eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Szkolenia okresowe BHP oraz szkolenia przeciwpożarowe z elementami ewakuacjiOgłoszenie z dnia 2023-02-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Szkolenia okresowe BHP oraz szkolenia przeciwpożarowe z elementami ewakuacji

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140886771

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wieżowa 8

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-147

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@pansa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pansa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zapewnienie służby żeglugi powietrznej, zarządzanie przestrzenią powietrzną oraz zarządzanie przepływem ruchu lotniczego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Szkolenia okresowe BHP oraz szkolenia przeciwpożarowe z elementami ewakuacji

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ddd3611e-9275-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00076322

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/pazp/public/postepowanie?postepowanie=31759279

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://portal.smartpzp.pl/pazp/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Zgodnie z Rejestrem zamówień publicznych PAŻP – znak postępowania: 225/PAŻP/2022/AZP, wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie, z uwzględnieniem przyjętej przez Zamawiającego nazwy postępowania.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/pazp.
3. Korzystanie z Platformy przez wykonawcę jest bezpłatne.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek wykonawca składa za
pośrednictwem Platformy, w zakładce „Pytania do postępowania”. Czynność ta nie wymaga logowania się na Platformie.
5. Treść zapytań, bez ujawniania źródła zapytania, wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na Platformie w zakładce
„Dokumentacja postępowania”.
6. Wykonawca chcąc w pełni korzystać z możliwości Platformy (w tym z możliwości złożenia oferty) musi się zarejestrować się
wybierając zakładkę „Załóż konto”. Wykonawca rejestrując się akceptuje
warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie podczas rejestracji oraz uznaje go za wiążący.
7. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
- dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis w formacie PAdES,
- dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES.
UWAGA:
W zależności od użytego formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) wykonawca
dołącza uprzednio podpisane dokumenty i oświadczenia wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z
wszytym podpisem (typ wewnętrzny). Zamawiający zaleca stosowanie podpisu wewnętrznego, który polega na tym, że jest zapisany
łącznie z podpisywanym dokumentem (tworzą jeden plik), a nie oddzielnie (plik podpisywany i plik podpisu).
Szczegółowy sposób utworzenia podpisu wewnętrznego zawarty jest w instrukcji użytkownika programu, za pomocą którego
składany jest kwalifikowany podpis elektroniczny.
8. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie Portalu e-usług (Platforma).
9. Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach: .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .
pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, . msg, przy
czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku
przesyłanego za pośrednictwem Platformy to 100 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików.
10. Informacja na temat kodowania i czasu odbioru danych:
- pliki załączone przez wykonawcę na Platformie i zapisane, widoczne są w Platformie jako zaszyfrowane. Możliwość otworzenia
plików dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez
Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert;
- czas serwera jest synchronizowany z czasem udostępnionym przez Główny Urząd Miar, za datę odebrania danych od wykonawcy
uznaje się czas zapisu danych a następnie wyświetlenia informacji o pozytywnym przyjęciu oferty do systemu.
11. Dokumentacja postępowania dostępna jest na Platformie w zakładce „Dokumentacja postępowania”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż Administratorem danych osobowych jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8,
02-147 Warszawa. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: inspektorochronydanych@pansa.pl
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki
określone w art. 255-256 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także
udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
Pozostałe informacje zostały zawarte w Rozdziale XXII SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z rozdziałem XXII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 225/PAŻP/2022/AZP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szkolenia okresowe BHP oraz szkolenia przeciwpożarowe z elementami ewakuacji

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postepowaniu:
1. Wykonawca musi wykazać, że jest jednostką organizacyjną uprawnioną do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie przepisów o systemie oświaty Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z poźn. zm. (w szczególności wprowadzonymi na mocy Dz.U. 2019 poz. 1099 par 1 ust. 1 lit a) i b)
2. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech (3) lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie przeprowadził szkolenia:
a) okresowe BHP, dla co najmniej 150 osób w trybie e-learning w ramach maksymalnie 3 umów;
b) w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, dla minimum 150 osób w ramach maksymalnie 3 umów;
3. Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osoby dysponujące następującymi kwalifikacjami zawodowymi:
a) minimum jedna osoba – specjalista BHP, posiadająca uprawnienia do prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. legitymująca się aktualnymi zaświadczeniem z ukończonego szkolenia BHP dedykowanego dla Służby BHP), która przeprowadziła – w ciągu ostatnich trzech (3) lat - szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla minimum stu (100) osób;
b) minimum jedna osoba – posiadająca doświadczenie w zakresie ratownictwa medycznego , która w ostatnich trzech (3) latach przeprowadziła szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla minimum stu (100) osób;
c) minimum jedna osoba – posiadająca kwalifikacje o których mowa w Art.36 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. 2021.1940 z późn. zm.), która przeprowadziła – w ciągu ostatnich 3 lat - szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla minimum stu (100) osób.
Uwaga 1) Zamawiający dopuszcza, aby wykazać tą samą osobę na potwierdzenie spełniania więcej niż jednego warunku, o którym mowa w pkt 1.1.2 lit. a-c, jeśli osoba łącznie posiada wymagane kwalifikacje zawodowe.
Uwaga 2) Przez ww. kwalifikacje Zamawiający rozumnie kwalifikacje, na podstawie Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca (osoba) ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – z podaniem przedmiotu usługi i ich wartości, dat wykonania (od-do), podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (nazwa, adres i telefon) –opracowany wg druku dołączonego do specyfikacji - Załącznik nr 4 do SWZ.
2. Oświadczenie Wykonawcy, że jest jednostką organizacyjną uprawnioną do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie przepisów o systemie oświaty Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z poźn. zm. (w szczególności wprowadzonymi na mocy Dz.U. 2019 poz. 1099 par 1 ust. 1 lit a) i b) – Załącznik nr 5 do SWZ.
3. Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - opracowany wg druku dołączonego do specyfikacji - Załącznik nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie określa przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z zapisami pkt 2 Rozdziału VII SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Warunki umowy, które uwzględnione będą w przyszłej umowie z wykonawcą wybranym w wyniku postępowania, zamieszczone są w istotnych postanowieniach umowy – Załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: SmartPzp

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-15 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Postępowanie w niniejszym ogłoszeniu zostało oznaczone jako nie ujęte w planie postępowań w związku z art. 23 ust. 1 Pzp, tj. w związku z tym, że plan postępowań o udzielenie zamówień sporządzany jest po przyjęciu budżetu lub planu finansowego i w momencie publikacji niniejszego ogłoszenia jest przygotowywany.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.