eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sicienko › Przebudowa i rozbudowa centrum sportu w Sicienku. Zadanie 1 pn. Przebudowa i rozbudowa centrum sportu w Sicienku - etap I Zadanie 2 pn. Przebudowa i rozbudowa centrum sportu w Sicienku - etap IIOgłoszenie z dnia 2023-02-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa i rozbudowa centrum sportu w Sicienku. Zadanie 1 pn. Przebudowa i rozbudowa centrum sportu w Sicienku – etap I
Zadanie 2 pn. Przebudowa i rozbudowa centrum sportu w Sicienku – etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA SICIENKO

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350694

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Mrotecka

1.4.2.) Miejscowość: Sicienko

1.4.3.) Kod pocztowy: 86-014

1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.4.7.) Numer telefonu: 52 31 17 431/432

1.4.8.) Numer faksu: 52 31 17 400

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@sicienko.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.sicienko.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00076318

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-02-01

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00055469

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym- Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w tym zakresie;
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w tym zakresie;
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej –
Zamawiający stawia szczegółowe wymagania w zakresie oceny tych zdolności tj. o udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który wykaże minimalne poziomy zdolności w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj. który wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych 00/100).
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony powyżej zostanie spełniony jeżeli potwierdzi go co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie albo wykonawcy łącznie wykażą, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wymaganej wysokości.
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej.
1.4.1. Wykonawca musi wykazać, iż w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami wiedzy technicznej minimum 2 (dwie) roboty budowalne, polegające na budowie lub przebudowie budynku o pow. użytkowej co najmniej 600 m2 obejmującej roboty konstrukcyjne, instalacje sanitarne, elektryczne, teletechniczne i wykończeniowe każda.
1.4.2. Wykonawca musi wykazać, iż w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami wiedzy technicznej co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną, polegającą na budowie lub przebudowie boiska do piłki nożnej trawiastego o pow. co najmniej 6000,00 m2
1.4.3. Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia co najmniej:
a) osobę, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń określone przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane i doświadczenie w pełnieniu co najmniej dwukrotnie przez okres co najmniej 9 miesięcy funkcji kierownika budowy polegające na budowie lub przebudowie budynku o pow. użytkowej co najmniej 600 m2 każde z wykazanego doświadczenia;
b) osobę, która pełnić będzie funkcję kierownika robót branży instalacyjnej sanitarnej posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń określone przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane i doświadczenie w pełnieniu co najmniej dwukrotnie przez okres co najmniej 9 miesięcy funkcji kierownika robót w ww. branży na budowie lub przebudowie budynku o pow. użytkowej co najmniej 600 m2 każde z wykazanego doświadczenia;
c) osobę, która pełnić będzie funkcję kierownika robót branży instalacyjnej elektrycznej posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń określone przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane i doświadczenie w pełnieniu co najmniej dwukrotnie przez okres co najmniej 9 miesięcy funkcji kierownika robót w ww. branży na budowie lub przebudowie budynku o pow. użytkowej co najmniej 600 m2 każde z wykazanego doświadczenia;
d) osobę, która będzie pełnić będzie funkcję kierownika robót branży telekomunikacyjnej posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej co najmniej w specjalności przewodowej określone przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane i doświadczenie w pełnieniu co najmniej dwukrotnie przez okres co najmniej 9 miesięcy funkcji kierownika robót w ww. branży na budowie lub przebudowie budynku o pow. użytkowej co najmniej 600 m2 każde z wykazanego doświadczenia;
e) osobę, która pełnić będzie funkcję kierownika robót branży drogowej posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej określone przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane i doświadczenie w pełnieniu co najmniej dwukrotnie przez okres do najmniej 4 miesięcy funkcji kierownika robót w ww. branży.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców składających wspólną ofertę:
2.1. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust 3, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą zobowiązani do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
UWAGA nr 2: Doświadczenie określone w ramach warunków z ppkt 1.4.1 i 1.4.2 w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie podlega sumowaniu, tj. co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykazać się wymaganym doświadczeniem określonym w pkt 1.4.1 lub pkt 1.4.2 lub obu warunkach. Analogiczne zastrzeżenie ma zastosowanie do podmiotów udostępniających zasoby, w przypadku polegania przez wykonawcę na ich zasobach w celu wykazania spełnienia warunku. W takim przypadku odpowiednio Wykonawca lub podmiot udostępniających zasoby, którego zdolności są wykazywane, będzie wykonywał roboty lub usługi, które potwierdza.
2.2. przesłanka niepodlegania wykluczeniu z postępowania, określona w pkt7. -9., oceniana będzie odrębnie dla każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Po zmianie:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym- Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w tym zakresie;
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w tym zakresie;
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej –
Zamawiający stawia szczegółowe wymagania w zakresie oceny tych zdolności tj. o udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który wykaże minimalne poziomy zdolności w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj. który wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych 00/100).
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony powyżej zostanie spełniony jeżeli potwierdzi go co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie albo wykonawcy łącznie wykażą, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wymaganej wysokości.
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej.
1.4.1. Wykonawca musi wykazać, iż w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami wiedzy technicznej minimum 2 (dwie) roboty budowalne, polegające na budowie lub przebudowie budynku o pow. użytkowej co najmniej 600 m2 obejmującej roboty konstrukcyjne, instalacje sanitarne, elektryczne, teletechniczne i wykończeniowe każda.
1.4.2. Wykonawca musi wykazać, iż w ciągu ostatnich 9 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami wiedzy technicznej co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną, polegającą na budowie lub przebudowie boiska do piłki nożnej trawiastego o pow. co najmniej 6000,00 m2
1.4.3. Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia co najmniej:
a) osobę, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń określone przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane i doświadczenie w pełnieniu co najmniej dwukrotnie przez okres co najmniej 9 miesięcy funkcji kierownika budowy polegające na budowie lub przebudowie budynku o pow. użytkowej co najmniej 600 m2 każde z wykazanego doświadczenia;
b) osobę, która pełnić będzie funkcję kierownika robót branży instalacyjnej sanitarnej posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń określone przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane i doświadczenie w pełnieniu co najmniej dwukrotnie przez okres co najmniej 9 miesięcy funkcji kierownika robót w ww. branży na budowie lub przebudowie budynku o pow. użytkowej co najmniej 600 m2 każde z wykazanego doświadczenia;
c) osobę, która pełnić będzie funkcję kierownika robót branży instalacyjnej elektrycznej posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń określone przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane i doświadczenie w pełnieniu co najmniej dwukrotnie przez okres co najmniej 9 miesięcy funkcji kierownika robót w ww. branży na budowie lub przebudowie budynku o pow. użytkowej co najmniej 600 m2 każde z wykazanego doświadczenia;
d) osobę, która będzie pełnić będzie funkcję kierownika robót branży telekomunikacyjnej posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej co najmniej w specjalności przewodowej określone przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane i doświadczenie w pełnieniu co najmniej dwukrotnie przez okres co najmniej 9 miesięcy funkcji kierownika robót w ww. branży na budowie lub przebudowie budynku o pow. użytkowej co najmniej 600 m2 każde z wykazanego doświadczenia;
e) osobę, która pełnić będzie funkcję kierownika robót branży drogowej posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej określone przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane i doświadczenie w pełnieniu co najmniej dwukrotnie przez okres do najmniej 4 miesięcy funkcji kierownika robót w ww. branży.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców składających wspólną ofertę:
2.1. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust 3, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą zobowiązani do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
UWAGA nr 2: Doświadczenie określone w ramach warunków z ppkt 1.4.1 i 1.4.2 w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie podlega sumowaniu, tj. co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykazać się wymaganym doświadczeniem określonym w pkt 1.4.1 lub pkt 1.4.2 lub obu warunkach. Analogiczne zastrzeżenie ma zastosowanie do podmiotów udostępniających zasoby, w przypadku polegania przez wykonawcę na ich zasobach w celu wykazania spełnienia warunku. W takim przypadku odpowiednio Wykonawca lub podmiot udostępniających zasoby, którego zdolności są wykazywane, będzie wykonywał roboty lub usługi, które potwierdza.
2.2. przesłanka niepodlegania wykluczeniu z postępowania, określona w pkt7. -9., oceniana będzie odrębnie dla każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.