eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Usługa pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. "Budowa Ośrodka Ruczaj filii Centrum Kultury Podgórza w Krakowie"Ogłoszenie z dnia 2023-02-01

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Budowa Ośrodka Ruczaj filii Centrum Kultury Podgórza w Krakowie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367252869

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Reymonta 20

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-059

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@zim.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zim.krakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Budowa Ośrodka Ruczaj filii Centrum Kultury Podgórza w Krakowie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-58a549bf-9e21-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00074393

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00044690/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Usługa pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Budowa Ośrodka Ruczaj filii Centrum Kultury Podgórza w Krakowie"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zimkrakow.ezamawiajacy.pl/pn/zimkrakow/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zimkrakow.ezamawiajacy.pl
zp@zim.krakow.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy zakupowej Marketplanet dostępnej pod następującym adresem https://zimkrakow.ezamawiajacy.pl.
2. Zamawiający dopuszcza również komunikację za pomocą poczty elektronicznej, email: zp@zim.krakow.pl, z zastrzeżeniem sekcji XI pkt 2 SWZ, tj. składania ofert.
UWAGA: Korespondencja kierowana do Zamawiającego powinna być opatrzona numerem postępowania, tj. ZIM.ZP.262.2.2.2023.
3. „Platforma zakupowa” – należy przez to rozumieć narzędzie umożliwiające realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, służące w szczególności do przekazywania ofert oraz podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń lub dokumentów oraz innych informacji, zwane dalej „Platformą”.
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie. Zadawanie pytań w postępowaniu nie wymaga posiadania konta.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Instrukcji dla wykonawcy dostępnej pod adresem: https://zimkrakow.ezamawiajacy.pl w zakładce Baza Wiedzy/Plany zamówień publicznych.
6. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy.
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi do 100 MB, a w przypadku komunikacji za pomocą poczty elektronicznej zp@zim.krakow.pl wynosi do 20 MB.
8. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawie Pzp, podmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na Platformie.
9. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego.
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
11. Szczegółowe informacje w zakresie wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących korespondencji elektronicznej zostały
opisane w sekcji VIII SWZ.
12. Forma składanych podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń została opisana w sekcji XVI pkt 4
SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące RODO zostały opisane w sekcji XXIII SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dotyczące RODO zostały opisane w sekcji XXIII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZIM.ZP.262.2.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Pełna nazwa zamówienia: Usługa pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Budowa Ośrodka Ruczaj filii Centrum Kultury Podgórza w Krakowie” wraz z koordynacją Inspektorów nadzoru inwestorskiego poszczególnych specjalności i Specjalistów Zamawiającego.
2. Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją Inwestycji pn. „Budowa Ośrodka Ruczaj filii Centrum Kultury Podgórza w Krakowie” wraz z koordynacją Inspektorów nadzoru inwestorskiego poszczególnych specjalności i Specjalistów Zamawiającego. Nadzór inwestorski nad realizacją Inwestycji obejmuje nadzór nad wszystkimi branżami, w tym również nadzór nad realizacją robót, usług, dostaw wchodzących w zakres specjalistycznych branż, tj. branż technologii scenicznej (mechanika sceniczna, oświetlenie sceniczne, elektroakustyka) oraz branży akustyka.
3. Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zostały określone w sekcji V SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71500000-3 - Usługi związane z budownictwem

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 305 pkt 1) w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, zgodnych z jego przedmiotem stanowiących powtórzenie podobnego przedmiotu zamówienia do kwoty 192 300,00 zł netto. Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego ewentualne zawarcie umów na podobne usługi. Ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi po wcześniejszych negocjacjach z Wykonawcą.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
1.1. Cena– waga 60% (60 pkt)
1.2. Doświadczenie osób wyznaczonych do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego– waga 40% (40 pkt)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna ww. warunki w tym zakresie za spełnione, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia w szczególności:
1) osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz dodatkowo funkcję koordynatorów Inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz Specjalistów Zamawiającego (Inspektor nadzoru inwestorskiego – koordynator), posiadającą:
a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (zwanej dalej „ustawą PB”) lub odpowiadającymi im uprawnieniami (w szczególności wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydanymi obywatelom innych państw w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi bądź dopuszczonymi do wykonywania w Polsce),
b) aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2) osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (Inspektor nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej), posiadającą:
a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wydanymi na podstawie przepisów ustawy PB lub odpowiadającymi im uprawnieniami (w szczególności wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydanymi obywatelom innych państw w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi bądź dopuszczonymi do wykonywania w Polsce), z zastrzeżeniem objęcia tymi uprawnieniami zakresu koniecznego do realizacji przedmiotu zamówienia (tj. instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne),
b) aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
3) osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (Inspektor nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej), posiadającą:
a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wydanymi na podstawie przepisów ustawy PB lub odpowiadającymi im uprawnieniami (w szczególności wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydanymi obywatelom innych państw w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi bądź dopuszczonymi do wykonywania w Polsce), z zastrzeżeniem objęcia tymi uprawnieniami zakresu koniecznego do realizacji przedmiotu zamówienia (tj. instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych).
b) aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
Uwaga:
Zamawiający nie dopuszcza by jedna (ta sama) osoba skierowana do realizacji zamówienia łączyła w sobie funkcje wymagane w pkt 1 ppkt 1)-3) powyżej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
1. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ;
2. Jeżeli dotyczy, w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te winny potwierdzać brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (art. 125 ust. 4 ustawy Pzp), według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ;
3. Jeżeli dotyczy, w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ;
4. Jeżeli dotyczy, w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na podstawie w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp:
a) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (art. 125 ust. 5 ustawy Pzp), według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ;
b) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (zaleca się skorzystanie z wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykaz osób zaleca się sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.
2. Ww. dokument Wykonawca składa w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W celu skutecznego złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1. Formularz oferty, wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ;
2. jeżeli dotyczy – Pełnomocnictwo – do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
3. jeżeli dotyczy, w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) – Pełnomocnictwo – do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej). W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikało, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.
4. Sposób złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia został opisany w sekcji 5.11.) niniejszego ogłoszenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy (PPU)w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 1 do SWZ.
2. Zmiany Projektowanych postanowień umowy zostały przewidziane w szczególności w § 21 PPU

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem https://zimkrakow.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY”. 2. Szczegółowy sposób złożenia oferty został opisany w sekcji XI SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin wykonania zamówienia: 30.11.2025 r.
2. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu Odbioru końcowego Inwestycji.
3. Dniem zawarcia Umowy jest dzień podpisania Umowy przez obie Strony.
4. Zamawiający przewiduje, że podpisanie protokołu Odbioru końcowego Inwestycji nastąpi w terminie do końca sierpnia 2025 roku. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia czasu świadczenia przez Wykonawcę usługi wraz z jej ostatecznym rozliczeniem maksymalnie do 30 listopada 2025 roku w sytuacji, gdy czas realizacji Inwestycji ulegnie wydłużeniu.
5. Szczegółowe informacje dotyczące terminów wykonania zamówienia zostały określone m.in. w §7 PPU.
II. PODSTAWY WYKLUCZENIA
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 5) i 7) ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp;
1.2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022, poz. 835).
2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.
3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.
III. Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego postępowania zostały określone w SWZ, dostępnej na stronie prowadzonego postępowania.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.