eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Konstantynów Łódzki › Dostawa świeżych produktów warzywnictwa i ogrodnictwa dla Domu Pomocy Społecznej "Pod Dębami" w Konstantynowie ŁódzkimOgłoszenie z dnia 2023-02-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa świeżych produktów warzywnictwa i ogrodnictwa dla Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "POD DĘBAMI" W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

1.3.) Oddział zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000311734

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bechcice 3

1.5.2.) Miejscowość: Konstantynów Łódzki

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-050

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.dps.konstantyn@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://powiat.pabianice.bip.info.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b602d094-6ced-11ed-aea3-5a7c432eaced

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa świeżych produktów warzywnictwa i ogrodnictwa dla Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b602d094-6ced-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00076546

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00228436/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa świeżych produktów warzywnictwa i ogrodnictwa dla Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00460722/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/23/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 180218,75 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa świeżych produktów warzywnictwa
i ogrodnictwa dla Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami”
w Konstantynowie Łódzkim

4.5.3.) Główny kod CPV: 03220000-9 - Warzywa, owoce i orzechy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 200000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 200000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 200000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PPHU DOMAGROL Roman Grobelny

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6661729089

7.3.3) Ulica: Nagórki 49

7.3.4) Miejscowość: Grabów

7.3.5) Kod pocztowy: 99-150

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 200000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Wartością oferty był KOSZT – UPUST [%] w wysokości 15% w stosunku do średniej ceny produktu wynikającej z aktualnej informacji cenowej o cenach min. i max. publikowanych na stronie internetowej www.zjazdowa.com.pl, w każdy poniedziałek tygodnia (w przypadku święta przypadającego w poniedziałek obowiązuje cena publikowana w najbliższym dniu publikacji po święcie)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.