eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kluczbork › Dostawa i montaż wyposażenia zasobu mieszkaniowego Gminy Kluczbork - mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w Gminie KluczborkOgłoszenie z dnia 2023-02-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa i montaż wyposażenia zasobu mieszkaniowego Gminy Kluczbork - mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w Gminie Kluczbork

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kluczbork

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413001

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Katowicka 1

1.5.2.) Miejscowość: Kluczbork

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-200

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kluczbork.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: kluczbork.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż wyposażenia zasobu mieszkaniowego Gminy Kluczbork - mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w Gminie Kluczbork

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cc657d00-a07e-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00074526

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00046783/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa i montaż wyposażenia zasobu mieszkaniowego Gminy Kluczbork – Mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Kluczbork

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt pn. „Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim” Dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XIV Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych prowadzonych na terenie tego kraju, Działanie 14.1 Opolskie solidarne z Ukrainą

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kluczbork

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym złożenie ofert, odbywa za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kluczbork;
2. Szczegółowe informacje zawarte są w rozdziale VIII, XII i XIII SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym złożenie ofert, odbywa za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kluczbork;
2. Szczegółowe informacje zawarte są w rozdziale VIII, XII i XIII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1; 46-200 Kluczbork, nr tel. 77 418- 14-81, adres e-mail: um@kluczbork.pl
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Kluczborku jest Pan Maciej Tomaszczyk, z którym można się kontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: sekretarz@kluczbork.pl
3. Zamawiający informuje, iż dane osobowe przetwarzane będą na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym;
4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.);
5. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
6. Zamawiający informuje, iż dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8. W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
9. Wykonawca posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych1);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy narusza przepisy RODO.
10. Wykonawcy nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d, lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
1)Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
2)Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GM.271.2.2023.AS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż wyposażenia zasobu mieszkaniowego Gminy Kluczbork – mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Kluczbork:
1.1.Wyposażenie mieszkania nr 1 przy ul. Sobieskiego 6/4, 46-200 Kluczbork;
1.2. Wyposażenie mieszkania nr 2 przy ul. Norwida 9b/11, 46-203 Kluczbork;
1.3.Wyposażenie mieszkania nr 3 przy ul. Zamkowa 15/5, 46-200 Kluczbork;
1.4. Wyposażenie mieszkania nr 4 przy ul. Pułaskiego 23/1, 46-200 Kluczbork;
1.5.Wyposazenie mieszkania nr 5 przy ul. Strzelecka 59/1, 46-200 Kluczbork;
1.6.Wyposazenie mieszkania nr 6 w Gotartowie 67F, 46-200 Kluczbork;
1.7. Wyposażenie mieszkania nr 7 przy ul. Broniewskiego 5/8, 46-203 Kluczbork;
2. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 4 części. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z części. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części tj. na jedną wybraną część, na dwie wybrane części , na trzy wybrane części lub na cztery części.
2.1.Część I obejmuje dostawę i montaż wyposażenia mieszkań - meble ( bez kuchni ).
2.1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie wyposażenia opracowanym dla potrzeb niniejszego zamówienia i stanowiącym załącznik nr 4A do niniejszej Specyfikacji.
2.1.2.Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimalnej gwarancji na okres podany
w ofercie.
Minimalny okres gwarancji wymagany wynosi 24 miesięcy.
Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji, krótszy niż 24 miesięcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ.
3.Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
3.1.W zakresie Części I:
39121000-6 Biurka i stoły;
39140000-5 Meble domowe;
39143000-6 Meble do sypialni, jadalni i salonu;
39143110-0 Łóżka i kanapy oraz specjalne meble tapicerowane;
391113000-7 Różne siedziska i krzesła;
4.Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, których zamierza wykonanie zlecić podwykonawcom lub nazwy (firmy) podwykonawców.
5. Zasady dotyczące zatrudniania i rozliczania podwykonawców zawarte są we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39140000-5 - Meble domowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39121000-6 - Biurka i stoły

39143000-6 - Meble do sypialni, jadalni i salonu

39143110-0 - Łóżka i kanapy oraz specjalne meble tapicerowane

39113000-7 - Różne siedziska i krzesła

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SWZ i zostanie uznana jako najkorzystniejsza, tj. uzyska w sumie największą ilość punktów na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż wyposażenia zasobu mieszkaniowego Gminy Kluczbork – mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Kluczbork: 1.1.Wyposażenie mieszkania nr 1 przy ul. Sobieskiego 6/4, 46-200 Kluczbork;
1.2. Wyposażenie mieszkania nr 2 przy ul. Norwida 9b/11, 46-203 Kluczbork;
1.3.Wyposażenie mieszkania nr 3 przy ul. Zamkowa 15/5, 46-200 Kluczbork;
1.4. Wyposażenie mieszkania nr 4 przy ul. Pułaskiego 23/1, 46-200 Kluczbork;
1.5.Wyposazenie mieszkania nr 5 przy ul. Strzelecka 59/1, 46-200 Kluczbork;
1.6.Wyposazenie mieszkania nr 6 w Gotartowie 67F, 46-200 Kluczbork;
1.7. Wyposażenie mieszkania nr 7 przy ul. Broniewskiego 5/8, 46-203 Kluczbork;
2. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 4 części. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z części. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części tj. na jedną wybraną część, na dwie wybrane części , na trzy wybrane części lub na cztery części;
2.2.Część II obejmuje dostawę i montaż wyposażenia kuchni.
2.2.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie wyposażenia opracowanym dla potrzeb niniejszego zamówienia i stanowiącym załącznik nr 4B do niniejszej Specyfikacji.
2.2.2.Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimalnej gwarancji na okres podany
w ofercie.
2.2.3.Minimalny okres gwarancji wymagany wynosi 24 miesięcy.
Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji, krótszy niż 24 miesięcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ.
3.Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
3.2. W zakresie Części II:
39141000-2 Meble i wyposażenie kuchni;
39700000-9 Sprzęt gospodarstwa domowego;
39711360-0 Piekarniki;
4. Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, których zamierza wykonanie zlecić podwykonawcom lub nazwy (firmy) podwykonawców.
5. Zasady dotyczące zatrudniania i rozliczania podwykonawców zawarte są we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39141000-2 - Meble i wyposażenie kuchni

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39700000-9 - Sprzęt gospodarstwa domowego

39711360-0 - Piekarniki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SWZ i zostanie uznana jako najkorzystniejsza, tj. uzyska w sumie największą ilość punktów na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż wyposażenia zasobu mieszkaniowego Gminy Kluczbork – mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Kluczbork:
1.1.Wyposażenie mieszkania nr 1 przy ul. Sobieskiego 6/4, 46-200 Kluczbork;
1.2. Wyposażenie mieszkania nr 2 przy ul. Norwida 9b/11, 46-203 Kluczbork;
1.3.Wyposażenie mieszkania nr 3 przy ul. Zamkowa 15/5, 46-200 Kluczbork;
1.4. Wyposażenie mieszkania nr 4 przy ul. Pułaskiego 23/1, 46-200 Kluczbork;
1.5.Wyposazenie mieszkania nr 5 przy ul. Strzelecka 59/1, 46-200 Kluczbork;
1.6.Wyposazenie mieszkania nr 6 w Gotartowie 67F, 46-200 Kluczbork;
1.7. Wyposażenie mieszkania nr 7 przy ul. Broniewskiego 5/8, 46-203 Kluczbork;
2.Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 4 części. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z części. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części tj. na jedną wybraną część, na dwie wybrane części , na trzy wybrane części lub na cztery części.
2.3.Część III obejmuje dostawę i montaż wyposażenia - pozostały sprzęt AGD i RTV.
2.3.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie wyposażenia opracowanym dla potrzeb niniejszego zamówienia i stanowiącym załącznik nr 4C do niniejszej Specyfikacji.
2.3.2.Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimalnej gwarancji na okres podany
w ofercie.
2.3.3.Minimalny okres gwarancji wymagany wynosi 24 miesięcy.
Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji, krótszy niż 24 miesięcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ.
3.Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
3.3. W zakresie Części III:
39713430-6 Odkurzacze;
39711130-9 Chłodziarki;
32324600-6 Telewizory cyfrowe;
32324400-4 Anteny telewizyjne;
42716120-5 Pralki
4.Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, których zamierza wykonanie zlecić podwykonawcom lub nazwy (firmy) podwykonawców.
5. Zasady dotyczące zatrudniania i rozliczania podwykonawców zawarte są we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39713430-6 - Odkurzacze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39711130-9 - Chłodziarki

32324600-6 - Telewizory cyfrowe

32324400-4 - Anteny telewizyjne

42716120-5 - Pralki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SWZ i zostanie uznana jako najkorzystniejsza, tj. uzyska w sumie największą ilość punktów na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż wyposażenia zasobu mieszkaniowego Gminy Kluczbork – mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Kluczbork:
1.1.Wyposażenie mieszkania nr 1 przy ul. Sobieskiego 6/4, 46-200 Kluczbork;
1.2. Wyposażenie mieszkania nr 2 przy ul. Norwida 9b/11, 46-203 Kluczbork;
1.3.Wyposażenie mieszkania nr 3 przy ul. Zamkowa 15/5, 46-200 Kluczbork;
1.4. Wyposażenie mieszkania nr 4 przy ul. Pułaskiego 23/1, 46-200 Kluczbork;
1.5.Wyposazenie mieszkania nr 5 przy ul. Strzelecka 59/1, 46-200 Kluczbork;
1.6.Wyposazenie mieszkania nr 6 w Gotartowie 67F, 46-200 Kluczbork;
1.7. Wyposażenie mieszkania nr 7 przy ul. Broniewskiego 5/8, 46-203 Kluczbork;
2.Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 4 części. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z części. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części tj. na jedną wybraną część, na dwie wybrane części , na trzy wybrane części lub na cztery części.
2.4.Część IV obejmuje dostawę i montaż rolet wewnętrznych.
2.4.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie wyposażenia opracowanym dla potrzeb niniejszego zamówienia i stanowiącym załącznik nr 4D do niniejszej Specyfikacji.
2.4.2.Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimalnej gwarancji na okres podany
w ofercie.
2.4.3.Minimalny okres gwarancji wymagany wynosi 24 miesięcy.
Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji, krótszy niż 24 miesięcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ.
3.Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
3.4. W zakresie Części IV:
44115310-5 Rolety zwijane.
4.Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, których zamierza wykonanie zlecić podwykonawcom lub nazwy (firmy) podwykonawców.
5. Zasady dotyczące zatrudniania i rozliczania podwykonawców zawarte są we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44115310-5 - Rolety zwijane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SWZ i zostanie uznana jako najkorzystniejsza, tj. uzyska w sumie największą ilość punktów na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z Formularzem oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
2. Do oferty Wykonawca dołącza:
a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ;
3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć:
a) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
b) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: pełnomocnictwo, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
c) Dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy).
d) Formularz rzeczowo-cenowy wyposażenia mieszkań- wypełniony
i podpisany załącznik nr 1A stanowiący załącznik do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale VB ust. 1 pkt 1.2. lit. a) SWZ, składa każdy z Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany mogą dotyczyć:
a) zmiany terminów wykonania przedmiotu umowy, jeżeli z przyczyn od Wykonawcy niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w sprawie zamówienia, nie jest możliwe dotrzymanie, pierwotnego terminu; w takim przypadku termin może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w sprawie zamówienia oraz o czas trwania ich następstw;
b) przesunięcia terminów wykonania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; w takim przypadku termin może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz o czas trwania ich następstw;
c) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów o podatkach;
d) zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych z tym że osoby występujące po stronie Wykonawcy muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu;
e) sposobu fakturowania w tym zmiana może dotyczyć ilości wystawionych faktur, wartości wystawionych faktur oraz terminów ich wystawienia;
2. Wszystkie postanowienia opisane w ust. 1 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-10 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/kluczbork

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.