eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gorz闚 Wielkopolski › Wykonanie rob鏒 budowlanych w formule "zaprojektuj i wybuduj" dla zadania pn.: "Posterunek Policji w S這雟ku - budowa nowej siedziby w systemie budownictwa modu這wego"Og這szenie z dnia 2023-02-01


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
Wykonanie rob鏒 budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”
dla zadania pn.: „Posterunek Policji w S這雟ku – budowa nowej siedziby
w systemie budownictwa modu這wego”

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Komenda Wojew鏚zka Policji w Gorzowie Wlkp.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210221508

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Kwiatowa 10

1.5.2.) Miejscowo嗆: Gorz闚 Wielkopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-400

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@go.policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.lubuska.policja.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - organ w豉dzy publicznej - organ administracji rz康owej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Porz康ek i bezpiecze雟two publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Wykonanie rob鏒 budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”
dla zadania pn.: „Posterunek Policji w S這雟ku – budowa nowej siedziby
w systemie budownictwa modu這wego”

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-8f4483bd-9d5b-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00075486

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-02-01

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00084160/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.1 PP w S這雟ku – budowa nowej siedziby w systemie budownictwa modu這wego

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl/kwp_gorzow

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/kwp_gorzow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 10. Zamawiaj帷y, zgodnie z Rozporz康zeniem Prezesa Rady Ministr闚 w sprawie sposobu sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursie, okre郵a niezb璠ne wymagania sprz皻owo - aplikacyjne umo磧iwiaj帷e prac na platformazakupowa.pl, tj.:
a) sta造 dost瘼 do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo軼i nie mniejszej ni 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o nast瘼uj帷ej konfiguracji: pami耩 min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z system闚 operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przegl康arka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) w陰czona obs逝ga JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obs逝guj帷y format plik闚 .pdf,
f) Platformazakupowa.pl dzia豉 wed逝g standardu przyj皻ego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platform zakupow stanowi dat oraz dok豉dny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem G堯wnego Urz璠u Miar.
Szczeg馧y zawiera pkt XIV SWZ

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Klauzula informacyjna zawarta w pkt XXX SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna zawarta w pkt XXX SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-1/2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest wykonanie rob鏒 budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn.:
„Posterunek Policji w S這雟ku – budowa nowej siedziby w systemie budownictwa modu這wego”.
2. Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia zawiera Dokumentacja Techniczna (za. nr 9 do SWZ) oraz SOPZ (za陰cznik
nr 10 do SWZ).
3. Miejsce realizacji: dzia趾a o nr ewid. 1623/31 w obr瑿ie ewid. 37 – S這雟k przy ul. W豉dys豉wa Sikorskiego w S這雟ku.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 10 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Zamawiaj帷y dokona oceny ofert nieodrzuconych.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jako軼i

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy:
a) nie podlegaj wykluczeniu
b) spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu.
2. OKRE印ENIE WARUNK紟:
a) Zamawiaj帷y nie stawia warunk闚 udzia逝 w przedmiotowym post瘼owaniu w zakresie zdolno軼i do wyst瘼owania w
obrocie gospodarczym;
b) Zamawiaj帷y nie stawia warunk闚 udzia逝 w przedmiotowym post瘼owaniu w zakresie uprawnie do prowadzenia
okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚;
c) Zamawiaj帷y uzna za spe軟iony warunek dotycz帷y sytuacji ekonomicznej lub finansowej je瞠li Wykonawca wyka瞠, 瞠
jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia
na kwot nie mniejsz ni 3.000.000,00 z brutto;
d) Zamawiaj帷y uzna za spe軟iony warunek dotycz帷y zdolno軼i technicznej lub zawodowej, je瞠li Wykonawca dysponuje
potencja貫m technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zam闚ienia wymaganymi Prawem budowlanym.
d.1) Wykonawca wyka瞠, 瞠 w okresie ostatnich 5 lat, a je郵i okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie,
wykona w spos鏏 nale篡ty minium dwie roboty budowlane polegaj帷e na budowie, rozbudowie lub nadbudowie budynk闚 w systemie budownictwa modu這wego (system modu堯w 3D) o warto軼i co najmniej 3.000.000,00 z brutto ka盥a z nich
realizowana w ramach oddzielnego zadania.
(Przez technologi budownictwa modu這we rozumie si wykonanie obiektu z modu堯w o wysokim stopniu prefabrykacji
przestrzennych element闚 stalowych, wyko鎍zonych wewn徠rz oraz wyposa穎nych we wszystkie przewidziane instalacje.
Modu musi stanowi przestrzennie zamkni皻 jednostk przygotowan technicznie do transportu oraz do ostatecznego
monta簑 i przeprowadzenia resztkowych prac wyko鎍zeniowych.)
d.2) Wykonawca wyka瞠, 瞠 dysponuje lub b璠zie dysponowa nast瘼uj帷ymi osobami uczestnicz帷ymi w wykonaniu
zam闚ienia, kt鏎e spe軟iaj nast瘼uj帷e wymogi tj.:
- min. 1 osob - projektantem - posiadaj帷 uprawnienia budowlane bez ogranicze do projektowania w specjalno軼i
architektonicznej oraz posiada do鈍iadczenie w projektowaniu w systemie budownictwa modu這wego, jako autor wykona
dokumentacj projektow, dla minimum jednej inwestycji polegaj帷ej na budowie, rozbudowie lub przebudowie w systemie
modu這wym budynku o powierzchni zabudowy minimum 200m2.
- min. 1 osob - projektantem - posiadaj帷 uprawnienia budowlane bez ogranicze do projektowania w specjalno軼i
konstrukcyjno-budowlanej, oraz posiada do鈍iadczenie w projektowaniu w systemie budownictwa modu這wego, jako autor
wykona dokumentacj projektow, dla minimum jednej inwestycji polegaj帷ej na budowie, rozbudowie lub przebudowie w
systemie modu這wym budynku o powierzchni zabudowy minimum 200m2.
- min. 1 osob - projektantem - posiadaj帷 uprawnienia budowlane bez ogranicze do projektowania w specjalno軼i
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze telekomunikacyjnych, oraz posiada do鈍iadczenie w projektowaniu w
systemie budownictwa modu這wego, jako autor wykona dokumentacj projektow, dla minimum jednej inwestycji
polegaj帷ej na budowie, rozbudowie lub przebudowie w systemie modu這wym budynku o powierzchni zabudowy minimum
200m2.
- min. 1 osob - projektantem - posiadaj帷 uprawnienia budowlane bez ogranicze do projektowania w specjalno軼i
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiada do鈍iadczenie w
projektowaniu w systemie budownictwa modu這wego, jako autor wykona dokumentacj projektow, dla minimum jednej
inwestycji polegaj帷ej na budowie, rozbudowie lub przebudowie w systemie modu這wym budynku o powierzchni zabudowy
minimum 200m2.
- min. 1 osob - projektantem - posiadaj帷 uprawnienia budowlane bez ogranicze do projektowania w specjalno軼i
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci庵owych i kanalizacyjnych
oraz posiada do鈍iadczenie w projektowaniu w systemie budownictwa modu這wego, jako autor wykona dokumentacj
projektow, dla minimum jednej inwestycji polegaj帷ej na budowie, rozbudowie lub przebudowie w systemie modu這wym
budynku o powierzchni zabudowy minimum 200m2.
- min. 1 osob – kierownikiem budowy – posiadaj帷 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ogranicze w specjalno軼i konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadaj帷 min. 5 letnie do鈍iadczenie jako kierownik budowy
lub rob鏒 oraz uczestniczy w procedurze uzyskania pozwolenia na u篡tkowanie przy minimum jednej inwestycji polegaj帷ej
na budowie, rozbudowie lub przebudowie w systemie modu這wym budynku o powierzchni zabudowy minimum 200m2.
- min. 1 osob – kierownikiem rob鏒 - posiadaj帷 uprawnienia budowlane bez ogranicze do kierowania robotami
budowlanymi w specjalno軼i konstrukcyjno-budowlanej oraz min. 5 letnie do鈍iadczenie jako kierownik rob鏒/budowy, przy
minimum jednej inwestycji polegaj帷ej na budowie, rozbudowie lub przebudowie w systemie modu這wym budynku o
powierzchni zabudowy minimum 200m2.
- min. 1 osob – kierownikiem rob鏒 - posiadaj帷 uprawnienia budowlane bez ogranicze do kierowania robotami
budowlanymi w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze telekomunikacyjnych oraz min. 5 letnie
do鈍iadczenie jako kierownik rob鏒/budowy przy minimum jednej inwestycji polegaj帷ej na budowie, rozbudowie lub
przebudowie w systemie modu這wym budynku o powierzchni zabudowy minimum 200m2.
- min. 1 osob – kierownikiem rob鏒 - posiadaj帷 uprawnienia budowlane bez ogranicze do kierowania robotami
budowlanymi w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze elektrycznych i elektroenergetycznych oraz
min. 5 letnie do鈍iadczenie jako kierownik rob鏒/budowy przy minimum jednej inwestycji polegaj帷ej na budowie,
rozbudowie lub przebudowie w systemie modu這wym budynku o powierzchni zabudowy minimum 200m2.
- min. 1 osob – kierownikiem rob鏒 - posiadaj帷 uprawnienia budowlane bez ogranicze do kierowania robotami
budowlanymi w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodoci庵owych i kanalizacyjnych oraz min. 5 letnie do鈍iadczenie jako kierownik rob鏒/budowy przy minimum jednej
inwestycji polegaj帷ej na budowie, rozbudowie lub przebudowie w systemie modu這wym budynku o powierzchni zabudowy
minimum 200m2.
- Ww. uprawnienia wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze
zm.) oraz rozporz康ze wykonawczych do ww. ustawy lub odpowiadaj帷e im wa積e r闚nowa積e uprawnienia wydane na
podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚 lub na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w pa雟twach cz這nkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 ze zm.).
- Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 posiadania wymaganych uprawnie przez jedn osob w kilku specjalno軼iach.
- Ww. osoby musz nale瞠 do w豉軼iwej izby samorz康u zawodowego – zgodnie z ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.
- U篡te powy瞠j poj璚ia: budynek, budowa, rozbudowa, nadbudowa s rozumiane zgodnie z definicjami z art. 3 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
3. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia (Konsorcjum/Sp馧ka cywilna) powy窺ze
warunki mog by spe軟ione wsp鏊nie przez cz這nk闚 Konsorcjum/Sp馧ki cywilnej.
4. Zamawiaj帷y wymaga od wykonawc闚 wskazania w ofercie imion i nazwisk os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zam闚ienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych os鏏.
5. Przedsi瑿iorcy prowadz帷y dzia豉lno嗆 gospodarcz w formie sp馧ki cywilnej b璠 traktowani jako Wykonawcy wsp鏊nie
ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia (por. wyrok Zespo逝 Arbitr闚 z dnia 27 maja 2005 r. sygn. akt UZP/ZO/0-1089/05).
6. Ocena spe軟ienia warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu b璠zie odbywa豉 si w oparciu o informacje zawarte w
podmiotowych 鈔odkach dowodowych wymienionych w pkt XIII SWZ. Z tre軼i podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych
z這穎nych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu musi jednoznacznie wynika, 瞠 Wykonawca
spe軟ia wy瞠j postawione warunki. Ocena b璠zie dokonana na zasadzie spe軟ia/ nie spe軟ia – zgodnie z drukami w豉snym
Zamawiaj帷ego, kt鏎e b璠 stanowi造 za陰cznik do protoko逝 z post瘼owania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnego
z Rozporz康zeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protoko逝 post瘼owania oraz dokumentacji
post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 2434).

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Zgodnie z art. 274 ust. 1
ustawy Pzp. Zamawiaj帷y wezwie wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona, do z這瞠nia w wyznaczonym terminie, nie
kr鏒szym ni 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych aktualnych na dzie ich z這瞠nia. Przepis art. 274 ust. 4
ustawy Pzp. stosuje si odpowiednio.
2) Podmiotowe 鈔odki dowodowe wymagane zgodnie z art. 273 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp. na potwierdzenie braku podstaw do
wykluczenia, na wezwanie Zamawiaj帷ego b璠 musieli z這篡 – wykonawca oraz inny podmiot (je郵i dotyczy):
a) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporz康zonych nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem, je瞠li odr瑿ne przepisy
wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji;
b) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego, sporz康zonej nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed jej z這瞠niem, w zakresie:
- art. 108 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 wrze郾ia 2019r. – Prawo zam闚ie publicznych, zwanej dalej „ustaw”,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotycz帷ej orzeczenia zakazu ubiegania si o zam闚ienie publiczne tytu貫m 鈔odka karnego,
- art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy,
- art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, dotycz帷ej ukarania za wykroczenie, za kt鏎e wymierzono kar aresztu,
- art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotycz帷ej skazania za przest瘼stwo lub ukarania za wykroczenie, za kt鏎e wymierzono kar aresztu;
c) o鈍iadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej (wz鏎
za. nr 8 do SWZ) w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 (Dz.U. z 2020r. poz. 1076 i
1086), z innym Wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert, ofert cz窷ciow albo o鈍iadczenia o przynale積o軼i do tej samej grupy
kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty, oferty cz窷ciowej niezale積ie od innego
Wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 1)
Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiaj帷y wezwie wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona, do z這瞠nia w
wyznaczonym terminie, nie kr鏒szym ni 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych aktualnych na dzie ich
z這瞠nia. Przepis art. 274 ust. 4 ustawy Pzp. stosuje si odpowiednio.
2) Podmiotowe 鈔odki dowodowe wymagane zgodnie z art. 273 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp. na potwierdzenie spe軟iania warunk闚
udzia逝 w post瘼owaniu:
a) dotycz帷ych zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
a.1.) wykaz rob鏒 budowlanych (wz鏎 – za. nr 4 do SWZ) wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat, a je瞠li okres
prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty i miejsca wykonania oraz
podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te roboty budowlane
zosta造 wykonane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot,
na rzecz kt鏎ego roboty budowlane zosta造 wykonane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie
uzyska tych dokument闚 – inne odpowiednie dokumenty.
Ze z這穎nego dokumentu musi wynika spe軟ianie warunku opisanego w pkt XI ppkt 2 lit. d.1) SWZ.
a.2.) wykaz os鏏 (wz鏎 – za. nr 5 do SWZ) skierowanych przez wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i
odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, (…) lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu
wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Ze z這穎nego dokumentu musi wynika spe軟ianie warunku opisanego w pkt XI ppkt 2 lit. d.2) SWZ.
b) dotycz帷ych sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
b.1.) dokumenty potwierdzaj帷e, 瞠 wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej
dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na sum gwarancyjn okre郵on przez Zamawiaj帷ego w pkt XI ppkt 2 lit c) SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotycz帷e wadium:

1. Przyst瘼uj帷 do przetargu Wykonawca zobowi您any jest do wniesienia wadium przed up造wem terminu sk豉dania ofert i
utrzymuje nieprzerwanie do dnia up造wu terminu zwi您ania ofert, z wyj徠kiem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 98 ust. 1
pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
2. Wymagana kwota wadium wynosi 27.800,00 PLN.
3. Szczeg馧y zawiera pkt. XXIII SWZ.

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia zawiera pkt.
XIII SWZ.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zam闚ienia, o kt鏎ej mowa w art. 442 ustawy Pzp.-
szczeg馧y zosta造 opisane w projekcie umowy – za陰cznik nr 6 do SWZ.

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy stanowi za陰cznik nr 6 do SWZ. Projekt umowy zawiera warunki i okoliczno軼i
mo磧iwych zmian tre軼i umowy zgodnie z art. 455 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-02-16 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Poprzez platform zakupow https://platformazakupowa.pl/kwp_gorzow dedykowan dla niniejszego post瘼owania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-16 10:15

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-03-17

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

1. Wykonawca, przyst瘼uj帷 do niniejszego post瘼owania, do dnia sk豉dania ofert musi z這篡:
1) prawid這wo wype軟iony i podpisany przez Wykonawc Formularz Ofertowy - oferta (za. nr 1 do SWZ).
Wykonawca musi z這篡 Formularz Ofertowy, pod rygorem niewa積o軼i, w formie lub postaci elektronicznej, opatrzony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Formularz nie jest
dokumentem, kt鏎y podlega uzupe軟ieniu.
2) Pe軟omocnictwo upowa積iaj帷e do z這瞠nia oferty, o ile ofert sk豉da pe軟omocnik. Stosowne upowa積ienie lub
pe軟omocnictwo musi okre郵a zakres czynno軼i, do kt鏎ych pe軟omocnik jest umocowany;
3) Pe軟omocnictwo dla pe軟omocnika do reprezentowania w post瘼owaniu Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o
udzielenie zam闚ienia - dotyczy ofert sk豉danych przez Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia
(Konsorcjum, Sp馧ka cywilna); Zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do
reprezentowania ich w post瘼owaniu albo do reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy.
4) O鈍iadczenie o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu (za.nr 2 do SWZ)
5) O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z post瘼owania (za. nr 3 do SWZ)
6) Zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby
realizacji przedmiotowego zam闚ienia. Zobowi您anie jest wymagane tylko je郵i dotyczy (wz鏎 za. nr 7 do SWZ).
7) w przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia – o鈍iadczenie,
z kt鏎ego wynika, kt鏎e roboty budowlane, dostawy lub us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy podpisane przez
wszystkich Wykonawc闚.
8) Dow鏚 wniesienia wadium - w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub por璚zenia o kt鏎ych mowa w art.
97 ust. 7 pkt 2 – 4 ustawy Pzp – Wykonawca przekazuje Zamawiaj帷emu orygina gwarancji lub por璚zenia w postaci
elektronicznej.
- W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez wykonawc闚, o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w pkt. 4) i 5), sk豉da ka盥y z wykonawc闚. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w
post瘼owaniu w zakresie, w jakim ka盥y z wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.
- Wykonawca, w przypadku polegania na zdolno軼iach lub sytuacji podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, przedstawia, wraz
z o鈍iadczeniami, o kt鏎ych mowa w pkt. 4) i 5), tak瞠 o鈍iadczenia podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, potwierdzaj帷e
brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, w zakresie, w
jakim wykonawca powo逝je si na jego zasoby.
- Wykonawca, w przypadku zamiaru powierzenia wykonania cz窷ci zam闚ienia Podwykonawcy, przedstawia, wraz z
o鈍iadczeniem, o kt鏎ym mowa w pkt. 5), tak瞠 o鈍iadczenie Podwykonawcy, potwierdzaj帷e brak podstaw wykluczenia
tego Podwykonawcy.
2. Forma sk豉dania dokument闚 lub o鈍iadcze 膨danych na wezwanie Zamawiaj帷ego zgodna z Rozporz康zeniem
Prezesa Rady ministr闚 z dnia 30 grudnia 2020 w sprawie sposobu sporz康zania i przekazywania informacji oraz
wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o
udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursie.
3. Podmiotowe 鈔odki dowodowe oraz inne dokumenty lub o鈍iadczenia nale篡 przekaza Zamawiaj帷emu przy u篡ciu
鈔odk闚 komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ, w zakresie i w spos鏏 okre郵ony w przepisach rozporz康zenia
wydanego na podstawie art. 70 Ustawy.
4. Podmiotowe 鈔odki dowodowe sporz康zone w j瞛yku obcym musz by z這穎ne wraz z t逝maczeniem na j瞛yk polski.
5. Informacje dotycz帷e innego podmiotu, podwykonawc闚 oraz wykonawc闚 zagranicznych zawarte s w pkt. XIII SWZ.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.