eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostrowiec Świętokrzyski › Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego wraz ze świetlicą wiejską w miejscowości Sudół gmina Bodzechów w ramach programu Polski ŁadOgłoszenie z dnia 2023-02-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego wraz ze świetlicą wiejską w miejscowości Sudół gmina Bodzechów w ramach programu Polski Ład

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bodzechów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009998

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mikołaja Reja 10

1.5.2.) Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-400

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ugb.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://samorzad.gov.pl/gmina-bodzechow

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego wraz ze świetlicą wiejską w miejscowości Sudół gmina Bodzechów w ramach programu Polski Ład

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3ea37b7a-9d71-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00075334

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00049848/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego wraz ze świetlicą wiejską w miejscowości Sudół gmina Bodzechów w ramach programu Polski Ład

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3ea37b7a-9d71-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-3ea37b7a-9d71-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl Szczegółowe informacje - Rozdział 11 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wymagane informacje zamieszczone są w Rozdziale 22 SWZ- Ochrona Danych Osobowych

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa centrum sportowo-rekreacyjnego wraz ze świetlicą, na działce nr 820/45 w miejscowości Sudół, gmina Bodzechów.
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę:
1. wolnostojącego budynku świetlicy wiejskiej na rzucie prostokąta, o wymiarach głównej bryły 7,50x15,50m. Budynek niski h=5,39m<12m. Obiekt kryty dachem wielospadowym o kącie nachylenia połaci 250 .
DANE TECHNICZNE.
Pow. zabudowy:.…......126,15 m2
Pow. netto:...................93,97 m2
Pow. użytkowa:.............82,40m2
Pow. ruchu:....................9,37 m2
Pow. usługowa:...............2,20m2
Kubatura budynku:.....577,60 m3
Budynek użyteczności publicznej należy wyposażyć w instalacje:
- elektryczną,
- centralnego ogrzewania,
- wody zimnej i ciepłej,
- kanalizacji sanitarnej,
- fotowoltaiczną
-powietrzną pompę ciepła
Do budynku należy wykonać sieci zewnętrzne:
- zewnętrzną linie zasilającą w energię elektryczną od projektowanego złącza,
- przyłącze kanalizacji,
- przyłącze wody.
2. boiska do koszykówki o nawierzchni asfaltowej z opaską z kostki betonowej. Od strony stref tablicy kosza zaprojektowano piłkochwyt wysokości 5m zgodnie z częścią rysunkową. Boisko wyposażone w zewnętrzne oświetlenie.
3. boiska do mini piłki nożnej o nawierzchni trawiastej. Strefę zabramkową wraz z fragmentem bocznym zabezpieczono piłkochwytem wysokości 5m zgodnie z częścią rysunkową.
4. siłowni zewnętrznej jako wolnostojące oraz mocowane do pylonów urządzenia – zgodnie z częścią rysunkową. W skład urządzeń siłowni zewnętrznej wchodzą urządzenia: biegacz, jeździec, rower, wahadło, twister, wyciąg górny, wyciskanie siedząc, orbitrek.
5. placu zabaw dla dzieci – zgodnie z częścią rysunkową. W skład urządzeń wchodzą urządzenia: Zestaw zabawowy 1 , karuzela krzyżowa, bujak na sprężynie dwuosobowy, trampolina, bujak na sprężynie, zestaw zabawowy 2. W strefie zabawowej przewidziano lokalizację tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania z urządzeń . Strefa zabawowa ogrodzona z furtka wejściową.
Szczegółowy opis przyjętych rozwiązań technicznych został zawarty w dokumentacji budowlanej i technicznej oraz specyfikacji wykonania robót budowlanych stanowiącej załącznik nr 5 do SWZ.
Wykonawca ma obowiązek zapewnienia obsługi geodezyjnej dla planowanej inwestycji z inwentaryzacją powykonawczą, zapewnienia nadzoru nad budowa przez kierowników budowy posiadających uprawnienia budowlane w specjalności: konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, elektrycznej bez ograniczeń i wod.kan. co. bez ograniczeń.
Wykonawca do odbioru końcowego wykona instrukcję p.poż. wraz z oznakowaniem i wyposażeniem obiektu w sprzęt przeciwpożarowy wg wykonanej instrukcji oraz wykona świadectwo charakterystyki energetycznej budynku.
W ramach zamówienia należy wyposażyć świetlicę wg wykazu załączonego do SWZ - Załącznik nr 5a.
W ramach zamówienia należy wykonać tablicę informacyjno – pamiątkową.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261300-7 - Kładzenie zaprawy i rynien

45261400-8 - Pokrywanie

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45317100-3 - Instalowanie elektrycznych urządzeń pompowych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

71355000-1 - Usługi pomiarowe

31523200-0 - Trwałe znaki informacyjne

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: według kryteriów określonych w Rozdziale 17 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Załącznik Nr 3 – Wzór oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu
Załącznik Nr 4 – Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 15 000 PLN (słownie zł: piętnaście tysięcy 00/100),
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
B.S. w Ostrowcu Św. 57 8507 0004 2001 0047 6733 0003
z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: ZP.271.2.2023
3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert.
5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę: dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę wadium,
c) termin ważności gwarancji/poręczenia
d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy.
6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
7. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie o którym mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
b) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 4 do SWZ.
3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy Pzp oraz postanowień Projektu Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-16 12:15

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę poprzez platformę e-Zamówienia na stronach UZP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-16 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-17

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.