eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Aleksandrów Kujawski › Dostawa Środków dezynfekcyjnych do narzędzi, dezynfekcja błon śluzowych, testy, papiery i wskaźniki do sterylizacjiOgłoszenie z dnia 2023-02-02

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa Środków dezynfekcyjnych do narzędzi, dezynfekcja błon śluzowych, testy, papiery i wskaźniki do sterylizacji

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY SZPITAL W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 911344332

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Juliusza Słowackiego 18

1.5.2.) Miejscowość: Aleksandrów Kujawski

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-700

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 542828001

1.5.8.) Numer faksu: 542828002

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@vp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpital-aleksandrow.internetdsl.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa Środków dezynfekcyjnych do narzędzi, dezynfekcja błon śluzowych, testy, papiery i wskaźniki do sterylizacji

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6ce8b5f5-a2f9-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00078513

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00027279/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.16 Dostawa Środków dezynfekcyjnych do narzędzi, dezynfekcja błon śluzowych, testy, papiery i wskaźniki do sterylizacji

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6ce8b5f5-a2f9-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl; email: zamowieniapubliczne@vp.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 4/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa – Dostawa Środków dezynfekcyjnych do narzędzi, dezynfekcja błon śluzowych, testy, papiery i wskaźniki do sterylizacji z podziałem na pakiety:
Pakiet Nr I Środki dezynfekcyjne do narzędzi
Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV):
- Pakiet Nr I: 33631600-8
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do SWZ.
Dostawa następować będzie na koszt ryzyko Wykonawcy.
Obowiązkiem składającego ofertę jest zapoznanie się z SWZ oraz załącznikami łącznie z przygotowanym projektem umowy oraz uzyskać wszelkie informacje konieczne do prawidłowego przygotowania oferty.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, jednakże bez możliwości składania ofert częściowych w obrębie danego pakietu. Część Zamówienia stanowi poszczególny pakiet w całości.
W przeciwnym razie oferta na dany pakiet zostanie odrzucona.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

luty 2024

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostaw

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa – Dostawa Środków dezynfekcyjnych do narzędzi, dezynfekcja błon śluzowych, testy, papiery i wskaźniki do sterylizacji z podziałem na pakiety:
Pakiet Nr II Dezynfekcja błon śluzowych i sporobójcze chusteczki
Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV):
- Pakiet Nr II: 33631600-8, 33690000-3
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do SWZ.
Dostawa następować będzie na koszt ryzyko Wykonawcy.
Obowiązkiem składającego ofertę jest zapoznanie się z SWZ oraz załącznikami łącznie z przygotowanym projektem umowy oraz uzyskać wszelkie informacje konieczne do prawidłowego przygotowania oferty.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, jednakże bez możliwości składania ofert częściowych w obrębie danego pakietu. Część Zamówienia stanowi poszczególny pakiet w całości.
W przeciwnym razie oferta na dany pakiet zostanie odrzucona.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

luty 2024

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostaw

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa – Dostawa Środków dezynfekcyjnych do narzędzi, dezynfekcja błon śluzowych, testy, papiery i wskaźniki do sterylizacji z podziałem na pakiety:
Pakiet Nr III Testy, papiery, wskaźniki do sterylizacji
Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV):
- Pakiet Nr III: 33191100-6
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do SWZ.
Dostawa następować będzie na koszt ryzyko Wykonawcy.
Obowiązkiem składającego ofertę jest zapoznanie się z SWZ oraz załącznikami łącznie z przygotowanym projektem umowy oraz uzyskać wszelkie informacje konieczne do prawidłowego przygotowania oferty.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, jednakże bez możliwości składania ofert częściowych w obrębie danego pakietu. Część Zamówienia stanowi poszczególny pakiet w całości.
W przeciwnym razie oferta na dany pakiet zostanie odrzucona.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33191100-6 - Urządzenia sterylizujące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

luty 2024

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostaw

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w pkt. XIII SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
2.1. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie obrotu środkami farmaceutycznymi./dotyczy Pakietów Nr II/

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego oraz w oświadczeniu Wykonawcy dotyczącym przepisów sankcyjnych - załącznik nr 3 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Koncesja na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej na dostawę produktów leczniczych./dotyczy Pakietów Nr II/

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a) dla produktów leczniczych:
1) Oświadczenie o posiadaniu pozwolenia na wprowadzenie do obrotu produktu leczniczego wydane przez Ministra Zdrowia zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2021 poz. 1977)./dotyczy Pakietu Nr II/
2) Oświadczenie o posiadaniu karty charakterystyki Produktu Leczniczego i udostępnieni ich na każde żądanie Zamawiającego./dotyczy Pakietu Nr II/
3) Ulotka informacyjna./dotyczy Pakietu Nr II/
4) Oświadczenie potwierdzające spełnienia parametrów SWZ./dotyczy Pakietu Nr II/
b) dla wyrobów medycznych:
1. Oświadczenie Wykonawcy, że posiada świadectwa dopuszczające produkty do stosowania w Polsce / certyfikat CE / deklaracja zgodności/ powiadomienie/ wpis/zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych zgodnie z ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 poz. 974). /dotyczy Pakietu Nr I, II, III/
2. Ulotka informacyjna. /dotyczy Pakietu Nr I, II/
3. Oświadczenie o posiadaniu karty charakterystyki substancji niebezpiecznej (w przypadku wyboru oferty Wykonawca będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do dostarczenia aktualnych kart charakterystyki substancji niebezpiecznej). /dotyczy Pakietu Nr I, II/
c) dla produktów biobójczych:
1. Oświadczenie o posiadaniu pozwolenia na obrót produktem biobójczym wraz z treścią instrukcji użytkowania w języku polskim stanowiącą integralną część pozwolenia wydane przez Ministra Zdrowia na podstawie art.1 i art.7 ust. 2 ustawy z dnia 9.10.2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U.2021 poz. 24)./dotyczy Pakietu Nr I/
2. Ulotka informacyjna./dotyczy Pakietu Nr I/
3. Oświadczenie o posiadaniu karty charakterystyki substancji niebezpiecznej. (w przypadku wyboru oferty Wykonawca będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do dostarczenia aktualnych kart charakterystyki substancji niebezpiecznej)./dotyczy Pakietu Nr I/
d) Oświadczenie, że oferent posiada badania mikrobiologiczne potwierdzające spektrum i czas działania oferowanych preparatów (dotyczy produktów biobójczych i wyrobów medycznych)./dotyczy Pakietu Nr I, II/
e) Oświadczenie producenta, że narzędzia mogą być poddane działaniu preparatu w temp. 20ºC +/-5ºC przez 72 godziny./dotyczy Pakietu Nr I Zadanie 1/

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) dla produktów leczniczych:
1) Oświadczenie o posiadaniu pozwolenia na wprowadzenie do obrotu produktu leczniczego wydane przez Ministra Zdrowia zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2021 poz. 1977)./dotyczy Pakietu Nr II/
2) Oświadczenie o posiadaniu karty charakterystyki Produktu Leczniczego i udostępnieni ich na każde żądanie Zamawiającego./dotyczy Pakietu Nr II/
3) Ulotka informacyjna./dotyczy Pakietu Nr II/
4) Oświadczenie potwierdzające spełnienia parametrów SWZ./dotyczy Pakietu Nr II/
b) dla wyrobów medycznych:
1. Oświadczenie Wykonawcy, że posiada świadectwa dopuszczające produkty do stosowania w Polsce / certyfikat CE / deklaracja zgodności/ powiadomienie/ wpis/zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych zgodnie z ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 poz. 974). /dotyczy Pakietu Nr I, II, III/
2. Ulotka informacyjna. /dotyczy Pakietu Nr I, II/
3. Oświadczenie o posiadaniu karty charakterystyki substancji niebezpiecznej (w przypadku wyboru oferty Wykonawca będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do dostarczenia aktualnych kart charakterystyki substancji niebezpiecznej). /dotyczy Pakietu Nr I, II/
c) dla produktów biobójczych:
1. Oświadczenie o posiadaniu pozwolenia na obrót produktem biobójczym wraz z treścią instrukcji użytkowania w języku polskim stanowiącą integralną część pozwolenia wydane przez Ministra Zdrowia na podstawie art.1 i art.7 ust. 2 ustawy z dnia 9.10.2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U.2021 poz. 24)./dotyczy Pakietu Nr I/
2. Ulotka informacyjna./dotyczy Pakietu Nr I/
3. Oświadczenie o posiadaniu karty charakterystyki substancji niebezpiecznej. (w przypadku wyboru oferty Wykonawca będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do dostarczenia aktualnych kart charakterystyki substancji niebezpiecznej)./dotyczy Pakietu Nr I/
d) Oświadczenie, że oferent posiada badania mikrobiologiczne potwierdzające spektrum i czas działania oferowanych preparatów (dotyczy produktów biobójczych i wyrobów medycznych)./dotyczy Pakietu Nr I, II/
e) Oświadczenie producenta, że narzędzia mogą być poddane działaniu preparatu w temp. 20ºC +/-5ºC przez 72 godziny./dotyczy Pakietu Nr I Zadanie 1/

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt. X.1.1) i X.1.2) SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-10 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.