eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › Zarządzanie lotniskiem w Masłowie k. Kielc w imieniu i na rzecz Zarządu Województwa Świętokrzyskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.Ogłoszenie z dnia 2023-02-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zarządzanie lotniskiem w Masłowie k. Kielc w imieniu i na rzecz Zarządu Województwa Świętokrzyskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009337

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. IX Wieków Kielc 3

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-516

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad.marszalkowski@sejmik.kielce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietokrzyskie.pro

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zarządzanie lotniskiem w Masłowie k. Kielc w imieniu i na rzecz Zarządu Województwa Świętokrzyskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-03e753cb-a2dc-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00077662

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00054497/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.56 Usługa zarządzania lotniskiem w Masłowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://sejmik-kielce.logintrade.net/zapytania_email,116003,da0d874840bf6d5d2a6ef3e80b335474.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych zamawiającego
(dalej Platforma), dostępnej pod adresem: https://sejmik-kielce.logintrade.net/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i
organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy opisane
zostały w instrukcji użytkowników pn. „Wymagania techniczne”, „Rejestracja wykonawcy na platformie” oraz „Udział w trybie
podstawowym bez negocjacji” na stronie: https://sejmik-kielce.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
2. Korzystanie z Platformy przez wykonawcę jest bezpłatne.
3. Złożenie oferty przez wykonawcę następuje poprzez prawidłowe jej złożenie na Platformie dostępnej pod adresem:
https://sejmikkielce.
logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
- w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem. Złożenie oferty na nośniku danych lub
w innej formie niż przewidziana powyżej (np. e-mail) jest niedopuszczalne.
4. Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach
danych określonych w przepisach wydanych na podstawie §2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452), tj. formaty plików wykorzystywanych przez
wykonawców powinny być zgodne z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
5. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpg, (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf.
W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatu .zip, .7Z.
6. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 150 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików.
7. Wsparcie techniczne dla wykonawców zapewnia dział Helpdesk Logintrade: tel.: 71 7873534; e-mail: helpdesk@logintrade.net.
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (dalej „rozporządzenie”) oraz w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
9. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo sporządza się w
postaci elektronicznej, w formatach danych, o których mowa w pkt 4 i 5 uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
10. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt. 9, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci
elektronicznej, w formatach danych, o których mowa w pkt 4 i 5 lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej
przy użyciu Platformy.
11. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa się w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej,
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
12. Pełna informacja dotycząca wymagań technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznej zawarta została w rozdz. VI SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje w zakresie ograniczenia RODO zostały wskazane w Rozdziale
II ust. 7 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje w zakresie ograniczenia RODO zostały wskazane w Rozdziale
II ust. 7 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OK-III.272.1.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zarządzaniu lotniskiem w Masłowie k/Kielc, w imieniu i na rzecz Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, reprezentowanego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (SOPZ) oraz interesem gospodarczym lotniska.
2. Przedmiot zamówienia dotyczy zarządzania lotniskiem EPKA w Masłowie k/Kielc, zlokalizowanym przy ul. Jana Pawła II 9, 26-001 Masłów Pierwszy, wpisanym do rejestru lotnisk cywilnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC), zwanym dalej „Lotniskiem”.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny został szczegółowo określony w Rozdziale XVI SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Znajomość frazeologii lotniczej

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1
ustawy zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia
podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia
wykonawcy, o których mowa w rozdziale XIII ust. 1, tj.: - oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108
ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną
ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do
tej samej grupy kapitałowej – wg wzoru określonego w dodatku nr 4 do SWZ. W przypadku wspólnego
ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z wykonawców.
2) Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym
przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Wypełniony i podpisany przez wykonawcę Formularz oferty - wg wzoru określonego w Dodatku nr 1 do SWZ.
2) Dokumenty, potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego – odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że wykonawca wskaże w
Formularzu oferty dane, umożliwiające zamawiającemu uzyskanie tych dokumentów za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców występujących wspólnie (dotyczy również
spółki cywilnej) – pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4) Pełnomocnictwo określające jego zakres – w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim
przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. 2) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z
pełnomocnikiem. 3) Do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne stosuje
się przepisy dotyczące wykonawców, tj. każdy z wykonawców oddzielnie nie może podlegać
wykluczeniu z postępowania. 4) Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w
sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 5) W
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie
potwierdzające brak podstaw do wykluczenia składa każdy z wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1 Przewidziano, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy, możliwość zmian:
1) zmiany stanu prawnego regulującego wykonanie przedmiotu umowy - w zakresie wymaganym zmienionymi przepisami;
2) działania siły wyższej. Zmianie ulec może termin wykonania umowy o czas niezbędny na uwzględnienie powyższych zmian. Zmianie może ulec sposób realizacji przedmiotu umowy. 2.Stosownie do treści art. 436 pkt 4 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 2 umowy w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego; 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3)zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 4)zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy. 3.W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 zmianie ulega kwota brutto wynagrodzenia Wykonawcy. 4.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy związanej ze zmianami ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, tj. wzrostu lub obniżenia względem ceny lub kosztu dla wynagrodzenia ofertowego, w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych określony przez GUS, dotyczący cen wpływających na realizację przedmiotu usługi.
5.Kwota wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy może być zmieniana o wartość zmian, o których mowa w ust. 4 z zastrzeżeniem, że pierwsza waloryzacja może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Strona wnioskująca o zmianę wynagrodzenia dokona wyliczenia zmian cen jednostkowych i różnic po waloryzacji. Strony dopuszczają waloryzację, jeżeli zmiana wskaźnika cen przekroczy 5 % w stosunku do wielkości wskaźnika liczonego od dnia upływu terminu składania ofert. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione na podstawie postanowień zawartych w niniejszym punkcie, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są usługi i okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. Zamawiający dopuszcza zwiększenie wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy maksymalnie o 10%. Waloryzowane wynagrodzenie umowne będzie obowiązywać od daty podpisania aneksu do Umowy. 6.W przypadku gdy wynagrodzenie Wykonawcy uległo zmianie na podstawie ust. 4 Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy. 7.Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 i 2 mogą nastąpić za zgodą stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 8.W celu zawarcia aneksu, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości Wynagrodzenia, należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie o jaką wartość, Wynagrodzenie powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy, uzasadniająca zmianę wysokości Wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-10 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://sejmik-kielce.logintrade.net/zapytania_email,116003,da0d874840bf6d5d2a6ef3e80b335474.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi
którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z
2022 r. poz. 835).
2. Planowany maksymalny okres wykonywania zamówienia 21 miesięcy.
Planowany okres rozpoczęcia nie wcześniej niż od dnia 01.04.2023 r. do 31.12.2024 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.