eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przemyśl › Realizacja usług szkoleniowych dla kadry zarządzającej i administracyjnej oraz kadry dydaktycznej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w PrzemyśluOgłoszenie z dnia 2023-02-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Realizacja usług szkoleniowych dla kadry zarządzającej i administracyjnej oraz kadry dydaktycznej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 651431983

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Książąt Lubomirskich 6

1.5.2.) Miejscowość: Przemyśl

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-700

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: 16 735 51 00

1.5.8.) Numer faksu: 16 735 51 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pwsw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: pansp.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Realizacja usług szkoleniowych dla kadry zarządzającej i administracyjnej oraz kadry dydaktycznej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c63556e5-a2e8-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00078236

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00075952/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi szkoleniowe

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

EFS w ramach projektu Kompleksowy program wsparcia dla studentów oraz kadry publicznej uczelni zawodowej w Przemyślu” o numerze POWR.03.05.00-00-z100/18, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pwsw

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pwsw

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej, która dostępna jest pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/pwsw
2. Zapytania, wnioski i inne informacje (z wyłączeniem oferty i dokumentów składanych wraz z ofertą) Wykonawcy przekazują za pośrednictwem funkcji „Wyślij wiadomość” dostępnej na stronie dedykowanej przedmiotowemu postępowaniu. Zamawiający uprasza o przekazywanie pytań również w
formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień. Korespondencja przesłana do Zamawiającego nie może być szyfrowana.
3. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia z Biuletynu Zamówień Publicznych, pod którym zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu dotyczące niniejszego postępowania.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu Platformy zakupowej opisane zostały w Regulaminie korzystania z Platformy (adres: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin). Składając ofertę Wykonawca akceptuje Regulamin.
5. Jeżeli Wykonawca będzie chciał założyć konto Użytkownika na Platformie wówczas konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). Adres e-mail wskazany w Formularzu Oferty powinien być tożsamy z adresem używanym przez Wykonawcę/Użytkownika do obsługi jego konta na Platformie. Po zarejestrowaniu się na Platformie Wykonawca będzie miał dostęp do Instrukcji dla Wykonawców również pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/pwsw

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO” informujemy że:
1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl, e-mail: rektorat@pwsw.pl, tel.16 735 51 00.
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
przez Administratora Danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty
elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: iod@pwsw.pl lub listownie na adres wskazany w pkt. 1.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust. 1 lit.c, art.9 ust.1 i 2 lit.b i art.10 RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w trybie art.8 oraz art.96 ust.3 ustawy pzp; zasada jawności, o której mowa w art.96 ust.3 ustawy pzp ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych za wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 RODO; dane osobowe , o których mowa w art.10 RODO udostępnione będą w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, do upływu terminu do ich wniesienia;
5) Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane , zgodnie z art.97 ust.1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekroczy 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
przepisów ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą odejmowane w sposób zautomatyzowany stosownie do art.22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących skorzystania z prawa dostępu do danych osobowych wymaga przedstawienia przez Panią/Pana informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty prowadzonego lub zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
b) na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych; skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego
załączników;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO; prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania do czasu zakończenia postępowania, w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej , w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
oprawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art.17 ust.3 lit. b, d lu e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba, że ma zastosowanie jedno z wyłączeń, o których mowa w art.14 ust.5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PANS-DZP/382/I/01/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Zadanie częściowe Nr 1: Szkolenia dla kadry zarządzającej i administracyjnej w ramach projektu: Kompleksowy program wsparcia dla studentów oraz kadry publicznej uczelni zawodowej w Przemyślu” o numerze POWR.03.05.00-00-z100/18:
a) Realizacja szkolenia z zakresu Modelowania procesu wdrożenia Strategii rozwoju PANS w Przemyślu na lata 2021-2026;
b) Realizacja szkolenia w zakresu Efektywnego zarządzania procesem wdrożenia Strategii Rozwoju PANS w Przemyślu na lata 2021-2026;
c) Realizacja szkolenia z zakresu Metodyki przygotowania i wykorzystania planów wdrożenia Strategii Rozwoju PANS w Przemyślu na lata 2021-2026;
d) Realizacja szkolenia z zakresu Prowadzenia monitoringu realizacji celów strategicznych;
e) Realizacja szkolenie z zakresu Rozwoju kultury jakości kształcenia w szkole wyższej;
f) Realizacja szkolenia z zakresu Doskonalenia Wewnętrznych Systemów Zapewniania Jakości Kształcenia w uczelni;

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 130 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: I. Zadanie częściowe Nr 1
1. Kryterium nr 1- Cena 60 % (C):
Maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena” otrzyma oferta z najniższą ceną. Ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena” zostanie określona zgodnie ze wzorem:
Cena oferty najtańszej
C = ------------------------------- × Kp × Wc
Cena oferty badanej
gdzie:
C – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w kryterium cena
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100
Wc – waga procentowa dla kryterium „Cena” = 60 %

W kryterium nr 1 oferta może uzyskać maksymalnie 60 pkt.

2. Kryterium nr 2 – Doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia 40% (D):

Doświadczenie Trenera wskazanego do realizacji szkoleń w okresie ostatnich 3 lat:
a) Trener wskazany do realizacji szkoleń posiada doświadczenie w realizacji usług audytowych lub doradczych lub szkoleniowych dla uczelni wyższych związanych ze strategią lub doskonaleniem jakości kształcenia na uczelni wyższej, w ilości do 3 usług- 0 pkt
b) Trener wskazany do realizacji szkoleń posiada doświadczenie w realizacji usług audytowych lub doradczych lub szkoleniowych dla uczelni wyższych związanych ze strategią lub doskonaleniem jakości kształcenia na uczelni wyższej, w ilości 4 - 5 usług- 20 pkt
c) Trener wskazany do realizacji szkoleń posiada doświadczenie w realizacji usług audytowych lub doradczych lub szkoleniowych dla uczelni wyższych związanych ze strategią lub doskonaleniem jakości kształcenia na uczelni wyższej, w ilości 6 i więcej usług- 40 pkt

W kryterium nr 2 oferta może uzyskać maksymalnie 40 pkt.
3. Oceniając ofertę w kryterium Doświadczenie osoby Zamawiający będzie brał pod uwagę opis doświadczenia jednej osoby podany przez Wykonawcę w pkt. 6 Oferty. Wykonawca jest zobowiązany do wykazania doświadczenia prowadzącego szkolenie w sposób precyzyjny. W przypadku, gdy opis doświadczenia będzie niejednoznaczny lub nie pozwalający na jego ocenę Zamawiający nie będzie przyznawał punktów.
W przypadku nie podania w formularzu oferty żadnej informacji dotyczącej kryterium doświadczenie , oferta otrzyma 0 punktów.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie (C+D) najwyższą liczbę punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2) Zadanie częściowe Nr 2: Szkolenia specjalistyczne dla kadry dydaktycznej z kierunku pielęgniarstwo w ramach projektu „Kompleksowy program wsparcia dla studentów oraz kadry publicznej uczelni zawodowej w Przemyślu” o numerze POWR.03.05.00-00-z100/18
a) Realizacja szkolenia dla instruktorów symulacji medycznej – tworzenie scenariuszy;
b) Realizacja szkolenia dla instruktorów symulacji medycznej – kurs podstawowy;
c) Realizacja szkolenia dla instruktorów symulacji medycznej – kurs zaawansowany;
d) Realizacja szkolenia dla instruktorów symulacji medycznej – egzaminy OSCE.
e) Realizacja szkolenia dla technika pracującego w Centrum Symulacji Medycznej;
f) Realizacja szkolenia z zakresu Zarządzania Centrum Symulacji Medycznej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 130 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: II. Zadanie częściowe Nr 2

1. Kryterium nr 1- Cena (C) 60 % :
Maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena” otrzyma oferta z najniższą ceną. Ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena” zostanie określona zgodnie ze wzorem:

Cena oferty najtańszej
C = ------------------------------- × Kp × Wc
Cena oferty badanej
gdzie:
C – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w kryterium cena
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100
Wc – waga procentowa dla kryterium „Cena” = 60 %
W kryterium nr 1 oferta może uzyskać maksymalnie 60 pkt.

3. Kryterium nr 2 – Doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia 40% (D):

1) Doświadczenie INSTRUKTORA w zakresie organizacji i prowadzenia egzaminów OSCE :
1. Instruktor wskazany do realizacji szkoleń posiada doświadczenie w organizacji i prowadzenia egzaminów OSCE w liczbie 2 egzaminów - 0 pkt
2. Instruktor wskazany do realizacji szkoleń posiada doświadczenie w organizacji i prowadzenia egzaminów OSCE w liczbie od 2 do 6 egzaminów - 10 pkt
3. Instruktor wskazany do realizacji szkoleń posiada doświadczenie w organizacji i prowadzenia egzaminów OSCE w liczbie powyżej 6 egzaminów - 20 pkt
2) Doświadczenie INSTRUKTORA w przeprowadzeniu kursów/szkoleń dla nauczycieli – instruktorów symulacji medycznej w okresie ostatnich 3 lat
a) Instruktor wskazany do realizacji szkoleń posiada doświadczenie w przeprowadzeniu kursów/szkoleń dla instruktorów symulacji medycznej w wymiarze 90 godz. - 0 pkt
b) Instruktor wskazany do realizacji szkoleń posiada doświadczenie w przeprowadzeniu kursów/szkoleń dla instruktorów symulacji medycznej w wymiarze od 90 do 150 godz. - 10 pkt
c) Instruktor wskazany do realizacji szkoleń posiada doświadczenie w przeprowadzeniu kursów/szkoleń dla instruktorów symulacji medycznej w wymiarze powyżej 151 godz. - 20 pkt
W kryterium nr 2 oferta może uzyskać maksymalnie 40 pkt.

3. Oceniając ofertę w kryterium Doświadczenie osoby Zamawiający będzie brał pod uwagę opis doświadczenia osoby podany przez Wykonawcę w pkt. 6 Oferty. Wykonawca jest zobowiązany do wykazania doświadczenia prowadzącego szkolenie w sposób precyzyjny. W przypadku, gdy opis doświadczenia będzie niejednoznaczny lub nie pozwalający na jego ocenę Zamawiający nie będzie przyznawał punktów.
W przypadku nie podania w formularzu oferty żadnej informacji dotyczącej kryterium doświadczenie , oferta otrzyma 0 punktów.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie (C+D) najwyższą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia objętego niniejszym postępowaniem mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie .
4) Zdolności technicznej i zawodowej
a) Warunek dla zadania częściowego Nr 1 w zakresie zdolności technicznej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zdolność techniczną w zakresie doświadczenia zapewniającą należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał minimum 4 usługi doradztwa lub audytu w zakresie strategii lub wewnętrznych systemów jakości kształcenia w uczelni wyższej, potwierdzone dowodami, że usługi zostały wykonane należycie.
b) Warunek dla zadania częściowego Nr 1 w zakresie zdolności zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykaże, że do realizacji zamówienia będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji szkoleń stanowiących przedmiot zamówienia, tj.:
co najmniej 2 (dwoma) trenerami z których każdy spełnia łącznie następujące warunki:
- posiada wykształcenie wyższe,
- posiada doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat minimum 3 usługi audytowych lub doradczych lub szkoleniowych dla uczelni wyższych związanych ze strategią lub doskonaleniem jakości kształcenia na uczelni wyższej.

c) Warunek dla zadania częściowego Nr 2 w zakresie zdolności zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykaże, że do realizacji zamówienia będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji szkoleń stanowiących przedmiot zamówienia, tj.:
I. Dysponuje co najmniej 1 (jednym) instruktorem, który spełnia łącznie następujące warunki:
- posiada wykształcenie wyższe kierunkowe: medycyna lub ratownictwo medyczne lub pielęgniarstwo lub położnictwo.
- posiada tytuł naukowy min. doktor nauk medycznych lub doktor nauk o zdrowiu.
- posiada Certyfikat odbycia kursu dla instruktora symulacji medycznej Simulation Instructor Course minimum na poziomie podstawowym.
- posiada minimum 1 certyfikat/zaświadczenie odbycia kursu/szkolenia dla instruktora w zakresie symulacji medycznej umożliwiającym prowadzenie szkoleń, którego zakres dotyczył minimum:
• prowadzenia debriefingu wspomaganego nagraniem video,
• użycia rekwizytów i reżyserii realistycznych scenariuszy wraz z technikami debriefingu,
• projektowania ustawień symulatora,
• kształcenia dorosłych,
• zarządzania błędami ludzkimi z elementami nauki zarządzania zasobami kryzysowymi,
- posiada minimum 1 certyfikat/zaświadczenie odbycia kursu/szkolenia dla instruktora w zakresie symulacji medycznej umożliwiającym prowadzenie szkoleń, którego zakres dotyczył minimum:
• prowadzenia symulacji medycznej,
• prowadzenia debriefingu,
• tworzenia scenariuszy symulacyjnych,
• oceny umiejętności twardych,
• oceny umiejętności miękkich,
 posiada doświadczenie w zakresie organizacji i prowadzenia egzaminów OSCE na uczelni wyższej na kierunkach medycznych w ilości dwóch egzaminów.
 posiada doświadczenie w przeprowadzeniu kursów/szkoleń dla nauczycieli – instruktorów symulacji medycznej w wymiarze minimum 90 godz. w ciągu ostatnich 3 lat .
II. Dysponuje co najmniej 1(jednym) instruktorem - technikiem symulacji medycznej spełniającym łącznie następujące warunki:
- posiada wykształcenie wyższe: tytuł min. technika informatyki lub inżyniera lub licencjata ratownictwa medycznego lub licencjata pielęgniarstwa lub licencjata położnictwa lub licencjata zdrowia publicznego.
- posiada minimum 2-letnie doświadczenie w pracy w Centrum Symulacji Medycznej uczelni wyższej kształcącej na kierunkach medycznych z wykorzystaniem symulacji medycznej.
- posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia egzaminów OSCE na uczelni wyższej na kierunkach medycznych w ilości minimum 2 egzaminów.
2. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, sytuacji finansowej i ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych w art. 118-123 ustawy Pzp.

3. Zamawiający oceni czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja ekonomiczna lub finansowa, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 8) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 9 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, na podstawie art.274 ust.1 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnego na dzień złożenia:
1) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdz. XVII pkt.1 ppkt. 4a dla zadania częściowego Nr 1 – wzór wykazu stanowi załącznik Nr 7 do SWZ , wraz z załączeniem dowodów określających, czy usługi zostały wykonane należycie , przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot , na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
2) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – wzór wykazu stanowi załącznik Nr 6A (zadanie częściowe Nr 1) i załącznik Nr 6B (zadanie częściowe Nr 2) do SWZ.
2. Z treści dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać , iż postawione przez Zamawiającego warunki i wymagania zostały spełnione.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie będzie wymagał złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Wypełniony formularz Oferty, którego przykładowy wzór stanowi załącznik nr 1A (zadanie częściowe Nr 1) i załącznik Nr 1B (zadanie częściowe Nr 2) do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w formularzu Oferty.
2) Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy tj. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
Uwaga: Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentu w przypadku wskazania przez niego w pkt. 4 Oferty (Załącznik Nr 1A do SWZ i Załącznik 1B do SIWZ ) danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych, z których możliwe jest uzyskanie tego dokumentu przez Zamawiającego;
3) Wykonawca składający ofertę na zadanie częściowe nr 1, zobowiązany jest do złożenia razem z ofertą szczegółowego programu co najmniej dwóch szkoleń (wymienionego w rozdz. IIIpkt.2 ppkt.1 i opisanego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia pkt. I ppkt.1-6) zawierającego:
1) − nazwę szkolenia,
2) − cel szkolenia,
3) − opis ogólny szkolenia,
4) − treści szkoleniowe,
5) − przewidywane metody dydaktyczne
6) − efekty uczenia się
4) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania.
5) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
6) Wypełnione i podpisane Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu – wzór stanowi załącznik Nr 2 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców, natomiast oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu ten z wykonawców, który spełnia dany warunek z zaznaczeniem, który warunek postawiony przez Zamawiającego jest spełniony przez danego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia;
7) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Wykonawcy składają oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
8) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 9 do SWZ.
9) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby o którym mowa w rozdz. XVII ust.3 którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do SWZ lub inny dokument (jeżeli dotyczy)
10) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia podmiotu udostępniającego zasoby, zawarte w druku wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby. (Oświadczenie jest wymagane gdy Wykonawca składa zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby określone w pkt. 9).
11) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, podmiotu udostępniającego zasoby ( w zakresie , w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zawarte w druku wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby
(Oświadczenie jest wymagane gdy Wykonawca składa zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby określone w pkt. 9).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oferta złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów) wchodzących w skład np. konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego podmiotu i spełniać następujące wymagania:
1) współpartnerzy (zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy pzp) muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie winno zostać przedłożone wraz z ofertą - treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
2) zgodnie z art.117 ust.4 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą złożyć wraz z ofertą oświadczenie (wg załącznika nr 7 do SWZ odpowiednio dla zadań częściowych) z którego treści wyraźnie będzie wynikać, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni współpartnerzy;
3) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich współpartnerów;
4) wszelka korespondencja dokonywana będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem);
5) wypełniając formularz oferty (załącznik Nr 1A,1B,), jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich współpartnerów, a nie ich pełnomocnika – lidera lub jednego ze współpartnerów;

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dotyczy zadania częściowego nr 1 i nr 2
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w zakresie dotyczącym:
1) Zmiany terminu realizacji: Termin realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku:
a) Zaistnienia zdarzenia nieprzewidzianego lub zdarzeń losowych uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy w terminach wymienionych w Ogłoszeniu o zamówieniu,
b) Konieczności przedłużenia lub skrócenia okresu realizacji Projektu stosownie do zmian harmonogramu ; termin realizacji przedmiotu umowy zmienia się odpowiednio do okresu realizacji Projektu bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia;
c) Zaistnienia sytuacji związanych z stanem epidemii lub pandemii.
2) Zmiany terminu i zasad płatności: Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na porycie wydatków związanych z realizacją projektu i może ulegać opóźnieniom.
3) zmiany osób wyznaczonych do pełnienia funkcji trenera, jak też powołania nowych,
w przypadku gdy Zamawiający zażąda od Wykonawcy zmiany osób szkolących, gdy wykaże, że osoba szkoląca nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy, co może spowodować lub powoduje nienależyte świadczenie usług objętych umową.
4) Zmiany osoby prowadzącej szkolenie (trenera) uzasadniona przyczynami losowymi , tylko w przypadku zaproponowania osoby posiadającej kwalifikacje zgodne z opisanymi
w ogłoszeniu o zamówieniu.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz wymagają pisemnej zgody obu stron.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pwsw

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. O wyniku postępowania zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawców zgodnie z wymogami ustawy Pzp.
2. Informuje się, że niniejsze postępowanie może być unieważnione na podstawie odpowiednich przepisów ustawy Pzp.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych w aktualnym brzmieniu oraz przepisy rozporządzeń wykonawczych do rzeczonej ustawy w
aktualnym brzmieniu. w szczególności rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
4. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1913), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę
przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik
stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa”. Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek
określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby
uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego
udostępnienie.
Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego
jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania
poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 Pzp.
5. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę.
6. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem oferty
ponosi Wykonawca składające ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00076436/01 z dnia 2022-03-04
2022-03-

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.