eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Wykonawcy podobnych robót budowlanych w zakresie rozbudowy ogródka jordanowskiego przy ul. Lubostroń w Krakowie - ETAP II, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w KrakowieOgłoszenie z dnia 2022-03-07

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonawcy podobnych robót budowlanych w zakresie rozbudowy ogródka jordanowskiego przy ul. Lubostroń w Krakowie – ETAP II, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 361777097

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Reymonta 20

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-059

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12-20-10-240

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetagi@zzm.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzm.krakow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zzm.krakow.pl/przetargi.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonawcy podobnych robót budowlanych w zakresie rozbudowy ogródka jordanowskiego przy ul. Lubostroń w Krakowie – ETAP II, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ffd1967e-8a68-11ec-94c8-de8df8ed9da1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00077277

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018518/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.20 Roboty budowlane w zakresie rozbudowy ogródka jordanowskiego przy ul. Lubostroń- II etap

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00056059/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

W niniejszym przypadku, Zamawiający w treści SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu podstawowym przewidział możliwość udzielenia zamówień podobnych, zgodnie art. 305 pkt 1) i art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp), polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, udzieli ewentualnie wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych na terenie objętym przedmiotem zamówienia lub zlokalizowanym w pobliżu, a w szczególności w bezpośrednim sąsiedztwie, lub w innych terenach zlokalizowanych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, do 100% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego dla postępowania nr NP.26.2.26.21.JC1, co zostało skalkulowane przy szacowaniu wartości zamówienia podstawowego, na warunkach przewidzianych w umowie dla postępowania i zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: NP.26.2.4.22.JC1

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 234368,74 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy podobnych robót budowlanych w zakresie rozbudowy ogródka jordanowskiego przy ul. Lubostroń w Krakowie – ETAP II, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.4.22.JC1.
1.1 Miejsce wykonywania robót budowlanych obejmuje działki ewidencyjne Nr 78/16 obr. 35 Podgórze.
1.2 W ramach zamówienia należy zrealizować prace obejmujące roboty podobne, a w tym w szczególności:
1.2.1 roboty budowlane w zakresie zakupu, dostawy i montażu urządzenia zabawowego: urządzenie wielofunkcyjne 1 szt., zakupu, dostawy i montażu obiektów małej architektury: ławka typ B 3 szt., hamak 2 szt., wykonanie nawierzchni bezpiecznej - żwirowej o pow. 90,60 m2,
1.2.2 roboty ogrodnicze związane z nasadzeniami roślin, rekultywacją trawnika,
1.2.3 uporządkowanie terenu oraz doprowadzenie elementów zagospodarowania terenu nie podlegających budowie (zieleń, elementy infrastruktury) do stanu jak przed jej rozpoczęciem.
1.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja postępowania i przedmiary robót oraz projektowane postanowienia umowne
1.4 Integralną częścią ZiS niezbędną dla wykonania przedmiotu zamówienia są materiały załączone do ZiS, a w szczególności dokumentacja postępowania, przedmiary robót, wzory oświadczeń o podwykonawstwo i inne, stanowiące Załącznik nr A do ZiS (1 plik w formacie zip).
1.5 Prace należy zrealizować zgodnie z dokumentacją postępowania i przedmiarami robót, dokumentacją projektową rysunkami i opisami prac, oraz projektowanymi postanowieniami umownymi, opiniami, uzgodnieniami, dotyczy to również uzgodnień, które zostałyby wydane w zakresie prowadzonych robót w trakcie realizacji inwestycji.
1.6 Zamawiający zaznacza, iż załączone przedmiary stanowią jedynie charakter orientacyjny i pomocniczy, a podstawą do sporządzenia oferty oraz określenia zakresu i wyliczenia ryczałtowej ceny, a następnie rozliczeń umowy jest dokumentacja postępowania.
1.7 Zamówienie obejmuje również:
1.7.1 uzupełnienie kompleksowej dokumentacji powykonawczej ww. zadań inwestycyjnych zawierającej między innymi: dziennik robót, odbiory częściowe i końcowe, rysunki techniczne wraz z naniesionymi zmianami, jakie wystąpiły w toku prac, karty utrzymania poszczególnych elementów, zgodnie z załączonym schematem, powykonawczą inwentaryzację geodezyjną (m.in. operat geodezyjny wraz z ilościami robót z rozbiciem na poszczególne ich zakresy, asortymenty),
1.7.2 wykonanie kompleksowej inwentaryzacji powykonawczej zagospodarowania terenu – obiektów małej architektury i innych elementów wytworzonych – w formie graficznej (plik .dwg oraz .pdf) i opisowej (plik .xls - forma tabeli określająca ich liczbę/ilość oraz ceny jednostkowe), wraz z przygotowaniem materiałów w wersji umożliwiającej import do aplikacji R3Trees/ GreenSpaces, inwentaryzacja zgodna ze standardem R3Trees/ GreenSpaces, dostarczona do Przedstawiciela Zamawiającego w odpowiednich formatach (shapefile) w celu weryfikacji (po pozytywnej akceptacji wymienione wyżej pliki są importowane przez Przedstawiciela Zamawiającego), zgodnie
z instrukcją dostępną: https://zzm.krakow.pl/r3trees.html,
1.7.3 dołączenie kart utrzymania w formie opisowej i graficznej (plik .pdf) do aplikacji R3Trees/GreenSpaces dla każdego z elementów wytworzonych, m.in. urządzeń małej architektury w uzgodnieniu z Zamawiającym,
1.7.4 zgłoszenie inwentaryzacji powykonawczej do zasobu geodezyjnego
i kartograficznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa geodezyjnego.
1.8 Po zakończeniu robót budowlanych teren należy uporządkować,
a elementy niepodlegające przebudowie (elementy infrastruktury) doprowadzić do stanu jak przed ich rozpoczęciem.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112330-7 - Rekultywacja terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 270226,16 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 270226,16 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 270226,16 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Handlowo-Usługowa STAR-KOP Krzysztof Urbańczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9441489354

7.3.3) Ulica: ul. Kościelna 1

7.3.4) Miejscowość: Czernichów

7.3.5) Kod pocztowy: 32-070

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 270226,16 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-06-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.