eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnobrzeg › Wykonywanie funkcji Operatora zarządzającego Tarnobrzeskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym.Ogłoszenie z dnia 2023-02-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonywanie funkcji Operatora zarządzającego Tarnobrzeskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Tarnobrzeg

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409092

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 32

1.5.2.) Miejscowość: Tarnobrzeg

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-400

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 15 8181568

1.5.8.) Numer faksu: 15 8221304

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@um.tarnobrzeg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.tarnobrzeg.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonywanie funkcji Operatora zarządzającego Tarnobrzeskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c18cec26-a2e2-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00077717

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00050022/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Wykonywanie funkcji operatora zarządzającego Tarnobrzeskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym w Tarnobrzegu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c18cec26-a2e2-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Zamawiający wyznacza osobę do kontaktu z wykonawcami:
Aleksander Grabski ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg tel. 15-822-65-70 wew. 264 - sprawy merytoryczne
Mariola Pasieka, Agnieszka Straburzyńska, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg tel. 15-822-65-70 wew. 568 w godz.: 8:00-15:00 – sprawy formalno – prawne.
4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c18cec26-a2e2-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
5. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-c18cec26-a2e2-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
7. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
9. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
10. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
11. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
12. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula została określona w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula została określona w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP-I.271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonywanie funkcji Operatora zarządzającego Tarnobrzeskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym (dalej TPP-T) należy rozumieć jako świadczenie usługi dotyczącej zarządzania w zakresie:
I. Zadania Wykonawcy w zakresie gospodarowania nieruchomościami TPP-T
1) Sprawowanie w imieniu Zamawiającego czynności administracyjnych nad powierzonym majątkiem, a w szczególności nad prawidłową eksploatacją oraz utrzymaniem właściwego stanu technicznego budynków, budowli, urządzeń technicznych, zgodnie z przekazanymi przez Zamawiającego instrukcjami obsługi, a także obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
2) Zawieranie umów i dokonywanie okresowych przeglądów i konserwacji budynków oraz urządzeń technicznych znajdujących się w obiektach TPP-T związanych
z kontrolą stanu oraz kontrolą wykonania remontów i konserwacji.
3) Zawieranie umów z dostawcami usług związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury TPP-T i nadzór nad ich realizacją.
4) Zapewnienie porządku wewnątrz obiektów TPP-T, tj.: hali i inkubatora oraz bieżące sprzątanie części wspólnych obiektów, tzn.: korytarzy, nie wynajętych boksów
w inkubatorze, klatek schodowych, sanitariatów, windy, okien (mycie nie mniej niż
2 razy w roku) itp., a także dbałość o porządek i estetykę wokół obiektów.
5) Zapewnienie wywozu odpadów komunalnych z terenu TPP-T.
6) Operator odpowiedzialny będzie za utrzymanie letnie i zimowe parkingów, ciągów pieszych przy budynkach, zieleni oraz porządku na ogrodzonym terenie TPP-T.
7) Dokonywanie bieżących napraw i remontów na terenie TPP-T do kwoty łącznie 28.000,00 zł netto za cały okres objęty zamówieniem.
8) Zgłaszania Zamawiającemu o konieczności dokonania remontów i napraw w obiekcie wykraczających ponad ustaloną wartość 28.000 zł netto.
9) Zapewnienie sprawności systemu ochrony przeciwpożarowej nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10) Dokonywanie naboru przedsiębiorców do TPP-T zgodnie z obowiązującym regulaminem Parku oraz przy uwzględnieniu wytycznych dotyczących funkcjonowania Parków Przemysłowo- Technologicznych oraz PO RPW.
11) Przygotowywanie, zawieranie i rozwiazywanie w imieniu i na rzecz Miasta Tarnobrzega umów najmu lub dzierżawy z przedsiębiorcami rozpoczynającymi działalność gospodarczą na terenie TPP-T z uwzględnieniem opłaty za media, zgodnie z regulaminem TPP-T oraz nadzór nad ich realizacją.
12) Prowadzenie badania rynku dotyczącego zapotrzebowania na nieruchomości zabudowane i niezabudowane pod działalność gospodarczą.
13) Opracowywanie kalkulacji kosztów najmu i dzierżawy nieruchomości.
14) Opracowywanie aktualizacji regulaminu TPP-T wraz ze wszystkimi załącznikami każdorazowo w przypadku zaistnienia takiej potrzeby zgodnie z wytycznymi.
15) Naliczanie i pobieranie wszelkich opłat wynikających z tytułu najmu i dzierżawy powierzchni na terenie parku oraz innych opłat, m.in. opłaty eksploatacyjnej, opłat za media, zgodnie z zatwierdzonym regulaminem Parku.
16) Wystawianie w imieniu i na rzecz Zamawiającego faktur sprzedaży za najem lub dzierżawę oraz z tytułu innych opłat przedsiębiorcom prowadzącym działalność
na terenie TPP-T.
17) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać zlecone czynności z należytą starannością
i rzetelnością w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a także chronić interes Zamawiającego w trakcie realizacji powierzonych zadań i czynności oraz zobowiązuje się do racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70330000-3 - Usługi zarządzania nieruchomościami na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega
odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach kryteriów ustalonych w
SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie polegające na zarządzaniu i administrowaniu Inkubatorem Przedsiębiorczości lub Parkiem Technologicznym lub Parkiem Naukowo – Technologicznym o kubaturze min. 10 tys. m3 przez okres 1 roku

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie w zakresie usług doradczych dotyczących prowadzenia działalności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
4).1. potencjał techniczny
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4).2. potencjał zawodowy
a) Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonuje, w okresie ostatnich 51 lat przed dniem upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie:
1) co najmniej 1 usługę, polegającą na zarządzaniu i administrowaniu Inkubatorem Przedsiębiorczości lub Parkiem Technologicznym lub Parkiem Naukowo – Technologicznym o kubaturze min. 10 tys. m3 przez okres 1 roku,
2) co najmniej 5 usług doradczych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz 5 szkoleń dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą,
3) co najmniej 1 zadanie polegające na zarządzaniu realizacją projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej o wartości minimum 3 mln złotych.
W ramach powyższego warunku Zamawiający dopuszcza możliwość wykazywania doświadczenia polegającego na zarządzaniu nieruchomością własną oraz zarzadzaniu projektem realizowanym przez siebie współfinasowanym ze środków Unii Europejskiej.

b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca musi wykazać, iż do realizacji przedmiotu zamówienia dysponuje lub będzie dysponował zespołem ekspertów do realizacji projektu składającym się z osób posiadających wykształcenie wyższe i w ramach którego pracowały będą następujące osoby:
1) osoba posiadająca doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej,
2) osoba posiadająca minimum 2 letnie doświadczenie polegające na zarządzaniu minimum jednym Inkubatorem Przedsiębiorczości lub Parkiem Technologicznym lub Parkiem Naukowo – Technologicznym,
3) osoba posiadająca co najmniej 3 letnie doświadczenie polegające na świadczeniu usług szkoleniowych i/lub doradczych dla podmiotów gospodarczych, tj. zrealizowanie minimum jednej usługi szkoleniowej i/lub doradczej dla podmiotu gospodarczego w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert
4) osoba, która uczestniczyła w realizacji w ciągu ostatnich 5 lat przynajmniej jednego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, o wartości min. 3 mln zł, dotyczącego rozwoju i wsparcia przedsiębiorczości.
5) osoba, która posiada doświadczenie zawodowe przy administrowaniu nieruchomościami, a także doświadczenie zawodowe przy nadzorze spraw technicznych w nieruchomościach.
Zamawiający dopuszcza dowolną ilość osób w zespole i tym samym wykazywanie spełniania poszczególnych warunków przez jedną lub kilka osób.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego - według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 6 do SWZ).
b) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 51 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; (załącznik nr 7 do SWZ);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu.
2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art.112 ust. 2 pkt 2, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie za-mówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. (wzór zał. nr 5 do SWZ).
Wymagana forma:
Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
W przypadku gdy oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub notariusz.
5. W przypadku, o którym mowa w ust.1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie
o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy
z Wykonawców. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.
7. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.
9. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
• Oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ,
• Sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
- dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu;
- dokumenty wspólne takie jak np. formularz ofertowy, formularz cenowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Istotne postanowienia umowy zostały określone w załączniku nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia zgodnie z informacją wskazaną w rozdziale VII SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na ofertę wysyłaną za pośrednictwem w/w portalu składa się:
• Interaktywny formularz ofertowy, który będzie dostępny na stronie prowadzonego postępowania
t.j. https://ezamowienia.gov.pl po zalogowaniu się na konto Wykonawcy, podpisany podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym bądź osobistym.
• Uzupełniający formularz ofertowy – zał. Nr 1a do SWZ
• pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik (jeżeli dotyczy);
• Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wraz z załącznikiem nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy);
• Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu, wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
• Zobowiązania, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz z pełnomocnictwami, jeżeli prawo do podpisania danego zobowiązania nie wynika z dokumentów rejestrowych właściwych dla formy organizacyjnej (załącznik nr 4 do SWZ).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.