eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Komisariat II Policji w Lublinie - budowa nowej siedziby - I etap opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowejOgłoszenie z dnia 2023-02-01

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Komisariat II Policji w Lublinie – budowa nowej siedziby – I etap opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 430689052

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gabriela Narutowicza 73

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-019

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 47 811 41 21

1.5.8.) Numer faksu: 47 811 15 34

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@lu.policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubelska.policja.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Komisariat II Policji w Lublinie – budowa nowej siedziby – I etap opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-795d6d69-a143-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00075647

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00028404/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.11 Komisariat II Policji w Lublinie – budowa nowej siedziby – I etap opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-795d6d69-a143-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Zamawiający korzysta, w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tylko z takich narzędzi i urządzeń komunikacji elektronicznej, które są niedyskryminujące, ogólnie dostępne oraz interoperacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848 i 1590), z produktami powszechnie używanymi służącymi elektronicznemu
przechowywaniu, przetwarzaniu i przesyłaniu danych, i które nie ograniczają wykonawcom dostępu do postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursu. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
1. Informacje ogólne
1) Stroną internetową prowadzonego postępowania jest Platforma e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/.
2) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/.
3) Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
4) Postępowanie można wyszukać ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
5) W uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-
Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@lu.policja.gov.pl,
(z wyjątkiem składania ofert, które należy składać w sposób określony w rozdziale XIII).
6) Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia
(dostępny pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu).
7) W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz
udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
8) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę e-Zamówienia.
9) Link do postępowania oraz identyfikator postępowania nadany przez Platformę e-Zamówienia zamieszczone są na stronie
internetowej zamawiającego: https://lubelska.policja.gov.pl
10) Zamawiający zaleca aby załączniki i dokumenty składane przez Wykonawcę były przekazywane w szczególności w
następujących formatach: .pdf, .odt, .doc, .docx, .xls, xlsx, .zip, .7zip.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
- Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie,
z siedzibą przy ul. Narutowicza 73, tel. 47 811 57 37;
- Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie: e-mail: iod.kwp@lu.policja.gov.pl;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Komisariat II Policji
w Lublinie – budowa nowej siedziby – I etap opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”, nr referencyjny 08/1.3.11/23/SZP/U;
- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710,
1812 i 1933), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres
obowiązywania umowy;
- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO;
- Posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa
w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w
sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO,
nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- Nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
- Jeżeli administrator planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed
takim dalszym przetwarzaniem informuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udziela jej wszelkich innych
stosownych informacji, o których mowa art. 13 ust. 2 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 08/1.3.11/23/SZP/U

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 576725,89 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie budynku II Komisariatu Policji w Lublinie oraz budynków pomocniczych.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty został w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz we wzorze umowy – stanowiących załączniki do SWZ. Za ujęcie wszystkich prac ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie Wykonawca.
3. W ramach zadania przewiduje się wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i technicznego obejmującego:
- koncepcję wraz z wizualizacją budynku
- projekt budowlany i projekt rozbiórki
- projekt przyłączy zewnętrznych (sieci i doziemnych instalacji): energetycznego, teletechnicznego, wodociągowego, ciepłowniczego, kanalizacji sanitarnej wraz z usunięciem niezbędnych kolizji
- projekty wszystkich niezbędnych wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych z zasilaniem awaryjnym, w tym niskoprądowych tj. kontroli dostępu, monitoringu wizyjnego, sygnalizacji włamania i napadu, p.poż., sieci teleinformatycznej,
- projekt budowlany wiaty-zadaszania na samochody, wiaty do gromadzenia odpadów stałych i na agregat
- projekt ukształtowania i zagospodarowania terenu – dojść i dróg dojazdowych, miejsc parkingowych, ogrodzenia
- opracowania, badania i analizy określone przepisami budowlanymi i wymaganiami Decyzji nr 26/22 o ustaleniu inwestycji celu publicznego z dnia 04.05.2022r.
- dokumentację kosztorysową,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w poszczególnych branżach,
- zbiorcze zestawienie kosztów zadania.
- uzyskanie pozwolenia na budowę
- pełnienie nadzoru autorskiego zgodnie z zapisami umowy.
Szczegółowy zakres zadania został opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – załącznik do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 380 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
a) cena oferty brutto (C) 60 %
b) doświadczenie zawodowe osób uczestniczących przy realizacji zamówienia (D) – 40%
Dla kryteriów oceny ofert przyjmuje się skalę punktową od 0 do 100:
a) cena oferty brutto - 60 % (odpowiada 60 pkt)
b) doświadczenie zawodowe osób uczestniczących przy realizacji zamówienia – 40% (odpowiada 40 pkt)
Przy ocenie kryterium „cena oferty brutto” Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę oferty brutto wpisaną w załączniku nr 1 do SWZ – druk Oferta. W przedmiotowym kryterium wartość minimalna jest najkorzystniejsza, ilość punktów będzie obliczona wg wzoru:

c= Najniższa cena ofertowa z przedłożonych ofert x 60
------------------------------------------------------
Cena oferty badanej
ad b) 40% - doświadczenie zawodowe osób uczestniczących przy realizacji zamówienia przy projektowaniu
Maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać Wykonawca w przedmiotowym kryterium wynosi 40 pkt, w tym:
- po 7 pkt za każdy projekt budowlany w branży architektonicznej (maksymalnie 2 projekty) maksymalnie 14 pkt za branżę,
- po 5 pkt za każdy projekt budowlany w branży konstrukcyjno – budowlanej (maksymalnie 2 projekty) - maksymalnie 10 pkt za branżę,
- po 4 pkt za każdy projekt budowlany w branży elektrycznej (maksymalnie 2 projekty) - maksymalnie 8 pkt za branżę,
- po 4 pkt za każdy projekt budowlany w branży sanitarnej (maksymalnie 2 projekty)
- maksymalnie 8 pkt za branżę
dla nowego budynku lub remontu lub przebudowy lub rozbudowy lub modernizacji budynku o kubaturze nie mniejszej niż 4 000 m3 w branżach: architektonicznej, konstrukcyjnej, elektrycznej i sanitarnej wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert. Pod pojęciem budynku Zamawiający rozumie budynek zaliczany do kategorii XII, IX, XI, XIV, XVI zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351 z późn. zm.)
Ocenie podlegać będzie doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia przy projektowaniu zgodnie z punktacją zawartą w Tabeli Zał.nr 1 Druk "Oferta"
Dla kryterium „doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” ilość punktów zostanie przyznana na podstawie danych przedstawionych przez Wykonawców w druku „Oferta” – stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać Wykonawca w przedmiotowym kryterium wynosi 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie zawodowe osób uczestniczących przy realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa szczegółowego wymogu dotyczącego w/w warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa szczegółowego wymogu dotyczącego w/w warunku.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa szczegółowego wymogu dotyczącego w/w warunku.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający określa wymóg posiadania niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca:
a) wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 usługi projektowej polegającej na wykonaniu projektu budowlanego dla nowego budynku lub remontu lub przebudowy lub rozbudowy lub modernizacji budynku zaliczanego do kategorii XII, IX, XI, XIV, XVI zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351 z późn. zm.) o kubaturze co najmniej 4 000 m3 oraz załączy dowody określające czy ta usługa została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
b) wykaże się dysponowaniem osobą/osobami, będącymi członkami Izby Samorządu Zawodowego, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, odpowiedzialnymi za projektowanie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia (min. 5 lat praktyki przy projektowaniu, liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych) i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj. wykaże się dysponowaniem:
- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w branży architektonicznej i minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe,
- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w branży konstrukcyjno-budowlanej i minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe,
- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w branży elektrycznej i minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe,
- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w branży sanitarnej i minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe,
- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w branży drogowej i minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe.
Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
Zamawiający może uznać, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie postępowania, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia na każdym etapie postępowania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wraz z ofertą Wykonawca składa: 1) Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ. a) oświadczenie,
o którym mowa w pkt 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, b) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, c) wykonawca, w przypadku polegania na
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (złożonym wraz z ofertą zgodnie z pkt 1). Wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr 5 do SWZ. 2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; a) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
b) w przypadku wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedmiotowy dokument należy złożyć także w odniesieniu do tych podmiotów.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 o niepodleganiu
wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ. 2. Oświadczenia lub dokumenty, składane przez wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu:
1) Wykaz usług (projektowych) wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługa została wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych jest wykonywana, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nada; wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Oświadczenie wykonawcy stanowi załącznik nr 3 do SWZ. Do przedmiotowego wykazu należy dołączyć np. referencje.
2) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za projektowanie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Oświadczenie wykonawcy stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
• Dokumenty, o których mowa w pkt 1) i 2) składane są na potwierdzenie spełniania warunku udziału określonego w rozdz. VI ust. 2 pkt 4 lit. a) i b) SWZ.
• W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa ten z wykonawców, który w imieniu wszystkich wykazywać będzie spełnianie warunku określonego w ww. rozdziale SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty stanowiące ofertę:
1) Druk Oferta - załącznik nr 1 do SWZ.
Druk Oferta jest dokumentem, który nie będzie podlegał uzupełnieniu.
Jeżeli wykonawca nie złoży druku Oferta, jego oferta będzie podlegała odrzuceniu.
2) Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale VI i VII SWZ. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
3) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, w sytuacji jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby (jeżeli dotyczy).
5) Dowód wniesienia wadium zgodnie z rozdziałem XVII niniejszej SWZ. Dokument potwierdzający wpłatę wadium w innej formie niż przelew winien być złożony w oryginale.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy zł 00/100),
2. Zgodnie z art. 97 ust. 7 ustawy, wadium może być wniesione w:
- pieniądzu (przelew na konto Zamawiającego – Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie nr 72 1010 1339 0004 6213 9120 0000 (decyduje data wpływu na konto Zamawiającego);
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2020 poz. 299).
3. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w powyższym pkt 2, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia,
w postaci elektronicznej.
4. Oferta, która będzie zabezpieczona inną niż wymieniona w pkt 2 formą wadium zostanie uznana przez Zamawiającego za nieważną.
5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna w swej treści powinno określać warunki, których zaistnienie spowoduje powstanie po stronie wystawiającego gwarancję lub poręczenie obowiązku zapłaty. W postępowaniu o zamówienie publiczne warunki te zostały określone przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. art. 98 ust. 6 pkt 1-3 ustawy. Nie ma wymogu ścisłego cytowania tych przepisów. Określenie warunków może nastąpić poprzez opisanie sytuacji, w których wystawiający gwarancję lub poręczenie będzie zobowiązany do zapłaty lub odesłanie do przepisów prawa te warunki określających, czy też nawet w sposób lakoniczny, poprzez wskazanie, że wystawiający gwarancję lub poręczenie zapłaci na zasadach określonych w ustawie. Niemniej jednak wskazanie warunków musi być na tyle precyzyjne, aby nie budziło wątpliwości beneficjenta gwarancji lub poręczenia, co do możliwości zaspokojenia się z gwarancji lub poręczenia.
6. Termin wniesienia wadium – najpóźniej do godz.11:00:00 (godzina 11, minut 00, sekund 00) w dniu, w którym upływa termin składania ofert, zgodnie z rozdziałem XV SWZ.
7. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym wyżej terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego.
8. Zamawiający będzie stosował zasady zwrotu oraz zatrzymania wadium określone w art. 98 ustawy Prawo zamówień publicznych.
9. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Pełnomocnictwo do złożenia oferty winno być złożone w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa
sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane,
dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w pkt 3 i 4, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy (powyższy pkt 5) dotyczy również Wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej. Na gruncie przepisów dotyczących zamówień
publicznych przedsiębiorców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej należy traktować jak wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w okolicznościach gdy Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o których mowa w art. 112ust. 2 pkt 2 ustawy lub warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zobowiązani są do dołączenia do oferty oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
7. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

I. Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik do SWZ – wzór umowy. II. We wzorze umowy Zamawiający przewidział wszystkie istotne dla stron postanowienia oraz przyszłe zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego. III. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 ustawy oraz zgodnie z zapisami § 14 wzoru umowy, w szczególności w ustępach: 1. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy w stosunku do treści umowy w sytuacji, gdy zachodzą następujące okoliczności mające wpływ na termin zakończenia przedmiotu umowy:
a) z przyczyn spowodowanych siłą wyższą
b) z przyczyn spowodowanych okolicznościami niezależnymi od Stron lub, których Strony przy zachowaniu należytej staranności nie były w stanie uniknąć lub przewidzieć,
c) gdy jednostka nadrzędna ograniczy środki finansowe na kontynuację zadania i zachodzi konieczność jego etapowania,
d) jeżeli realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentów z urzędów administracji publicznej, a z przyczyn niezależnych od Stron niemożliwe było uzyskanie tych dokumentów w terminach przewidzianych w umowie i w przepisach prawa,
e) gdy zachodzi konieczność wykonania decyzji administracyjnych, postanowień lub innych aktów organów i instytucji, wydanych z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
f) jeśli zachodzi konieczność realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem umowy wymuszonych koniecznością ich skoordynowania i uwzględnienia wzajemnych powiązań,
g) z przyczyn spowodowanych organizacją pracy i specyfiką działań Zamawiającego, ograniczających lub uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy,
h) nastąpi zmiana stawki podatku VAT.
2. Zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 1, będzie uwarunkowana doręczeniem Zamawiającemu przez Wykonawcę lub odpowiednio Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnego zawiadomienia, informującego o wystąpieniu zdarzenia. W takiej sytuacji Wykonawca w terminie 7 dni od dnia przyjęcia do wiadomości wystąpienia określonego zdarzenia, określi możliwy termin zakończenia przedmiotu umowy, zawierający szczegółowe uzasadnienie. Przedłużenie terminu wykonania umowy nie może być dłuższe niż to uzasadnia przyczyna jego wydłużenia.
3. Zmiany i uzupełnienia umowy, o których mowa w ust. 1 zostaną dokonane na podstawie protokołów zawierających uzasadnienie zmian i uzupełnień, podpisanych przez osoby wymienione w § 2 ust. 1 i ust. 2 i zatwierdzonych przez Zamawiającego oraz wymagają aneksu do niniejszej umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności i mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku, jeżeli obie strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 4. Jeżeli Umowa została zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy Strony przewidują możliwość dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 lit. a) – d) Umowy, w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie:
a. stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
d. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. (...)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-13 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-13 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp.
2. Zamawiający w rozdz. VII pkt 6 przewiduje dodatkowe przesłanki wykluczenia Wykonawcy z postępowania:
Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 15.04.2022 r., poz. 835), w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i
podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
Na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na
podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Ustawa przewiduje również karę pieniężną nakładaną na osoby lub podmioty podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.