eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Przeprowadzenie usługi oceny merytorycznej biznesplanu oraz oceny formalnej i merytorycznej wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego dla uczestników projektu "Dotacje na start!"Ogłoszenie z dnia 2022-03-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Przeprowadzenie usługi oceny merytorycznej biznesplanu oraz oceny formalnej i merytorycznej wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego dla uczestników projektu „Dotacje na start!”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKI SPÓŁKA AKCYJNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020795886

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 52-326

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 607074405

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: agata.janicka@dpin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/dpin

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Spółka Akcyjna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Pozostała działalność naukowo-techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przeprowadzenie usługi oceny merytorycznej biznesplanu oraz oceny formalnej i merytorycznej wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego dla uczestników projektu „Dotacje na start!”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5cea1a86-581b-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00075187

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

„Dotacje na start!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00305528/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 02/ZP/8.3/DPIN/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi oceny merytorycznej biznesplanu oraz oceny formalnej i merytorycznej wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego dla uczestników projektu „Dotacje na start!”. Zamawiający przewiduje zorganizowanie oceny merytorycznej dla około 200 biznesplanów oraz oceny formalnej i merytorycznej dla około 200 wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z ewentualnym rozpatrzeniem odwołań i ponowną oceną biznesplanów i wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego. Docelowa liczba uczestników zostanie ustalona z wyłonionym Wykonawcą przed realizacją danej części zamówienia.
2. Wymogi dotyczące usługi
2.1. Przewidywany czas poświęcony przez jednego oceniającego na ocenę merytoryczną jednego biznesplanu to 3h, zaś na ocenę formalną i merytoryczną jednego wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego – 1h.
2.2. W wyniku przeprowadzonego postępowania zakłada się wyłonienie docelowo jednego Wykonawcy dysponującego minimalnie 6 osobową kadrą ekspertów, którzy wejdą w skład Komisji Oceny Wniosków.
2.3. Pojedynczy biznesplan jest oceniany przez dwóch członków Komisji Oceny Wniosków, a pojedynczy wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego jest oceniany przez jednego członka Komisji Oceny Wniosków.
2.4. Liczba przekazanych Wykonawcy do oceny biznesplanów/wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego oraz wniosków odwoławczych będzie zależała od decyzji Zamawiającego. Przydział biznesplanów/wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego następuje w drodze losowania pośród członków Komisji Oceny Wniosków biorących udział w danym losowaniu przed daną turą oceny. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia związane z przekazaniem do oceny/rozpatrzenia odwołania i ponownej oceny mniejszej lub większej liczby biznesplanów/wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego. Wynagrodzenie będzie należne wyłącznie za faktyczną i prawidłowo udokumentowaną ocenę biznesplanu/wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego.
2.5. Jeśli w wyniku odwołania się uczestnika projektu, biznesplan/wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego trafi do ponownej oceny, biznesplan jest oceniany przez dwóch członków Komisji Oceny Wniosków nie biorących udziału w ocenie pierwotnej, a wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego jest oceniany przez jednego członka Komisji Oceny Wniosków nieuczestniczącego
w ocenie pierwotnej.
2.6. Oceny biznesplanu nie może dokonywać osoba biorąca udział w przygotowywaniu biznesplanu.
2.7. Ocena biznesplanów oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego odbywać się będzie zgodnie z kryteriami zawartymi w Regulaminie rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz założeniami wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o Kartę oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z biznesplanem oraz Kartę oceny formalnej i merytorycznej Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego. Zamawiający udostępni Wykonawcy wzór Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z biznesplanem, Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego, Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Kartę oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z biznesplanem oraz Kartę oceny formalnej i merytorycznej Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79410000-1 - Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 100000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 168756,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 100000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Business Balance Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6443541488

7.3.3) Ulica: Klonowa 12

7.3.4) Miejscowość: Sosnowiec

7.3.5) Kod pocztowy: 41-218

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 100000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-01-10 do 2022-09-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.