eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Budziszewice › Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną w BudziszewicachOgłoszenie z dnia 2023-02-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Budziszewicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Budziszewice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590647813

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul.J.Ch.Paska, 66

1.5.2.) Miejscowość: Budziszewice

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-212

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 44 7102389

1.5.8.) Numer faksu: 44 7102389

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@budziszewice.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.budziszewice.net

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Budziszewicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9e1ed586-a2e3-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00077926

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00063270/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Budziszewicach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9e1ed586-a2e3-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl .
Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy, minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozp.Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. Wymagane SWZ dokumenty elektroniczne, o których mowa w §2 ust.1 ww.rozporządzenia sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. Wymagane SWZ informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w §2 ust.1 rozp. w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej: w formatach danych określonych w przepisach rozp. Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np.w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia (w szczególności SWZ) wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).Pozostałe informacje w tym zakresie patrz SWZ pkt14.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): punkt 23 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): punkt 23 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RG.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wszystkimi wymaganymi prawem zgodami i pozwoleniami i następnie wykonanie robót budowlanych dla Przebudowa budynku szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Budziszewicach.Budynek szkolny objęty inwestycją znajduje się w Budziszewicach przy ul.Szkolnej 4. Powierzchnia zabudowy:1444,51m2; ilość kondygnacji 1-4; główna część budynku to budynek 2 kondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony; część w której jest sala gimnastyczna – dwukondygnacyjny. W ramach zadania do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych przewiduje się roboty dociepleniowe, przebudowę, montażowe i inne prace budowlane. Zakresem swym obejmują m.in. docieplenie zewnętrzne budynku, stropodachu nad salą gimnastyczną i łącznikiem; wymianę okien zewnętrznych; wymianę drzwi zewnętrznych; modernizację instalacji cwu, odgromowej, oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, p.poż; remont łazienek i schodów zewnętrznych; malowanie ścian i sufitów; wymianę posadzek na korytarzu parteru i na piętrze oraz zapleczu sali gimnastycznej; cyklinowanie parkietu w salach lekcyjnych i w sali gimnastycznej; zakup, dostawa i montaż pomp ciepła o mocy 23KW i zbiornika buforowego; rozruch technologiczny kotłowni.Powierzchnie, ilości, parametry określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Faza projektowa – opracowanie dokumentacji w zakresie koniecznym do wykonania zadania, uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, map, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń na budowę lub uzyskanie przez wykonawcę braku sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót. Zaprojektowane zadanie musi zapewnić dostępność osobom niepełnosprawnym, osobom o szczególnych potrzebach, musi być przeznaczone dla wszystkich użytkowników – Wykonawca zobowiązany jest wykonując zamówienie do przestrzegania minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności architektonicznej określonych w art.6 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 r. poz. 2240).Zakres dokumentacji powinien być kompletny dla realizacji i prawidłowego działania całości planowanej inwestycji. Zakres przedmiotu do zaprojektowania i wykonania szczegółowo określony i opisany został w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Zadanie ma być zaprojektowane z uwzględnieniem wszystkich wymagań zawartych w tym PFU jak również dodatkowych wymagań określonych przez Zamawiającego w SWZ, w tym we wzorze umowy stanowiącym jej integralną część i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej. Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) zawierający szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi integralną część SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

45321000-3 - Izolacja cieplna

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45410000-4 - Tynkowanie

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
W kryterium cena - punkty zostaną obliczone według wzoru:
PC = Cn/Cb x 60 pkt , gdzie:
PC- liczba punktów jakie oferta otrzyma w kryterium cena
Cn – najniższa spośród cen wszystkich ofert nieodrzuconych
Cb –cena badanej oferty
W kryterium tym oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów, a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
W kryterium okres gwarancji liczonym w okresach miesięcznych – punkty zostaną przyznane na poniższych zasadach:
1) 0 pkt - w przypadku zaoferowania minimalnej długości okresu gwarancji, tj.36 miesięcy,
2) 40 pkt - w przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji, tj. 60 miesięcy
3) w przypadku zaoferowania gwarancji pomiędzy 36 a 60 miesięcy Wykonawca otrzyma punkty obliczone wg wzoru:
PG = Go/Gmax x 40 pkt , gdzie:
PG – wartość punktowa, którą należy wyznaczyć,
Go –okres gwarancji podany w badanej ofercie
Gmax – najdłuższy oferowany okres gwarancji
Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji, w przedziale od 36 miesięcy do 60 miesięcy licząc od daty podpisania przez obie strony protokołu końcowego odbioru robót. Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji w pełnych miesiącach. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy(minimalny wymagany), Zamawiający odrzuci ofertę. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji Zamawiający Wykonawca może zaproponować okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy (wyznaczony maksymalny), jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 60 miesięcy.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów uzyskanych w obu kryteriach.
Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia tak sam bilans ceny i okresu gwarancji , Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę , która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeśli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną. Jeśli nie będzie można dokonać wyboru oferty w ten sposób, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W niniejszym postępowaniu Zamawiający określa warunki udziału dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie roboty budowlane co najmniej w zakresie:
a) termomodernizacja budynku
b) instalacje elektryczne
c) montaż źródła ciepła: pompy ciepła.
Zakresy wymienione w niniejszym punkcie lit.a, lit.b i lit.c mogą być wykonane w ramach tej samej roboty budowlanej lub w ramach odrębnych robót budowlanych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Na podstawie §3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawców, Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy Pzp, w zakresie art.108 ust.1 pkt 1 i 2 , pkt 4 i pkt 5 ustawy Pzp .
2. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu , o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp w zakresie informacji o braku przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.poz.835) .

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty .

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie są wymagane

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

-Formularz ofertowy - udostępniony przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczony w podlądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”
- Formularz cenowy stanowiący Załącznik nr1 do SWZ
oraz:
-pełnomocnictwo, jeśli dotyczy – patrz: pkt 11.1.2
-gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia - patrz: pkt 8.7.3.2. i pkt 11.1.6.
-gdy wykonawca polega na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby - patrz: pkt 8.7.2.3.
-gdy Wykonawca zastrzega informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa -patrz:pkt 11.2.6 i 11.1.7
-gdy wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne – patrz: pkt 4.3.3.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają i wskazują pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnictwa musi być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich partnerów. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.
2. Oświadczenia o których mowa w art.125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu składa odrębnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - wraz z ofertą.
3. Składają oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (w odniesieniu do warunków określonych w pkt 8.7.1 swz)-wraz z ofertą.
4. Zobowiązani są na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 9.2 swz, przy czym środki dowodowe, o których mowa: 1) w ppkt 9.2.1.1 zobowiązany jest złożyć każdy z Partnerów; 2) w ppkt 9.2.1.2 winien zostać złożony i dotyczyć tego/tych wykonawców, który/którzy wykazuje/wykazują spełnianie warunku udziału w niniejszym postępowaniu na zasadach określonych w pkt 8.7.3. SWZ.
5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Zamawiający działając na podstawie art.455 ust.1pkt1 ustawy Prawo zamówienie Publicznych przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadkach:
1)przedłużenie terminu o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: a) będących następstwem okoliczności/działań za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, w szczególności: nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiającego, konieczności usunięcia błędów lub zmian w dokumentacji projektowej powstałych nie z winy Wykonawcy w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót; b) opóźnienia, zaniechania, decyzje właściwych organów;c) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego d)zaistnienia warunków pogodowych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac; e)wystąpienia siły wyższej; f)robót zamiennych; robót dodatkowych; g)innej oczywistej przyczyny uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w oznaczonym terminie, niezależnej od żadnej ze stron umowy lub której konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy lub niemożliwej do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy
2) w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonywania przedmiotu umowy, w następujących sytuacjach: a)gdy materiały lub urządzenia przewidziane do wykonania zamówienia nie mogą być użyte przy realizacji przedmiotu umowy z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastąpienia innymi; b) konieczności zastosowania innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub stwierdzone wady dokumentacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy; c)możliwości zastosowania rozwiązań o wyższym od przyjętego w programie funkcjonalno użytkowym/dokumentacji projektowej standardzie wykonania przedmiotu umowy pozwalającego na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowyd)wystąpienia odbiegających w sposób istotny od przyjętych w programie funkcjonalno użytkowym/dokumentacji projektowej warunków terenu budowy, np. niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane sieci, instalacje lub inne obiekty budowlane, warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne; e)wystąpienie siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami; f)gdy zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy uzasadnione jest zbędnością wykonania robót objętych tym zakresem i nie zagraża należytemu wykonaniu przedmiotu umowy lub roboty zostały ujęte w programie funkcjonalno użytkowym lub dokumentacji projektowej omyłkowo lub w wyniku błędu lub zaistniała inna okoliczność uzasadniająca zmniejszenie zakresu, w szczególności niewystarczające środki finansowe, a zmiana nie zagraża należytemu wykonaniu i użytkowaniu przedmiotu umowy w zmniejszonym zakresie-przy czym minimalna wartość zamówienia wyniesie co najmniej 70% wartości zamówienia podstawowego brutto ujętego w zawartej umowie; g) wystąpienia robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem, jeśli są niezbędne do prawidłowego wykonania umowy . Strony sporządzają protokół konieczności określający zakres prac do wykonania. Żadne zmiany nie mogą modyfikować ogólnego charakteru umowy. 3) w zakresie wynagrodzenia: w przypadku zmniejszenia umownego zakresu robót, wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych. Ciąg dalszy w sekcji-Pozostałe informacje.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-20 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

4) zmiany w zakresie podwykonawstwa w następujących sytuacjach:
a) możliwość dopuszczenia podwykonawców dla innego zakresu robót od wskazanego w ofercie i następnie w umowie; gdy Wykonawca w ofercie poinformował, iż nie ma zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcom, a w trakcie realizacji chciałby powierzyć część zamówienia podwykonawcy b)rezygnacja z podwykonawstwa.
5) zmiany osobowe: zmiany osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniać wymagania określone w SWZ 6) gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać ich usunięcie w celu jednoznacznej interpretacji postanowień umownych przez Strony.
2. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w przypadku potrzeby dostosowania do zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie przedmiotu niniejszej umowy (projektu) lub wytycznych dotyczących realizacji projektu.3. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót, zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy lub zmiany wynagrodzenia lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku o zmianę umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.
4. Wykonawca zobowiązany jest do okazania Zamawiającemu do wglądu dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zmiany , a na żądanie Zamawiającego do przedłożenia kopii tej dokumentacji.5. Wraz z wnioskiem o zmianę umowy i związaną z tym zmianą wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć propozycję rozliczenia robót przygotowaną w oparciu o zasady określone odpowiednio poniżej. 6.W przypadku robót zamiennych wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione (zwiększone lub zmniejszone) o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wartościami robót zmienianych i zmieniających. Gdy wartości tych robót będą równe kwota wynagrodzenia pozostaje bez zmiany. Wartość robót zmienianych zostanie ustalona na podstawie kosztorysu ofertowego robót złożonego z dokumentacją projektową, natomiast wartość robót zmieniających zostanie ustalona na podstawie ich wyceny sporządzonej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego.
7.W przypadku zmniejszenia umownego zakresu robót, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o kwotę stanowiącą równowartość robót, o które zakres ten jest zmniejszany, ustaloną na podstawie kosztorysu, o którym mowa w ust.6. 8. W przypadku rozszerzenia umownego zakresu robót o roboty dodatkowe, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwiększone o kwotę ryczałtową stanowiącą wartość robót, o które zakres ten jest rozszerzany, ustaloną na podstawie ich wyceny sporządzonej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego. 9. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie jej podpisania lub o braku akceptacji zmiany po uzyskaniu opinii Inspektora Nadzoru w przedmiocie żądanej zmiany. 10. Propozycję rozliczenia robót w oparciu o zasady określone odpowiednio w ust. 6 lub ust.7 lub ust.8. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu również w sytuacji gdy zmiana umowy następuje z inicjatywy Zamawiającego.11. Wszystkie wymienione powyżej okoliczności stanowią katalog zmian, które mogą zostać wprowadzone do umowy, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do ich wprowadzenia.12. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:1/ dane związane z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 2/ danych teleadresowych, 3/ danych rejestrowych, 4/ numeru rachunku bankowego wykonawcy
5/ będącej następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.