eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Staszów › "Konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Staszowa"Ogłoszenie z dnia 2023-02-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Staszowa”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA STASZÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409749

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Opatowska 31

1.5.2.) Miejscowość: Staszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-200

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 15 864 83 05

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@staszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.staszow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Staszowa”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9dbf88a4-a2ec-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00078094

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00026095/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Staszów.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/staszow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/staszow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/staszow
2. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
3. Oferta, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust.4 ustawy Pzp oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, pełnomocnictwo, dokumenty, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
4. W sytuacji awarii platformy zakupowej lub przerwy technicznej w jej działaniu Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej na adres: bzp@staszow.pl z zastrzeżeniem, że komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: bzp@staszow.pl nie może dotyczyć składania ofert - pojemność jednej wiadomości na skrzynce do 30 MB.
5. Zamawiający będzie przekazywał informacje Wykonawcom przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej, przy przedmiotowym postępowaniu. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie zakupowej w sekcji “Komunikaty”.
6. Korespondencja której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana za pośrednictwem platformy zakupowej do tego konkretnego Wykonawcy.
7. Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości co najmniej 256 kbit/s,
b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje.
c) zainstalowana przeglądarka internetowa, EDGE, Chrome lub FireFox w najnowszej dostępnej wersji,
d) włączona obsługa JavaScript, akceptująca pliki typu „cookies”,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf.
f) platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF 8,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
h) platforma jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
8. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, akceptuje warunki korzystania z platformy zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.
9. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformy zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformy zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
Szczegółowe informacje określa SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Staszów (ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, telefon kontaktowy: 15 864 83 05);
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na: „Konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Staszowa” oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień spoczywający na Zamawiającym jako jednostce sektora finansów publicznych - ustawa z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) - zwana dalej ustawa Pzp;
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp oraz podmioty którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. OpenNexus Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy; przekazane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego dane te zostały przekazane, a po tym czasie – w zakresie przewidzianym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa;
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Cd w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.2.2.2023.II

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje między innymi następujący zakres prac:
1) konserwację kanalizacji deszczowej na terenie miasta Staszów, a obejmującą zapewnienie drożności przedmiotowej kanalizacji w szczególności poprzez:
a) czyszczenie głównych kolektorów ściekowych,
b) czyszczenie studzienek wpustów ulicznych,
c) sprawdzenie i udrożnienie przykanalików,
d) sprawdzenie i czyszczenie studzienek rewizyjnych,
e) konserwację klap zwrotnych na kolektorach,
f) udrażnianie wpustów w okresie zimowym,
g) konserwację oraz utrzymanie w stałej gotowości przepompowni wód deszczowych przy ulicy Koszarowej w Staszowie,
h) wykonywanie min. 2 razy w roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających.
2) bieżące utrzymanie drożności koryt odkrytych kanałów oraz koszenie skarp odkrytych kanałów kanalizacji deszczowej odprowadzających wody deszczowe z zamkniętego systemu kanalizacji deszczowej na:
a) działce o nr ewidencyjnym 1002 w Staszowie, od ulicy Opatowskiej do ulicy Długiej,
b) działce o nr ewidencyjnym 6070 w Staszowie, od ulicy Towarowej do miejscowości Stefanówek.
3) wykonanie inspekcji TV kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenie miasta Staszowa (max. do długości 5 000 mb):
a) czyszczenie kolektorów i studzienek kanalizacji przed inspekcją TV,
b) wykonanie opisu inwentaryzacyjnego studni kanalizacji deszczowej,
c) wykonanie inspekcji TV kanalizacji deszczowej,
d) wykonanie słownego opisu:
- studzienek dot. stanu technicznego,
- materiału wykonania rur,
- średnicy rur,
- miejsc newralgicznych,
- wykresów spadków,
- pęknięć poprzecznych kolektora,
- pęknięć podłużnych kolektora,
- pęknięć, przesunięć pionowych i poziomych kręgów i rozszczelnień kolektora,
- przekazanie Zamawiającemu pełnej dokumentacji wykonanego zadania w formie papierowej oraz na nośnikach elektronicznych.
4) wykonywanie remontów (sytuacje awaryjne) kanalizacji, wskazanych przez Zamawiającego obejmujących w szczególności:
a) regulację wpustu ulicznego z uzupełnieniem nawierzchni do 4m2 ,
b) wymianę włazu typu:
- lekkiego,
- ciężkiego,
c) uzupełnienie pokrywy włazu typu:
- lekkiego,
- ciężkiego,
d) wstawienie rusztu wpustu ulicznego,
e) wymianę wpustu ulicznego,
f) wymianę studzienki wpustu ulicznego:
- bez wymiany wpustu z rusztem,
- z wymianą wpustu z rusztem,
g) regulację (wysokościowa) włazu studzienki rewizyjnej:
h) wymianę odcinka kanału burzowego (metodą wykopową), następujących średnic: Ø 200 mm, Ø 300 mm, Ø 400 mm, Ø 500 mm, Ø 600 mm, Ø 800 mm, Ø 1000 mm, Ø 1200 mm, Ø 1400 mm:
- z naprawą nawierzchni,
- bez naprawy nawierzchni,
i) wymianę odcinka kanału burzowego (metodą krakingu), następujących średnic: Ø 200 mm,
Ø 300 mm, Ø 400 mm, Ø 500 mm, Ø 600 mm,
j) wymianę przykanalika wpustu ulicznego do kolektora z naprawą nawierzchni asfaltowej,
k) wymianę przykanalika wpustu ulicznego do kolektora bez naprawy nawierzchni asfaltowej,
l) wymianę kręgów betonowych o średnicy Ø 1200 mm w studni rewizyjnej,
m) odcinkową wymianę deszczowej kanalizacji liniowej:
- typ lekki,
- typ ciężki,
n) remonty klap zwrotnych na kanalizacji:
- uzupełnienie obciążników przy klapach,
- wymiana klapy zwrotnej: Ø 300 mm, Ø 400 mm, Ø 500 mm, Ø 800 mm, Ø 1000 mm,
o) likwidację zapadnięć na ciągach kanalizacji deszczowej:
- w nawierzchni asfaltowej wraz z naprawą nawierzchni asfaltowej,
- bez nawierzchni asfaltowej,
p) wymianę płyty nastudziennej: Ø 800 mm, Ø 1000 mm, Ø 1200 mm, Ø 1400 mm,
q) zabezpieczenie poprzez prawidłowe oznakowanie miejsc (droga, ulica, parking itp.) związanych z usuwaniem awarii w terminie do 1 h od przyjęcia zgłoszenia lub stwierdzenia przez Wykonawcę awarii,
r) uporządkowanie terenu po wykonaniu przez Wykonawcę prac stanowiących przedmiot umowy oraz inne niezbędne prace zapewniające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.
2. Wykonywanie inspekcji TV, o której mowa w pkt. 1 ppkt 3) powyżej następować będzie na każdorazowe zgłoszenie (pisemne lub telefoniczne) przez przedstawiciela Zamawiającego, zakresu i miejsca jej przeprowadzenia, według bieżących potrzeb Zamawiającego.
3. Wykonywanie remontów (sytuacje awaryjne) odbywać się będzie w ilościach wynikających z bieżących potrzeb i limitów finansowych określonych w umowie.
4. Do wykonania remontów, o których mowa w pkt 1 ppkt 4) Wykonawca przystąpi w czasie nie dłuższym niż ……….. (zgodnie ze złożoną ofertą) od momentu przyjęcia zgłoszenia.
5. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na prace remontowe na okres minimum 24 miesięcy od daty ich odbioru.
6. Kanalizacja deszczowa, której dotyczy przedmiot zamówienia stanowi sieć o długości 39,25 km ilość studni 1222 szt., oraz wpusty uliczne w ilości 487 szt.
7. Przedmiotowe zamówienie musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SWZ.
8. Zamawiający nie wymaga:
- odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub,
- sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego.
Uwaga:
Zaleca się zapoznanie z terenem, objętym przedmiotowym zamówieniem.
Szczegółowe informacje określa SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90470000-2 - Usługi czyszczenia kanałów ściekowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90641000-2 - Usługi oczyszczania kanałów ściekowych

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-03-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria, jakimi będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej:
A – cena za bieżącą konserwację kanalizacji deszczowej – 40 %;
B – cena za remonty kanalizacji – 20 %.
C – czas reakcji – 20 %
D – termin płatności – 20 %
2. Sposób oceny ofert:
Wzory dla obliczenia punktacji w poszczególnych kryteriach:
A. cena za bieżącą konserwację kanalizacji deszczowej
an / ab x 40 = ilość punktów
gdzie:
an – najniższa cena ofertowa za konserwację kanalizacji deszczowej z ofert ważnych,
ab – cena za konserwację kanalizacji deszczowej z oferty badanej,
B. cena za remonty kanalizacji
bn / bb x 20 = ilość punktów
gdzie :
bn – najniższa cena ofertowa za remonty kanalizacji z ofert ważnych,
bb – cena za remonty kanalizacji z oferty badanej,
bn, bb – suma cen jednostkowych brutto wyliczona na potrzeby oceny ofert
C. czas reakcji – wyliczony według poniższych zasad
Znaczenie kryterium „czas reakcji” to 20%, gdzie 1% stanowi 1 pkt przyznawany przez Zamawiającego za zaoferowany przez Wykonawcę „czas reakcji” wg poniższych zasad.
Czas reakcji Ilość przyznanych punktów
do 4 godz. 20
od 5 godz. do 6 godz. 10
od 7 godz. do 10 godz. 0
powyżej 10 godz. oferta podlega odrzuceniu
Uwaga:
Przez „Czas reakcji” należy rozumieć czas, w jakim po otrzymaniu zgłoszenia od Zamawiającego lub samodzielnego zlokalizowania awarii, Wykonawca przystąpi do wykonywania czynności związanych z usuwaniem awarii.
Minimalny „czas reakcji” stanowi do 4 godziny, maksymalny „czas reakcji” wymagany przez Zamawiającego to 10 godzin.
W przypadku, gdy Wykonawca poda dłuższy „czas reakcji” niż 10 godzin oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu.
W przypadku, gdy Wykonawca poda krótszy „czas reakcji” niż 4 godziny, ocenie będzie podlegał „czas reakcji” równy 4 godzin -wiążącym dla ewentualnych przyszłych stron umowy będzie czas zaoferowany w ofercie.
Jeżeli Wykonawca nie poda w ofercie „czasu reakcji”, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu.
„Czas reakcji” należy podać w pełnych godzinach, w przypadku wskazania przez Wykonawcę niepełnych godzin, zaoferowany czas zostanie zaokrąglony do pełnych godzin w górę.
D – termin płatności
db / dn x 20% = ilość punktów w kryterium termin płatności
gdzie:
dn – najdłuższy termin płatności z ofert ważnych
db – termin płatności w ofercie badanej
Uwaga:
Maksymalny termin płatności wynosi 21 dni, minimalny 14 dni.
Jeżeli Wykonawca poda w ofercie termin płatności krótszy niż 14 dni jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.
Jeżeli Wykonawca poda w ofercie termin płatności dłuższy niż 21 dni, ocenie będzie podlegał termin 21 dni i również taki termin płatności, zostanie przyjęty do realizacji zamówienia w przypadku wyboru tej oferty.
Jeżeli Wykonawca nie poda w ofercie terminu płatności, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu. Termin płatności należy podać w dniach.
Szczegółowe informacje określa SWZ.
Łączna ilość punktów dla każdej oferty stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w podanych wyżej kryteriach.

X = A + B + C + D
gdzie:
X – łączna liczba uzyskanych punktów
Obliczenia dokonywane będą poprzez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku.
Szczegółowe informacje określa SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: cena za remonty kanalizacji

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej.
-- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał wiedzę i doświadczenie polegającą na wykonaniu w sposób należyty w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, min. 1 usługi obejmującej m.in. konserwację lub remont i konserwację kanalizacji deszczowej.
-- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował:
- osobą (kierownik robót) posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych – min. 1 osoba,
W zakresie określonych uprawnień budowlanych dopuszcza się odpowiadające im:
- ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
- kwalifikacje zawodowe uprawniające do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, z zastrzeżeniem art. 12 a i innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
- kierowcą – min. 1 osoba,
- pracownikami fizycznymi (kanalarze) - min. 5 osób.
-- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, tj.:
- specjalistycznym samochodem do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji wyposażonym m.in. w zbiornik na wodę czystą i zbiornik do gromadzenia osadu i wody brudnej, wysokociśnieniową pompę wody i hydrauliczny podnośnik pokryw studzienek i krat wpustowych – min. 1 szt.,
- samochodem samowyładowczym – min. 1 szt.,
- bazą na terenie miasta Staszowa z zapleczem sprzętowym.
Szczegółowe informacje określa SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda:
a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz.1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 SWZ,
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o którym mowa w pkt. 1b) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on winnej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1b), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art.108 ust. 1pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust.1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Zapis pkt 3 stosuje się.
Szczegółowe informacje określa SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda:
a) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 SWZ,
Uwaga
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz:
1) o którym mowa w pkt a), dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
Uwaga:
W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu zamawiający może dopuścić, aby wykaz:
1) o którym mowa w pkt a), dotyczy usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych – również wykonywanych, w okresie dłuższym niż ostatnie 3 lata.
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 SWZ.
c) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy; wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 SWZ.
d) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 11 SWZ.
Szczegółowe informacje określa SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wypełniony formularz oferty według załącznika nr 1 SWZ.
2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp w zakresie wskazanym przez zamawiającego we wzorze stanowiącym załącznik nr 2 SWZ (w zakresie niepodlegania wykluczeniu).
3. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp w zakresie wskazanym przez zamawiającego we wzorze stanowiącym załącznik nr 3 SWZ (w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu).
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 SWZ (jeżeli dotyczy).
5. Oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, (dotyczy podmiotów udostępniających zasoby), zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 SWZ (jeżeli dotyczy).
6. Oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 SWZ (jeżeli dotyczy).
7. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego/podmiotu udostępniającego zasoby - pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo(a) - umocowanie do reprezentacji wykonawcy w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru, albo z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej (przykładowo: KRS, CEIDG) ogólnie dostępnego na stronach internetowych ogólnodostępnych baz danych. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).
Szczegółowe informacje określa SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Zamawiający nie wymaga szczególnych, sposobów spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu.
5. W odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych wykonawców.
6. Zgodnie z art. 125 ust. 4 ustawy Pzp, w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 SWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
7. Jeżeli oferta wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zabezpieczenie było wymagane, zgodnie z art. 445 ust.1ustawy Pzp.
9. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
10. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 3 ustawy Pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy, zgodnie z załącznikiem nr 6 SWZ.
11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących:
1) zamówień na roboty budowlane lub usługi;
2) prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy,
zgodnie z art. 60 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje określa SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany niniejszej umowy o zamówienie bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku:
1) zmian przewidzianych w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia, w zakresie:
a) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego wpływających na sposób wykonania przedmiotu umowy,
b) zmiany terminu wykonania umowy, w sytuacji:
- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy,
- wystąpienia klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej uniemożliwiającej wykonywanie usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy;
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w lit. b) niniejszego ustępu, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
c) zmiany wynagrodzenia umownego:
- w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT z zastrzeżeniem, że zmiana ta nie może prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia netto,
- w przypadku waloryzacji dokonanej na podstawie §10 niniejszej umowy
- zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy, a tym samym zmiany łącznego wynagrodzenia umownego w sytuacji rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy w tym szczególności z uwagi na brak wystąpienia remontów kanalizacji deszczowej w sytuacjach awaryjnych, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia, powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych,. W takim przypadku zmiana nie może ograniczać zakresu zamówienia o więcej niż suma wynagrodzenia kosztorysowego wskazanego w §9 ust.6 powyżej i 10% ogółem wynagrodzenia ryczałtowego wskazanego w§9 ust.5 lit.b określonego pierwotnie w umowie.
d) zmian osobowych i teleadresowych w przypadku:
- zmiany osób upoważnionych do dokonywania czynności związanych z realizacją umowy lub zmiany danych teleadresowych określonych w niniejszej umowie, w przypadku zmian organizacyjnych;
- zmiany osób, będących personelem Wykonawcy wskazanym w ofercie, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, na zasadach określonych w niniejszej umowie,
- zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio.
2) zmian wskazanych przez ustawodawcę w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b) i c), w art. 455 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 oraz w art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
Szczegółowe informacje określa SWZ, w tym projekt umowy stanowiący załącznik nr 12 SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/staszow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

SEKCJA IV: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: cena za bieżącą konserwację kanalizacji deszczowej

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.