eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Włodawa › Budowa i przebudowa dróg gminnych oraz poprawa parametrów melioracji szczegółowej na terenie gminy Stary Brus, powiat włodawskiOgłoszenie z dnia 2023-02-02

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa i przebudowa dróg gminnych oraz poprawa parametrów melioracji szczegółowej na terenie gminy Stary Brus, powiat włodawski

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT WŁODAWSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110198190

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Józefa Piłsudskiego 24

1.5.2.) Miejscowość: Włodawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-200

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: 82 5721510

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiat.wlodawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://powiatwlodawski.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa i przebudowa dróg gminnych oraz poprawa parametrów melioracji szczegółowej na terenie gminy Stary Brus, powiat włodawski

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bb89d8fe-a22b-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00077580

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00029013/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa i przebudowa dróg oraz poprawa parametrów melioracji szczegółowej w ramach operacji "Scalanie gruntów wsi Nowy Brus, Stary Brus, Laski Bruskie w gminie Stary Brus". "

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie realizowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania – Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”– objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ze środków Skarbu Państwa.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/powiatwlodawski

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środka komunikacji
elektronicznej, tj. Platformie zakupowej dostępnej na profilu nabywcy pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/powiatwlodawski . Komunikacja w postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcami, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środka komunikacji elektr. w/w Platformie dostępnej na profilu nabywcy. W zakresie pytań technicznych związanych z działaniem systemu zaleca się kontakt z Centrum Wsparcia Klienta pod numerem (22) 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl. Za datę przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich doręczenia za pośrednictwem formularza na stronie profilu nabywcy https://platformazakupowa.pl/pn/powiatwlodawski , w zakładce dedykowanej postępowaniu.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji użytkownika platformy zakupowej dostępna na stronie:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz
wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest
zapoznać się z ww. instrukcją i postępować według zasad w niej wskazanych. Zamawiający podaje wymagania techniczne związane
z korzystaniem z Platformy:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar,
h) maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania
oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB,
i) pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii
dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z Platformy
zamieszczonym na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.
Zamawiający informuje, że posiadanie konta na Platformie jest dobrowolne, a złożenie oferty w postępowaniu jest możliwe bez
posiadania konta. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na https://platformazakupowa.pl/pn/powiatwlodawski, na stronie internetowej prowadzonego postępowania tylko do upływu terminu składania ofert. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS)(EU) nr 910/2014 – od 1 lipca 2016 roku.” W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej liczby plików, tj. Podpisanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych wykonawcy jest Starosta Powiatu Włodawskiego, adres: al. J. Piłsudskiego 24, 22-200
Włodawa, kontakt: tel.: 82 572 56 90,e-mail: starostwo@powiat.wlodawa.pl 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@powiat.wlodawa.pl lub pisemnie na adres Administratora. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), zwanej dalej PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami PZP. 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP. 7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: -dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
-w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia; na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych. 10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie
dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym
mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP. 12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 13. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora.
14. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust.
1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu,
Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o
których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
15. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie
dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w
szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
16. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16
Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 17. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WO.272.2.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

a) Budowa dróg z płyt betonowych ażurowych nr: VIIIb w Starym Brusie (dz. ew. 550 i 508, obręb Stary Brus), IX w Starym
Brusie (dz. ew. 329, 386, 402, 463, obręb Stary Brus), Xa w Starym Brusie (dz. ew. 386, obręb Stary Brus), Xb w Starym
Brusie (dz. ew. 386, obręb Stary Brus), o łącznej długości ok 2,4 km.
b) Budowa dróg o nawierzchni tłuczniowej o nr: III w Starym Brusie (dz. ew. 133, obręb Stary Brus), IVa w Starym Brusie
(dz. ew. 183, obręb Stary Brus), IXa w Starym Brusie (dz. ew. 329, obręb Stary Brus), o łącznej długości ok. 1,1 km.
c) Budowa 3 zjazdów o nawierzchni bitumicznej z dróg gminnych (drogi nr II, IVa i IXa w Starym Brusie) do drogi
wojewódzkiej 818 (dz. ew. 132, 150, 183, 329, obręb Stary Brus).
Podstawą wykonania robót budowlanych są: decyzja o pozwoleniu na budowę, szczegółowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót drogowych, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny. Z uwagi na no, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej oraz STWiORB. Przedmiary robót załączone do SWZ mają charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót o większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia – jeżeli roboty te były ujęte w dokumentacji projektowej. W trakcie prowadzonych robót należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe zabezpieczenie terenu i minimalizację uciążliwości związanych z prowadzonymi pracami. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku i czystości na terenie objętym robotami oraz do wywiezienia wszelkich pozostałości budowlanych oraz odpadów zielonych z terenu inwestycji i ich utylizowania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 240 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert częściowych, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: cena
- 60 %(pkt), długość okresu gwarancji (G) - 40 %(pkt). Zamawiający dokona oceny ofert częściowych przyznając punkty w ramach
poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1%= 1 punkt.
C n
C= ----------------- x 60 pkt
Cb
gdzie,
C-ilość punktów za kryterium cena,
Cn- najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb- cena oferty badanej.
W kryterium „Cena” , oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu
do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
Kryterium „Długość okresu gwarancji” liczone w okresach miesięcznych:
Minimalny okres gwarancji wymagany przez zmawiającego wynosi 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. W przypadku zaoferowania minimalnej długości okresu gwarancji tj. 36 miesięcy, Wykonawca otrzyma zero (0) punktów.
W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji tj. 60 miesięcy, Wykonawca otrzyma czterdzieści (40) punktów.
W przypadku zaoferowania gwarancji pomiędzy 36 a 60 miesięcy Wykonawca otrzyma pkt wg wzoru:
G o
G= ____________ x 40 pkt
G max.
gdzie:
G- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Długość okresu gwarancji”
G max.- najdłuższy oferowany okres gwarancji,
G o- okres gwarancji podany w badanej ofercie.
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji, w przedziale od 36 miesięcy do 60 miesięcy. W
przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji krótszej niż 36 m-cy, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy
Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje
gwarancji, i ofertę odrzuci. Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji dłuższy niż wyznaczony maksymalny 60
miesięcy, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 60 m-cy –najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert
„Długość okresu gwarancji”. Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji w pełnych miesiącach (w przedziale od 36 do 60
miesięcy).
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (O) obliczoną na podstawie wzoru:
O = C + G
Gdzie:
O- łączna ilość punktów oferty ocenianej,
C- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
G-liczba punktów uzyskanych w kryterium „Długość okresu gwarancji”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

a) Budowa dróg z płyt betonowych ażurowych o nr: III w Laskach Bruskich (dz. ew. 143 i 176, obręb Laski Bruskie), IV w
Laskach Bruskich (dz. ew. 140, obręb Laski Bruskie) o łącznej długości ok. 2,1 km. b) Budowa dróg o nawierzchni tłuczniowej o nr I w Laskach Bruskich (dz. ew. 138, obręb Laski Bruskie), o długości ok. 0,4km. c) Przebudowa drogi o nawierzchni tłuczniowej o nr IIIa w Laskach Bruskich (dz. ew. 142 i 143, obręb Laski Bruskie), o
długości ok. 0,8 km. d) Poprawa parametrów melioracji szczegółowej – Rów nr I o długości ok. 1,4 km.
Podstawą wykonania robót budowlanych są: decyzja o pozwoleniu na budowę, przyjęte zgłoszenia zamiaru wykonania
robót, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót drogowych, projekt architektoniczno-budowlany,
projekt techniczny oraz dokumentacja kosztorysowa. U W A G A:
Z uwagi na no, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, Wykonawca przy
wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej oraz STWiORB. Przedmiary robót
załączone do SWZ mają charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub
robót o większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało wykonawcy do żądania dodatkowego
wynagrodzenia – jeżeli roboty te były ujęte w dokumentacji projektowej. W trakcie prowadzonych robót należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe zabezpieczenie terenu i minimalizację uciążliwości związanych z prowadzonymi pracami. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku i czystości na terenie objętym robotami oraz do wywiezienia wszelkich pozostałości budowlanych oraz odpadów zielonych z terenu inwestycji i ich utylizowania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 240 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert częściowych, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: cena
- 60 %(pkt), długość okresu gwarancji (G) - 40 %(pkt). Zamawiający dokona oceny ofert częściowych przyznając punkty w ramach
poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1%= 1 punkt.
C n
C= ----------------- x 60 pkt
Cb
gdzie,
C-ilość punktów za kryterium cena,
Cn- najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb- cena oferty badanej.
W kryterium „Cena” , oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu
do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
Kryterium „Długość okresu gwarancji” liczone w okresach miesięcznych:
Minimalny okres gwarancji wymagany przez zmawiającego wynosi 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. W przypadku zaoferowania minimalnej długości okresu gwarancji tj. 36 miesięcy, Wykonawca otrzyma zero (0) punktów.
W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji tj. 60 miesięcy, Wykonawca otrzyma czterdzieści (40) punktów.
W przypadku zaoferowania gwarancji pomiędzy 36 a 60 miesięcy Wykonawca otrzyma pkt wg wzoru:
G o
G= ____________ x 40 pkt
G max.
gdzie:
G- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Długość okresu gwarancji”
G max.- najdłuższy oferowany okres gwarancji,
G o- okres gwarancji podany w badanej ofercie.
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji, w przedziale od 36 miesięcy do 60 miesięcy. W
przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji krótszej niż 36 m-cy, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy
Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje
gwarancji, i ofertę odrzuci. Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji dłuższy niż wyznaczony maksymalny 60
miesięcy, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 60 m-cy –najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert
„Długość okresu gwarancji”. Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji w pełnych miesiącach (w przedziale od 36 do 60
miesięcy).
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (O) obliczoną na podstawie wzoru:
O = C + G
Gdzie:
O- łączna ilość punktów oferty ocenianej,
C- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
G-liczba punktów uzyskanych w kryterium „Długość okresu gwarancji”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Dla Części I i dla Część II zamówienia:
1) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie: co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną, która:
- polegała na budowie lub przebudowie drogi oraz
- miała wartość minimum 700.000,00 zł brutto.
W przypadku, gdy wykonawca wykazujący się posiadaniem doświadczenia wymaganego przez Zamawiającego był
członkiem konsorcjum, które zrealizowało robotę budowlaną stanowiącą doświadczenie, którym wykazuje się wykonawca,
wówczas uznane zostanie doświadczenie wykonawcy – członka konsorcjum tylko w zakresie tych prac/robót, które
wykonawca realizował samodzielnie w ramach współpracy konsorcjum. Doświadczenie jakie nabył wykonawca wykazujący
się referencjami wystawionymi dla konsorcjum zostanie uznane w zakresie, w jakim wykonawca ten rzeczywiście je realizował.
2) Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował w okresie wykonywania zamówienia min. 1 osobą
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im
równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku
Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.
Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osoby będące obywatelem państwa członkowskiego
UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z właściwymi
przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019r. poz. 1117).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie
wymaga składania podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z udziału w postepowaniu. Jedynym dokumentem składanym na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu jest oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składane zgodnie ze wzorem - załącznik nr 4 do swz.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane (sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SWZ), z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne odpowiednie dokumenty. W odniesieniu do warunku określonego powyżej w ogłoszeniu i w pkt. 6.1.4. ppkt. 1) SWZ;
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SWZ. W odniesieniu do warunku określonego powyżej w ogłoszeniu i w pkt. 6.1.4. ppkt. 2) SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy – do wykorzystania wzór stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ;
2) Oświadczenia, o których mowa w rozdziale 8.1 SWZ (zal.4 i 5 do SWZ);
3) Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 8.2 SWZ (zał. 6 do SWZ- jeżeli dotyczy);
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 9.4 SWZ (jeżeli dotyczy);
5) Oświadczenia i dokumenty wskazane w ust. 10.2. SWZ - w przypadku wykonawców wspólnie składających ofertę.
6) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostepniającego zasoby:
a) Zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostepniającego zasoby
jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z KRS, CEDIG lub innego
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00507914/01 z dnia 2022-12-21
2022-12-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
rejestru;
b) Wykonawca lub podmiot udostepniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit. a),
jeżeli zamawiający może uzyskać je za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane
umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
c) Jeżeli w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostepniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego
reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), zamawiający żąda od wykonawcy lub podmiotu
udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do
reprezentowania wykonawcy.
6) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).
Pełnomocnictwo o którym mowa w rozdziale 13.4 pkt 5) lit c) i pkt 6) SWZ składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub w formie elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność notarialnie – w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
Część 1 zamówienia: 10 000 PLN(słownie zł: dziesięć tysięcy złotych 00/100) Cześć 2 zamówienia: 7 000 PLN (słownie zł: siedem tysięcy złotych 00/100)
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
-pieniądzu;
-gwarancjach bankowych;
-gwarancjach ubezpieczeniowych;
-poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego; nr konta: 62
8042 0006 0550 1603 2000 0050 z dopiskiem „Wadium – Znak postępowania: WO.272.2.2.2023 - Część 1 zamówienia
lub/i Część 2 zamówienia) .
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji
lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone
zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
-nazwę: dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/ poręczenia (zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela
oraz wskazanie ich siedzib,
-kwotę wadium,
-termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,
-zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie
zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy.
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania
ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) Oświadczenia, o których mowa w pkt 8.1 SWZ składa z ofertą każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postepowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postepowaniu.
b) W przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni
wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 6 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym
środkiem dowodowym.
c) Zobowiązani są oni na wezwanie zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 8.3 SWZ,
przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 8.3.1 SWZ składa odpowiednio wykonawca/wykonawcy,
który/którzy wykazuje/-ą spełnianie warunku.
Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwości zmiany umowy w następujących sytuacjach:
1) termin realizacji przedmiotu umowy o którym mowa w § 2 ust. 1 wzoru umowy może ulec przedłużeniu o czas występowania przeszkód o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, mieszczącym się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej, klęski żywiołowe”, wojny a także wprowadzenia jednego ze stanów nadzwyczajnych, stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, stanu pandemii), które skutkują brakiem możliwości wykonania umowy w terminie, o ile okoliczności związane z wystąpieniem wskazanych przeszkód miały wpływ na należyte w tym terminowe wykonanie umowy a także w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie zamówienia zgodnie z technologią, co zostanie udokumentowane poprzez stosowne zapisy w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, termin na wykonanie umowy może zostać wydłużony o czas trwania przeszkody, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem uwzględnienia ewentualnego przyczynienia się Wykonawcy do powstałego wydłużenia,
2) termin realizacji przedmiotu umowy o którym mowa w § 2 ust. 1 wzoru umowy może ulec przedłużeniu w przypadku wystąpienia niewybuchów, wykopalisk archeologicznych, które skutkują wstrzymaniem robót (w całości lub w części) przez uprawnione osoby lub organy i brakiem możliwości wykonania umowy w terminie, przy czym termin na wykonanie umowy może zostać wydłużony o czas trwania przeszkody,
3) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane zmianą sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w postaci odmiennych od przyjętych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunków geologicznych skutkujących niemożliwością zrealizowania umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, i które skutkują brakiem możliwości wykonania umowy w terminie, termin na wykonanie umowy może zostać wydłużony o czas trwania przeszkody,
4) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane zmianą sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w postaci odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych w szczególności istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych, i które skutkują brakiem możliwości wykonania umowy w terminie, termin na wykonanie umowy może zostać wydłużony o czas trwania przeszkody,
5) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu. Zgodnie z art.439 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych możliwa jest zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy,
poprzez jego podwyższenie lub obniżenie w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją
zamówienia, rozumianej jako wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych
w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy, przy zachowaniu niżej określonych łącznych
warunków i postanowień Umowy:
1) zmiana wynagrodzenia określonego w §4 wzoru umowy może nastąpić, jeżeli poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych
z realizacją przedmiotu Umowy obliczany względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy
zawartego w §4 ust. 1 (obowiązujących w miesiącu, w którym została zawarta Umowa) rozumiany jako obniżenie lub
podwyższenie, przekroczył 7%; Ciąg dalszy w sekcji IX ogłoszenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem formularza złożenia oferty w https://platformazakupowa.pl/pn/powiatwlodawski

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-20 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

C.d. pkt 3.6. ogłoszenia: UWAGA! Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. Poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty wskazane w pkt. 13.4. SWZ, w formie elektronicznej (z podpisem kwalifikowanym) lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia
wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. . Za datę złożenia oferty
przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż
ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona. Sposób sporządzenia dokumentów
elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415). Dokumenty składane w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego składa się
w formie elektronicznej (opatrzenie podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym. Informacje szczegółowe, w tym dodatkowe rekomendacje Zamawiającego dot. składania
dokumentów elektr. zawiera rozdział 11 SWZ.
C.d. zmian umowy z pkt. 7.4) ogłoszenia: 2) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją
przedmiotu Umowy, o którym mowa w pkt. 1) powyżej, jest określany:
a) w przypadku dokonywania pierwszej zmiany wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1: w oparciu o sumaryczną wartość
wskaźników cen produkcji budowlano-montażowej ogłaszanych przez Prezesa GUS na stronie internetowej , w miesiącach
następujących po miesiącu, w którym upłynął termin składnia ofert (w relacji miesiąc do miesiąca);
b) w przypadku dokonywania drugiej i kolejnych zmian wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1: w oparciu o sumaryczną
wartość wskaźników cen produkcji budowlano-montażowej ogłaszanych przez Prezesa GUS na stronie internetowej , w
miesiącach następujących po ostatnim miesiącu uwzględnionym przy obliczaniu poprzedniej zmiany wynagrodzenia (w
relacji miesiąc do miesiąca);
3) w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów zgodnie z pkt 1 i 2, część wynagrodzenia wskazana w §4 ust. 1
odpowiadająca wynagrodzeniu za prace niewykonane do dnia wskazanego w pkt. 4 może ulec zmianie (odpowiednio:
obniżeniu lub podwyższeniu) o kwotę wynikającą z tak obliczonego poziomu zmiany ceny materiałów lub kosztów
pomniejszonego o 7 punktów procentowych;.
Pozostałe szczegółowe informacje dot. zmian umowy zawarto w zał. nr 2 do SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.