eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Słupsk › Świadczenie usług ochrony osób i mienia w Parku Wodnym Trzy Fale w SłupskuOgłoszenie z dnia 2022-03-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług ochrony osób i mienia w Parku Wodnym Trzy Fale w Słupsku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: TRZY FALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 365469091

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Grunwaldzka 8A

1.5.2.) Miejscowość: Słupsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.zoladek@trzyfale.slupsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzyfale.slupsk.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.bip.trzyfale.slupsk.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług ochrony osób i mienia w Parku Wodnym Trzy Fale w Słupsku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4377e8f7-77c4-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00078012

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00022672/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 2/3F/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 168240 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie ochrony mienia w Parku Wodnym Trzy Fale przy ul. Grunwaldzkiej 8a w Słupsku (76-200).
5.2. Zakres usług obejmuje :
a) 24 godzinny nadzór nad elektronicznym systemem kontroli, dostępu, obsługi urządzeń i systemów przesyłających, gromadzących oraz przetwarzających informację tj. rejestratory, monitory, komputery, urządzenia łączności.
b) Nadzór nad systemami:
− Centrala ppoż.
− System włamania i napadu
− Monitoring Parku Wodnego
− System nagłośnienia
5.3. Do obowiązków wykonawcy na obiekcie zamawiającego należeć będzie odpowiednio:
a) Obserwowanie zdarzeń na terenie objętym monitoringiem.
b) Powiadamianie Zamawiającego, konserwatorów lub służb zewnętrznych o zdarzeniach wymagających ich interwencji.
c) Rejestrowanie, rozpoznawanie, analizowanie oraz samodzielne ocenianie obserwowanych zdarzeń i decydowanie o podjęciu działań zgodnie z ustalonymi procedurami opracowanymi przez WYKONAWCĘ i zaakceptowanymi przez ZAMAWIAJĄCEGO.
d) Monitorowanie bezpieczeństwa obiektu wraz z parkingiem oraz osób przebywających na jego terenie (wewnątrz i na zewnątrz) i zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości przełożonym oraz odpowiednim służbom.
e) Pozyskiwanie materiału dowodowego z zapisu wideo.
f) W czasie trwania dyżuru pracownik bez wyraźnej konieczności lub zgody przełożonego (osoby pełniącej obowiązki przełożonego pod jego nieobecność) nie może pozostawić stanowiska pracy bez dozoru.
g) Wpisywanie zdarzeń powstałych oraz prac wykonanych w czasie pełnienia dyżurów w odpowiednich rejestrach – dziennikach dyżurów.
h) Dbanie o estetykę stroju służbowego.
i) Wykonywanie wszystkich prac wynikających z umowy związane z prawidłowym funkcjonowaniem obiektu.
j) Przestrzeganie regulaminów obowiązujących w obiekcie oraz stosowanie się do poleceń osób wskazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO.
k) Pełna znajomość topografii obsługiwanego terenu, a w szczególności rozkładu pomieszczeń, dróg ewakuacyjnych.
l) Powiadamianie kierownika obiektu oraz właściwych służb i straży pożarnej o zagrożeniach oraz w przypadku stwierdzenia w obsługiwanym obiekcie awarii, włamania lub pożaru oraz podjęcie podstawowych działań zabezpieczających.
m) Wyposażenie pracowników na własny koszt w jednolity strój, potrzebny sprzęt specjalnego przeznaczenia oraz środki łączności.
n) Monitorowanie mienia celem zabezpieczenia go przed próbami dewastacji, uszkodzenia bądź kradzieży, włamania na zewnątrz oraz wewnątrz. System kontroli pracowników ochrony.
o) W przypadku wystąpienia awarii wykonywanie wszystkich czynności zgodnie z procedurą opracowaną przez WYKONAWCĘ i zaakceptowaną przez ZAMAWIAJĄCEGO.
p) Zapewnienia przyjazdu patrolu interwencyjnego składającego się z co najmniej 2 pracowników posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osób i mienia. Wymaga się, aby patrol podjął interwencję w czasie 10 minut od chwili zgłoszenia zagrożenia - usługa dodatkowa płatna za każde wezwanie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 205164,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 205732,26 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 205164,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AGOPOL EKOTRADE Sp. z o. o. ZPChr

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8390016845

7.3.3) Ulica: Kilińskiego 31

7.3.4) Miejscowość: Słupsk

7.3.5) Kod pocztowy: 76-200

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 205164,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-03-01 do 2023-01-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.