eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytom › Dostawa żywności na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 4 im. M Konopnickiej w BytomiuOgłoszenie z dnia 2023-02-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa żywności na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 4
im. M Konopnickiej w Bytomiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedszkole Miejskie nr 4 im. M. Konopnickiej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271068485

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bolesława Prusa

1.5.2.) Miejscowość: Bytom

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-902

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.7.) Numer telefonu: 322816159

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pm4bytom@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://p4.bipbytom.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-aa7d6ae0-77b7-11ed-b4ea-f64d350121d2

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


gminna jednostka organizacyjna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa żywności na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 4
im. M Konopnickiej w Bytomiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aa7d6ae0-77b7-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00076622

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00487342/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa żywności na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 4 im. M. Konopnickiej w Bytomiu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00494759

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PM4.261.ZP.1.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 209927,14 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie
1) dostarczane produkty będą pierwszego gatunku i jak najwyższej jakości, dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi wymogami, normami i atestami, dostarczane produkty będą świeże, ze skróconym łańcuchem dostaw, z datą przydatności do spożycia pozwalającą na prawidłowe wykorzystanie produktu,
a) dostarczane pieczywa, w tym pieczywa cukiernicze powinny być wyrośnięte, należycie wypieczone, o właściwym dla danego rodzaju kształcie, nie zgniecione, nie kruszące się, nie przełamane, nie spieczone (rogale, bułki, itp.), o przyjemnym zapachu i specyficznym, apetycznym smaku; skórka powinna mieć odpowiednią barwę, być lśniąca, nie popękana, złączona z miękiszem, miękisz nie powinien być lepki ani zbyt wilgotny, podzielone na jednakowe kromki
dyskwalifikacje: 3) dla pieczywa: pieczywo zdeformowane, zgniecione, uszkodzone mechanicznie; pieczywo zabrudzone, spalone; miękisz lepki niedopieczony z zakalcem z obecnością grudek mąki
i soli; smak gorzki, kwaśny, zbyt słony lub niesłony; ciasta zabrudzone, spalone, niedopieczone, o wyraźnie niewłaściwej porowatości ciasta, kruszące się; objawy pleśnienia, psucia; uszkodzenia mechaniczne, ciasta zdeformowane, zgniecione, porozrywane, obecność szkodników oraz ich pozostałości,
3) wykonawca zachowa wymagane przepisami warunki transportu i przechowywania dostarczanego towaru, produkty przewożone będą w taki sposób, aby nie została naruszona ich jakość,
4) asortyment dostarczany będzie w sposób gwarantujący jego ochronę przed uszkodzeniami transportowymi.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.5.5.) Wartość części: 13217,68 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Produkty mleczarskie
1) dostarczane produkty będą pierwszego gatunku i jak najwyższej jakości, dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi wymogami, normami i atestami, dostarczane produkty będą świeże, ze skróconym łańcuchem dostaw, z datą przydatności do spożycia pozwalającą na prawidłowe wykorzystanie produktu, dostarczany nabiał powinien być świeży, o właściwej konsystencji, smaku, wyglądzie, bez uszkodzeń na opakowaniu, z właściwymi oznaczeniami dla trwałości produktu, dyskwalifikacje: 4) dla wyrobów mleczarskich: obce posmaki, zapachy, smak gorzki, mocno kwaśny, słony, stęchły, mdły; zanieczyszczenia mechaniczne, organiczne; objawy pleśnienia, psucia; uszkodzenia mechaniczne, zdeformowanie, zgniecenie, porozrywanie, obecność szkodników oraz ich pozostałości, brak oznakowania opakowań, 2) produkty dostarczane będą w nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, zawierającym informacje istotne ze względu na ochronę zdrowia lub życia człowieka (skład produktu, datę przydatności do spożycia, dane identyfikujące producenta lub podmiot wprowadzający produkt do obrotu),
3) wykonawca zachowa wymagane przepisami warunki transportu i przechowywania dostarczanego towaru, produkty przewożone będą w taki sposób, aby nie została naruszona ich jakość,
4) asortyment dostarczany będzie w sposób gwarantujący jego ochronę przed uszkodzeniami transportowymi.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.5.5.) Wartość części: 39905,99 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Owoce i warzywa mrożone1) dostarczane produkty będą pierwszego gatunku i jak najwyższej jakości, dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi wymogami, normami i atestami, ) dostarczane mrożonki będą w opakowaniach 2,5 kg, niezbite w jedną bryłę, bez kruszącego się lodu wewnątrz opakowania, dyskwalifikacja: 7) dla mrożonek: produkty przypominające bryłę lodu, tj. zbite w kulę (wyjątek stanowi posiekany szpinak i buraki), produkty szare, sine, mrożonki bez opakowania tzw. „na wagę”, których opakowanie nosi ślady naruszenia np. rozerwana torebka, wgniecenia na pudełku, 2) produkty dostarczane będą w nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, zawierającym informacje istotne ze względu na ochronę zdrowia lub życia człowieka (skład produktu, datę przydatności do spożycia, dane identyfikujące producenta lub podmiot wprowadzający produkt do obrotu),
3) wykonawca zachowa wymagane przepisami warunki transportu i przechowywania dostarczanego towaru, produkty przewożone będą w taki sposób, aby nie została naruszona ich jakość,
4) asortyment dostarczany będzie w sposób gwarantujący jego ochronę przed uszkodzeniami transportowymi.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15331170-9 - Warzywa mrożone

4.5.5.) Wartość części: 7353,57 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Jaja
1) dostarczane produkty będą pierwszego gatunku i jak najwyższej jakości, dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi wymogami, normami i atestami, dostarczane produkty będą świeże, ze skróconym łańcuchem dostaw, z datą przydatności do spożycia pozwalającą na prawidłowe wykorzystanie produktu,dostarczane jaja będą całe, bez uszkodzeń, czyste, naświetlane, nie mogą posiadać obcych zapachów, a ich minimalny ciężar to 63-73 gramów, klasy A, 3) wykonawca zachowa wymagane przepisami warunki transportu i przechowywania dostarczanego towaru, produkty przewożone będą w taki sposób, aby nie została naruszona ich jakość,
4) asortyment dostarczany będzie w sposób gwarantujący jego ochronę przed uszkodzeniami transportowymi.

4.5.3.) Główny kod CPV: 03142500-3 - Jaja

4.5.5.) Wartość części: 2537,64 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Owoce, warzywa i podobne produkty
1) dostarczane produkty będą pierwszego gatunku i jak najwyższej jakości, dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi wymogami, normami i atestami, dostarczane produkty będą świeże, ze skróconym łańcuchem dostaw, z datą przydatności do spożycia pozwalającą na prawidłowe wykorzystanie produktu,dostarczane warzywa i owoce będą całe, zdrowe, jędrne, o właściwym kolorze i smaku, nieuszkodzone, dobrze wykształcone, oczyszczone z ziemi, wolne od szkodników, bez objawów nadpsucia czy pleśni, bez obcych zapachów, ze skróconymi liśćmi i korzeniami, niepożółkłe, niezwiędnięte, w przypadku rodzimych warzyw i owoców, kiszonek i strączkowych suchych typu: groch, fasola - bezpośrednio od producenta,, dyskwalifikacja: 5) dla warzyw i owoców: zniekształcenia mechaniczne, oznaki choroby, zaparzenie, zgnicie, zwiedniecie, zbyt przerośnięte, obce zapachy, pozostałości środków ochrony roślin, 3) wykonawca zachowa wymagane przepisami warunki transportu i przechowywania dostarczanego towaru, produkty przewożone będą w taki sposób, aby nie została naruszona ich jakość,
4) asortyment dostarczany będzie w sposób gwarantujący jego ochronę przed uszkodzeniami transportowymi.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.5.5.) Wartość części: 32026,53 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Mięso i produkty mięsno-wędliniarskie
1) dostarczane produkty będą pierwszego gatunku i jak najwyższej jakości, dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi wymogami, normami i atestami, dostarczane produkty będą świeże, ze skróconym łańcuchem dostaw, z datą przydatności do spożycia pozwalającą na prawidłowe wykorzystanie produktu, dostarczane mięso i jego przetwory będą świeże, ze skróconym łańcuchem dostaw, bez nastrzyków, o barwie czerwonej o różnym jej natężeniu w zależności od gatunku mięsa, o właściwym smaku i zapachu, kruchości, soczystości, właściwie przygotowane do obróbki: bez kawałków tłuszczu, podzielone na porcje lub pomielone z zamówionego mięsa, natomiast wędliny zgodnie z opisanymi w tabeli cechami, właściwą zawartościa mięsa, jednakowo pokrojone , dyskwalifikacje: 1) dla mięsa: obce posmaki, zapachy, oślizgłość, nalot pleśni, zazielenienie mięsa, fragmenty kości w mięsie zamówionym b/k, obecność szkodników oraz ich pozostałości, mięso niepoporcjowane lub nie zmielone,
2) dla wędlin odpowiednio: obce posmaki, zapachy, oślizgłość, nalot pleśni, barwa szarozielona, obecność szkodników oraz ich pozostałości, brak oznakowania opakowań, ich uszkodzenia, , mechaniczne, objawy obniżenia jędrności i elastyczności, nie przyleganie osłonki do wędlin, wędliny niepoporcjowane itp.,
3) wykonawca zachowa wymagane przepisami warunki transportu i przechowywania dostarczanego towaru, produkty przewożone będą w taki sposób, aby nie została naruszona ich jakość,
4) asortyment dostarczany będzie w sposób gwarantujący jego ochronę przed uszkodzeniami transportowymi.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15110000-2 - Mięso

4.5.5.) Wartość części: 26065,87 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ryby przetworzone i mrożone
1) dostarczane produkty będą pierwszego gatunku i jak najwyższej jakości, dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi wymogami, normami i atestami, dostarczane ryby i przetwory rybne będą bez glazury lub z niewielką ich ilością do 5%, szczelnie zabezpieczone odpowiednim opakowaniem, które zapobiega wysychaniu ryb, , dyskwalifikacje: 6) dla ryb i przetworów rybnych: obce posmaki, zapachy, oślizgłość, nalot pleśni, zazielenienie mięsa, mętne lub wysuszone oczy, skrzela wyblakłe lub z białym nalotem, mazista tkanka, 2) produkty dostarczane będą w nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, zawierającym informacje istotne ze względu na ochronę zdrowia lub życia człowieka (skład produktu, datę przydatności do spożycia, dane identyfikujące producenta lub podmiot wprowadzający produkt do obrotu),
3) wykonawca zachowa wymagane przepisami warunki transportu i przechowywania dostarczanego towaru, produkty przewożone będą w taki sposób, aby nie została naruszona ich jakość,
4) asortyment dostarczany będzie w sposób gwarantujący jego ochronę przed uszkodzeniami transportowymi.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15200000-0 - Ryby przetworzone i konserwowane

4.5.5.) Wartość części: 5865,3 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Różne artykuły spożywcze
1) dostarczane produkty będą pierwszego gatunku i jak najwyższej jakości, dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi wymogami, normami i atestami, dostarczane produkty będą świeże, ze skróconym łańcuchem dostaw, z datą przydatności do spożycia pozwalającą na prawidłowe wykorzystanie produktu, dostarczane produkty spożywcze będą posiadały właściwą gramaturę, skład, świeżość, przyprawy bez soli i cukru oraz glutaminiamu sodu i sztucznych barwników, bez maltrodeksyny, dyskwalifikacje:dostarczane produkty spożywcze będą posiadały właściwą gramaturę, skład, świeżość, przyprawy bez soli i cukru oraz glutaminiamu sodu i sztucznych barwników, bez maltrodeksyny, 2) produkty dostarczane będą w nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, zawierającym informacje istotne ze względu na ochronę zdrowia lub życia człowieka (skład produktu, datę przydatności do spożycia, dane identyfikujące producenta lub podmiot wprowadzający produkt do obrotu),
3) wykonawca zachowa wymagane przepisami warunki transportu i przechowywania dostarczanego towaru, produkty przewożone będą w taki sposób, aby nie została naruszona ich jakość,
4) asortyment dostarczany będzie w sposób gwarantujący jego ochronę przed uszkodzeniami transportowymi.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.5.5.) Wartość części: 40969,13 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 14584 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 14584 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 14584 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma "Słowik" Adam Wiśniowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9690019854

7.3.3) Ulica: Ks. Koziełka 60

7.3.4) Miejscowość: Knurów

7.3.5) Kod pocztowy: 44-190

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 14584 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-02 do 2023-12-31

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 45675,15 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 59287,9 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 45675,15 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakłady Mięsne HAM Cichoń i Wspólnicy

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6450006514

7.3.3) Ulica: Szybowa 7

7.3.4) Miejscowość: Radzionków

7.3.5) Kod pocztowy: 41-922

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 45675,15 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-02 do 2023-12-31

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7130,75 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 24380,65 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7130,075 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Hurtownia Mrożonek Śnieżynka Renata Idzikowska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6191002383

7.3.3) Ulica: Ślizów 93

7.3.4) Miejscowość: Syców

7.3.5) Kod pocztowy: 56-600

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7130,75 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-02 do 2023-12-31

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3274,5 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3698,6 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3274,5 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakłady Mięsne HAM Cichoń i Wspólnicy

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6450006514

7.3.3) Ulica: Szybowa 7

7.3.4) Miejscowość: Radzionków

7.3.5) Kod pocztowy: 41-922

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3274,5 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-02 do 2023-12-31

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 34064,5 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 34064,5 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 34064,5 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FHU Mazur Michał Mazurowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6263044699

7.3.3) Ulica: Łużycka 74/1

7.3.4) Miejscowość: Bytom

7.3.5) Kod pocztowy: 41-902

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 34064,5 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-02 do 2023-12-31

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 25608,2 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 35682,25 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 25608,2 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakłady Mięsne HAM Cichoń i Wspólnicy Spółka Jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6450006514

7.3.3) Ulica: Szybowa 7

7.3.4) Miejscowość: Radzionków

7.3.5) Kod pocztowy: 41-922

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 25608,2 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-02 do 2023-12-31

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7095,25 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 8443,7 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7095,25 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakłady Mięsne HAM Cichoń i Wspólnicy Spółka Jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6450006514

7.3.3) Ulica: Szybowa 7

7.3.4) Miejscowość: Radzionków

7.3.5) Kod pocztowy: 41-922

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7095,25 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-02 do 2023-12-31

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 36163,74 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 36163,74 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 36163,74 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JAPI Joachim Piontek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6270001159

7.3.3) Ulica: Lompy 8c/3

7.3.4) Miejscowość: Chorzów

7.3.5) Kod pocztowy: 41-500

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 36163,74 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-02 do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.