eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sucha › Dostawy warzyw i owoców dla Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Suchej oraz Oddziału Zamiejscowego w ZwartowieOgłoszenie z dnia 2023-02-02

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawy warzyw i owoców dla Ośrodka Szkolenia Służby
Więziennej w Suchej oraz Oddziału Zamiejscowego w Zwartowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Suchej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000821091

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 144

1.5.2.) Miejscowość: Sucha

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-526

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.5.7.) Numer telefonu: 52 33 412 25

1.5.8.) Numer faksu: 52 334 11 60

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: os_sucha@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Suchej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy warzyw i owoców dla Ośrodka Szkolenia Służby
Więziennej w Suchej oraz Oddziału Zamiejscowego w Zwartowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2e77f65c-a2d9-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00077643

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2e77f65c-a2d9-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy eZamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie eZamówienia ani logowania.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych
4. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).
Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
5. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
6. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
8. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
9. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy eZamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu : tel. (22) 458 77 10. lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
11. Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: os_sucha@sw.gov.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Komendant Ośrodka Szkolenia
Służby Więziennej w Suchej z siedziba w Suchej, Sucha 144, 89-526 Lubiewo.

2. Z inspektorem ochrony danych w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Suchej można kontaktować się w następujący
sposób:
- tradycyjną korespondencją w wersji papierowej należy kierować na adres: Inspektor ochrony danych (IOD) w Suchej
Sucha 144, 89-526 Lubiewo;
- korespondencją w wersji elektronicznej należy kierować na adres poczty elektronicznej
e - mail: os_sucha@sw.gov.pl;
- telefonicznie pod numerem telefonu:
52 33 412 25.
3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Wykonawcą umowy będą przetwarzane
w celu związanym z realizacją niniejszej umowy oraz w celu udzielania odpowiedzi na pisma bądź zapytania Wykonawcy.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych Wykonawcy jest niezbędność do wykonania niniejszej umowy lub do podjęcia działań na żądanie Wykonawcy przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
6. Pozyskane od Wykonawcy dane osobowe mogą być przekazywane: organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
7. Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazane do państw trzecich.
8. Dane osobowe Wykonawcy przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 r. poz. 217 ze zm.) oraz w zarządzeniu nr 35/2016 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 1 lipca 2016 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej

1.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OSS.2232.64.2023.SZ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 9

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1:
1. Groch suszony – 03212213-6 – 150 kg – groch suchy, łuskany, połówki, ziarna niepomarszczone, gładkie, łuskane z zewnętrznej łupiny, o jednolitej słomkowożółtej barwie, bez przebarwień, bez szkodników, bez zanieczyszczeń, pakowane w opakowania foliowe przeznaczone do kontaktu z żywnością, o wadze od 0,20kg do 1,00 kg.
2. Warzywa strączkowe suszone – 03212210-5 – 400 kg – fasola biała, sucha, bez przebarwień, o jednolitej białej barwie, ziarna niepomarszczone, gładkie, bez szkodników, bez zanieczyszczeń, pakowane w opakowania foliowe o wadze od 0,20kg do 1,00 kg.
3. Soczewica – 03212211-2 – 100 kg – soczewica czerwona, sucha, bez przebarwień, o jednolitej białej barwie, ziarna niepomarszczone, gładkie, bez szkodników, bez zanieczyszczeń, pakowane w opakowania foliowe o wadze od 0,20kg do 1,00 kg.

4.2.6.) Główny kod CPV: 03212200-2 - Warzywa strączkowe suszone, łuskane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium
Waga [%] -Punkty

Sposób oceny wg wzoru lub wg zestawienia

Cena
( Łączna cena ofertowa brutto )
60% = 60 pkt
C
Cena najtańszej oferty
C = ------------------------------------------------- x 60 pkt
Cena badanej oferty

Jakość
(Najkrótszy czas realizacji reklamacji nie więcej niż 6 godzin podanych w pełnych godzinach)
40% = 40 pkt.
W
nie więcej niż 3 h – 40 pkt.
powyżej 3 h nie więcej niż 4 h – 30 pkt.
powyżej 4 h nie więcej niż 5 h – 20 pkt.
powyżej 5 h nie więcej niż 6 h – 10 pkt.

RAZEM ────────────────────

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona według poniższego wzoru:
L = C + W
gdzie:
L - całkowita liczba punktów,
C - punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”,
W - punkty uzyskane w kryterium „Najkrótszy czas realizacji reklamacji”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Najkrótszy czas realizacji reklamacji nie więcej niż 6 godzin podanych w pełnych godzinach

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Ziemniaki – 03212100-1 – 25 000 kg, – świeże, o ładnej skórce, wolne od chorób oraz skaz, nie porośnięte kiełkami, bez objawów nadmiernego zawilgocenia na powierzchni, bez objawów gnicia, niezgnite, bez widocznych obcych zanieczyszczeń, o średnicy powyżej 35 mm, nieuszkodzone, niezaparzone, bez objawów pleśni, bez objawów gnicia, wolne od uszkodzeń mechanicznych, bez szkodników i uszkodzeń przez nie spowodowanych, bez zielonej barwy, nie zanieczyszczone grudkami ziemi, kamieniami, nie zanieczyszczone częściami łętów, słomy, chwastów, obłamanych kiełków, o w miarę regularnym kształcie, owalne lub okrągłe, o gładkiej skórce, o płytko osadzonych oczkach. Przeznaczone do konsumpcji przez człowieka. Typ ogólnospożywczy. Pakowane w worki o wadze od 10 do 50 kg.
2. Ziemniaki MŁODE – 03212100-1 – 6 000 kg, – świeże, o ładnej skórce, wolne od chorób oraz skaz, nie porośnięte kiełkami, bez objawów nadmiernego zawilgocenia na powierzchni, bez objawów gnicia, niezgnite, bez widocznych obcych zanieczyszczeń, o średnicy powyżej 35 mm, nieuszkodzone, niezaparzone, bez objawów pleśni, bez objawów gnicia, wolne od uszkodzeń mechanicznych, bez szkodników i uszkodzeń przez nie spowodowanych, bez zielonej barwy, nie zanieczyszczone grudkami ziemi, kamieniami, nie zanieczyszczone częściami łętów, słomy, chwastów, obłamanych kiełków, o w miarę regularnym kształcie, owalne lub okrągłe, o gładkiej skórce, o płytko osadzonych oczkach. Przeznaczone do konsumpcji przez człowieka. Typ ogólnospożywczy. Pakowane w worki o wadze od 10 do 50 kg.

4.2.6.) Główny kod CPV: 03212100-1 - Ziemniaki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium
Waga [%] -Punkty

Sposób oceny wg wzoru lub wg zestawienia

Cena
( Łączna cena ofertowa brutto )
60% = 60 pkt
C
Cena najtańszej oferty
C = ------------------------------------------------- x 60 pkt
Cena badanej oferty

Jakość
(Najkrótszy czas realizacji reklamacji nie więcej niż 6 godzin podanych w pełnych godzinach)
40% = 40 pkt.
W
nie więcej niż 3 h – 40 pkt.
powyżej 3 h nie więcej niż 4 h – 30 pkt.
powyżej 4 h nie więcej niż 5 h – 20 pkt.
powyżej 5 h nie więcej niż 6 h – 10 pkt.

RAZEM ────────────────────

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona według poniższego wzoru:
L = C + W
gdzie:
L - całkowita liczba punktów,
C - punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”,
W - punkty uzyskane w kryterium „Najkrótszy czas realizacji reklamacji”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Najkrótszy czas realizacji reklamacji nie więcej niż 6 godzin podanych w pełnych godzinach

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3:
1. Pomidory – 03221240-0 – 300 kg – pomidory „cherry”, świeże, okrągłe, całe, bez ubytków i uszkodzeń, bez pęknięć, zdrowe, jędrne, bez objawów gnicia i niezgnite, bez objawów chorób, bez odgnieceń, nieprzemrożone, czyste, bez objawów widocznych obcych zanieczyszczeń, bez ziemi, jędrne, o świeżym wyglądzie, wolne od szkodników i uszkodzeń przez nie spowodowanych, bez uszkodzeń mechanicznych, bez otarć i odgnieceń, wolne od nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego, bez obcych zapachów, o barwie czerwonej, niezielone, dojrzałe, nieprzejrzałe, bez zielonych piętek. Dopuszczalne są pomidory na gałązkach- szypułki i gałązki świeże, zdrowe, czyste, bez liści i widocznych obcych zanieczyszczeń. Dopuszczalne są pomidory koktajlowe o lekko wydłużonym kształcie. Pakowane w opakowanie plastikowe o wadze od 0,100 kg do 0,50 kg.
2. Pomidory – 03221240-0 – 4 500 kg – świeże, okrągłe, całe, bez ubytków i uszkodzeń, bez pęknięć, zdrowe, jędrne, bez objawów gnicia i niezgnita, bez objawów chorób, bez odgnieceń, nieprzemrożone, czyste, bez objawów widocznych obcych zanieczyszczeń, bez ziemi, jędrne, o świeżym wyglądzie, wolne od szkodników i uszkodzeń przez nie spowodowanych, bez uszkodzeń mechanicznych, bez otarć i odgnieceń, wolne od nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego, bez obcych zapachów, o barwie czerwonej, niezielone, dojrzałe, nieprzejrzałe, bez zielonych piętek. Dopuszczalne są pomidory na gałązkach- szypułki i gałązki świeże, zdrowe, czyste, bez liści i widocznych obcych zanieczyszczeń. Pakowane w kartony o wadze od 3 kg do 10 kg
3. Ogórki – 03221270-9 – 1900 kg – ogórek szklarniowy, świeże, całe, bez ubytków i uszkodzeń, bez świeżych otarć i pęknięć, zdrowe, bez objawów gnicia, niezgnity, bez śladów chorób, o świeżym wyglądzie, jędrne, o typowym kształcie, prawie proste lub lekko wygięte, o barwie zielonej, wolne od zanieczyszczeń i zniekształceń, bez szkodników i uszkodzeń przez nie spowodowanych, dobrej jakości, nieprzemrożone, bez przebarwień, o wadze jednej sztuki od 0,200 kg do 0,500 kg. Luźno pakowane lub pakowane w kartony o wadze od 1,00 kg do 8,00 kg.
4. Papryka – 03221230-7 – 650 kg – papryka czerwona, słodka, świeża, w kształcie graniastosłupa, tępo zakończona, cała, bez uszkodzeń mechanicznych, bez szkodników i uszkodzeń przez nie spowodowanych, zdrowa, bez oznak gnicia, niezgnita, bez objawów chorób, czysta, wolna od widocznych zanieczyszczeń, jędrna, o świeżym wyglądzie, bez oznak więdnięcia, prawidłowo wykształcona, nieprzemrożona, bez otarć i obtłuczeń, wolna od nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego, bez obcych zapachów, dobrej jakości, dojrzała, nie przerośnięta, o jednolitej czerwonej barwie, dopuszcza się minimalne przebarwienia. Z szypułką- zdrową, zieloną, czysto uciętą. Luźno pakowana.
5. Warzywa liściaste – 03221300-9 – 200 kg – koperek, świeży, cały, zdrowy, czysty, bez objawów chorób czy gnicia, niezgnity, bez objawów więdnięcia, o zielonych pierzastych liściach, bez zwiotczałych, opadających liści, bez plam i przebarwień, bez żółtych liści, bez szkodników i uszkodzeń przez nie spowodowanych, bez uszkodzeń mechanicznych, niepołamany, bez widocznych zanieczyszczeń obcych, bez nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego, bez obcych zapachów, nieprzemrożony. Pakowany w pęczki o wadze od 0,10 kg do 0,50kg.
6. Warzywa liściaste – 03221300-9 – 250 kg – pietruszka nać, świeża, zielona, zdrowa, bez objawów chorób i gnicia, niezgnita, bez objawów więdnięcia, o gładkie, fryzowane, błyszczące, ciemnozielone i trójdzielnych liściach, bez plam i przebarwień, bez żółtych liści, bez szkodników i uszkodzeń przez nie spowodowanych, bez uszkodzeń mechanicznych, niepołamana, nieporwana, bez widocznych zanieczyszczeń obcych, bez nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego, bez obcych zapachów. Pakowana w pęczki o wadze od 0,10 kg do 0,50 kg.
7. Warzywa liściaste – 03221300-9 – 150 kg – szczypiorek, świeży, cały, zdrowy, bez objawów chorób i gnicia, niezgnity, bez objawów więdnięcia, jędrny, o sztywnych ciemnozielonych liściach, bez zwiotczałych, opadających liści, bez plam i przebarwień, bez żółtych liści, bez szkodników i uszkodzeń przez nie spowodowanych, bez uszkodzeń mechanicznych, niepołamany, bez widocznych zanieczyszczeń obcych, bez nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego, bez obcych zapachów, nieprzemrożony. Dopuszczalna obecność cebulki. Pakowany w pęczki o wadze od 0,10 kg do 0,50 kg.

4.2.6.) Główny kod CPV: 03221000-6 - Warzywa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium
Waga [%] -Punkty

Sposób oceny wg wzoru lub wg zestawienia

Cena
( Łączna cena ofertowa brutto )
60% = 60 pkt
C
Cena najtańszej oferty
C = ------------------------------------------------- x 60 pkt
Cena badanej oferty

Jakość
(Najkrótszy czas realizacji reklamacji nie więcej niż 6 godzin podanych w pełnych godzinach)
40% = 40 pkt.
W
nie więcej niż 3 h – 40 pkt.
powyżej 3 h nie więcej niż 4 h – 30 pkt.
powyżej 4 h nie więcej niż 5 h – 20 pkt.
powyżej 5 h nie więcej niż 6 h – 10 pkt.

RAZEM ────────────────────

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona według poniższego wzoru:
L = C + W
gdzie:
L - całkowita liczba punktów,
C - punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”,
W - punkty uzyskane w kryterium „Najkrótszy czas realizacji reklamacji”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Najkrótszy czas realizacji reklamacji nie więcej niż 6 godzin podanych w pełnych godzinach

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Burak ćwikłowy – 03221111-7 – 1 500 kg – świeże, całe, zdrowe, bez objawów chorób i gnicia, niezgnite, bez szkodników i uszkodzeń przez nie spowodowanych, bez uszkodzeń mechanicznych, bez pęknięć, otarć i zadrapań, wolne od widocznych zanieczyszczeń obcych, myte, bez ziemi, bez elementów podłoża, korzeń okrągły, o średniej wielkości, jędrne, bez objawów więdnięcia, nieprzemrożone, bez nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego, skórka zewnętrzna słabo zrogowaciała, miąższ barwy intensywnie czerwonej, równomiernie rozłożonej po korzeniu, z niewyraźnymi pierścieniami wewnątrz, bez obcych smaków. Pakowana w worki, siatki lub skrzynki przeznaczone do kontaktu z żywnością o wadze od 3,00 kg do 10,00 kg lub woreczki o wadze od 0,50 kg do 2,50 kg.
2. Cebula – 03221113-1 – 5 500 kg – cebula biała, cała, bez uszkodzeń mechanicznych, bez szkodników i uszkodzeń przez nie spowodowanych, bez objawów gnicia, niezgnita, świeża, czysta, wolna od widocznych obcych zanieczyszczeń, nieprzemrożona, wystarczająco sucha, bez pustej i twardej szyjki, bez nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego, bez obcych zapachów, jędrna, zwarta, bez korzeni, o w miarę równej wielkości, pakowa w worki o wadze od 5 kg do 15 kg.
3. Cebula – 03221113-1 – 150 kg – cebula czerwona, cała, bez uszkodzeń mechanicznych, bez szkodników i uszkodzeń przez nie spowodowanych, bez objawów gnicia, niezgnita, świeża, czysta, wolna od widocznych obcych zanieczyszczeń, nieprzemrożona, wystarczająco sucha, bez pustej i twardej szyjki, bez nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego, bez obcych zapachów, jędrna, zwarta, bez korzeni, o w miarę równej wielkości. Pakowana w worki o wadze od 0,5kg do 2,00 kg.
4. Warzywa – 03221000-6 – 100 kg – czosnek, dosuszony, w główkach, z całkowicie wysuszonym szczypiorem, z wysuszona łuską zewnętrzną i łuskami okrywającymi poszczególne ząbki, zdrowy, bez objawów zepsucia oraz gnicia, niezgnite, wolny od szkodników i uszkodzeń przez nie spowodowanych, czysty, wolny od widocznych obcych zanieczyszczeń, jędrny, nieprzesuszony, nieprzemrożony, nieprzerośnięty, bez objawów nadmiernego zawilgotnienia powierzchniowego, bez obcych zapachów, cały, o regularnym kształcie, o zwartych główkach. Waga jednej główki od ok. 0,100 kg do 0,200 kg. Luźno pakowane.
5. Kapusta – 03221410-3 – 2 500 kg – kapusta biała, o kulistej głowie, świeża, nienaruszona, bez oznak kwitnienia, bez oznak gnicia, niezgnita, bez oznak chorób, wolna od szkodników i uszkodzeń przez nie spowodowanych, bez uszkodzeń mechanicznych, bez widocznych obcych zanieczyszczeń, bez ziemi, wolna od nadmiernego zawilgocenia zewnętrznego, wolna od obcych zapachów, o czystym miejscu cięcia, o barwie zielonej lub białej, zdrowa, o zwartej główce. O wadze sztuki od 0,5 kg do 5 kg. Pakowane w worki o gramaturze od 15 kg do 30 kg lub luzem.
6. Kapusta – 03221410-3 – 500 kg – kapusta czerwona, o kulistej głowie, świeża, nienaruszona, bez oznak kwitnienia, bez oznak gnicia, niezgnita, bez oznak chorób, wolna od szkodników i uszkodzeń przez nie spowodowanych, bez uszkodzeń mechanicznych, bez widocznych obcych zanieczyszczeń, bez ziemi, wolna od nadmiernego zawilgocenia zewnętrznego, wolna od obcych zapachów, o czystym miejscu cięcia, o barwie fioletowo-czerwona, zdrowa, o zwartej główce. O wadze sztuki od 0,5 kg do 5 kg. Pakowane w worki o gramaturze od 15 kg do 30 kg lub luzem.
7. Kapusta – 03221410-3 – 750 kg – kapusta pekińska, świeża, o podłużnej głowie z szerokimi pomarszczonymi liśćmi i widocznej żyłce, nienaruszona, bez oznak kwitnienia, bez oznak gnicia, niezgnita, bez oznak chorób, wolna od szkodników i uszkodzeń przez nie spowodowanych, bez uszkodzeń mechanicznych, bez widocznych obcych zanieczyszczeń, bez ziemi, wolna od nadmiernego zawilgocenia zewnętrznego, wolna od obcych zapachów, o czystym miejscu cięcia, o barwie zielono-białej, zdrowa, o zwartej główce. O wadze sztuki od 0,2 kg do 0,7 kg. Pakowana luzem.
8. Marchew – 03221112-4 – 4000 kg – świeża, pomarańczowa, cała, bez uszkodzeń mechanicznych, bez szkodników i uszkodzeń przez nie spowodowanych, bez oznak gnicia, niezgnite, bez oznak chorób, wolna od jakichkolwiek zanieczyszczeń obcych, myta, wolna od zabrudzeń, jędrna, bez oznak więdnięcia lub wyschnięcia, niezdrewniała, bez rozwidleń i bocznych rozgałęzień, wolna od nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego, bez obcych zapachów, korzeń o regularnym kształcie, bez szczelin, bez odgnieceń i pęknięć, nieprzemrożona, bez zielonych lub fioletowo- purpurowych głów, dobrej jakości. Pakowana w siatki o wadze od 5 kg do 15 kg.
9. Warzywa korzeniowe – 03221110-0 – 100 kg – pietruszka korzeń, świeży, cały, czysty, zdrowy, bez objawów chorób czy zgnicia, niezgnite, o świeżym wyglądzie, bez szkodników i uszkodzeń przez nie spowodowanych, bez uszkodzeń mechanicznych, bez pęknięć, bez otarć, bez obtłuczeń, bez widocznych obcych zanieczyszczeń, bez ziemi i elementów podłoża, jędrna, bez objawów więdnięcia, myty, o w miarę jednolitym kolorze, bez przebarwień, bez liści i korzeni bocznych lub z niewielką ich ilością, bez odmrożeń, bez nadmiernego powierzchniowego zawilgocenia, korzeń o cylindrycznym, wydłużony kształcie osiągający długość około 4-10cm, prawidłowo wykształcony, nieprzerośnięty. Pakowany w worki, sitaki lub skrzynki przeznaczone do pakowanie tego typu produktów o wadze od 0,50 kg do 5,00 kg.
10. Warzywa – 03221000-6 – 1 900 kg – por, świeży, cały, zdrowy, bez śladów gnicia, bez objawów psucia się, czyste, wolne od widocznych zanieczyszczeń, wolne od szkodników i uszkodzeń przez nie spowodowanych, wolne od nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego, wolne od obcych zapachów, nieprzerośnięte, o świeżym wyglądzie, z usuniętymi zwiędniętymi liśćmi, z odciętymi korzeniami i górną częścią liści, dopuszcza się pory z nieuciętymi liśćmi i korzeniami, o masie sztuki od 0,100 kg do 0,500 kg, luźno pakowane.
11. Warzywa korzeniowe – 03221110-0 –900 kg – seler, świeży, cały, zdrowy, bez objawów chorób czy gnicia, niezgnite, o świeżym wyglądzie, bez szkodników i uszkodzeń przez nie spowodowanych, bez uszkodzeń mechanicznych, bez otarć, bez stłuczeń, bez popękań, jędrny, bez objawów więdnięcia, wolny bez widocznych obcych zanieczyszczeń, myty, bez ziemi i elementów podłoża, możliwie gładki, o w miarę jednolitym kolorze, bez odmrożeń, bez nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego. Bulwy korzeniowe małe lub średnie, nieprzerośnięte, bez korzeni i bez łodyg. Pakowany w worki, siatki lub skrzynki przeznaczone do pakowania tego typu produktów o wadze od 2,00 do 8,00 kg.
12. Ogórki – 03221270-9 – 100 kg – ogórek GRUNTOWY, świeże, całe, bez ubytków i uszkodzeń, bez świeżych otarć i pęknięć, zdrowe, bez objawów gnicia, niezgnity, bez śladów chorób, o świeżym wyglądzie, jędrne, o typowym kształcie, prawie proste lub lekko wygięte, o barwie zielonej, wolne od zanieczyszczeń i zniekształceń, bez szkodników i uszkodzeń przez nie spowodowanych, dobrej jakości, nieprzemrożone, bez przebarwień, o wadze jednej sztuki od 0,200 kg do 0,500 kg. Luźno pakowane lub pakowane w kartony o wadze od 1,00 kg do 8,00 kg.
13. Kalafior – 03221210-6 – 150 kg – kalafior, biały, całe, z odciętą dolną częścią trzonu lub z nieodciętą częścią trzonu, warzywo w pełnym kształcie, świeży, zdrowe, bez objawów gnicia, niezgnite, niedopuszczalne silne zbrązowienie trzony, czyste, bez widocznych ciał obcych innych niż podłoże, o świeżym wyglądzie, wolne od szkodników i uszkodzeń przez nie spowodowanych, wolne od uszkodzeń mechanicznych, bez nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego, nieprzemrożone. Dopuszczalne niewielkie wady kształtu, barwy, powierzchniowe plamki bez tendencji do powiększania, niewielkie powierzchniowe odgniecenia. Waga od 0,50 kg do 2,00 kg.

4.2.6.) Główny kod CPV: 03221000-6 - Warzywa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium
Waga [%] -Punkty

Sposób oceny wg wzoru lub wg zestawienia

Cena
( Łączna cena ofertowa brutto )
60% = 60 pkt
C
Cena najtańszej oferty
C = ------------------------------------------------- x 60 pkt
Cena badanej oferty

Jakość
(Najkrótszy czas realizacji reklamacji nie więcej niż 6 godzin podanych w pełnych godzinach)
40% = 40 pkt.
W
nie więcej niż 3 h – 40 pkt.
powyżej 3 h nie więcej niż 4 h – 30 pkt.
powyżej 4 h nie więcej niż 5 h – 20 pkt.
powyżej 5 h nie więcej niż 6 h – 10 pkt.

RAZEM ────────────────────

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona według poniższego wzoru:
L = C + W
gdzie:
L - całkowita liczba punktów,
C - punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”,
W - punkty uzyskane w kryterium „Najkrótszy czas realizacji reklamacji”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Najkrótszy czas realizacji reklamacji nie więcej niż 6 godzin podanych w pełnych godzinach

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 5:
1. Sałata liściasta – 03221320-5 – 800 kg – sałata masłowa, świeża, cała, brak lub bardzo niewielkie uszkodzenia, posiadające kilka warstw zewnętrznych liści ochronnych, zdrowe, bez objawów gnicia, niezgnite, wolne od oznak chorób, wolne od uszkodzeń mechanicznych, wolne od szkodników i uszkodzeń przez nie spowodowanych, czyste, oczyszczone z zewnętrznych liści, wolne od zanieczyszczeń, wolne od ziemi i elementów podłoża, dopuszcza się niewielkie zanieczyszczenia ziemią zewnętrznych liści, o świeżym wyglądzie, niezwiędnięta, bez oznak wyrastania w pęd nasienny, bez nadmiernego zawilgocenia zewnętrznego, nieprzemrożona, bez obcych zapachów, z przyciętymi korzeniami, o czystym przecięciu, prawidłowo rozwinięta, zwarta, bez uszkodzeń, o barwie zielonej, bez żółtych liści, o wadze sztuki 0,10kg. Pakowana luźno w kartony.
2. Sałata – 03221310-2 – 20 kg- sałata ozdobna, świeża, cała, brak lub bardzo niewielkie uszkodzenia, posiadające kilka warstw zewnętrznych liści ochronnych, zdrowe, bez objawów gnicia, niezgnite, wolne od oznak chorób, wolne od uszkodzeń mechanicznych, wolne od szkodników i uszkodzeń przez nie spowodowanych, czyste, oczyszczone z zewnętrznych liści, wolne od zanieczyszczeń, wolne od ziemi i elementów podłoża, dopuszcza się niewielkie zanieczyszczenia ziemią zewnętrznych liści, o świeżym wyglądzie, niezwiędnięta, bez oznak wyrastania w pęd nasienny, bez nadmiernego zawilgocenia zewnętrznego, nieprzemrożona, bez obcych zapachów, z przyciętymi korzeniami, o czystym przecięciu, prawidłowo rozwinięta, zwarta, bez uszkodzeń, o barwie zielonej, liście naturalnie postrzępione, bez żółtych liści, o wadze sztuki 0,10kg. Pakowana luźno w kartony.
3. Sałata – 03221310-2 – 150 kg – sałata lodowa, świeża, cała, brak lub bardzo niewielkie uszkodzenia, posiadające kilka warstw zewnętrznych liści ochronnych, zdrowe, bez objawów gnicia, niezgnite, wolne od oznak chorób, wolne od uszkodzeń mechanicznych, wolne od szkodników i uszkodzeń przez nie spowodowanych, czyste, oczyszczone z zewnętrznych liści, wolne od zanieczyszczeń, wolne od ziemi i elementów podłoża, dopuszcza się niewielkie zanieczyszczenia ziemią zewnętrznych liści, o świeżym wyglądzie, niezwiędnięta, bez nadmiernego zawilgocenia zewnętrznego, nieprzemrożona, bez obcych zapachów, z przyciętymi korzeniami, o czystym przecięciu, prawidłowo rozwinięta, zwarta, bez uszkodzeń, krucha, o jednolitej zielonej barwie, o wadze sztuki od 0,20kg do 0,30kg. Pakowana luźno w kartony.
4. Grzyby – 03221210-5 – 600 kg – pieczarki, białe, całe, z odciętą dolną częścią trzonu lub z nieodciętą częścią trzonu, zamknięte lub otwarte, świeże, zdrowe, bez objawów gnicia, niezgnite, niedopuszczalne silne zbrązowienie trzony, czyste, bez widocznych ciał obcych innych niż podłoże, o świeżym wyglądzie, wolne od szkodników i uszkodzeń przez nie spowodowanych, wolne od uszkodzeń mechanicznych, bez nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego, nieprzemrożone. Dopuszczalne niewielkie wady kształtu, barwy, powierzchniowe plamki bez tendencji do powiększania, niewielkie powierzchniowe odgniecenia. Pakowane w opakowania o wadze od 0,20 kg do 5,00 kg.
5. Warzywa korzeniowe – 03221110-0 – 250 kg – rzodkiewka, świeża, czysta, zdrowa, bez objawów chorób i gnicia, niezgnita, bez szkodników i uszkodzeń przez nie spowodowanych, bez uszkodzeń mechanicznych, bez otarć, bez pęknięć, bez odgnieceń, bez widocznych obcych zanieczyszczeń, bez nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego, jędrne, bez objawów więdnięcia, dobrze rozwinięte, o średnicy korzenia około 3-4 cm, o czerwonej gładkiej, niepomarszczonej i lekko świecącej skórce i białym miąższu, bez luz z liśćmi, umyte, bez ziemi, nieprzerośnięte, nieprzemrożone. Pakowana w pęczki o wadze od 0,10 kg do 1,00 kg.

4.2.6.) Główny kod CPV: 03221310-2 - Sałata

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium
Waga [%] -Punkty

Sposób oceny wg wzoru lub wg zestawienia

Cena
( Łączna cena ofertowa brutto )
60% = 60 pkt
C
Cena najtańszej oferty
C = ------------------------------------------------- x 60 pkt
Cena badanej oferty

Jakość
(Najkrótszy czas realizacji reklamacji nie więcej niż 6 godzin podanych w pełnych godzinach)
40% = 40 pkt.
W
nie więcej niż 3 h – 40 pkt.
powyżej 3 h nie więcej niż 4 h – 30 pkt.
powyżej 4 h nie więcej niż 5 h – 20 pkt.
powyżej 5 h nie więcej niż 6 h – 10 pkt.

RAZEM ────────────────────

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona według poniższego wzoru:
L = C + W
gdzie:
L - całkowita liczba punktów,
C - punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”,
W - punkty uzyskane w kryterium „Najkrótszy czas realizacji reklamacji”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Najkrótszy czas realizacji reklamacji nie więcej niż 6 godzin podanych w pełnych godzinach

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 6:
1. Banany – 03222111-4 – 1 000 kg – żółte, dojrzałe, twarde, w dobrym stanie, bez objawów zgnicia, niezgnite, bez objawów chorób, czyste, wolne od widocznych zanieczyszczeń obcych, wolne od szkodników i uszkodzeń przez nie spowodowanych, o nienaruszonej szypułce owocostanu, o czystym cięciu, bez zgięć, bez objawów więdnięcia, jędrne, wolne od zniekształceń lub nieprawidłowej krzywizny, bez stłuczeń i otarć, nieprzemrożone, wolne od zawilgocenia powierzchniowego, wolne od obcych zapachów, dopuszczalne delikatne wady kształtu i skórki. Luzem lub w kiściach, pakowane w kartony tekturowe o wadze od 5,00 kg do 15 kg.
2. Cytryny – 03222210-8 – 1300 kg – całe, wolne od uszkodzeń mechanicznych, bez zabliźnionych skaleczeń, bez objawów chorób i gnicia, niezgnite, bez objawów zepsucia, czyste, wolne od widocznych zanieczyszczeń powierzchniowych, wolne od szkodników i uszkodzeń przez nie spowodowanych, wolne od oznak nadmiernego wysychania, jędrne, nieprzemrożone, wolne od nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego, bez obcych zapachów, dobrej jakości, dopuszczalne niewielkie skazy kształtu i skórki. Pakowane w kartony lub skrzynki o wadze od 5,00 kg do 10,00 kg lub w worki lub siatki o wadze od 0,50 kg do 3,00 kg.
3. Jabłka – 03222321-9 – 1 000 kg – świeże, dobrej jakości, całe, zdrowe, bez objawów chorób i zepsucia, niezgnite, czyste, wolne od widocznych zanieczyszczeń obcych, wolne od śladów ziemi, wolne od szkodników i uszkodzeń przez nie spowodowanych, bez uszkodzeń mechanicznych, bez otarć i obtłuczeń, wolne od nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego, bez obcych zapachów, dobrze rozwinięte, jędrne, odpowiednio dojrzałe, nieprzejrzałe, nieprzemrożone, niesparowane. Dopuszczalnie niewielki wady kształtu, barwy, delikatne wady skórki. Pakowane w skrzynki o wadze od 5,00 kg do 20,00 kg lub w woreczki o wadze o d 0,50 kg do 3,00 kg.
4. Pomarańcze – 03222220-1- 600 kg- całe, wolne od uszkodzeń mechanicznych, bez zabliźnionych skaleczeń, bez objawów chorób i gnicia, niezgnite, bez objawów zepsucia, czyste, wolne od widocznych zanieczyszczeń powierzchniowych, wolne od szkodników i uszkodzeń przez nie spowodowanych, wolne od oznak nadmiernego wysychania, jędrne, nieprzemrożone, wolne od nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego, bez obcych zapachów, dobrej jakości, dopuszczalne niewielkie skazy kształtu i skórki. Pakowane w kartony lub skrzynki o wadze od 5,00 kg do 10,00 kg lub w worki lub siatki o wadze od 0,50 kg do 3,00 kg.
5. Brzoskwinie – 03222332-9 – 150 kg - całe, zdrowe, bez objawów gnicia, niezgnite, bez objawów chorób, bez uszkodzeń mechanicznych, bez otarć i odgnieceń, nieprzemrożone, bez szkodników i uszkodzeń przez nie spowodowanych, czyste, wolne od widocznych zanieczyszczeń obcych, bez nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego, bez obcych zapachów, bez pęknięć i otarć. Dopuszczalne niewielkie wady kształtu, barwy i lekkie otarcia. Pakowane w skrzynki o wadze od 3,00 kg do 10,00 kg lub koszyki o wadze od 0,5kg do 2,00 kg.
6. Owoce kiwi – 03222118-3 – 300 kg - całe, wolne od uszkodzeń mechanicznych, bez zabliźnionych skaleczeń, bez objawów chorób i gnicia, niezgnite, bez objawów zepsucia, czyste, wolne od widocznych zanieczyszczeń powierzchniowych, wolne od szkodników i uszkodzeń przez nie spowodowanych, wolne od oznak nadmiernego wysychania, jędrne, nieprzemrożone, wolne od nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego, bez obcych zapachów, dobrej jakości, dopuszczalne niewielkie skazy kształtu i skórki. Pakowane w kartony lub skrzynki lub koszyki o wadze od 0,50 kg do 2,0 kg .
7. Mandarynki – 03222240-7 – 200 kg – całe, wolne od uszkodzeń mechanicznych, bez zabliźnionych skaleczeń, bez objawów chorób i gnicia, niezgnite, bez objawów zepsucia, czyste, wolne od widocznych zanieczyszczeń powierzchniowych, wolne od szkodników i uszkodzeń przez nie spowodowanych, wolne od oznak nadmiernego wysychania, jędrne, nieprzemrożone, wolne od nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego, bez obcych zapachów, dobrej jakości, dopuszczalne niewielkie skazy kształtu i skórki. Pakowane w kartony lub skrzynki o wadze od 5,00 kg do 10,00 kg lub w worki lub siatki o wadze od 0,50kg do 3,00 kg.
8. Winogrono – 03222340-8 – winogrono białe - 50 kg - całe, wolne od uszkodzeń mechanicznych, bez zabliźnionych skaleczeń, bez objawów chorób i gnicia, niezgnite, bez objawów zepsucia, czyste, wolne od widocznych zanieczyszczeń powierzchniowych, wolne od szkodników i uszkodzeń przez nie spowodowanych, wolne od oznak nadmiernego wysychania, jędrne, nieprzemrożone, wolne od nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego, bez obcych zapachów, dobrej jakości, dopuszczalne niewielkie skazy kształtu i skórki. Pakowane w kartony lub skrzynki o wadze od 0,50 kg do 10,00 kg.
9. Owoce pestkowe – 03222330-5 – 100 kg – nektarynki, całe, zdrowe, bez objawów gnicia, niezgnite, bez objawów chorób, bez uszkodzeń mechanicznych, bez otarć i odgnieceń, nieprzemrożone, bez szkodników i uszkodzeń przez nie spowodowanych, czyste, wolne od widocznych zanieczyszczeń obcych, bez nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego, bez obcych zapachów, bez pęknięć i otarć. Dopuszczalne niewielkie wady kształtu, barwy i lekkie otarcia. Pakowane w skrzynki o wadze od 3,00 kg do 10,00 kg lub koszyki o wadze od 0,5kg do 2,00 kg.
10. Gruszki- 03222322-6 – 100 kg - całe, wolne od uszkodzeń mechanicznych, bez zabliźnionych skaleczeń, bez objawów chorób i gnicia, niezgnite, bez objawów zepsucia, czyste, wolne od widocznych zanieczyszczeń powierzchniowych, wolne od szkodników i uszkodzeń przez nie spowodowanych, wolne od oznak nadmiernego wysychania, jędrne, nieprzemrożone, wolne od nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego, bez obcych zapachów, dobrej jakości, dopuszczalne niewielkie skazy kształtu i skórki. Pakowane w kartony lub skrzynki o wadze od 1,00 kg do 10,00 kg.
11. Ananasy – 03222112-1 – 20 kg - całe, wolne od uszkodzeń mechanicznych, bez zabliźnionych skaleczeń, bez objawów chorób i gnicia, niezgnite, bez objawów zepsucia, czyste, wolne od widocznych zanieczyszczeń powierzchniowych, wolne od szkodników i uszkodzeń przez nie spowodowanych, wolne od oznak nadmiernego wysychania, jędrne, nieprzemrożone, wolne od nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego, bez obcych zapachów, dobrej jakości, dopuszczalne niewielkie skazy kształtu i skórki. Pakowane w kartony lub skrzynki o wadze od 0,50 kg do 11,50 kg
12. Owoce tropikalne – 03222110-7 – arbuzy – 20 kg – pestkowe, całe, wolne od uszkodzeń mechanicznych, bez zabliźnionych skaleczeń, bez objawów chorób i gnicia, niezgnite, bez objawów zepsucia, czyste, wolne od widocznych zanieczyszczeń powierzchniowych, wolne od szkodników i uszkodzeń przez nie spowodowanych, wolne od oznak nadmiernego wysychania, jędrne, nieprzemrożone, wolne od nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego, bez obcych zapachów, dobrej jakości, dopuszczalne niewielkie skazy kształtu i skórki. Pakowane w kartony lub skrzynki o wadze od 0,50 kg do 3,00 kg
13. Śliwki- 03222322-6 – 150 kg - całe, wolne od uszkodzeń mechanicznych, bez zabliźnionych skaleczeń, bez objawów chorób i gnicia, niezgnite, bez objawów zepsucia, czyste, wolne od widocznych zanieczyszczeń powierzchniowych, wolne od szkodników i uszkodzeń przez nie spowodowanych, wolne od oznak nadmiernego wysychania, jędrne, nieprzemrożone, wolne od nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego, bez obcych zapachów, dobrej jakości, dopuszczalne niewielkie skazy kształtu i skórki. Pakowane w kartony lub skrzynki o wadze od 1,00 kg do 10,00 kg.

4.2.6.) Główny kod CPV: 03222000-3 - Owoce i orzechy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium
Waga [%] -Punkty

Sposób oceny wg wzoru lub wg zestawienia

Cena
( Łączna cena ofertowa brutto )
60% = 60 pkt
C
Cena najtańszej oferty
C = ------------------------------------------------- x 60 pkt
Cena badanej oferty

Jakość
(Najkrótszy czas realizacji reklamacji nie więcej niż 6 godzin podanych w pełnych godzinach)
40% = 40 pkt.
W
nie więcej niż 3 h – 40 pkt.
powyżej 3 h nie więcej niż 4 h – 30 pkt.
powyżej 4 h nie więcej niż 5 h – 20 pkt.
powyżej 5 h nie więcej niż 6 h – 10 pkt.

RAZEM ────────────────────

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona według poniższego wzoru:
L = C + W
gdzie:
L - całkowita liczba punktów,
C - punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”,
W - punkty uzyskane w kryterium „Najkrótszy czas realizacji reklamacji”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Najkrótszy czas realizacji reklamacji nie więcej niż 6 godzin podanych w pełnych godzinach

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 7:
1. Groch suszony – 03212213-6 – 100 kg – groch suchy, łuskany, połówki, ziarna niepomarszczone, gładkie, łuskane z zewnętrznej łupiny, o jednolitej słomkowożółtej barwie, bez przebarwień, bez szkodników, bez zanieczyszczeń, pakowane w opakowania foliowe przeznaczone do kontaktu z żywnością, o wadze od 0,20kg do 1,00 kg.
2. Warzywa strączkowe suszone – 03212210-5 – 150 kg – fasola biała, sucha, bez przebarwień, o jednolitej białej barwie, ziarna niepomarszczone, gładkie, bez szkodników, bez zanieczyszczeń, pakowane w opakowania foliowe o wadze od 0,20kg do 1,00 kg.

4.2.6.) Główny kod CPV: 03212200-2 - Warzywa strączkowe suszone, łuskane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium
Waga [%] -Punkty

Sposób oceny wg wzoru lub wg zestawienia

Cena
( Łączna cena ofertowa brutto )
60% = 60 pkt
C
Cena najtańszej oferty
C = ------------------------------------------------- x 60 pkt
Cena badanej oferty

Jakość
(Najkrótszy czas realizacji reklamacji nie więcej niż 6 godzin podanych w pełnych godzinach)
40% = 40 pkt.
W
nie więcej niż 3 h – 40 pkt.
powyżej 3 h nie więcej niż 4 h – 30 pkt.
powyżej 4 h nie więcej niż 5 h – 20 pkt.
powyżej 5 h nie więcej niż 6 h – 10 pkt.

RAZEM ────────────────────

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona według poniższego wzoru:
L = C + W
gdzie:
L - całkowita liczba punktów,
C - punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”,
W - punkty uzyskane w kryterium „Najkrótszy czas realizacji reklamacji”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Najkrótszy czas realizacji reklamacji nie więcej niż 6 godzin podanych w pełnych godzinach

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 8:
1. Ziemniaki – 03212100-1 −7 500 kg, – świeże, o ładnej skórce, wolne od chorób oraz skaz, nie porośnięte kiełkami, bez objawów nadmiernego zawilgocenia na powierzchni, bez objawów gnicia, niezgnite, bez widocznych obcych zanieczyszczeń, o średnicy powyżej 35 mm, nieuszkodzone, niezaparzone, bez objawów pleśni, bez objawów gnicia, wolne od uszkodzeń mechanicznych, bez szkodników i uszkodzeń przez nie spowodowanych, bez zielonej barwy, nie zanieczyszczone grudkami ziemi, kamieniami, nie zanieczyszczone częściami łętów, słomy, chwastów, obłamanych kiełków, o w miarę regularnym kształcie, owalne lub okrągłe, o gładkiej skórce, o płytko osadzonych oczkach. Przeznaczone do konsumpcji przez człowieka. Typ ogólnospożywczy. Pakowane w worki o wadze od 10 do 50 kg.
2. Ziemniaki MŁODE– 03212100-1 – 6 000 kg – świeże, o ładnej skórce, wolne od chorób oraz skaz, nie porośnięte kiełkami, bez objawów nadmiernego zawilgocenia na powierzchni, bez objawów gnicia, niezgnite, bez widocznych obcych zanieczyszczeń, o średnicy minimum 28 mm, nieuszkodzone, niezaparzone, bez objawów pleśni, bez objawów gnicia, wolne od uszkodzeń mechanicznych, bez szkodników i uszkodzeń przez nie spowodowanych, bez zielonej barwy, nie zanieczyszczone grudkami ziemi, kamieniami, nie zanieczyszczone częściami łętów, słomy, chwastów, obłamanych kiełków, o w miarę regularnym kształcie, owalne lub okrągłe, o gładkiej skórce, o płytko osadzonych oczkach. Przeznaczone do konsumpcji przez człowieka. Typ ogólnospożywczy. Pakowane w worki o wadze od 10 do 50 kg.

4.2.6.) Główny kod CPV: 03212100-1 - Ziemniaki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium
Waga [%] -Punkty

Sposób oceny wg wzoru lub wg zestawienia

Cena
( Łączna cena ofertowa brutto )
60% = 60 pkt
C
Cena najtańszej oferty
C = ------------------------------------------------- x 60 pkt
Cena badanej oferty

Jakość
(Najkrótszy czas realizacji reklamacji nie więcej niż 6 godzin podanych w pełnych godzinach)
40% = 40 pkt.
W
nie więcej niż 3 h – 40 pkt.
powyżej 3 h nie więcej niż 4 h – 30 pkt.
powyżej 4 h nie więcej niż 5 h – 20 pkt.
powyżej 5 h nie więcej niż 6 h – 10 pkt.

RAZEM ────────────────────

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona według poniższego wzoru:
L = C + W
gdzie:
L - całkowita liczba punktów,
C - punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”,
W - punkty uzyskane w kryterium „Najkrótszy czas realizacji reklamacji”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Najkrótszy czas realizacji reklamacji nie więcej niż 6 godzin podanych w pełnych godzinach

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 9:
1. Pomidory – 03221240-0 – 5 kg – pomidory „cherry”,
2. Papryka – 03221230-7 – 400 kg – papryka czerwona,
3. Sałata liściasta – 03221320-5 – 250 kg – sałata masłowa,
4. Sałata – 03221310-2 – 5 kg – sałata lodowa,.
5. Grzyby – 03221210-5 – 350 kg – pieczarki,
6. Burak ćwikłowy – 03221111-7 – 1 200 kg
7. Cebula – 03221113-1 – 2 000 kg – cebula biała,
8. Warzywa – 03221000-6 – 25 kg – czosnek,
9. Kapusta – 03221410-3 – 1 500 kg – kapusta biała
10. Kapusta – 03221410-3 – 400 kg – kapusta czerwona,
11. Kapusta – 03221410-3 – 250 kg – kapusta pekińska,
12. Warzywa liściaste – 03221300-9 – 60 kg – koperek,
13. Marchew – 03221112-4 – 2 000 kg
14. Warzywa liściaste – 03221300-9 – 60 kg – pietruszka nać,
15. Pomidory – 03221240-0 – 1 000 kg
16. Warzywa – 03221000-6 – 350 kg – por,
17. Warzywa korzeniowe – 03221110-0 – 30 kg – rzodkiewka,
18. Warzywa korzeniowe – 03221110-0 –1 000 kg – seler,
19. Warzywa liściaste – 03221300-9 – 30 kg – szczypiorek,
20. Ogórki – 03221270-9 – 800 kg – ogórek szklarniowy,
21. Banany – 03222111-4 – 350 kg – żółte,
22. Cytryny – 03222210-8 – 300 kg
23. Jabłka – 03222321-9 – 800 kg
24. Gruszki- 03222322-6 – 50 kg -
25. Pomarańcze – 03222220-1 – 450 kg
26. Brzoskwinie – 03222332-9 – 50 kg –
27. Owoce kiwi – 03222118-3 – 70 kg -
28. Mandarynki – 03222240-7 – 120 kg – c
29. Winogrono – 03222334-3 – 100 kg -
30. Owoce pestkowe – 03222330-5 – 60 kg – nektarynki,

4.2.6.) Główny kod CPV: 03221000-6 - Warzywa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium
Waga [%] -Punkty

Sposób oceny wg wzoru lub wg zestawienia

Cena
( Łączna cena ofertowa brutto )
60% = 60 pkt
C
Cena najtańszej oferty
C = ------------------------------------------------- x 60 pkt
Cena badanej oferty

Jakość
(Najkrótszy czas realizacji reklamacji nie więcej niż 6 godzin podanych w pełnych godzinach)
40% = 40 pkt.
W
nie więcej niż 3 h – 40 pkt.
powyżej 3 h nie więcej niż 4 h – 30 pkt.
powyżej 4 h nie więcej niż 5 h – 20 pkt.
powyżej 5 h nie więcej niż 6 h – 10 pkt.

RAZEM ────────────────────

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona według poniższego wzoru:
L = C + W
gdzie:
L - całkowita liczba punktów,
C - punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”,
W - punkty uzyskane w kryterium „Najkrótszy czas realizacji reklamacji”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Najkrótszy czas realizacji reklamacji nie więcej niż 6 godzin podanych w pełnych godzinach

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
2) zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia;
3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną, zaś fakt ustanowienia pełnomocnictwa musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów;
4) pełnomocnictwo składa się w formie określonej w Rozdziale IX ust. 7 SWZ.
2. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni uprawnienia do ich wykonania. Wykonanie zamówienia przez podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia oraz z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.
5. Zamawiający żąda aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, podał taką informację w formularzu oferty wraz ze wskazaniem zakresu zamówienia, jaki zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazw podwykonawców, o ile są znane na etapie składania ofert.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-10 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.