eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szyce › "Świadczenie usług komunikacyjnych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Wielka Wieś w roku 2023 na trasie Czajowice-Bębło - Wierzchowie - Wielka Wieś - Szyce"Ogłoszenie z dnia 2023-02-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Świadczenie usług komunikacyjnych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Wielka Wieś w roku 2023 na trasie Czajowice-Bębło – Wierzchowie - Wielka Wieś - Szyce”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wielka Wieś

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351555476

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Wspólnoty 1

1.5.2.) Miejscowość: Szyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-085

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: j.krzton@wielka-wies.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wielka-wies.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Świadczenie usług komunikacyjnych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Wielka Wieś w roku 2023 na trasie Czajowice-Bębło – Wierzchowie - Wielka Wieś - Szyce”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a0cc543f-a2e1-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00078419

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00062351/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Lokalny transport publiczny na terenie Gminy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a0cc543f-a2e1-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. oraz poczty elektronicznej z zastrzeżeniem że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu Platformy .
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3.Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): na załączniku do SWZ zatytułowanym „Link do postępowania i identyfikator postępowania”.
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
4. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-a0cc543f-a2e1-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
Zamawiający dopuszcza również komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres:
e-mail:j.krzton@wielka-wies.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wielka Wieś, pl. Wspólnoty 1,tel.12 419-17-01 e-mail: ug.@wielka-wies.pl
2.W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) Michał Skowron, e-mail: skarbnik.audyt@onet.pl.
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia, prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji danych, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
4.Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
1) ustawa z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
2) ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych;
3) ustawa z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
4) art. 6 pkt.1 lit. c RODO
– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
5.Odbiorca lub kategorie odbiorców: podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 oraz art. 74–76 PZP. Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych).
6.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów, w szczególności z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w szczególności zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata – przez cały okres obowiązywania umowy.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegóły w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług komunikacyjnych w roku 2023 w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy Wielka Wieś na trasie Czajowice –Bębło - Wierzchowie - Wielka Wieś – Szyce.
2.Świadczenie usług komunikacyjnych odbywać się będzie w okresie od dnia podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia 01.03.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy Wielka Wieś na trasie Czajowice –Bębło – Wierzchowie - Wielka Wieś – Szyce w dni powszednie. Szacunkowa długość trasy do wykonania to 12,8 km w jednym kierunku (w załączeniu mapa z przebiegiem planowanej trasy). Gmina wymaga minimum 14 kursów w ciągu doby.
3.Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - 60112000 – 6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego.
4.Szacunkowa ilość wozokilometrów do wykonania to 12,8 km w jednym kierunku. Łączna ilość wozokilometrów przez cały okres realizacji zamówienia to 37 452,80 wzkm.
5.Szczegółowy opis przebiegu trasy na terenie Gminy przedstawia mapa stanowiąca Załącznik Nr 9 do niniejszej Specyfikacji.
6.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany trasy na terenie Gminy Wielka Wieś / bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego/.
7.Usługi przewozowe pasażerów w regularnej komunikacji należy wykonywać według określonych, czasowych rozkładów jazdy. Zamawiający wymaga minimum 14 kursów w ciągu doby z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Rozkład jazdy zostanie określony z Zamawiającym po wyborze najkorzystniejszej oferty, przy czym zakłada się, iż transport odbywał się będzie w godzinach od 6.00 do 16.30.

Ponadto wykonawca usługi wystąpi przed rozpoczęciem wykonywania usługi objętej zamówieniem o zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

8.Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do rozkładów jazdy w przypadkach wynikających z potrzeb społecznych. Zmiany te wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz zostaną wprowadzone stosownym aneksem do umowy w sprawie niniejszego zamówienia.
14.Usługi transportu publicznego muszą być realizowane taborem autobusowym o liczbie miejsc siedzących minimum 17 osób i spełniającym warunki dodatkowe dla regularnej komunikacji publicznej zawarte w § 17-21 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j.: Dz. U. z 2016r., poz. 2022 z późn. zm.), dostosowanych dla przewozu osób niepełnosprawnych.

15. Autobusy muszą posiadać:
a) podświetlane tablice informacyjne przednie, dla oznaczenia linii,
b) aktualne badania techniczne, dopuszczające pojazd do ruchu drogowego,

16. Wykonawca ma obowiązek utrzymywania informacji o rozkładzie jazdy na przystankach i podania do publicznej wiadomości, również poprzez wywieszenie w pojazdach aktualnego regulaminu przewozu (własnym staraniem i na własny koszt).

17. Wykonawca musi dysponować odpowiednim zapleczem warsztatowym zapewniającym bieżącą obsługę sprzętu lub posiadać umowę z firmą, która zagwarantuje taką obsługę (stosowną umowę należy przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy na niniejsze zamówienie).

18. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt oznakuje miejsca zatrzymania autobusu na wyznaczonych trasach w uzgodnieniu z zarządcą dróg oraz przedstawicielem Zamawiającego i Policji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Według kryteriów określonych w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a). Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że posiada aktualnie obowiązujące zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009r. ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego osób lub aktualnie obowiązującej, odpowiedniej licencji.
2.).zdolności technicznej lub zawodowej
- dysponowania sprzętem:
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie co najmniej 2 autobusami o liczbie miejsc siedzących minimum 17 każdy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a). oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 275 z późn. zm.) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Zał. Nr 5 do SWZ.
b).odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podmiotowe środki dowodowe, wymienione w ust. 1 pkt 2 (tj. na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia) składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a). Aktualnie obowiązującej, odpowiedniej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub aktualnie obowiązującego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego osób z kierowcą.
b).Wykaz narzędzi wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – Zał. Nr 4 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć
1).Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z Zał. Nr 2 do SWZ.
Oświadczenie powyższe stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
2).W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3).W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby zgodnie z Zał. nr 3 do SWZ.
4).Oświadczenia, o których mowa w ust. 2–4, składa się wraz z ofertą, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Szczegóły w SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określone zostały w projektowanych postanowieniach umownych

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-10 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.