eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zielonki › Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - Rozbudowa drogi gminnej ul. Leśnej i ul. Zagaje na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną ul. Na Czekaj do skrzyżowania z ul. Jagodową w BibicachOgłoszenie z dnia 2023-02-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - Rozbudowa drogi gminnej ul. Leśnej i ul. Zagaje na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną ul. Na Czekaj do skrzyżowania z ul. Jagodową w Bibicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ZIELONKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351555430

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Krakowskie Przedmieście 116

1.5.2.) Miejscowość: Zielonki

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-087

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@zielonki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/gzielonki

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - Rozbudowa drogi gminnej ul. Leśnej i ul. Zagaje na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną ul. Na Czekaj do skrzyżowania z ul. Jagodową w Bibicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a8ffe3db-a2c6-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00076782

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00011511/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn „Rozbudowa drogi gminnej ul. Leśnej i ul. Zagaje

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a8ffe3db-a2c6-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która dostępna
jest pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Korzystanie w postępowaniu z
„Formularzy do komunikacji” wymaga posiadania przez Wykonawcę konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz
zalogowania się na Platformie e-Zamówienia.
2. Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności: przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie
pytań i udzielanie odpowiedzi. 3. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści
dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. 4. Szczegółowe
informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia
określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej:
https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulaminserwisu
oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy” https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Zielonki jest Pan Adam Ziemiński, Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego
ul. Orląt Lwowskich 13, 22-300 Krasnystaw; e-mail: inspektor@cbi24.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
4) Dane osobowe i kategorie Państwa danych osobowych przetwarzane na potrzeby postępowania wynikają bezpośrednio z SWZ,
Zamawiający przetwarza w szczególności imię, nazwisko, dane teleadresowe, informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu
zawodowym, dane zawarte w rejestrach publicznych (KRS, CEIDG);
5) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 19 p.z.p.; a także podmioty przetwarzające działające na zlecenie Zamawiającego (np. dostawcy usług IT, kancelarie
prawne) oraz pracownicy i współpracownicy Zamawiającego;
6) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p., przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, przez odpowiednio dłuższy okres;
7) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z p.z.p.;
8) w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
9) posiadają Państwo:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych
osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UEL 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679", w celu umożliwienia korzystania ze
środków
ochrony prawnej, o których mowa w dziale XIII, do upływu terminu do ich wniesienia.
2. Zamawiający wykonuje obowiązki informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz obowiązki zapewnienia dostępu
do przetwarzanych danych osobowych zgodnie z art. 19 p.z.p.
3. Zamawiający informuje o ograniczeniach stosowania przepisów rozporządzenia 2016/679: Skorzystanie przez osobę, której dane
osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia
publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia
przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DK.271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót dla zadania inwestycyjnego pn „Rozbudowa drogi gminnej ul. Leśnej i ul. Zagaje na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną ul. Na Czekaj do skrzyżowania z ul. Jagodową w Bibicach”zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez Biuro Projektów Komunikacji TRASA, Piekary 57, 32-060 Liszki i zatwierdzoną decyzją nr 17.2022 (znak: AB.V.6740.7.10.2022.AD) Starosty Krakowskiego z dnia 06.10.2022 r. o zezwoleniu na realizację drogi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 oraz ust. 2 p.z.p., polegających na powtórzeniu zamówień podobnych do przedmiotu zamówienia podstawowego i zgodnych z nim, których całkowita, łączna wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego. Zakres zamówień uzupełniających będzie zgodny zakresem rzeczowym określonym w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ i może polegać w szczególności na: pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniach z zakresu budowy/rozbudowy/przebudowy dróg na terenie gminy Zielonki. Podstawą do negocjacji warunków udzielania zamówienia będzie wzór umowy nie odbiegający istotnie od postanowień wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu,
1.2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
1.2.1.1.
1.2.2. posiadają wiedzę i doświadczeniem wyrażającym się wykonaniem tj. pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogi/dróg wyrażające się wykonaniem nadzoru inwestorskiego zadania/zadań, których łączna wartość realizacji wynosiła nie mniej niż 5 000 000,00 zł;
1.2.3. dysponują inspektorem nadzoru posiadającym:
1.2.3.1. uprawnienia zawodowe pozwalające na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej,
1.2.3.2. doświadczenie zawodowe wyrażające się wykonaniem nadzoru dla budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogi/dróg o łącznej wartości nadzorowanych robót budowlanych nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający działając zgodnie z art. 455 i nast ustawy Pzp określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:
1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy ze względu na zmianę terminu realizacji robót budowlanych objętych niniejszym nadzorem;
2) zmiana danych wykonawcy bez zmiany samego wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy);
3) zmiana Wykonawcy w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów;
4) wystąpienie konieczności: zmiany podwykonawcy, powierzenia wykonania części zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wtedy, gdy Podwykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu. Zmiana musi być zgłoszona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana na piśmie przez Zamawiającego;
5) wystąpienie konieczności zmiany sposobu rozliczenia umowy lub dokonania płatności na rzecz Wykonawcy;
6) zmiana osób odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy. Zmiana musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana na piśmie przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wtedy, gdy doświadczenie proponowanej osoby będzie takie same lub wyższe od doświadczenia osoby, o której mowa w § 2 ust. 5, a tym samym nie spowoduje zmniejszenia przyznanej punktacji na etapie oceny ofert w oparciu o podane kryteria;
7) zmiana osób odpowiedzialnych za kontrakt po stronie Zamawiającego;
8) zaistnienie zdarzeń niezależnych od stron, po dacie zawarcia umowy, o charakterze działania siły wyższej, które uniemożliwiłyby wykonanie zobowiązań w terminie i na warunkach określonych w umowie. W takim przypadku strony zobowiązują się do wspólnego określenia nowego terminu i nowych warunków realizacji przedmiotu umowy;
9) zmiana stawki podatku VAT z powodu zmian ustawodawczych.
10) zaistnieją okoliczności związane z wydłużeniem realizacji robót budowlanych objętych nadzorem, a to:
a) wynikające z przyczyn nieleżących po stronie wykonawcy robót budowlanych opóźnienie przekazania placu budowy lub rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych;
b) wynikające z wystąpienia siły wyższej,
c) wynikające z wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, odbiegających znacząco od typowych, uniemożliwiających prowadzenie robót lub wykonanie procedur odbiorowych (przeprowadzanie prób i sprawdzeń) lub innych niedających się przewidzieć okoliczności (w tym działania osób trzecich np. właściwych instytucji lub organów w tym instytucji współfinansujących inwestycję), jeżeli będą one uniemożliwiać prawidłowe zrealizowanie (jakościowe, terminowe) robót pomimo zastosowania adekwatnych środków technicznych lub/i organizacyjnych lub/i prawnych przez wykonawcę;
d) wynikające z zawieszenia przez Zamawiającego wykonywania robót budowlanych;
e) wynikające z wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych, mających wpływ na termin realizacji robót budowlanych objętych zamówieniem podstawowym;
f) przerwą w realizacji robót budowlanych wynikającą z odstąpienia od umowy
o roboty budowlane przez którąkolwiek z jej stron trwającą do czasu udzielenia nowemu wykonawcy robót budowlanych zamówienia publicznego obejmującego dokończenie robót budowlanych.
Szczegółowa informacja w zakresie zmian umowy znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ – wzór zawierający istotne postanowienia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-10 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca przygotowuje ofertę z wykorzystaniem „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe - Ogłoszenia i dokumenty postępowania utworzone w systemie”. Aby przygotować ofertę, Wykonawca musi posiadać konto na platformie e -Zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.