eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzozów › Bankowa obsługa budżetu Gminy Brzozów oraz jednostek organizacyjnychOgłoszenie z dnia 2021-06-09

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00077834 z dnia 2021-06-09

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Bankowa obsługa budżetu Gminy Brzozów oraz jednostek organizacyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BRZOZÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440235

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Armii Krajowej 1

1.5.2.) Miejscowość: Brzozów

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 133061061

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@brzozow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://brzozow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bankowa obsługa budżetu Gminy Brzozów oraz jednostek organizacyjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-20f1f7dc-c95a-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00077834

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002967/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Bankowa obsługa Budżetu Gminy Brzozów oraz jednostek organizacyjnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu: a) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl Link do formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz komunikacji: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia b) ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal Adres skrzynki ePUAP to: /3w658bsblb/skrytka c) poczty elektronicznej Adres poczty elektronicznej do komunikacji to: zp@brzozow.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Oferty składane są przez wykonawcę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 2. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania ww dokumentów za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany do kontaktu adres. 3. Każdorazowo kierując do zamawiającego oświadczenie, pismo, zawiadomienie lub wniosek wykonawca powinien powoływać się na numer referencyjny postępowania tj. ZP.271.13.2021 4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.z 2020 r., poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415). 5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 6. Za datę przekazania ofert, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP lub odpowiednio w odniesieniu do dokumentów które mogą być przekazane za pomocą poczty elektronicznej datę ich przesłania zapomocą poczty elektronicznej. 7. Uwaga! Każda ze stron, która przyjmuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub inne informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 344), ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić fakt jej otrzymania tą samą drogą. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający przyjmie, że pismo wysłane przez Zamawiającego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, na adres wskazany przez Wykonawcę w przekazanych dokumentach, zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO, Burmistrz Brzozowa informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Brzozowie, reprezentowany przez Burmistrza Brzozowa, z siedzibą: ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów, tel. 13 4341050.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na adres Administratora lub email: iod@brzozow.pl
3) Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych może Pan/Pani uzyskać od Inspektora Ochrony Danych lub na stronie https://brzozow.bip.gov.pl/klauzule-wieloosobowegostanowiska-ds-zamowien-publicznych/28022020_klauzule_zamowienia_publiczne.html

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.13.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 136000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa Gminy Brzozów oraz jej jednostek organizacyjnych wraz z uruchomieniem odnawialnego kredytu w rachunku bankowym prowadzonym dla budżetu Gminy Brzozów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66110000-4 - Usługi bankowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-07-07 do 2023-04-06

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Liczbę punktów, jaką uzyska badana oferta, w poszczególnych kryteriach, zamawiający obliczy
w następujący sposób:

1) Cena
Przez cenę zamówienia zamawiający rozumie łączny koszt za przedmiot zamówienia, stanowiący całkowite, miesięczne wynagrodzenie wykonawcy, wyliczony jako miesięczna opłata ryczałtowa.
Oferowaną cenę należy podać w polskich złotych, PLN. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium cena – 60 punktów.
Oferta z najniższą oferowaną ceną brutto „C min” otrzymuje punktów 60.
Każda inna oferta „C” otrzymuje ilość punktów w kryterium cena wynikającą z wyliczenia wg wzoru:

(Cmin/C) x 60 = c

Cmin – najniższa oferowana cena spośród ofert nieodrzuconych
C – cena badanej oferty
c – liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę z kryterium cena

2) Oprocentowanie od środków na rachunku bankowym
Oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do najwyższego oprocentowania rachunku bieżącego w stosunku rocznym przedstawionego przez wykonawców przy uwzględnieniu, iż oprocentowanie liczone będzie według stawki WIBID 3M z dnia 08.06.2021 r. (0,01 %) powiększonej o marżę wykonawcy.
Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium – 5 punktów.
Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryterium w oparciu o następujące zasady:
Oferta z najwyższym oferowanym oprocentowaniem otrzymuje punktów 5.
Każda inna oferta „O” otrzymuje ilość punktów wynikającą z wyliczenia wg wzoru:

(O/Omax) x 5 = o

Omax – najwyższe oferowane oprocentowanie spośród ofert nieodrzuconych
O – oprocentowanie badanej oferty
o – liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę z kryterium odsetki od środków na rachunku bankowym

3) Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego na rachunku bieżącym
Oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do najniższego oprocentowania kredytu w stosunku rocznym przedstawionego przez wykonawców przy uwzględnieniu, iż oprocentowanie liczone będzie według stawki WIBOR 3M z dnia 08.06.2021 r. (0,21%) powiększonej o marżę wykonawcy.
Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium – 35 punktów.
Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryterium w oparciu o następujące zasady:
Oferta z najniższym oferowanym oprocentowaniem i każda z oprocentowaniem równym lub mniejszym niż 0 otrzymuje punktów 35.

Każda inna oferta „K” otrzymuje ilość punktów wynikającą z wyliczenia wg wzoru:

(Kmin/K) x 35 = k

Kmin – najniższe oferowane oprocentowanie spośród ofert nieodrzuconych
K – oprocentowanie badanej oferty
k – liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę z kryterium oprocentowanie kredytu krótkoterminowego na rachunku bieżącym

Opłaty i marże muszą być niezmienne przez cały okres trwania umowy.
Niedopuszczalne jest podawanie wartości opłat wariantowo np. „od-do”.

Przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po przecinku
np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54.
W postępowaniu zwycięży oferta, która w wyniku oceny otrzyma najwyższą sumę punktów, uzyskaną we wszystkich kryteriach i spełni wszystkie wymogi zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych
i specyfikacji warunków zamówienia.
Oferty zostaną ocenione przez członków komisji przetargowej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Oprocentowanie od środków na rachunku bankowym

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego na rachunku bieżącym

4.3.6.) Waga: 35

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę spełnienia warunków w zakresie:
a) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej 3 usługi realizowane nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 24 miesiące, której przedmiotem było prowadzenie bankowej obsługi jednostki administracji publicznej (państwowej, rządowej lub samorządowej). W przypadku wskazania przez wykonawcę bankowej obsługi wykonywanej (niezakończonej) zamawiający wymaga, aby okres jej wykonywania do dnia składania był nie krótszy niż 24 miesiące.
UWAGA! Jeżeli wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), zamawiający nie dopuszcza aby wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeśli udowodni posiadanie ważnego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz.1896 ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej musi udowodnić posiadanie odpowiedniego ważnego zezwolenia na rozpoczęcie działalności bankowej w kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający, zgodnie z treścią art. 274 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, poniższych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
a) wykazu wykonanych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzającego że wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej 3 usługi realizowane nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 24 miesiące, której przedmiotem było prowadzenie bankowej obsługi jednostki administracji publicznej (państwowej, rządowej lub samorządowej) oraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeśli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, (wzór stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji)
b) ważne zezwolenie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz.1896 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dostarczy odpowiednie ważne zezwolenie na rozpoczęcie działalności bankowej w kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy lub umocowane przez te osoby do reprezentowania wykonawcy. Zamawiający wymaga, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania: 1) przedstawienia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, albo 2) wskazania danych umożliwiających dostęp do wyżej wymienionych dokumentów i za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, albo 3) przedstawienia pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy, jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie nie wynika z dokumentów o których mowa w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Zapisy stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych lub podwykonawcy nie będącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do specyfikacji).
W przypadku wykonawców występujących wspólnie konieczne jest złożenie oświadczenia o którym mowa w art. 117 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, podpisane wspólnie przez wykonawców.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, wtedy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o którym mowa w punkcie 11 ust. 6 specyfikacji (oświadczenie którego wzór stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji), składa każdy z wykonawców. Jeżeli w postępowaniu wybrana zostanie oferta wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia, zamawiający zażąda, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych podmiotów.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający, dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartych w umowie w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, okoliczności lub podstaw ujętych w przepisach prawa ustanowionych w związku z epidemią wirusa Sars-CoV-2 albo co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:
1) ograniczenia zakresu rzeczowego umowy w związku z obiektywną niemożnością wykonania danego zakresu rzeczowego lub brakiem celowości wykonania danego zakresu rzeczowego,
2) zmiany przepisów prawnych dotyczących przedmiotu umowy, jeżeli zmiana przepisów wymaga zmiany postanowień umowy,
3) w przypadku działania siły wyższej, powodującej konieczność wprowadzenia zmian do umowy. Przez działanie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron umowy, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których strony umowy nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 14 dni poinformować Zamawiającego o fakcie zaistnienia siły wyższej oraz wskazać zakres i wpływ jakie zdarzenie miało na przebieg realizacji przedmiotu umowy, pod rygorem utraty prawa powoływania się na klauzulę siły wyższej,
4) gdy potrzeba wprowadzenia zmian do umowy wynika z okoliczności natury technicznej i prawnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-17 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, link do formularza: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-17 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-16

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Osobą upoważnioną do kontaktów i udzielania wyjaśnień jest: Sławomir Szałajko - Urząd Miejski w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, II piętro, pokój nr 202, w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałki w godzinach od 7.30 do 16.30, od wtorku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30, w piątki w godzinach od 7.30 do 14.30.Telefon: 13 3061061 Poczta elektroniczna: zp@brzozow.pl
2021-06-09 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.