eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › "Bieżące utrzymanie mostów, wiaduktów i przepustów w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu bielskiego w 2023 roku"Ogłoszenie z dnia 2023-02-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
"Bieżące utrzymanie mostów, wiaduktów i przepustów w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu bielskiego w 2023 roku"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Bielski - Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072257289

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tadeusza Regera 81

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-382

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.zdp@powiat.bielsko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zdp.powiat.bielsko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

drogi powiatowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Bieżące utrzymanie mostów, wiaduktów i przepustów w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu bielskiego w 2023 roku"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b8356e6d-a2f5-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00078511

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00028113/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Bieżące utrzymanie mostów, wiaduktów i przepustów w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu bielskiego w 2023 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiat-bielsko.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2020 poz. 344), tj.:
1) poprzez Platformę przetargową - pod adresem:
https://powiat-bielsko.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html (zwanej dalej zamiennie Platformą przetargową), w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania lub
2) pocztą elektroniczną – na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego: przetargi.zdp@powiat.bielsko.pl oraz adresy e-mail wskazane przez Wykonawców w formularzach ofertowych. Po otwarciu ofert kontakt przez adres e-mail będzie możliwy tylko poprzez adres (adresy) wskazany w formularzu ofertowym.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia składanie oferty (tj. oferty składanej przez Wykonawcę do upływu terminu składania ofert, zawierającej wymagane dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII pkt 1) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy przetargowej. Sposoby złożenia oferty za pośrednictwem Platformy przetargowej oraz potwierdzenia złożenia oferty (w zależności od wyboru opcji z logowaniem lub bez logowania), zostały opisane w Instrukcjach użytkowników Platformy przetargowej.
2. Korespondencja elektroniczna niedotycząca składania oferty w terminie składania ofert odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy przetargowej lub za pomocą poczty elektronicznej – adres: przetargi.zdp@powiat.bielsko.pl.
3. Zaleca się, by we wszelkiej korespondencji e-mailowej związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługiwali się numerem postępowania tj. ZDP.272.3.4.2023.
4. Oferta, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2070).
5. Dokumenty/oświadczenia elektroniczne, elektroniczne kopie dokumentów/oświadczeń składane są przez Wykonawcę poprzez Platformę przetargową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, wskazanej w pkt 2.3, jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
6. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę (UWAGA! Składanie ofert wyłącznie poprzez Platformę przetargową) zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy przetargowej - dostępnymi pod adresem https://powiat-bielsko.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html oraz zaakceptować regulamin korzystania z Platformy przetargowej. Złożenie oferty poprzez Platformę przetargową oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa powyżej.
7. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej – wskazane są na stronie internetowej Platformy przetargowej - pod adresem: https://powiat-bielsko.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html.
8. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. Logintrade SA ul. Legnicka 57D, lokal B/J, 54-203 Wrocław, nr tel. 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 8:00 – 16:00.
9. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (tzw. forma elektroniczna), elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. T. Regera 81;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy Pzp; udostępnienie, o którym mowa w art. 74 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty zewnętrzne świadczące usługi na rzecz urzędu w zakresie niezbędnym do ich realizacji (np. serwis systemów informatycznych);
5) Zebrane dane będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia podstawy prawnej przetwarzania z wyłączeniem celów statystycznych, archiwalnych i zabezpieczenia przyszłych roszczeń administratora danych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w szczególności przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, co najmniej przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem;
9) Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 13 i 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
Pozostałe informacje dot. RODO zostały określone w Rozdziale XIX SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP.272.3.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań związanych z bieżącym utrzymaniem mostów, wiaduktów i przepustów w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu bielskiego.

Szczegółowy zakres robót do wykonania określony został w tabeli elementów rozliczeniowych [TER] oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych [STWiORB], które stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45221119-9 - Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, poprzez sumowanie punktów uzyskanych we wszystkich kryteriach oceny; maksymalnie można osiągnąć 100 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji (dla robót o wartości powyżej 10.000,00 zł brutto)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Warunki udziału w postępowaniu - dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania odpowiedniego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
za minimalny poziom zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia Zamawiający uznaje posiadanie ww. ubezpieczenia OC na sumę gwarancyjną minimum 200.000,00 zł;

2. Warunki udziału w postępowaniu - dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania doświadczenia w zakresie robót budowlanych dotyczących budowy/przebudowy/remontu mostu, wiaduktu lub przepustu, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie;
za minimalny poziom zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia Zamawiający uznaje wskazanie (wraz z załączeniem dowodów) co najmniej 2 robót budowlanych dotyczących budowy/przebudowy/remontu mostu, wiaduktu lub przepustu, o wartości minimum 50.000,00 zł brutto każde;
przez jedną robotę budowlaną uznaje się roboty wykonane w ramach jednej umowy.

b) Zamawiający wymaga od Wykonawcy dysponowania osobami skierowanymi do realizacji zamówienia;
za minimalny poziom zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia Zamawiający uznaje wskazanie następujących osób:
• min. jedna brygada min. 4-osobowa;
Zamawiający nie określa szczegółowo wymagań dotyczących doświadczenia oraz kwalifikacji zawodowych tych osób,
• Kierownik Budowy (min. 1 osoba) odpowiedzialna za kierowanie robotami budowlanymi, posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności mostowej, zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy Prawo budowlane lub uprawnienia im odpowiadające, z doświadczeniem polegającym na pełnieniu funkcji Kierownika Budowy w realizacji co najmniej 1 roboty dotyczącej budowy/przebudowy/remontu mostu, wiaduktu lub przepustu.
Mając na uwadze obowiązujące w Polsce przepisy prawa Krajowego, w przypadku osób spoza Polski możliwe jest uzyskanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych, nabytych w Państwach Członkowskich UE, po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorządu zawodowego w Polsce, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2272 ze zm.).

c) Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykazania narzędzi dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia;
za minimalny poziom zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia Zamawiający uznaje wskazanie następujących narzędzi:

- koparka lub koparko-ładowarka - 1 szt.
- samochód ciężarowy - 1 szt.
- zagęszczarka betonu/ wibrator - 1 szt.
- agregat prądotwórczy - 1 szt.
- zestaw spawalniczy - 1 szt.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 200.000,00 zł;
2) wykaz robót budowlanych, spełniających wymagania określone w Rozdziale V pkt 7 lit. a SWZ - załącznik nr 4 do SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,
3) wskazanie osób, spełniających wymagania określone w Rozdziale V pkt 7 lit. b SWZ – załącznik nr 5 do SWZ;
w załączniku nr 5 do SWZ należy wymienić imiona i nazwiska osób wchodzących w skład brygady oraz imię i nazwisko osoby z wymaganymi uprawnieniami, a także załączyć informacje na temat podstawy do dysponowania tymi osobami.
4) wykaz narzędzi, spełniających wymagania określone w Rozdziale V pkt 7 lit. c SWZ – załącznik nr 6 do SWZ;
w załączniku nr 6 do SWZ należy wskazać narzędzia, a także załączyć informacje na temat podstawy do dysponowania tymi narzędziami.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta przetargowa (złożona do upływu terminu składania ofert) winna zawierać:
a) formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ; wartości pieniężne należy podawać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku; w miejscach oznaczonych gwiazdką należy skreślić niewłaściwy zapis lub wypełnić odpowiednio,
b) wypełnioną tabelę elementów rozliczeniowych - ceny jednostkowe i wartości pieniężne należy podawać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku; wypełniona ww. tabela stanowić będzie podstawę do rozliczania robót;
c) dokumenty jednoznacznie potwierdzające umocowanie osoby działającej w imieniu Wykonawcy do reprezentowania Wykonawcy/ dokonywania czynności w przedmiotowym postępowaniu (np. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, pełnomocnictwo);
upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty, jeżeli nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, które Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym; w przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca (osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz;
d) załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VI pkt 1 SWZ; w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca winien do oferty dołączyć również oświadczenia tych podmiotów;
e) załącznik nr 8 do SWZ – oświadczenie Wykonawcy dot. podlegania/ niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
f) ew. załącznik nr 3 do SWZ - zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale VI ppkt 7.1 SWZ;
g) ew. załącznik nr 7 do SWZ – oświadczenie Wykonawcy – na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp;
h) ew. załącznik nr 8A do SWZ – oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dot. podlegania/ niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika/ lidera do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
stosowne pełnomocnictwo należy złożyć wraz z ofertą;
powyższy warunek nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki.
2. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez upoważnionego pełnomocnika).
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik/ lider Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Na podstawie art. 117 ustawy Pzp, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający określa następujące wymaganie:
1) w odniesieniu do warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej (pkt 6) - Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeśli będzie spełniony w całości przez jeden z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, tj. gdy co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada OC w wymaganym zakresie i zrealizuje roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia;
2) w odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia (pkt 7 lit. a) - Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeśli będzie spełniony w całości przez jeden z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, tj. gdy co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada doświadczenie w wymaganym zakresie i zrealizuje roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszcza się zmianę treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, zgodnie z przepisami art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Dopuszcza się zmianę treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie dotyczącym:
a) zmiany kwoty, o której mowa w § 9 ust. 5 umowy, na warunkach określonych w § 9 ust. 6 umowy,
b) zmiany wzrostu lub zmniejszenia cen materiałów lub kosztów, o której mowa w § 9 ust. 16 umowy,
c) zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy, o których mowa w § 4 umowy, przy uwzględnieniu warunków określonych w SWZ dla tych osób,
d) zmiany adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy,
e) Wykonawcy – w przypadku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
f) Wykonawcy – w przypadku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców,
g) zadeklarowania przez Wykonawcę realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców i/lub zmiany zakresu usług, które Wykonawca powierzy do wykonania podwykonawcom;
jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełnia warunki udziału określone w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, które swoimi zasobami potwierdził poprzedni podwykonawca.
h) zmiany danych, które mogą wpływać na wystawianie i obieg faktur oraz ich księgowanie i rozliczanie dla celów podatkowych, takich jak nazwa firmy, numer konta, numer NIP,
3. Dopuszcza się zmiany treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-17 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem Platformy przetargowej: https://powiat-bielsko.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-17 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-18

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.