eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Andrespol › Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów KomunalnychOgłoszenie z dnia 2021-06-09


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00077837 z dnia 2021-06-09

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ANDRESPOL

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057744

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rokicińska 126

1.5.2.) Miejscowość: Andrespol

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-020

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@andrespol.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.andrespol.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f51d757e-c95a-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00077837

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001310/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.bip.andrespol.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
1.3.1. miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
1.3.2. ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal - adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: /3178revwup/skrytka
1.3.3. oraz poczty elektronicznej e-mail: zamowienia@andrespol.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej zwanym „RODO”, informuję, że:
 Administratorem danych osobowych jest Gmina Andrespol reprezentowana przez Wójta Gminy Andrespol z siedzibą w Andrespolu przy ul. Rokicińskiej 126, 95-020 Andrespol, tel. 042 213 24 40; e-mail: ug@andrespol.pl
 Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Andrespolu jest Pani Karolina Student, e-mail: iod@andrespol.pl;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego .
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i 74 Pzp
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane oraz archiwizowane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.

* Wyjaśnienie: Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.

** Wyjaśnienie: W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia RODO , w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.6232.07.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, tj.: budowlanych, rozbiórkowych i wielkogabarytowych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sukcesywnym odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych, tj.: budowlanych, rozbiórkowych i wielkogabarytowych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszczącego się w Kraszewie przy ul. Ekologicznej 5.
2) Wykonawca zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt do wyposażenia punktu PSZOK w kontenery w ilościach niezbędnych dla zapewnienia bezproblemowego zbierania odpadów, o których mowa w pkt. 1. powyżej.
Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w Załączniku nr 10a do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-07-01 do 2022-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas odbioru odpadów przez Wykonawcę od chwili otrzymania zlecenia od Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych biodegradowalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sukcesywnym odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych biodegradowalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszczącego się w Kraszewie przy ul. Ekologicznej 5.
2) Wykonawca zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt do wyposażenia punktu PSZOK w kontenery w ilościach niezbędnych dla zapewnienia bezproblemowego zbierania odpadów, o których mowa w pkt. 1. powyżej.
4. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w Załączniku nr 10bdo SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-07-01 do 2022-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas odbioru odpadów przez Wykonawcę od chwili otrzymania zlecenia od Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.3. Część 3 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, tj.: opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, szkła, leków, chemikaliów i odpadów problematycznych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sukcesywnym odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych tj.: opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, szkła, leków, chemikaliów i odpadów problematycznych (świetlówki, gaśnice, puszki po farbach, lakierach, aerozolach, zużytych smarów, olei, klejów) z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszczącego się w Kraszewie przy ul. Ekologicznej 5.
2) Wykonawca zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt do wyposażenia punktu PSZOK w kontenery w ilościach niezbędnych dla zapewnienia bezproblemowego zbierania odpadów, o których mowa w pkt. 1. powyżej.

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w Załączniku nr 10c do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-07-01 do 2022-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas odbioru odpadów przez Wykonawcę od chwili otrzymania zlecenia od Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.4. Część 4 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, tj.: zużytych opon z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sukcesywnym odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych, tj.: zużytych opon (z wyłączeniem opon pochodzących od samochodów ciężarowych i maszyn rolniczych) z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszczącego się w Kraszewie przy ul. Ekologicznej 5.
4. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w Załączniku nr 10d do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-07-01 do 2022-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas odbioru odpadów przez Wykonawcę od chwili otrzymania zlecenia od Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.5. Część 5 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, tj.: urządzeń elektrycznych i elektronicznych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sukcesywnym odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych, tj.: urządzeń elektrycznych i elektronicznych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszczącego się w Kraszewie przy ul. Ekologicznej 5.
2) Wykonawca zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt do wyposażenia punktu PSZOK w kontenery w ilościach niezbędnych dla zapewnienia bezproblemowego zbierania odpadów, o których mowa w pkt. 1. powyżej.

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w Załączniku nr 10e do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-07-01 do 2022-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas odbioru odpadów przez Wykonawcę od chwili otrzymania zlecenia od Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający określa poniższe warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa tego warunku.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
2.1) Dla Części 1
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada:
a) aktualny wpis do Rejestru Działalności Regulowanej, prowadzony przez Wójta Gminy Andrespol, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021r. poz. 888) w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości obejmujący co najmniej następujące rodzaje i kody odpadów:
• Odpady wielkogabarytowe 20 03 07
• Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 - 17 08 02
• Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 - 17 09 04
b) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzony przez Marszałka Województwa zgodnie z wymogami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. z 2021r. poz. 779 ze zm.) w zakresie transportu odpadów obejmujący co najmniej rodzaje i kody odpadów wskazane w dziale XIV SWZ ust. 1 pkt. 2) ppkt. 2.1.) lit. a) powyżej.

2.2) Dla Części 2
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada:
a) aktualny wpis do Rejestru Działalności Regulowanej, prowadzony przez Wójta Gminy Andrespol, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021r. poz. 888) w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości obejmujący co najmniej następujące rodzaje i kody odpadów:
• Odpady biodegradowalne 20 02 01
b) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzony przez Marszałka Województwa zgodnie z wymogami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. z 2021r. poz. 779 ze zm.) w zakresie transportu odpadów obejmujący co najmniej rodzaje i kody odpadów wskazane w dziale XIV SWZ ust. 2 pkt. 2) ppkt. 2.2.) lit. a) powyżej.

2.3) Dla Części 3
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada:
a) aktualny wpis do Rejestru Działalności Regulowanej, prowadzony przez Wójta Gminy Andrespol, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021r. poz. 888) w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości obejmujący co najmniej następujące rodzaje i kody odpadów:
• Opakowania z papieru i tektury, z tworzyw sztucznych, z metali, wielomateriałowe, zmieszane odpady opakowaniowe, opakowania ze szkła - 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07
• Papier i tektura 20 01 01
• Szkło 20 01 02
• Oleje i tłuszcze jadalne 20 01 25
• Leki inne niż wymienione w 20 01 31 – 20 01 32
• Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 20 01 35*, 20 01 36,
• Tworzywa sztuczne 20 01 39
• Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 20 01 21*
• Urządzenia zawierające freony 20 01 23*
b) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzony przez Marszałka Województwa zgodnie z wymogami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. z 2021r. poz. 779 ze zm.) w zakresie transportu odpadów obejmujący co najmniej rodzaje i kody odpadów wskazane w dziale XIV SWZ ust. 2 pkt. 2) ppkt. 2.3.) lit. a) powyżej.
2.4) Dla Części 4
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada:
a) aktualny wpis do Rejestru Działalności Regulowanej, prowadzony przez Wójta Gminy Andrespol, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021r. poz. 888) w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości obejmujący co najmniej następujące rodzaje i kody odpadów:
• Zużyte opony 16 01 03
b) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzony przez Marszałka Województwa zgodnie z wymogami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. z 2021r. poz. 779 ze zm.) w zakresie transportu odpadów obejmujący co najmniej rodzaje i kody odpadów wskazane w dziale XIV SWZ ust. 2 pkt. 2) ppkt. 2.4.) lit. a) powyżej.

2.5) Dla Części 5
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada:
a) aktualny wpis do Rejestru Działalności Regulowanej, prowadzony przez Wójta Gminy Andrespol, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021r. poz. 888) w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości obejmujący co najmniej następujące rodzaje i kody odpadów:
• Zużyty sprzęt RTV, AGD 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36
b) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzony przez Marszałka Województwa zgodnie z wymogami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. z 2021r. poz. 779 ze zm.) w zakresie transportu odpadów obejmujący co najmniej rodzaje i kody odpadów wskazane w dziale XIV SWZ ust. 2 pkt. 2) ppkt. 2.5.) lit. a) powyżej.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa tego warunku.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie określa tego warunku.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 6.2. Zamawiający od wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej będzie żądał poniższych podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego; poniższe oświadczenia składa wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, podmioty udostępniające zasoby, jeżeli dotyczy:
6.2.1. Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6.1. Na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający żąda poniższych podmiotowych środków dowodowych:
6.1.1. aktualnego zaświadczenia o wpisie do właściwego Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Andrespol zgodnie z art. 9b i następne ustawy z dnia 13 września 1996 r. o otrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020 r. poz. 1439 ze zm.),
6.1.2. oświadczenia o posiadanym wpisie do rejestru podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez Marszałka Województwa zgodnie z wymogami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. z 2020r. poz. 797) w zakresie transportu wraz z podaniem numeru rejestrowego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o których mowa w Dziale XIV ust. 1 pkt. 2 ppkt. 2.1), 2.2.), 2.3), 2.4), 2.5) SWZ jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
6. Celem wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w Dziale X SWZ oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Dziale XIV ust. 1 SWZ Wykonawcy składają oświadczenia i dokumenty określone w Dziale XVII SWZ w sposób i trybie tam określonym.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają
do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają
poszczególni Wykonawcy (zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ).
8. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres i warunki zmian zawartej umowy oraz pozostałe kwestie związane umową zostały określone odrębnie dla każdej z części zamówienia we wzorach umów stanowiących załączniki nr 8a, 8b, 8c, 8d, 8e do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-17 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu - https://miniportal.uzp.gov.pl/, w szczegółach danego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-17 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania zamówienia w odniesieniu do każdej z poszczególnych części zamówienia: od dnia 01.07.2021r. (lub od dnia zawarcia umowy – jeżeli zawarcie umowy nastąpi po dniu 1 lipca 2021 r.), do dnia 31.08.2022r.
2021-06-09 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.