eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Przeprowadzenie usługi szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej dla uczestników projektu "Dotacje na start!"Ogłoszenie z dnia 2022-03-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Przeprowadzenie usługi szkoleń z zakresu zakładania
i prowadzenia działalności gospodarczej dla uczestników projektu
„Dotacje na start!”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKI SPÓŁKA AKCYJNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020795886

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 52-326

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: agata.janicka@dpin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0492434d-3be0-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Zamawiający publiczny

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przeprowadzenie usługi szkoleń z zakresu zakładania
i prowadzenia działalności gospodarczej dla uczestników projektu
„Dotacje na start!”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0492434d-3be0-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00075186

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Dotacje na start!

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00254049/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: nr: 01/ZP/8.3/DPIN/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej dla uczestników projektu „Dotacje na start!”. Zamawiający przewiduje zorganizowanie szkoleń dla około 200 osób w ramach 20 grup około 10-cio osobowych w trakcie zajęć szkoleniowych i 40 grup około 5-cio osobowych w trakcie zajęć warsztatowych. Docelowa liczba uczestników szkoleń i warsztatów, liczba oraz liczebność poszczególnych grup, zostaną ustalone z wyłonionym Wykonawcą przed realizacją danej części zamówienia. Celem zamówienia jest nabycie przez uczestnika szkolenia wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.
Zakres tematyczny szkolenia powinien obejmować następujące zagadnienia:
1) ABC przedsiębiorczości (18h) – 3 dni (działalność gospodarcza w kontekście przepisów prawa, księgowość, przepisy podatkowe i ZUS, prawo pracy, BHP, programy użytkowe) – 20 grup;
2) Biznesplan (18h) – 3 dni (marketing: reklama i promocja, źródła finansowania działalności, sporządzanie biznesplanu i jego realizacja) – 20 grup;
3) Warsztaty szkoleniowe (12h) – 2 dni (celem omówienia indywidualnych przypadków działalności gospodarczej, dopracowania biznesplanu, poruszenia zagadnień związanych z negocjacjami
w biznesie, pozyskiwaniem i obsługą klienta, radzeniem sobie ze stresem i konfliktami, korzystaniem z BUR) – 40 grup.
Zakłada się realizację 720h szkoleniowych oraz 480h warsztatowych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 126000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 166680,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 126000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Biuro Obsługi Projektów Europejskich EUROPROGRES Artur Witkowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9670716260

7.3.3) Ulica: Nowy Świat 54/56

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 00-363

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 126000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2021-12-06 do 2022-06-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.