eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dzierżoniów › "Zagospodarowanie terenu przy zabytkowym pałacu w Kiełczynie" realizowanego w ramach zadania: "Rewitalizacja zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kiełczyn"Ogłoszenie z dnia 2023-02-01

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Zagospodarowanie terenu przy zabytkowym pałacu w Kiełczynie” realizowanego w ramach zadania:
„Rewitalizacja zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu
we wsi Kiełczyn”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA DZIERŻONIÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890717875

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: PIASTOWSKA 1

1.5.2.) Miejscowość: Dzierżoniów

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-200

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 748325695

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ug.dzierzoniow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug.dzierzoniow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zagospodarowanie terenu przy zabytkowym pałacu w Kiełczynie” realizowanego w ramach zadania:
„Rewitalizacja zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu
we wsi Kiełczyn”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e95627b0-a259-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00076533

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00025619/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Rewitalizacja zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kiełczyn

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Inwestycja współfinansowana jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ug-dzierzoniow.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ug-dzierzoniow.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 6) Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Gmina Dzierżoniów tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl
7) Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:
a) dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdES,
b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.
8) Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej
w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
d) Włączona obsługa JavaScript;
e) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
9) Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
10) Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
a) Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018r., informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Dzierżoniów,
ul. Piastowska 1, 58 – 200 Dzierżoniów, Tel. 74/8235695
2) Z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@ug.dzierzoniow.pl lub pisemnie (na adres siedziby Urzędu).
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.
„Zagospodarowanie terenu przy zabytkowym pałacu w Kiełczynie w ramach zadania: Rewitalizacja zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kiełczyn”
znak sprawy: IR.271.3.2023 prowadzonym w trybie podstawowym.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zapisy ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie krótszy niż 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku projektów z udziałem środków UE okres przechowywania obejmuje cały okres trwałości projektu;
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IR.271.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 218689,58 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem niniejszego postępowania jest kontynuacja robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu wokół pałacu w Kiełczynie 13, polegających w szczególności na:
- wykonaniu miejsc postojowych wzdłuż drogi (piasek, pospółka, kostka granitowa – materiał powierzony przez Zamawiającego);
- wykonaniu uliczki wewnętrznej wzdłuż pałacu wraz z dojściami, chodniczkami, placem pod wiatą śmietnikową (piasek, pospółka – materiał powierzony przez Zamawiającego);
- wykonaniu odwodnienia ww. elementów (drenaż odwadniający, 3 wpusty uliczne) ok.75 m;
- nadbudowie istniejącej, odkopanej studni DN1200 zlokalizowanej za pałacem (z gotowych elementów kamiennych), nadbudowa ponad teren 0,5 m z zabezpieczeniem kratą z grubych prętów;
- dostawie i montażu obiektów małej architektury stylizowanych z uwagi na pałacowy charakter obiektu: m.in. przenośnych ławek parkowych, stojaka na rowery, koszy na śmieci na podstawie betonowej, tablicy kredowej - (zakup po akceptacji Konserwatora zabytków i Zamawiającego);
- wywóz i utylizacja urobku.

2) Planowana inwestycja zlokalizowana jest na działce ewidencyjnej nr 84/1, obręb 0002 Kiełczyn, Gmina Dzierżoniów, wpis do rejestru zabytków nr A/4244/767 z dnia 30 września 1960r.
3) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki jego wykonania określają postanowienia SWZ oraz:
a) projekt budowlany wykonany przez firmę BEST PROJEKT Kordian Morawski, ul. Groszowicka 21A, 45 -517 Opole wraz z pozwoleniem na budowę nr 429/2016 z dnia 06.06.2016r.;
b) Program prac konserwatorskich z września 2015r.;
c) Decyzja nr 455/2016 z dnia 04.05.2016r. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu zmieniona decyzją nr 521/2018 z 25.04.2018r. oraz decyzją nr 1305/2020 z dnia 18.10.2021r.;
d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w części dotyczącej przedmiotu zamówienia;
e) Projekt umowy – stanowiący załącznik nr 2 do SWZ;
f) Przedmiar robót stanowiący materiał pomocniczy do oszacowania ceny ofertowej Wykonawcy;
g) szkice i rysunki pomocnicze.
4) Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązuje się do:
a) urządzenia terenu budowy, wykonania podłączeń wodociągowych i energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia,
b) oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia wyremontowanej części pałacu oraz przed użytkownikami pobliskiego placu zabaw we wsi Kiełczyn;
c) uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie badań archeologicznych przed przystąpieniem do robót w terenie.
d) w uzasadnionym przypadku Wykonawca ma obowiązek uzyskania decyzji zajęcia pasa drogowego i ponoszenia wszystkich związanych z tym opłat;
e) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanego elementu robót lub jego części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego;
f) demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących
i elementów zagospodarowania terenu, które miały miejsce w toku realizacji robót;
g) wycinki wszystkich drzew i krzewów kolidujących z planowanymi robotami oraz uzyskanie wymaganych w tym zakresie zgód i pozwoleń;
h) wykonania badań, prób, jak również wykonanie odkrywek w przypadku niezgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających;
i) zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmujące wytyczenie przedmiotu umowy, bieżącą i powykonawczą inwentaryzację geodezyjną (3 egzemplarze);
j) zabezpieczenia i wznowienia istniejącej osnowy geodezyjnej narażonej na zniszczenie lub uszkodzenie w trakcie realizacji zadania objętego niniejsza umową;
k) zabezpieczenia i wznowienia istniejących punktów granicznych narażonych na zniszczenie lub szkodzenie w trakcie realizacji zadania objętego niniejsza umową;
l) dokonania uzgodnień, zgłoszeń, oraz uzyskanie wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku, w tym protokołów odbioru urządzeń wodociągowych, gazowych i pozostałych (o ile istnieją);
m) zapewnienie obsługi archeologicznej;
n) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy;
o) Wykonawca przed przystąpieniem do robót opracuje plan BIOZ, o ile zaistnieje taka potrzeba;
p) ponoszenia opłat za czasowe zajęcia działek i pokrycie wszystkich kosztów, które wynikają
z czasowego ich zajęcia wraz z protokolarnym przekazaniem i odbiorem tych działek oraz doprowadzeniem ich do stanu pierwotnego w tym opłaty za zajęcie pasa drogi powiatowej;
q) regulacja wszelkich urządzeń obcych w pasie realizowanej drogi w przypadku ich wystąpienia, w uzgodnieniu z właścicielem/zarządcą urządzeń, protokolarnego ich przejęcia oraz zwrotnego przekazania;
r) naprawienia urządzeń infrastruktury technicznej uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym, że koszt ich naprawy ponosi Wykonawca;
s) zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;
t) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci;
u) Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpadów zgodnie z ustawą o odpadach. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić koszt składowania, wywozu i utylizacji mas ziemnych i odpadów w cenie ryczałtowej,
v) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazaniu go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego;
w) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu pełnej dokumentacji powykonawczej (operat kolaudacyjny - dwa egzemplarze), obejmujący w szczególności: dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami, wynikami prób i badań, pomiarów, inwentaryzację powykonawczą, certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty wymagane ustawą Prawo budowlane i ustawą o wyrobach budowlanych.
x) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz przedstawicielom jednostek współfinansujących zadanie;
y) zamontowanie w miejscu wykonania robót tablicy informacyjnej wg wskazań Zamawiającego – tablicę informacyjną dostarczy Zamawiający,
z) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu pełnej dokumentacji powykonawczej (operat kolaudacyjny - dwa egzemplarze), obejmujący w szczególności: dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami, wynikami prób i badań, pomiarów, inwentaryzację powykonawczą, certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty wymagane ustawą Prawo budowlane i ustawą o wyrobach budowlanych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
a) Cena ofertowa – 60% - 60 punków
b) Gwarancja – 40% - 40 punktów
2) Cena ofertowa - A(x)
a) przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów, tj. 60 otrzyma najniższa cena ofertowa wśród cen zawartych w ofertach Wykonawcy
b) ceny w pozostałych ofertach punktowane będą wg następującego wzoru:
A(x) = Cn/C(x) *60
gdzie :
A(x) - ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium ceny za wykonanie zamówienia Cn - cena brutto najniższa wśród cen zawartych w ofertach Wykonawców
C(x) – cena brutto zawarta w ofercie „x”
3) Gwarancja – G(x)
Przyjmuje się, że gwarancja na roboty budowlane udzielona na okres :
- 36 miesięcy, otrzyma 0 punktów
- 42 miesiące, otrzyma 20 punktów
- 48 miesięcy, otrzyma 25 punkty
- 54 miesięcy, otrzyma 30 punkty
- 60 miesięcy, otrzyma 40 punktów
4) Łączna cena oferty:
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyskała najwyższą ilość punktów za sumę wszystkich kryteriów wg wzoru:
W(x) = A(x) + G(x) , gdzie :
W(x) – suma punktów jakie otrzyma oferta „x”
A(x) – ilość punktów przyznanych ofercie „x” za cenę ofertową
G(x) – ilość punktów przyznanych ofercie „x” za kryterium „gwarancja”
5) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, niniejszej SWZ oraz zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, tj. otrzyma najwyższą ilość punktów. Gdy dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny oraz gwarancji i nie będzie możliwe wybranie oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zastosuje dyspozycje wynikające z art. 248 ustawy Pzp.
6) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7) Zamawiający w treści oferty poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona (art. 223 ustawy Pzp).
8) Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę̨ w terminie związania ofertą określonym w SWZ. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty,
Zamawiający wezwie Wykonawcę̨, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę̨, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku zgody oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się̨ o wyrażenie
takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą̨ przesłanki do unieważnienia postepowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale XVI SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny.
b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny.
c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny.
d) Zdolności technicznej lub zawodowej:
- Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane
w zakresie budowy, przebudowy, remontu dróg, chodników, placów z kostki granitowej
o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł każda.
- Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że będzie dysponował minimum 1 osobą na stanowisku kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
3) Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych ustawowych uprawnień zawodowych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, w zakresie, którego właściwy organ wydaje decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz. U. z 2020r., poz. 220 ze zm.).
4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku takim, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
6) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) Formularz ofertowy - sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
b) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ;
Samooczyszczenie – jeżeli dotyczy
c) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - jeżeli dotyczy - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ;
d) Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy;
e) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - jeżeli dotyczy;
f) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązaniu do złożenia dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale XXII pkt. 3) niniejszej specyfikacji.
2) W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) Zamawiający zgodnie z art. 58 ustawy Pzp, może żądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców przed podpisaniem umowy,
b) Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 2 do SWZ – projekt umowy.
2) Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności.
3) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w projekcie umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-16 14:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://ug-dzierzoniow.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY”

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-16 14:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-17

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1) Zamawiający nie przewiduje organizowania dla wykonawców wizji lokalnej. Zamawiający nie wymaga odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej, ani sprawdzenia dokumentów dostępnych na miejscu u Zmawiającego.
2) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom). Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
3) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
4) Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert częściowych. Podział zamówienia na części groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi. Potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mógłby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Na obszarze objętym inwestycją mogą być wykonywane wszystkie rodzaje prac określone w zamówieniu, tj. prace ziemne, instalacyjne, montażowe. Podział zamówienia pod względem rodzajów prac spowodowałby konieczność wprowadzenia na plac budowy kilku wykonawców, co przy stosunkowo małym zakresie prac utrudniłoby efektywne i szybkie wykonanie zamówienia, jednocześnie w sposób znaczny utrudniłoby ustalenie sprawcy ewentualnych zniszczeń.
5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
6) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7) Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
8) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
9) Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
10) Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych.
11) Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ustawy Pzp.
12) W celu uwzględnienia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, zrealizowany przedmiot zamówienia, nie będzie mógł stwarzać ograniczeń dla osób niepełnosprawnych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.