eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przemyśl › Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta Przemyśla w 2023 rokuOgłoszenie z dnia 2023-02-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta Przemyśla w 2023 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Przemyśl - Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650903339

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wybickiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Przemyśl

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-700

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zdm-przemysl.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdm-przemysl.com

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie drogami w rozumieniu ustawy o drogach publicznych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta Przemyśla w 2023 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1d25686d-a21f-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00075408

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039252/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.16 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta Przemyśla w 2023 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/722520

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywać się będzie za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/722520

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w zakresie:
a. przesyłania zamawiającemu pytań do treści SWZ
b. przesyłania odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych
c. przesyłania odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do złożenia /poprawienia/ uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu
d. przesyłania odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu
e. przesyłania odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych
f. przesłania odpowiedzi na inne wezwania zamawiającego wynikające z ustawy – Pzp;
g. przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń wykonawcy;
h. przesyłania odwołania/inne odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” (Regulamin korzystania z Platformy https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin).
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość
do zamawiającego”po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
Każdy załączany plik zawierający dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa musi być uprzednio podpisany podpisami kwalifikowanymi, podpisami osobistymi lub podpisami zaufanymi przez upoważnione osoby reprezentujące odpowiednio wykonawcę, podmioty wspólnie ubiegające się o
udzielenie zamówienia, podmiot trzeci, na którego zasoby Wykonawca się powołuje lub podwykonawców. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany
specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji Komunikaty. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest
konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. Zamawiający, zgodnie z Rozp.PRM z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl,
tj.: a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4,
Linux, lub ich nowsze wersje, c. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0,
d. włączona obsługa JavaScript,e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,f. szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.g.
Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem GUM.
Oferta musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych została zawarta w pkt XXV SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych została zawarta w pkt XXV SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDM.NE-3.333.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta Przemyśla w 2023 roku. Zakres robót zamówienia obejmuje w szczególności :
a. remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową (ok. 450 t mieszanki asfaltowej do wbudowania – zamówienie podstawowe , ok. 480 t zamówienie opcjonalne)
b. remonty cząstkowe nawierzchni emulsją asfaltową przy zastosowaniu remontera (ok. 200 t emulsji do wbudowania – zamówienie podstawowe,
ok. 150 t zamówienie opcjonalne)

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441 ustawy PZP. Maksymalny zakres robót budowlanych mogący być realizowany w ramach prawa opcji zawiera załącznik nr 6 do SWZ (przedmiar robót – opcja). Skorzystanie z prawa opcji nie będzie wymagać zawarcia aneksu do umowy, odbywać się będzie w oparciu o skierowane do Wykonawcy w formie pisemnej zlecenie zawierające zakres i termin wykonania robót. Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w terminie do 31.10.2023 r. Możliwość skorzystania z prawa opcji uzależniona jest
od bieżących potrzeb Zamawiającego i posiadanych przez niego środków finansowych.
W razie nieudzielenia zamówienia opcjonalnego Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. Wymagania techniczne, sposób rozliczania i inne wymogi określone w SWZ dla zamówień opcjonalnych są takie same jak dla zamówienia podstawowego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, polegać one będą na wykonaniu remontów cząstkowych nawierzchni ulic w zakresie do 50 % ilości podanych w zamówieniu podstawowym. Wartość tych robót została uwzględniona przy obliczeniu całkowitej wartości zamówienia. Ewentualne zamówienia udzielone zostaną na podobnych warunkach umownych jak zamówienie podstawowe. Cena negocjowana będzie w oparciu o aktualny poziom cen rynkowych. Możliwość udzielenia zamówienia w trybie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy jest jedynie uprawnieniem Zamawiającego i nie stanowi żadnego wiążącego zobowiązania.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania zamówienia podstawowego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki w zakresie
zdolności technicznej lub zawodowej jak niżej:
1. wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie przynajmniej jedno zadanie polegające na wykonaniu remontów cząstkowych nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną w ilości minimum 150 t wbudowanej masy oraz przynajmniej jedno zadanie polegające na wykonaniu remontów cząstkowych nawierzchni emulsją z zastosowaniem remontera drogowego w ilości minimum 100 t wbudowanej emulsji.
2. wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej,

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej wymienionym uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1646 t.j.).

W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych
z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 10.000,00 ZŁ (słownie: dziesięć tysięcy złotych );
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1. pieniądzu;
2. gwarancjach bankowych;
3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1079).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto nr  
17 1130 1105 0005 2498 7990 0001 z dopiskiem „Wadium – Remonty cząstkowe nawierzchni ulic w Przemyślu”
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1. musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP
2. z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3. powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4. termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5. w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6. beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Miejska Przemyśl - Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 PZP

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy
z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu zakończenia robót, o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:
a. niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót zgodnie ze Specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, utrzymujące się co najmniej 4 dni robocze
b. wstrzymania robót przez Zamawiającego, z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług.
3. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest
do udokumentowania zaistnienia okoliczności, stanowiących przesłankę zmiany. Uzasadniony wniosek o zmianę postanowień umowy musi być złożony na piśmie.
4. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
5. W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust 3. Strona do której wpłynął wniosek zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się
do zgłoszonego żądania zmiany Umowy i przekazania go stronie składającej wniosek wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany.
6. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności.
Ponadto Zamawiający przewiduje waloryzację jak niżej:
1. Wynagrodzenie wykonawcy może być zmieniane w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia na zasadach określonych w ust. 2 - 7
2. Strony mogą wystąpić o zmianę wynagrodzenia po okresie 6 –ciu miesięcy, o ile zostaną spełnione warunki określone w ust. 4
3. Waloryzacja odbywać się będzie w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej Urzędu, wyliczony na podstawie wzrostu lub spadku cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni miesiąc.
4. W sytuacji, gdy suma wskaźników GUS (wzrost lub spadek) opublikowanych w okresie obowiązywania umowy przekroczy poziom 15 %, strony uprawnione są do złożenia wniosku o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia przypadającego wykonawcy,
w wysokości wynikającej z wyliczenia:
A x (B% - 15 %) = C
gdzie:
A – wartość wynagrodzenia umownego pozostałego do zapłaty,
B – suma wskaźników GUS opublikowanych w okresie obowiązywania umowy
C – wartość zmiany
Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie wpływu zmiany cen na koszt wykonania zamówienia
5. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia w związku z waloryzacją nie przekroczy
(+/-) 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
6. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust.1-5, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli okres obowiązania umowy przekracza 6 miesięcy.
7. Zmiana wynagrodzenia dokonana na podstawie niniejszego paragrafu wymaga podpisania aneksu do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/722520

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-16 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-17

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Maksymalny termin wykonania zamówienia podstawowego wynosi 12 tygodni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.