eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wojnicz › Dostawa produktów żywnościowych do stołówki przy Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Wojniczu, Przedszkola Publicznego w Wojniczu oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielkiej Wsi (...)Ogłoszenie z dnia 2023-01-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa produktów żywnościowych do stołówki przy Szkole Podstawowej im.
św. Jana Kantego w Wojniczu, Przedszkola Publicznego w Wojniczu oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielkiej Wsi (...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA KANTEGO W WOJNICZU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000718460

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szkolna 10

1.5.2.) Miejscowość: Wojnicz

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-830

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sp.wojnicz@interia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://jkanty.wixsite.com/spwojnicz

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f0ee71e9-aa30-419f-91ab-c4d65dd84f15

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

1.9.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedszkole Publiczne w Wojniczu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 852487726

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krzywa 18

1.5.2.) Miejscowość: Wojnicz

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-830

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przedszkole_wojnicz@op.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://przedszkole.wojnicz.pl/

Zamawiający 3

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkiej Wsi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 852719349

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wielka Wieś 210

1.5.2.) Miejscowość: Wielka Wieś

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-830

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zspigww@interia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zspwielkawies.pl/

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa produktów żywnościowych do stołówki przy Szkole Podstawowej im.
św. Jana Kantego w Wojniczu, Przedszkola Publicznego w Wojniczu oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielkiej Wsi (...)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4af5ac29-6bf4-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00074002

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00033402/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00457846/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/1/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 – Artykuły spożywcze (różne)

4.5.3.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.5.5.) Wartość części: 152529,20 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 – Mięso, drób, przetwory mięsne i wędliny

4.5.3.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.5.5.) Wartość części: 166594,41 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 – Warzywa i owoce świeże, kiszonki. Jaja

4.5.3.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

03142500-3 - Jaja

4.5.5.) Wartość części: 142839,44 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4 – Ryby mrożone, lody, mrożonki owocowe i warzywne

4.5.3.) Główny kod CPV: 15200000-0 - Ryby przetworzone i konserwowane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.5.5.) Wartość części: 73657,84 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 5 - Produkty gastronomiczne

4.5.3.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.5.5.) Wartość części: 42116,76 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 6 – Pieczywo świeże, wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.5.3.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.5.5.) Wartość części: 42301,44 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 7 – Mleko i produkty mleczarskie

4.5.3.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.5.5.) Wartość części: 106220,51 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 146099,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 146099,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 146099,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PHUP „AGA” Stanisław Stanosz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8731005364

7.3.4) Miejscowość: Tarnów

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 146099,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 170962,70 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 170962,70 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 170962,70 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Mięsa –Wędliny Art. Spożywcze Barbara Kupczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8731664888

7.3.4) Miejscowość: Wojnicz

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 170962,70 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 142539,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 142539,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 142539,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PPHU. ZZ S.J.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7342830085

7.3.4) Miejscowość: Nowy Sącz

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 142539,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 81982,18 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 119862,10 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 81982,18 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Widan Polska Sp. z o.o. Sp.k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8952012233

7.3.4) Miejscowość: Przemyśl

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 81982,18 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający na podstawie art. 255 pkt 1 PZP unieważnia postępowanie w zakresie części nr 5, z uwagi na fakt, że nie złożono żadnej oferty w zakresie części nr 5 niniejszego postępowania.

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 33190 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 42282,75 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 33190 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): ARTUR KOBEL ZAKŁAD PIEKARNICZY "STARÓWKA" A.KOBEL I A.KOBEL S.C

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: ANETA KOBEL ZAKŁAD PIEKARNICZY "STARÓWKA" A.KOBEL I A.KOBEL s.c.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8733180893

7.3.4) Miejscowość: Tarnów

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 33190,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 116026,45 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 132380,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 116026,45 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PHUP „AGA” STANISŁAW STANOSZ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8731005364

7.3.4) Miejscowość: Tarnów

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 116026,45 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

W dniu 02.01.2023 roku zostało podpisanych łącznie 18 umów, po 3 w zakresie części nr 1, 2, 3, 4, 6 i 7, co spowodowane było faktem, iż w niniejszym postępowaniu było trzech Zamawiających wspólnie przeprowadzających postępowanie, tj. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Wojniczu, Przedszkole Publiczne w Wojniczu oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkiej Wsi.

W zakresie części 1 podpisane zostały trzy umowy o wartości:
60 610,38 zł – Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Wojniczu
37 696,03 zł – Przedszkole Publiczne w Wojniczu
47 792,99 zł – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkiej Wsi

W zakresie części 2 podpisane zostały trzy umowy o wartości:
70 994,00 zł – Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Wojniczu;
38 015,00 zł – Przedszkole Publiczne w Wojniczu;
61 953,70 zł – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkiej Wsi.

W zakresie części 3 podpisane zostały trzy umowy o wartości:
68 186,00 zł – Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Wojniczu;
32 939,00 zł – Przedszkole Publiczne w Wojniczu;
41 414,00 zł – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkiej Wsi.

W zakresie części 4 podpisane zostały trzy umowy o wartości:
30 599,55 zł – Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Wojniczu;
23 869,50 zł – Przedszkole Publiczne w Wojniczu;
27 513,13 zł – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkiej Wsi.

W zakresie części 6 podpisane zostały trzy umowy o wartości:
12 384,00 zł – Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Wojniczu;
12 789,00 zł – Przedszkole Publiczne w Wojniczu;
8 017,00 zł – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkiej Wsi.

W zakresie części 7 podpisane zostały trzy umowy o wartości:
60 591,10 zł – Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Wojniczu;
34 440,90 zł – Przedszkole Publiczne w Wojniczu;
20 994,45 zł – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkiej Wsi.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.