eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pruszków › Przygotowanie i dostarczanie posiłków obiadowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w PruszkowieOgłoszenie z dnia 2023-01-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Przygotowanie i dostarczanie posiłków obiadowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszkowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PRUSZKOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 002167968

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Helenowska 3A

1.5.2.) Miejscowość: Pruszków

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-800

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 227281181

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mopspruszkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopspruszkow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie i dostarczanie posiłków obiadowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszkowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e313f9de-a186-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00073999

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00071357/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Przygotowanie i dostarczanie posiłków obiadowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e313f9de-a186-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu https://ezamowienia.gov.pl/pl/ oraz poczty elektronicznej zamowienia@mopspruszkow.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa
Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w
zakładce „Centrum Pomocy”. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią
elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w
wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa”. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w
sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie
zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i
jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ
zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do
komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na
Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści
dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. Wszystkie wysłane i
odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce
„Komunikacja”. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość
ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu
używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa
Regulamin Platformy e-Zamówienia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i
Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@mopspruszkow.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą w Pruszkowie (05-804), przy ul. Helenowskiej 3A. Można się z nami skontaktować:
• listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,
• telefonicznie, pod nr. telefonu: 22 728 11 81,
• mailowo, przesyłając korespondencję na adres: sekretariat@mopspruszkow.pl.
Inspektor Ochrony Danych
Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować:
• listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres (z dopiskiem „IOD”),
• mailowo, przesyłając korespondencję na adres: odo@mopspruszkow.pl.
Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:
• realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO, w związku z ustawą z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - archiwizacja dokumentów oraz ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – przechowywanie dokumentacji księgowo-podatkowej,
• realizacji obowiązków wynikających z art. 6 ust 1 lit e RODO, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej - roszczenia oraz obrona przed roszczeniami.
Odbiorcy danych
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:
• Urząd Skarbowy,
• osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 19 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień Publicznych, dalej „ustawa Pzp”; Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 (tzw. danych wrażliwych / szczególnej kategorii)
• dostawcy usług pocztowych,
• podmiot świadczący dla nas usługi hostingowe – „ASEKURO 24” Spółką z o.o.
Okres retencji danych
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją procesu zamówień publicznych przez okres:
• 4 lat, licząc od dnia zakończenia procesu, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w ramach prowadzonego postepowania,
• 5 lat (od zakończenia roku) w związku z prowadzeniem dokumentacji księgowo-podatkowej
• 3 lata w związku z przedawnieniem roszczeń.
Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:
• prawo żądania dostępu do danych (w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu zgodnie z art. 75 ustawy PZP),
• prawo żądania sprostowania danych (zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy PZP wykonanie tego obowiązku nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników zgodnie z art. 76 ustawy PZP),
• prawo żądania usunięcia danych,
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy PZP wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego),
• prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.
Dobrowolność podania danych
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZAP.261.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 689724 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą poniższe zadania:
Zadanie 1
Przygotowanie i dostarczanie posiłków obiadowych dla podopiecznych MOPS do Dziennego Domu Pomocy Społecznej
przy ul. Księcia Józefa 1 w Pruszkowie.
Zamawiający informacyjnie podaje, że dziennie ilość obiadów kształtuje się na poziomie 50-ciu.
Zadanie 2:
Przygotowanie i dostarczanie posiłków obiadowych dla podopiecznych MOPS do ich miejsca zamieszkania
Zamawiający informacyjnie podaje, że dziennie ilość obiadów kształtuje się na poziomie 50-ciu.
Usługa przygotowywania i dostarczania posiłków zostanie wykonana u osób wskazanych i wymagających tego rodzaju
pomocy i będzie realizowana według przekazanej Wykonawcy imiennej listy adresowej sporządzonej przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej.
Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby zamawianych posiłków o 15% w skali całego
zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień , o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 lub 8 do 40% zamówienia
podstawowego

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Warunki na jakich
zostaną one udzielone: zwiększone środki finansowe na realizację zamówienia lub zwiększona liczba osób które są uprawnione na
podstawie decyzji administracyjnej do zapewnienia im posiłku a własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić lub
zapotrzebowanie odbiorców w związku z wystąpieniem okoliczności spowodowanych siłą wyższą lub zaistnieniem nadzwyczajnych
okoliczności epidemiologicznych, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w
pkt. VII SWZ oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Wykonawca spełni warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej jeżeli wykaże, że
posiada decyzję właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zatwierdzeniu zakładu do prowadzenia działalności
gospodarczej w zakresie produkcji żywności (posiłków) oraz świadczenia usług cateringowych lub/i posiada aktualne
zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
lub innego dokumentu potwierdzającego w sposób wystarczający przedmiotowy wpis (np. decyzja o wpisie do rejestru
zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej).
3) zdolności technicznej lub zawodowej -wymagania:
a) wykonanie lub wykonywanie co najmniej dwóch usług o wartości co najmniej 150 000,00 zł każda, obejmująca tożsamy
przedmiot zamówienia, gdzie umowa zawarta z Zamawiającym polegała/polega na rozwożeniu i dostarczaniu posiłków
obiadowych do domu klientów pod wskazany adres, bezpośrednio do indywidualnych odbiorców, w okresie ostatnich 3 lat oddnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie
(załącznik nr 4 SWZ - Wykaz dostaw).
• W przypadku dostaw wykonywanych warunek zostanie spełniony, jeśli wartość zrealizowanych dostaw do terminu
składania ofert wyniesie co najmniej 150 000,00 zł każda umowa.
• Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami
wykaz dotyczy dostaw, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
• W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek dotyczący zdolności zawodowej
zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wykaże się wykonaniem lub wykonywaniem co najmniej dwóch
dostaw.
b) Wykonawca dysponuje następującym wyposażeniem w celu wykonania zamówienia publicznego (załącznik nr 5 SWZ -
Oświadczenie dotyczące potencjału technicznego i osobowego):
- Lokalem gastronomicznym gdzie będą przygotowywane posiłki, zgodnie z niniejszym zamówieniem, spełniającym
wymagania sanitarne – posiadający decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu i
o jego wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z
ustawą z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2132) wraz z tytułem prawnym
do tego lokalu.
- Środkiem transportu do realizacji zamówienia, spełniającym wymagania sanitarne dotyczące transportu posiłków.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca spełni warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej jeżeli wykaże, że posiada
decyzję właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zatwierdzeniu
zakładu do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji żywności (posiłków) oraz świadczenia usług cateringowych
lub/i posiada aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów
podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub innego dokumentu potwierdzającego w sposób
wystarczający przedmiotowy wpis (np. decyzja o wpisie do rejestru
zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) załącznik nr 4 SWZ - Wykaz dostaw 2) załącznik nr 5 SWZ - Oświadczenie dotyczące potencjału technicznego i osobowego

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do
oferty.
2.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia
i dokumenty wykonawcy składają zgodnie z wytycznymi określonymi w pkt. VIII SWZ.
3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzieleniezamówienia, zamawiający będzie
żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Istotne postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 6 do specyfikacji warunków
zamówienia.
2. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia zamówienia do 15% wartości umowy, jeżeli w
trakcie jej obowiązywania zmieni się zapotrzebowanie na przedmiot zamówienia określony w pkt. II SWZ, którego nie można
było przewidzieć w momencie zawierania niniejszej umowy. Wykonawcy nie przysługują względem zamawiającego
jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej wartości zamówienia.
4. Dopuszcza się możliwość zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Pzp w przypadku zmiany prawa lub wystąpienia
innych okoliczności, których nie można było przewidzieć, a które
uniemożliwiałyby wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej treścią i celem w zakresie:
a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia;
b) zmiany przepisów prawa w zakresie podatku od towarów i usług, skutkująca modyfikacją
umowy, prowadzącą do podwyższenia całkowitego wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy;
c) obniżenia lub zwiększenia liczby osób korzystających z usługi otrzymania posiłku obiadowego, wynikające z zaistnienia
obiektywnych przesłanek konieczności takiej zmiany wykraczające poza ustaloną w §2 ust.2 wielkość zamówienia.
5. Dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia należytego Wykonawcy o którym mowa w ust.2 a) i b) w przypadku
zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-08 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-08 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Jeżeli dotyczy: Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę
W przypadku: wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców oświadczenie (załącznik nr 2 do SWZ)
składa każdy z wykonawców z osobna (oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu) .
Jako dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym osoby uprawnionej do złożenia takiego oświadczenia w
imieniu podmiotu, którego oświadczenie dotyczy, powołania się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w
jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu wykonawca składa oświadczenie (załącznik nr 2A do
SWZ). Jako dokument elektroniczny podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do złożenia
takiego oświadczenia w imieniu podmiotu, który zobowiązuje się do udostępnienia wykonawcy określonych zasobów.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.