eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Strzelce Opolskie › "Kompleksowa pielęgnacja drzewostanu w zabytkowym Parku Renardów w Strzelcach Opolskich i parku w Kalinowicach" (OZ.IV.392.2.2023)Ogłoszenie z dnia 2023-02-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
"Kompleksowa pielęgnacja drzewostanu w zabytkowym Parku Renardów w Strzelcach Opolskich i parku w Kalinowicach" (OZ.IV.392.2.2023)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINNY ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO

1.3.) Oddział zamawiającego: GZMK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413277

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zamkowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Strzelce Opolskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-100

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 778873236

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@gzmk.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gzmk.strzelceopolskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Kompleksowa pielęgnacja drzewostanu w zabytkowym Parku Renardów w Strzelcach Opolskich i parku w Kalinowicach" (OZ.IV.392.2.2023)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-85aa67c6-a092-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00077555

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00001279/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 "Kompleksowa pielęgnacja drzewostanu w zabytkowym parku Renardów w Strzelcach Opolskich oraz w parku zabytkowym w Kalinowicach"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-85aa67c6-a092-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-85aa67c6-a092-11ed-9236-36fed59ea7dd
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowieniapubliczne@gzmk.eu (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
4. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
5. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
6. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz
z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
7. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
8. Szczegółowe informacje dot. wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej znajdują się w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
2. Klauzula informacyjna. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję się, że:
administratorem danych osobowych jest: Gminny Zarząd Mienia Komunalnego (ul. Zamkowa 2, 47-100 Strzelce Opolskie).
3. Inspektorem ochrony danych w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego jest Mateusz Gruntowski (adres e-mail: m.gruntowski@gmail.com, telefon: 666 951 795);
4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;
5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP;
6. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
7. Obowiązek podania danych osobowych w postępowaniu jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
8. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9. Wykonawca posiada następujące uprawnienia:
• na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do swoich danych osobowych, zgromadzonych przez Zamawiającego w związku z prowadzoną procedurą;
• na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
• na podstawie art. 18 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
10. Nie przysługuje osobom, o których dane Zamawiający pozyskał:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
11. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OZ.IV.392.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa pielęgnacji drzewostanu w zabytkowym Parku Renardów i Parku w Kalinowicach polegająca między innymi na: wycince drzew, usunięciu złomów i wywrotów/wykrotów wraz z ich wywozem, wykonaniu cięć pielęgnacyjnych w koronach drzew, usunięciu posuszu w koronach drzew oraz bluszczu z pni drzew, wraz z uporządkowaniem terenu po wykonanych robotach oraz przeglądzie drzewostanu w obrębie alejek parkowych dokonanym minimum raz w miesiącu a także niezwłocznym przeglądzie drzewostanu parkowego po gwałtownych zjawiskach atmosferycznych (silny wiatr, gwałtowne opady deszczu lub śniegu) oraz zabezpieczeniu terenu oraz usuwaniu gałęzi i konarów uszkodzonych w wyniku tych zjawisk.
2. Zakres, charakterystyka oraz warunki realizacji i standardy wykonania poszczególnych prac utrzymaniowych:
2.1. Ogólne wymagania:
• podczas realizacji prac Wykonawca będzie przestrzegać przepisów BHP,
a w szczególności Wykonawca ma zadbać, aby pracownicy nie wykonywali prac
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych;
• wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i ochrony zabytków.
W przypadku stwierdzenia obecności gatunków chronionych należy niezwłocznie poinformować Zamawiającego oraz INTZ o zaistniałym fakcie. Prace powinny się odbywać zgodnie z zapisami prawnymi dotyczącymi przedmiotu ochrony;
• prace wykonywane na zabytkowym drzewostanie wymagające pozwolenia Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków można wykonywać po uprawomocnieniu się przedmiotowych decyzji, zawsze pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia wymagane Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami art. 37b;
• Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń zlokalizowanych na terenie prowadzonych prac. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urządzeń w czasie trwania umowy. Wszelkie kolizje i awarie związane z mediami (infrastrukturą nadziemną i podziemną) należy zgłaszać bezpośrednio do odpowiednich służb odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie urządzeń technicznych tj. Pogotowia Energetycznego, Gazowego, Wodociągowego, Operatorów Telefonii;
• Wykonawca w przypadku, gdy prawnie obejmuje odpowiedzialność za dany teren ponosi prawną odpowiedzialność karną – pieniężną za niewłaściwe wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i doprowadzenie do zniszczenia, śmierci drzew, (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami);
• przed przystąpieniem do wykonania wycinki lub pielęgnacji drzew, a także natychmiast po zgłoszeniu przez Zamawiającego zlokalizowanych złomów, wywrotów/wykrotów, należy oznakować i zabezpieczyć miejsce prowadzonych robót, przed dostępem osób postronnych, zgodnie ze wskazaniem przez Zamawiającego. Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót, montaż oraz demontaż oznakowania pionowego (tymczasowego) należy wykonać ręcznie.
2.2. Wymagania dotyczące sprzętu:
• Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac. Sprzęt używany do prac powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i być uzgodniony
i zaakceptowany przez INTZ. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty powinien być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy, na bieżąco dezynfekowany (aby zapobiec przenoszeniu się drobnoustrojów, grzybów), musi być zgodny
z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie do użytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami. Wybrany i zaakceptowany przez INTZ sprzęt nie może być później zmieniany bez jego zgody;
• do wykonania robót związanych z prowadzeniem kompleksowej pielęgnacji drzewostanu należy stosować łopaty, grabie, piły ręczne, taczki, sekatory i noże, pilarki łańcuchowe, podnośniki koszowe, rębaki (rozdrabniacz), samochody
o ładowności do 5 ton, koparko- ładowarki, ciągniki rolnicze
z przyczepą, drabiny, liny, uprzęże, taśmy do zabezpieczenia terenu, wyciągarkę.
2.3. Materiał:
• pozyskane drewno (grubiznę) z wycinki należy przekazać protokolarnie w miejsce wskazane przez Zamawiającego w obrębie miejscowości w której prowadzona jest wycinka. Drobnicę i gałęzie należy przy pomocy rozdrabniarki zagospodarować na miejscu, do celów ściółkowania, rozsypując powstałe zrębki pod koronami sąsiednich drzew. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za pozyskane drewno do czasu jego zagospodarowania. Drewno pozyskane
z nieruchomości będących własnością Gminy Strzelce Opolskie klasyfikuje się do grupy S4 (opałowe) lub S2 (użytkowe). Wykonawca w trakcie wycinki drzewa ma obowiązek ciąć kłody na odcinki o długości równej pełnym metrom, tak by usprawnić jego obmiar. Ilość pozyskanego drewna jest ustalana po jego ścięciu na podstawie obmiaru, którego dokonuje przedstawiciel Wykonawcy i przedstawiciel Zamawiającego.
2.4. Transport:
• przejazd i postój sprzętu transportującego może odbywać się tylko i wyłącznie po utwardzonych alejkach parkowych, nie powodując utrudnień dla spacerowiczów
i uszkodzeń zieleni oraz alejek. Drewno (grubizna) powstałe po wycince ma być pocięte na odcinki o długości równej pełnym metrom, stabilnie ułożone, zabezpieczone oraz składowane w miejscu wskazanym powyżej przez Zamawiającego;
• niedopuszczalne są jakiekolwiek uszkodzenia zieleni istniejącej przez pojazdy Wykonawcy. Zabrania się jeżdżenia ciężkim sprzętem w pobliżu nabiegów korzeniowych drzew. W celu wyciągnięcia urobku z poszczególnych kwater należy wyznaczyć ew. tymczasowe drogi techniczne i nimi się poruszać - drogi wyznaczyć po konsultacji z INTZ;
• niedopuszczalne jest wywożenie ciężkiego urobku po obfitych opadach deszczu, co może spowodować rozległe koleiny na terenie parku.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77211400-6 - Usługi wycinania drzew

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

77313000-7 - Usługi utrzymania parków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu ( art. 108 ust. 1 pkt 1- 6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego).
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej:
I. Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające prawidłową realizację zamówienia oraz wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał (zakończył) usługi polegające na pielęgnacji drzewostanu na terenach zabytkowych o łącznej wartości nie mniejszej niż 80 000 zł brutto.
II. Wykonawca zapewni do nadzorowania robót Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni posiadającego doświadczenie i uprawnienia z zakresu pielęgnacji zieleni zabytkowej zgodnie z art. 37b ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, opcjonalnie kierownik robót posiadający doświadczenie i uprawnienia z zakresu pielęgnacji zieleni zabytkowej zgodnie z art. 37b ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
Uwaga:
• pod pojęciem „pielęgnacji drzewostanu na terenach zabytkowych” należy rozumieć prace wykonywane na ogólnie dostępnych, publicznych i urządzonych zielonych terenach zabytkowych i wpisanych do rejestru: parków, zespołów pałacowo – parkowych oraz innych form zaprojektowanej zieleni zabytkowej, obejmujące prace związane z wykonaniem cięć redukcyjnych i pielęgnacyjnych w koronach drzew, wycinką drzew, oraz porządkowaniem terenu z zalegających wywrotów/wykrotów i złomów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:
• odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
Dotyczy również wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby
2. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia wyżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych dotyczących tych podmiotów, potwierdzających że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
3. Zamawiający nie przewiduje w przypadkach, o których mowa w art. 462 ust. 2 i 3 oraz
ust. 4 pkt 1 ustawy, badania czy nie zachodzą wobec podwykonawcy niebędącego
podmiotem udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i 109 ustawy. Tym samym Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca składał dokumenty lub oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia odnoszące się do podwykonawcy, który nie udostępnił swoich zasobów.
4. Zgodnie z § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415) . Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Części II SWZ, Rozdziale 2 ust. 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
5. Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informacji o działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków ( art. 274 ust. 4 ustawy Pzp ).
7. Zgodnie z § 5. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452) Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – załącznik Nr 6 do SWZ;
b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- załącznik Nr 7 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/KONSORCJA):
1. Wykonawcy, zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy PZP, mają prawo wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy PZP – fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów – wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
4. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie wskazywać jakiego postępowania dotyczy,
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dane pełnomocnika, czynności jakie w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik.
5. Przed zawarciem umowy, jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający może wezwać do przedstawienia kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, należy złożyć oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełniania warunków udziału każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których te uprawnienia są wymagane.
3. W przypadkach, o którym mowa powyżej wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy- załącznik Nr 5 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj, zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały zawarte w projekcie umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy e-Zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-13 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Szczegółowe informacje dot. postępowania zawarte są w SWZ udostępnionej na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj.: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-85aa67c6-a092-11ed-9236-36fed59ea7dd

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.