eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kamienna Góra › Przebudowa drogi gminnej nr 114921D w Ptaszkowie, drogi gminnej nr 114857d w Dobromyślu i drogi gminnej nr 114915D w RaszowieOgłoszenie z dnia 2023-02-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej nr 114921D w Ptaszkowie, drogi gminnej nr 114857d w Dobromyślu i drogi gminnej nr 114915D w Raszowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kamienna Góra

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821322

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Wojska Polskiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Kamienna Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-400

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 75 -610-62-92

1.5.8.) Numer faksu: 75-744-28-57

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gminakg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminakamiennagora.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi gminnej nr 114921D w Ptaszkowie, drogi gminnej nr 114857d w Dobromyślu i drogi gminnej nr 114915D w Raszowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b0bf9486-a21d-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00075516

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00048311/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa drogi gminnej nr 114921D w Ptaszkowie, drogi gminnej nr 114857D w Dobromyślu i drogi gminnej nr 114915D w Raszowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gminakamiennagora

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gminakamiennagora

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji (innych niż oferta Wykonawcy), odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj.: za pośrednictwem Platformy zakupowej, dostępnej pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/gminakamiennagora

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Kamienna Góra reprezentowana przez Wójta Gminy Kamienna Góra z/s Kamiennej Górze (58-400), Aleja Wojska Polskiego 10
2) z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@gminakg.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
2. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
3. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.7013.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczy inwestycji obejmującej przebudowę dróg gminnych w trzech miejscowościach gminy Kamienna Góra tj.: drogi gminnej nr 114921D i gminnej drogi wewnętrznej w miejscowości Ptaszków, drogi gminnej nr 114857D w miejscowości Dobromyśl oraz drogi gminnej nr 114915D w miejscowości Raszów, w ramach jednego postępowania zakupowego (zamówienia publicznego) w związku z dofinansowaniem wymienionej inwestycji w ramach jednej Promesy o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej ”Programem” (promesa z dnia 2022-02-25 nr Edycja 2/2021/7830/PolskiLad).

8a. Przebudowa drogi gminnej nr 114921D w Ptaszkowie obejmuje:
działki 312/ 2, 312/1, 189/20, 189/5, 190, 314/1, 188/1, 188/6, 184, 313/3 obręb 0008 Ptaszków.
Przebudowa obejmuje odcinek drogi publicznej gminnej na długości około 156 mb, oraz odcinek gminnej drogi wewnętrznej na długości około 176 mb.
Zaprojektowano jezdnie o szerokościach 4,0 m (droga gminna) i 3,0 m (droga wewnętrzna) z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm oraz warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W: gr. 5 cm. Pobocza gruntowe (na odcinkach z krawężnikami) lub utwardzone kruszywem kamiennym.
W celu odprowadzenia wód deszczowych zaprojektowano sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej o średnicach kolektora głównego od kd250 do kd300 mm poprzez dwa główne ciągi kanalizacyjne (łączna długość odcinka sieci: ok. 260mb). Odprowadzenie wód opadowych w przypadku ciągu nr 1 będzie miało miejsce do rowu otwartego. Przewiduje się wylot W1 o średnicy Fi300 (q=16 l/s).
W przypadku ciągu nr 2 odprowadzenie wód opadowych będzie miało miejsce do rowu z wpięciem do przepustu drogowego za pośrednictwem studni murowanej z bloczków betonowych. Przewiduje się wylot W2 o średnicy Fi300 (q=52 l/s).

8b. Przebudowa drogi gminnej nr 114857D w Dobromyślu obejmuje:
działki 127/1, 127/2, 32, 1, 132 obręb 0014 Dobromyśl.
Przebudowa dotyczy odcinka drogi o długości ok. 310,00 mb,
Zaprojektowano jezdnię szerokości 3,50 m z pojedynczą mijanką poszerzającą jezdnię do 5,0 m. Jezdnia o przekroju drogowym, jednojezdniowym z obustronnymi poboczami z kruszywa kamiennego. Zaprojektowano jezdnię z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grubości 4cm oraz warstwę wiążąca z betonu asfaltowego AC16W: grubości 5cm.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert określone w dokumentach zamówienia.(SWZ)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonej gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie Kierownika Budowy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) w odniesieniu do sytuacji finansowej lub ekonomicznej Zamawiający wymaga aby:
a) Wykonawca spełni warunek dotyczący jego sytuacji finansowej w zakresie posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych).

2) w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający wskazuje na konieczność:

A) dysponowania przez Wykonawcę co najmniej:

a) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, bądź odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, która pełnić będzie obowiązki osoby odpowiedzialnej za kierowanie robotami budowlanymi w czasie realizacji przebudowy drogi w Raszowie i drogi w Dobromyślu, i obowiązki kierownika budowy w czasie realizacji przebudowy drogi w Ptaszkowie,
b) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa umożliwiające pełnienie funkcji kierownika robót w zakresie robót instalacyjnych (w części dotyczącej budowy kanalizacji deszczowej dla dróg w Ptaszkowie),
B) posiadania stosownego doświadczenia polegającego na realizacji, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej dwóch zadań o łącznej wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony złotych), które zostały wykonane w sposób należyty, a także z których każde obejmowało wykonanie robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie dróg, ulic, lub placów o nawierzchni twardej ulepszonej, a jednocześnie co najmniej jedno z tych zadań obejmowało (oprócz wykonania robót budowlanych drogowych) budowę lub przebudowę kanalizacji deszczowej bądź sanitarnej o długości odcinka sieci co najmniej 300,0 mb.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania (wzór - załącznik nr 7 do SWZ);

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem,

2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia, a także zakresu czynności wykonywanych przez te osoby oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór - Załącznik nr 5 do SWZ),

3) wykazu robót budowlanych (zadań) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania, i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (wzór - załącznik nr 6 do SWZ);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

45 000,00 zł ( czterdzieści pięć tysięcy złotych)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia (realizacji przedmiotu umowy) w wysokości nie mniejszej niż 5 % wysokości wynagrodzenia wykonawcy, na zasadach określonych w istotnych postanowieniach umowy – Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia zaliczki.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia nieistotnych zmian niniejszej umowy zgodnie z postanowieniami art. 455 ustawy Pzp,
2. Zamawiający, z zastrzeżeniem ust. 3, przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w zakresie umówionego terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia zdarzeń, o których mowa w § 21 lub § 22 umowy,
3. Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w zakresie:
1) zakresu robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:
a) konieczności wykonania robót budowlanych lub innych prac nie przewidzianych dokumentacją projektową, w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, gdy potrzeba ich wykonania wynika z wiedzy technicznej, uzasadnionych potrzeb Zamawiającego, bądź wad dokumentacji projektowej,
b) zmian decyzji administracyjnych, zezwoleń, uzgodnień oraz opinii podmiotów zewnętrznych na podstawie których prowadzone są roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszej umowy, powodujące zmianę zakresu robót przewidzianego w dokumentacji projektowej bądź w innych dokumentach opisujących przedmiot zamówienia,
2) zmiany sposobu wykonania lub zakresu przedmiotu umowy w sytuacji:
a) wystąpienia warunków fizycznych (np. geologicznych, hydrologicznych), innych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy,
b) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunkach przewidzianych w Umowie,
c) niedostępności, lub obiektywnych trudności w dostępie do odpowiednich czynników produkcji (w szczególności surowców, materiałów, urządzeń) lub rynku pracy, co powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca mimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec,
3) technologii wykonania robót lub materiałów przewidywanych w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, jeżeli w wyniku rozwoju (postępu) technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które:
a) podwyższą jakość wykonanych robót, lub
b) zmniejszą koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji przedmiotu zamówienia, lub
c) pozwolą na skrócenie terminu wykonania umowy, lub
d) pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji przedmiotu zamówienia po ich zakończeniu, lub
e) zmniejszą negatywne skutki dla środowiska naturalnego.
4. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem nieważności.
5. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:
1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,
2) danych teleadresowych, lub danych rejestrowych,
3) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-16 09:50

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gminakamiennagora

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-16 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-16

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Oferty, które przedstawiać będą najkorzystniejszy stosunek jakości oraz ceny, obliczony na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych w niniejszej SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.