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl, w zakresie dotyczącym składania ofert oraz oświadczenia składanego na podstawie art. 125 ustawy Pzp. Zamawiający dopuszcza możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń (innych niż dołączane do oferty) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w postaci e-mail: zamowienia@zkkostrzyn.pl Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w „Centrum pomocy” platformy e-Zamówienia pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”
odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do
komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: http://ezamowienia.gov.pl/pl/ oraz http://bip.zkkostrzyn.pl/kostrzynzk/bip/przetargi-i-zapytania-ofertowe/2023/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozdziałem XXI SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z rozdziałem XXI SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.1.2.2.2023/PN

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 800000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kompleksowej dostawy paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego do obiektu Zakładu Komunalnego w Kostrzynie i zapewnienie świadczenia usługi dystrybucji do instalacji znajdującej się w obiekcie Zamawiającego, zwanym dalej – punktem poboru gazu (PPG) wskazanym w załączniku nr 2 do SWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym nazwę i lokalizację obiektu, prognozowane zapotrzebowanie na gaz ziemny w okresie obowiązywania Umowy, rodzaje taryf, moc umowną, miejsce dostarczania oraz niezbędne dane w celu realizacji Umowy zawiera załącznik nr 2 do SWZ.
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami Umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy świadczenia usług dystrybucji gazu (umowa kompleksowa) i będzie wykonywana zgodnie z przepisami ustawy prawo energetyczne, Kodeksu Cywilnego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

65210000-8 - Przesył gazu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający informuje, że przy świadczeniu usługi kompleksowej będącej przedmiotem zamówienia przewiduje zastosowanie prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust 1 Pzp. W toku realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości zakupionego paliwa gazowego i/lub wartości dystrybucji zakupionego paliwa gazowego, w zakresie do ± 20% względem ilości (wartości) zamówienia określonej w Załączniku nr 1a do SWZ. Zaistnienie okoliczności, o której mowa powyżej, spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia - realizacji prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli skierowanego przez Zamawiającego do Wykonawcy w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie, określenie ilości i taryf dostaw oraz numer umowy, na podstawie której realizowane jest prawo opcji.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z rozdziałem XVI SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki, zgodnie z opisem w rozdziale VI SWZ.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w tym
zakresie, jeżeli: wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową są wpisani do jednego z rejestrów
zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania. Warunek w
powyższym zakresie, nie został dopuszczony w celu dyskryminacji osób fizycznych nieprowadzących działalności
gospodarczej, które wciąż, w świetle art. 7 pkt 30 ustawy Pzp, mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego jako
wykonawca. Osoby te nie posiadają wpisu ani do KRS ani do CEIDG, a wskazany warunek nie może ograniczać ich udziału
w postępowaniu. Tym samym zamawiający może żądać wpisu do odpowiedniego rejestru wyłącznie od wykonawców
prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową, nie zaś od wszystkich
podmiotów legitymowanych do ubiegania się o udzielenie zamówienia.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu
paliwami gazowymi oraz w zakresie dystrybucji paliwa gazowego. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
wykonawca posiada:
a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi wydaną przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
b) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliw gazowych wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy PE) (dotyczy Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej) lub (jeżeli wykonawca nie jest właścicielem sieci na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostaw
gazu ziemnego) podpisaną aktualną Umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji
paliwa gazowego - na obszarze, na którym znajdują się miejsca odbioru umożliwiającą realizowanie dostaw do punktów odbioru. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców ww. warunek udziału w postępowaniu powinien spełniać co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który zrealizuje
dostawy, do których realizacji wyżej wskazana koncesja jest wymagana (zgodnie z art. 117 ust. 2 uPzp).
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek, jeżeli wykaże się
posiadaniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000,00 PLN
4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych oraz oświadczeń, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp:
1) brak podstaw wykluczenia:
a) oświadczenie Wykonawcy aktualne na dzień złożenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej.
b) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie
podstaw wykluczenia. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie dokument składa każdy z Wykonawców.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach:
a) pieniądza,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, ze poręczenie kasy musi być zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2080).
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w ING BANK ŚLĄSKI SA Oddział w Kostrzynie nr rachunku 21 1050 1520 1000 0024 2874 0381 do upływu terminu składania ofert w tytule przelewu należy podać nazwę Wykonawcy oraz nr sprawy ZP.1.2.2.2023/PN
Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 97 ust. 8 ustawy Pzp, tzn. ”przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego”. W myśl art. 63. ust. 3 pkt. 1 ustawy prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2324) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63 c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określona kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, ze wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów.
4. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej albo poręczenia musi w swej treści zawierać informacje o beneficjencie gwarancji lub poręczenia, przedmiocie gwarancji, wysokości wadium, okresie obowiązywania nie krótszym niż termin związania z ofertą, informacje o podmiocie składającym ofertę oraz o przypadkach w których gwarancja lub poręczenie jest realizowane, czyli kiedy wadium zostaje zatrzymane – art. 98 ust.6 Pzp. Złożona gwarancja lub poręczenie musi mieć charakter bezwarunkowy i płatna na pierwsze żądanie. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum.
2. W przypadku wnoszenia wadium w innych niż pieniądz formach, wymagane jest załączenie do oferty oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany wprowadzane do Umowy wymagają obustronnej zgody wyrażonej na piśmie, w formie aneksu, pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmian wchodzących w życie z mocy ustawy, które to zmiany następują automatycznie.
2. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Strony dopuszczają wprowadzenie zmian w treści Umowy, w zakresie:
a) Ustawowego zwiększenia bądź zmniejszenia stawki podatku od towarów i usług (VAT) dotyczącej przedmiotu Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT.
b) Ustawowego zwiększenia bądź zmniejszenia stawki akcyzy dotyczącej przedmiotu Umowy.
c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany grup taryfowych i mocy umownej w ciągu trwania umowy z wybranym Wykonawcą:
- zmiany mocy umownej, w przypadku innego zapotrzebowania na moc, jeżeli OSD wyraził zgodę na taką zmianę,
- zmiany grupy taryfowej dla PPG, jeżeli dany PPG zostanie zakwalifikowany do innej grupy taryfowej zgodnie z zasadami opisanymi w Taryfie OSD.
d) Zmiana ceny ofertowej w przypadku zmiany opłaty stałej za usługę sieciową i opłaty zmiennej za usługę sieciową w przypadku zmiany taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego wraz z dołączeniem taryfy cen i opłat.
e) Zmiana grupy taryfowej oraz mocy umownej nie będzie mieć wpływu na cenę jednostkową paliwa gazowego.
f) Zamawiający uprawniony jest do zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku dodania nowo przyłączonych obiektów do sieci gazowej OSD, zmiany grupy taryfowej, zmiany mocy zamówionej lub parametrów technicznych PPG. W takiej sytuacji strony Umowy podpiszą aneks do Umowy, zaś rozliczenia dokonywane będą w oparciu o wskazane w ofercie Wykonawcy ceny jednostkowe, właściwe dla zmienionej grupy taryfowej.
g) Zmiany terminu rozpoczęcia dostaw paliwa gazowego do poszczególnych PPG, jeżeli zmiana ta wynika z okoliczności niezależnych od Stron, w szczególności z przedłużającej się procedury zmiany sprzedawcy lub przedłużającego się procesu rozwiązania dotychczasowej umowy kompleksowej.
h) Oznaczenie danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy.
i) Zaistnienia okoliczności (technicznych, gospodarczych, prawnych itp.), których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
j) Zmiany podwykonawców, którzy zostali wskazani w ofercie Wykonawcy.
3. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisów art. 454 i 455 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-10 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na platformie e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.