eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługi letniego oczyszczania chodników, ulic i strefy SPPN na ulicach gminnych na terenie Dzielnicy OchotaOgłoszenie z dnia 2023-02-01

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi letniego oczyszczania chodników, ulic i strefy SPPN na ulicach gminnych
na terenie Dzielnicy Ochota

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ochota

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015259640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grójecka 17a

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-021

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: (22) 443-96-91

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ochota.wzp@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ochota.um.warszawa.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi letniego oczyszczania chodników, ulic i strefy SPPN na ulicach gminnych
na terenie Dzielnicy Ochota

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-126e6f0c-a21a-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00075826

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00030882/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.17 Letnie oczyszczanie ulic i chodników gminnych na terenie Dzielnicy Ochota

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.um.warszawa.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego korespondencja elektroniczna może odbywać się za pomocą poczty elektronicznej email przy użyciu
adresu: ochota.wzp@um.warszawa.pl oraz platformy zakupowej. Wymagania techniczne oraz organizacyjne oraz dotyczące zasad
rejestracji i minimalnych parametrów technicznych wymaganych od Wykonawcy opisane zostały w SWZ , w szczególności w dokumencie
„Wymagania techniczne oraz zasady dotyczące korzystania z Platformy zakupowej”, stanowiącym załącznik do SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych stanowi załącznik do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/2023/PAM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług letniego oczyszczania ulic, chodników i Strefy Płatnego Parkowania
Niestrzeżonego (SPPN) na terenie Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy. Szczegóły dotyczące realizacji zamówienia zostały
opisane w załącznikach do SWZ Nr 7, 8.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji na zlecenie awaryjne w godzinach dziennych

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji na zlecenie awaryjne w godzinach nocnych

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, polegające na posiadaniu aktualnego
zezwolenia na transport odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21 ze zm.);
b) zdolności technicznej – dysponują lub będą dysponować pojazdami użytkowymi spełniającymi Europejski standard emisji
spalin EURO 5 lub wyższy, w tym minimum:
b1) jedną mechaniczną zamiatarką do zamiatanie ulic na mokro,
b2) jednym samochodem ciężarowym do wywozu zebranych nieczystości,
c) zdolności zawodowej – wykonali lub wykonują w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
c1) co najmniej dwie usługi o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto każda, obejmujące swoim zakresem
oczyszczanie chodników i ulic,
lub
c2) co najmniej dwie usługi oczyszczania ulic o wartości co najmniej 40 000 zł brutto
każda oraz dwie usługi oczyszczania chodników o wartości co najmniej 60 000 zł brutto każda.
Wartość wymienionych wyżej usług (umów) , musi być podana bez uwzględnienia wartości usług związanych z odśnieżaniem i zwalczaniem gołoledzi.
Okres wyrażony w latach liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy, stanowiące dowód potwierdzający brak podstaw
wykluczenia, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe – sporządzone na
podstawie Załącznika Nr 2 do SWZ.
2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy, stanowiące dowód potwierdzający spełnienie warunków
udziału w postępowaniu, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe,
sporządzone na podstawie załącznika Nr 3 do SWZ lub załącznika 3B w przypadku Wykonawców występujących wspólnie.
3. Wypełniony kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik Nr 1A do SWZ.
4. Dokument potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (np.
pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej
ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, umowa spółki cywilnej itp.).
5. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie oraz oferty złożonej przez spółkę cywilną,
Wykonawcy zobowiązani są wraz z ofertą złożyć:
5.1. oświadczenie, o którym mowa w pkt 1. – odrębne oświadczenie składa każdy z Wykonawców (załącznik nr 2 do SWZ);
5.2. oświadczenie, o którym mowa w pkt 2. – odrębne oświadczenie składa każdy z Wykonawców z uwzględnieniem
zakresu, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunku udziału w postępowaniu wraz z informacją, które
usługi wykonają poszczególni wykonawcy (załącznik nr 3A do SWZ);
5.3. pełnomocnictwo podpisane przez Wykonawców występujących wspólnie, które powinno zawierać:
a) nazwę postępowania, którego dotyczy,
b) listę Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie,
c) wskazanie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i/lub zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego,
d) zakres pełnomocnictwa.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany terminu wykonania umowy lub realizacji poszczególnych zleceń w
przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych niżej, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych
okoliczności:
a) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
b) konieczności wprowadzenia innych zmian do przedmiotu umowy, jeżeli z obiektywnych okoliczności nie można było ich
przewidzieć na etapie przed zawarciem umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.um.warszawa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-09 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-10

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem art. 30 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający na realizację niniejszego zamówienia przeznaczył kwotę 250.000,00 zł brutto.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.