eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnów › Świadczenie usługi pielęgniarskiej w 2023 roku na podstawie umowy zlecenia dla podopiecznych Subregionalnego Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych Bezpieczna PrzystańOgłoszenie z dnia 2023-01-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi pielęgniarskiej w 2023 roku na podstawie umowy zlecenia dla podopiecznych Subregionalnego Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych Bezpieczna Przystań

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Subregionalne Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych Bezpieczna Przystań

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 369986216

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Sanguszków 28A

1.5.2.) Miejscowość: Tarnów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-100

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: subregionalnecentrum@umt.tarnow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/subregionalnecentrum

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

jednostka organizacyjna Gminy Miasta Tarnowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

usługi opieki zastępczej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi pielęgniarskiej w 2023 roku na podstawie umowy zlecenia dla podopiecznych Subregionalnego Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych Bezpieczna Przystań

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8cb96348-9fb5-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00073916

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00058673/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usługi pielęgniarskiej w 2023 roku na podstawie umowy zlecenia dla podopiecznych Subregionalnego Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych Bezpieczna Przystań

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8cb96348-9fb5-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
3. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).
Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: subregionalnecentrum@umt.tarnow.pl (nie dotyczy składania ofert).
4. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
5. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
7. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
8. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
9. Zasady komunikacji określone w niniejszej sekcji nie dotyczą komunikacji po wyborze oferty, która odbywa się drogą e-mail.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 10

4.1.10.) Ofertę można składać na jedną część

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Tak

4.1.12.) Maksymalna liczba części, jaka może zostać udzielona jednemu wykonawcy: 1

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia wykonywać mogą wyłącznie osoby, które spełniają następujące kryteria:
1) Posiadają aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki;
2) Posiadają doświadczenie w pracy pielęgniarskiej min. 3 lata na oddziale szpitalnym, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, w opiece długoterminowej, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, Domu Pomocy Społecznej itp. w okresie ostatnich 10 lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert);
3) Posiadają aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywanej pracy wydane przez lekarza Medycyny Pracy;
4) Posiadają aktualne zaświadczenie dla celów sanitarno-epidemiologicznych;
5) Posiadają ważną polisę ubezpieczenia OC z tytułu wykonywanego zawodu.
2. Zamawiający szacuje, że miesięczna liczba godzin realizowanych w ramach świadczenia usług pielęgniarskich, w zakresie każdej części zamówienia wyniesie 60 godzin. Zamawiający szacuje, że w całym okresie objętym zamówieniem łączna liczba godzin realizowanych w ramach świadczenia usług pielęgniarskich, w zakresie każdej części zamówienia, wyniesie: 420 godzin (7 miesięcy x 60 godzin)

4.2.6.) Główny kod CPV: 85141200-1 - Usługi świadczone przez pielęgniarki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zakres zamówienia objętego opcją:
Opcję stanowi możliwość zmniejszenia lub rozszerzenia zamówienia w ramach Opcję stanowi możliwość zmniejszenia lub rozszerzenia zamówienia w ramach umowy podstawowej i na warunkach tej umowy o powiększony/pomniejszony zakres za dodatkowym/pomniejszonym wynagrodzeniem wg cen jednostkowych określonych dla zamówienia podstawowego. Zamawiający dopuszcza zmniejszenie ilości godzin pracy pielęgniarki/pielęgniarza do wartości 30% szacunkowej ilości godzin wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia oraz dopuszcza zwiększenie ilości godzin pracy pielęgniarki/pielęgniarza do wartości 600% ponad szacunkową ilości godzin wskazaną w opisie przedmiotu zamówienia dla każdej części zamówienia – tym samym minimalny zakres realizacji umowy w każdej z części zamówienia wynosi 126 godzin, a maksymalny zakres wynosi 2 520 godzin.
2. Okoliczności, w jakich może dojść do skorzystania z opcji:
1) Opcja może zostać uruchomiona w przypadku zgłoszenia się lub braku zgłoszenia osób chętnych do objęcia ich usługą pielęgniarską. Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku braku chętnych liczba godzin realizowanych w miesiącu może wynieść 0 (zero). Rozliczenie nastąpi na podstawie stawki godzinowej, na podstawie faktycznie zrealizowanych godzin.
2) W przypadku niewykorzystania opcji w maksymalnym zakresie w okresie objętym zamówieniem podstawowym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wykonania zamówienia poprzez jego wydłużenie maksymalnie do 31 grudnia 2023 r..
3. Warunki uruchomienia opcji:
1) Opcja zostanie uruchomiona poprzez oświadczenie woli Zamawiającego, złożone Wykonawcy w formie pisemnej lub elektronicznej;
2) Opcja jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać, jak również może skorzystać jednokrotnie bądź wielokrotnie w całym okresie trwania zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia wykonywać mogą wyłącznie osoby, które spełniają następujące kryteria:
1) Posiadają aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki;
2) Posiadają doświadczenie w pracy pielęgniarskiej min. 3 lata na oddziale szpitalnym, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, w opiece długoterminowej, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, Domu Pomocy Społecznej itp. w okresie ostatnich 10 lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert);
3) Posiadają aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywanej pracy wydane przez lekarza Medycyny Pracy;
4) Posiadają aktualne zaświadczenie dla celów sanitarno-epidemiologicznych;
5) Posiadają ważną polisę ubezpieczenia OC z tytułu wykonywanego zawodu.
2. Zamawiający szacuje, że miesięczna liczba godzin realizowanych w ramach świadczenia usług pielęgniarskich, w zakresie każdej części zamówienia wyniesie 60 godzin. Zamawiający szacuje, że w całym okresie objętym zamówieniem łączna liczba godzin realizowanych w ramach świadczenia usług pielęgniarskich, w zakresie każdej części zamówienia, wyniesie: 420 godzin (7 miesięcy x 60 godzin)

4.2.6.) Główny kod CPV: 85141200-1 - Usługi świadczone przez pielęgniarki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zakres zamówienia objętego opcją:
Opcję stanowi możliwość zmniejszenia lub rozszerzenia zamówienia w ramach umowy podstawowej i na warunkach tej umowy o powiększony/pomniejszony zakres za dodatkowym/pomniejszonym wynagrodzeniem wg cen jednostkowych określonych dla zamówienia podstawowego. Zamawiający dopuszcza zmniejszenie ilości godzin pracy pielęgniarki/pielęgniarza do wartości 30% szacunkowej ilości godzin wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia oraz dopuszcza zwiększenie ilości godzin pracy pielęgniarki/pielęgniarza do wartości 600% ponad szacunkową ilości godzin wskazaną w opisie przedmiotu zamówienia dla każdej części zamówienia – tym samym minimalny zakres realizacji umowy w każdej z części zamówienia wynosi 126 godzin, a maksymalny zakres wynosi 2 520 godzin.
2. Okoliczności, w jakich może dojść do skorzystania z opcji:
1) Opcja może zostać uruchomiona w przypadku zgłoszenia się lub braku zgłoszenia osób chętnych do objęcia ich usługą pielęgniarską. Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku braku chętnych liczba godzin realizowanych w miesiącu może wynieść 0 (zero). Rozliczenie nastąpi na podstawie stawki godzinowej, na podstawie faktycznie zrealizowanych godzin.
2) W przypadku niewykorzystania opcji w maksymalnym zakresie w okresie objętym zamówieniem podstawowym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wykonania zamówienia poprzez jego wydłużenie maksymalnie do 31 grudnia 2023 r..
3. Warunki uruchomienia opcji:
1) Opcja zostanie uruchomiona poprzez oświadczenie woli Zamawiającego, złożone Wykonawcy w formie pisemnej lub elektronicznej;
2) Opcja jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać, jak również może skorzystać jednokrotnie bądź wielokrotnie w całym okresie trwania zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia wykonywać mogą wyłącznie osoby, które spełniają następujące kryteria:
1) Posiadają aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki;
2) Posiadają doświadczenie w pracy pielęgniarskiej min. 3 lata na oddziale szpitalnym, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, w opiece długoterminowej, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, Domu Pomocy Społecznej itp. w okresie ostatnich 10 lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert);
3) Posiadają aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywanej pracy wydane przez lekarza Medycyny Pracy;
4) Posiadają aktualne zaświadczenie dla celów sanitarno-epidemiologicznych;
5) Posiadają ważną polisę ubezpieczenia OC z tytułu wykonywanego zawodu.
2. Zamawiający szacuje, że miesięczna liczba godzin realizowanych w ramach świadczenia usług pielęgniarskich, w zakresie każdej części zamówienia wyniesie 60 godzin. Zamawiający szacuje, że w całym okresie objętym zamówieniem łączna liczba godzin realizowanych w ramach świadczenia usług pielęgniarskich, w zakresie każdej części zamówienia, wyniesie: 420 godzin (7 miesięcy x 60 godzin)

4.2.6.) Główny kod CPV: 85141200-1 - Usługi świadczone przez pielęgniarki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zakres zamówienia objętego opcją:
Opcję stanowi możliwość zmniejszenia lub rozszerzenia zamówienia w ramach umowy podstawowej i na warunkach tej umowy o powiększony/pomniejszony zakres za dodatkowym/pomniejszonym wynagrodzeniem wg cen jednostkowych określonych dla zamówienia podstawowego. Zamawiający dopuszcza zmniejszenie ilości godzin pracy pielęgniarki/pielęgniarza do wartości 30% szacunkowej ilości godzin wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia oraz dopuszcza zwiększenie ilości godzin pracy pielęgniarki/pielęgniarza do wartości 600% ponad szacunkową ilości godzin wskazaną w opisie przedmiotu zamówienia dla każdej części zamówienia – tym samym minimalny zakres realizacji umowy w każdej z części zamówienia wynosi 126 godzin, a maksymalny zakres wynosi 2 520 godzin.
2. Okoliczności, w jakich może dojść do skorzystania z opcji:
1) Opcja może zostać uruchomiona w przypadku zgłoszenia się lub braku zgłoszenia osób chętnych do objęcia ich usługą pielęgniarską. Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku braku chętnych liczba godzin realizowanych w miesiącu może wynieść 0 (zero). Rozliczenie nastąpi na podstawie stawki godzinowej, na podstawie faktycznie zrealizowanych godzin.
2) W przypadku niewykorzystania opcji w maksymalnym zakresie w okresie objętym zamówieniem podstawowym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wykonania zamówienia poprzez jego wydłużenie maksymalnie do 31 grudnia 2023 r..
3. Warunki uruchomienia opcji:
1) Opcja zostanie uruchomiona poprzez oświadczenie woli Zamawiającego, złożone Wykonawcy w formie pisemnej lub elektronicznej;
2) Opcja jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać, jak również może skorzystać jednokrotnie bądź wielokrotnie w całym okresie trwania zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia wykonywać mogą wyłącznie osoby, które spełniają następujące kryteria:
1) Posiadają aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki;
2) Posiadają doświadczenie w pracy pielęgniarskiej min. 3 lata na oddziale szpitalnym, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, w opiece długoterminowej, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, Domu Pomocy Społecznej itp. w okresie ostatnich 10 lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert);
3) Posiadają aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywanej pracy wydane przez lekarza Medycyny Pracy;
4) Posiadają aktualne zaświadczenie dla celów sanitarno-epidemiologicznych;
5) Posiadają ważną polisę ubezpieczenia OC z tytułu wykonywanego zawodu.
2. Zamawiający szacuje, że miesięczna liczba godzin realizowanych w ramach świadczenia usług pielęgniarskich, w zakresie każdej części zamówienia wyniesie 60 godzin. Zamawiający szacuje, że w całym okresie objętym zamówieniem łączna liczba godzin realizowanych w ramach świadczenia usług pielęgniarskich, w zakresie każdej części zamówienia, wyniesie: 420 godzin (7 miesięcy x 60 godzin)

4.2.6.) Główny kod CPV: 85141200-1 - Usługi świadczone przez pielęgniarki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zakres zamówienia objętego opcją:
Opcję stanowi możliwość zmniejszenia lub rozszerzenia zamówienia w ramach umowy podstawowej i na warunkach tej umowy o powiększony/pomniejszony zakres za dodatkowym/pomniejszonym wynagrodzeniem wg cen jednostkowych określonych dla zamówienia podstawowego. Zamawiający dopuszcza zmniejszenie ilości godzin pracy pielęgniarki/pielęgniarza do wartości 30% szacunkowej ilości godzin wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia oraz dopuszcza zwiększenie ilości godzin pracy pielęgniarki/pielęgniarza do wartości 600% ponad szacunkową ilości godzin wskazaną w opisie przedmiotu zamówienia dla każdej części zamówienia – tym samym minimalny zakres realizacji umowy w każdej z części zamówienia wynosi 126 godzin, a maksymalny zakres wynosi 2 520 godzin.
2. Okoliczności, w jakich może dojść do skorzystania z opcji:
1) Opcja może zostać uruchomiona w przypadku zgłoszenia się lub braku zgłoszenia osób chętnych do objęcia ich usługą pielęgniarską. Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku braku chętnych liczba godzin realizowanych w miesiącu może wynieść 0 (zero). Rozliczenie nastąpi na podstawie stawki godzinowej, na podstawie faktycznie zrealizowanych godzin.
2) W przypadku niewykorzystania opcji w maksymalnym zakresie w okresie objętym zamówieniem podstawowym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wykonania zamówienia poprzez jego wydłużenie maksymalnie do 31 grudnia 2023 r..
3. Warunki uruchomienia opcji:
1) Opcja zostanie uruchomiona poprzez oświadczenie woli Zamawiającego, złożone Wykonawcy w formie pisemnej lub elektronicznej;
2) Opcja jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać, jak również może skorzystać jednokrotnie bądź wielokrotnie w całym okresie trwania zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia wykonywać mogą wyłącznie osoby, które spełniają następujące kryteria:
1) Posiadają aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki;
2) Posiadają doświadczenie w pracy pielęgniarskiej min. 3 lata na oddziale szpitalnym, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, w opiece długoterminowej, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, Domu Pomocy Społecznej itp. w okresie ostatnich 10 lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert);
3) Posiadają aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywanej pracy wydane przez lekarza Medycyny Pracy;
4) Posiadają aktualne zaświadczenie dla celów sanitarno-epidemiologicznych;
5) Posiadają ważną polisę ubezpieczenia OC z tytułu wykonywanego zawodu.
2. Zamawiający szacuje, że miesięczna liczba godzin realizowanych w ramach świadczenia usług pielęgniarskich, w zakresie każdej części zamówienia wyniesie 60 godzin. Zamawiający szacuje, że w całym okresie objętym zamówieniem łączna liczba godzin realizowanych w ramach świadczenia usług pielęgniarskich, w zakresie każdej części zamówienia, wyniesie: 420 godzin (7 miesięcy x 60 godzin)

4.2.6.) Główny kod CPV: 85141200-1 - Usługi świadczone przez pielęgniarki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zakres zamówienia objętego opcją:
Opcję stanowi możliwość zmniejszenia lub rozszerzenia zamówienia w ramach umowy podstawowej i na warunkach tej umowy o powiększony/pomniejszony zakres za dodatkowym/pomniejszonym wynagrodzeniem wg cen jednostkowych określonych dla zamówienia podstawowego. Zamawiający dopuszcza zmniejszenie ilości godzin pracy pielęgniarki/pielęgniarza do wartości 30% szacunkowej ilości godzin wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia oraz dopuszcza zwiększenie ilości godzin pracy pielęgniarki/pielęgniarza do wartości 600% ponad szacunkową ilości godzin wskazaną w opisie przedmiotu zamówienia dla każdej części zamówienia – tym samym minimalny zakres realizacji umowy w każdej z części zamówienia wynosi 126 godzin, a maksymalny zakres wynosi 2 520 godzin.
2. Okoliczności, w jakich może dojść do skorzystania z opcji:
1) Opcja może zostać uruchomiona w przypadku zgłoszenia się lub braku zgłoszenia osób chętnych do objęcia ich usługą pielęgniarską. Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku braku chętnych liczba godzin realizowanych w miesiącu może wynieść 0 (zero). Rozliczenie nastąpi na podstawie stawki godzinowej, na podstawie faktycznie zrealizowanych godzin.
2) W przypadku niewykorzystania opcji w maksymalnym zakresie w okresie objętym zamówieniem podstawowym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wykonania zamówienia poprzez jego wydłużenie maksymalnie do 31 grudnia 2023 r..
3. Warunki uruchomienia opcji:
1) Opcja zostanie uruchomiona poprzez oświadczenie woli Zamawiającego, złożone Wykonawcy w formie pisemnej lub elektronicznej;
2) Opcja jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać, jak również może skorzystać jednokrotnie bądź wielokrotnie w całym okresie trwania zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia wykonywać mogą wyłącznie osoby, które spełniają następujące kryteria:
1) Posiadają aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki;
2) Posiadają doświadczenie w pracy pielęgniarskiej min. 3 lata na oddziale szpitalnym, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, w opiece długoterminowej, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, Domu Pomocy Społecznej itp. w okresie ostatnich 10 lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert);
3) Posiadają aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywanej pracy wydane przez lekarza Medycyny Pracy;
4) Posiadają aktualne zaświadczenie dla celów sanitarno-epidemiologicznych;
5) Posiadają ważną polisę ubezpieczenia OC z tytułu wykonywanego zawodu.
2. Zamawiający szacuje, że miesięczna liczba godzin realizowanych w ramach świadczenia usług pielęgniarskich, w zakresie każdej części zamówienia wyniesie 60 godzin. Zamawiający szacuje, że w całym okresie objętym zamówieniem łączna liczba godzin realizowanych w ramach świadczenia usług pielęgniarskich, w zakresie każdej części zamówienia, wyniesie: 420 godzin (7 miesięcy x 60 godzin)

4.2.6.) Główny kod CPV: 85141200-1 - Usługi świadczone przez pielęgniarki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zakres zamówienia objętego opcją:
Opcję stanowi możliwość zmniejszenia lub rozszerzenia zamówienia w ramach umowy podstawowej i na warunkach tej umowy o powiększony/pomniejszony zakres za dodatkowym/pomniejszonym wynagrodzeniem wg cen jednostkowych określonych dla zamówienia podstawowego. Zamawiający dopuszcza zmniejszenie ilości godzin pracy pielęgniarki/pielęgniarza do wartości 30% szacunkowej ilości godzin wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia oraz dopuszcza zwiększenie ilości godzin pracy pielęgniarki/pielęgniarza do wartości 600% ponad szacunkową ilości godzin wskazaną w opisie przedmiotu zamówienia dla każdej części zamówienia – tym samym minimalny zakres realizacji umowy w każdej z części zamówienia wynosi 126 godzin, a maksymalny zakres wynosi 2 520 godzin.
2. Okoliczności, w jakich może dojść do skorzystania z opcji:
1) Opcja może zostać uruchomiona w przypadku zgłoszenia się lub braku zgłoszenia osób chętnych do objęcia ich usługą pielęgniarską. Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku braku chętnych liczba godzin realizowanych w miesiącu może wynieść 0 (zero). Rozliczenie nastąpi na podstawie stawki godzinowej, na podstawie faktycznie zrealizowanych godzin.
2) W przypadku niewykorzystania opcji w maksymalnym zakresie w okresie objętym zamówieniem podstawowym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wykonania zamówienia poprzez jego wydłużenie maksymalnie do 31 grudnia 2023 r..
3. Warunki uruchomienia opcji:
1) Opcja zostanie uruchomiona poprzez oświadczenie woli Zamawiającego, złożone Wykonawcy w formie pisemnej lub elektronicznej;
2) Opcja jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać, jak również może skorzystać jednokrotnie bądź wielokrotnie w całym okresie trwania zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia wykonywać mogą wyłącznie osoby, które spełniają następujące kryteria:
1) Posiadają aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki;
2) Posiadają doświadczenie w pracy pielęgniarskiej min. 3 lata na oddziale szpitalnym, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, w opiece długoterminowej, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, Domu Pomocy Społecznej itp. w okresie ostatnich 10 lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert);
3) Posiadają aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywanej pracy wydane przez lekarza Medycyny Pracy;
4) Posiadają aktualne zaświadczenie dla celów sanitarno-epidemiologicznych;
5) Posiadają ważną polisę ubezpieczenia OC z tytułu wykonywanego zawodu.
2. Zamawiający szacuje, że miesięczna liczba godzin realizowanych w ramach świadczenia usług pielęgniarskich, w zakresie każdej części zamówienia wyniesie 60 godzin. Zamawiający szacuje, że w całym okresie objętym zamówieniem łączna liczba godzin realizowanych w ramach świadczenia usług pielęgniarskich, w zakresie każdej części zamówienia, wyniesie: 420 godzin (7 miesięcy x 60 godzin)

4.2.6.) Główny kod CPV: 85141200-1 - Usługi świadczone przez pielęgniarki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zakres zamówienia objętego opcją:
Opcję stanowi możliwość zmniejszenia lub rozszerzenia zamówienia w ramach umowy podstawowej i na warunkach tej umowy o powiększony/pomniejszony zakres za dodatkowym/pomniejszonym wynagrodzeniem wg cen jednostkowych określonych dla zamówienia podstawowego. Zamawiający dopuszcza zmniejszenie ilości godzin pracy pielęgniarki/pielęgniarza do wartości 30% szacunkowej ilości godzin wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia oraz dopuszcza zwiększenie ilości godzin pracy pielęgniarki/pielęgniarza do wartości 600% ponad szacunkową ilości godzin wskazaną w opisie przedmiotu zamówienia dla każdej części zamówienia – tym samym minimalny zakres realizacji umowy w każdej z części zamówienia wynosi 126 godzin, a maksymalny zakres wynosi 2 520 godzin.
2. Okoliczności, w jakich może dojść do skorzystania z opcji:
1) Opcja może zostać uruchomiona w przypadku zgłoszenia się lub braku zgłoszenia osób chętnych do objęcia ich usługą pielęgniarską. Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku braku chętnych liczba godzin realizowanych w miesiącu może wynieść 0 (zero). Rozliczenie nastąpi na podstawie stawki godzinowej, na podstawie faktycznie zrealizowanych godzin.
2) W przypadku niewykorzystania opcji w maksymalnym zakresie w okresie objętym zamówieniem podstawowym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wykonania zamówienia poprzez jego wydłużenie maksymalnie do 31 grudnia 2023 r..
3. Warunki uruchomienia opcji:
1) Opcja zostanie uruchomiona poprzez oświadczenie woli Zamawiającego, złożone Wykonawcy w formie pisemnej lub elektronicznej;
2) Opcja jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać, jak również może skorzystać jednokrotnie bądź wielokrotnie w całym okresie trwania zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia wykonywać mogą wyłącznie osoby, które spełniają następujące kryteria:
1) Posiadają aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki;
2) Posiadają doświadczenie w pracy pielęgniarskiej min. 3 lata na oddziale szpitalnym, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, w opiece długoterminowej, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, Domu Pomocy Społecznej itp. w okresie ostatnich 10 lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert);
3) Posiadają aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywanej pracy wydane przez lekarza Medycyny Pracy;
4) Posiadają aktualne zaświadczenie dla celów sanitarno-epidemiologicznych;
5) Posiadają ważną polisę ubezpieczenia OC z tytułu wykonywanego zawodu.
2. Zamawiający szacuje, że miesięczna liczba godzin realizowanych w ramach świadczenia usług pielęgniarskich, w zakresie każdej części zamówienia wyniesie 60 godzin. Zamawiający szacuje, że w całym okresie objętym zamówieniem łączna liczba godzin realizowanych w ramach świadczenia usług pielęgniarskich, w zakresie każdej części zamówienia, wyniesie: 420 godzin (7 miesięcy x 60 godzin)

4.2.6.) Główny kod CPV: 85141200-1 - Usługi świadczone przez pielęgniarki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zakres zamówienia objętego opcją:
Opcję stanowi możliwość zmniejszenia lub rozszerzenia zamówienia w ramach umowy podstawowej i na warunkach tej umowy o powiększony/pomniejszony zakres za dodatkowym/pomniejszonym wynagrodzeniem wg cen jednostkowych określonych dla zamówienia podstawowego. Zamawiający dopuszcza zmniejszenie ilości godzin pracy pielęgniarki/pielęgniarza do wartości 30% szacunkowej ilości godzin wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia oraz dopuszcza zwiększenie ilości godzin pracy pielęgniarki/pielęgniarza do wartości 600% ponad szacunkową ilości godzin wskazaną w opisie przedmiotu zamówienia dla każdej części zamówienia – tym samym minimalny zakres realizacji umowy w każdej z części zamówienia wynosi 126 godzin, a maksymalny zakres wynosi 2 520 godzin.
2. Okoliczności, w jakich może dojść do skorzystania z opcji:
1) Opcja może zostać uruchomiona w przypadku zgłoszenia się lub braku zgłoszenia osób chętnych do objęcia ich usługą pielęgniarską. Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku braku chętnych liczba godzin realizowanych w miesiącu może wynieść 0 (zero). Rozliczenie nastąpi na podstawie stawki godzinowej, na podstawie faktycznie zrealizowanych godzin.
2) W przypadku niewykorzystania opcji w maksymalnym zakresie w okresie objętym zamówieniem podstawowym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wykonania zamówienia poprzez jego wydłużenie maksymalnie do 131 grudnia 2023 r..
3. Warunki uruchomienia opcji:
1) Opcja zostanie uruchomiona poprzez oświadczenie woli Zamawiającego, złożone Wykonawcy w formie pisemnej lub elektronicznej;
2) Opcja jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać, jak również może skorzystać jednokrotnie bądź wielokrotnie w całym okresie trwania zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia wykonywać mogą wyłącznie osoby, które spełniają następujące kryteria:
1) Posiadają aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki;
2) Posiadają doświadczenie w pracy pielęgniarskiej min. 3 lata na oddziale szpitalnym, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, w opiece długoterminowej, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, Domu Pomocy Społecznej itp. w okresie ostatnich 10 lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert);
3) Posiadają aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywanej pracy wydane przez lekarza Medycyny Pracy;
4) Posiadają aktualne zaświadczenie dla celów sanitarno-epidemiologicznych;
5) Posiadają ważną polisę ubezpieczenia OC z tytułu wykonywanego zawodu.
2. Zamawiający szacuje, że miesięczna liczba godzin realizowanych w ramach świadczenia usług pielęgniarskich, w zakresie każdej części zamówienia wyniesie 60 godzin. Zamawiający szacuje, że w całym okresie objętym zamówieniem łączna liczba godzin realizowanych w ramach świadczenia usług pielęgniarskich, w zakresie każdej części zamówienia, wyniesie: 420 godzin (7 miesięcy x 60 godzin)

4.2.6.) Główny kod CPV: 85141200-1 - Usługi świadczone przez pielęgniarki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zakres zamówienia objętego opcją:
Opcję stanowi możliwość zmniejszenia lub rozszerzenia zamówienia w ramach umowy podstawowej i na warunkach tej umowy o powiększony/pomniejszony zakres za dodatkowym/pomniejszonym wynagrodzeniem wg cen jednostkowych określonych dla zamówienia podstawowego. Zamawiający dopuszcza zmniejszenie ilości godzin pracy pielęgniarki/pielęgniarza do wartości 30% szacunkowej ilości godzin wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia oraz dopuszcza zwiększenie ilości godzin pracy pielęgniarki/pielęgniarza do wartości 600% ponad szacunkową ilości godzin wskazaną w opisie przedmiotu zamówienia dla każdej części zamówienia – tym samym minimalny zakres realizacji umowy w każdej z części zamówienia wynosi 126 godzin, a maksymalny zakres wynosi 2 520 godzin.
2. Okoliczności, w jakich może dojść do skorzystania z opcji:
1) Opcja może zostać uruchomiona w przypadku zgłoszenia się lub braku zgłoszenia osób chętnych do objęcia ich usługą pielęgniarską. Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku braku chętnych liczba godzin realizowanych w miesiącu może wynieść 0 (zero). Rozliczenie nastąpi na podstawie stawki godzinowej, na podstawie faktycznie zrealizowanych godzin.
2) W przypadku niewykorzystania opcji w maksymalnym zakresie w okresie objętym zamówieniem podstawowym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wykonania zamówienia poprzez jego wydłużenie maksymalnie do 31 grudnia 2023 r..
3. Warunki uruchomienia opcji:
1) Opcja zostanie uruchomiona poprzez oświadczenie woli Zamawiającego, złożone Wykonawcy w formie pisemnej lub elektronicznej;
2) Opcja jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać, jak również może skorzystać jednokrotnie bądź wielokrotnie w całym okresie trwania zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia wykonywać mogą wyłącznie osoby, które spełniają następujące kryteria:
1) Posiadają aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki;
2) Posiadają doświadczenie w pracy pielęgniarskiej min. 3 lata na oddziale szpitalnym, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, w opiece długoterminowej, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, Domu Pomocy Społecznej itp. w okresie ostatnich 10 lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert);
3) Posiadają aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywanej pracy wydane przez lekarza Medycyny Pracy;
4) Posiadają aktualne zaświadczenie dla celów sanitarno-epidemiologicznych;
5) Posiadają ważną polisę ubezpieczenia OC z tytułu wykonywanego zawodu.
2. Zamawiający szacuje, że miesięczna liczba godzin realizowanych w ramach świadczenia usług pielęgniarskich, w zakresie każdej części zamówienia wyniesie 60 godzin. Zamawiający szacuje, że w całym okresie objętym zamówieniem łączna liczba godzin realizowanych w ramach świadczenia usług pielęgniarskich, w zakresie każdej części zamówienia, wyniesie: 420 godzin (7 miesięcy x 60 godzin)

4.2.6.) Główny kod CPV: 85141200-1 - Usługi świadczone przez pielęgniarki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zakres zamówienia objętego opcją:
Opcję stanowi możliwość zmniejszenia lub rozszerzenia zamówienia w ramach umowy podstawowej i na warunkach tej umowy o powiększony/pomniejszony zakres za dodatkowym/pomniejszonym wynagrodzeniem wg cen jednostkowych określonych dla zamówienia podstawowego. Zamawiający dopuszcza zmniejszenie ilości godzin pracy pielęgniarki/pielęgniarza do wartości 30% szacunkowej ilości godzin wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia oraz dopuszcza zwiększenie ilości godzin pracy pielęgniarki/pielęgniarza do wartości 600% ponad szacunkową ilości godzin wskazaną w opisie przedmiotu zamówienia dla każdej części zamówienia – tym samym minimalny zakres realizacji umowy w każdej z części zamówienia wynosi 126 godzin, a maksymalny zakres wynosi 2 520 godzin.
2. Okoliczności, w jakich może dojść do skorzystania z opcji:
1) Opcja może zostać uruchomiona w przypadku zgłoszenia się lub braku zgłoszenia osób chętnych do objęcia ich usługą pielęgniarską. Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku braku chętnych liczba godzin realizowanych w miesiącu może wynieść 0 (zero). Rozliczenie nastąpi na podstawie stawki godzinowej, na podstawie faktycznie zrealizowanych godzin.
2) W przypadku niewykorzystania opcji w maksymalnym zakresie w okresie objętym zamówieniem podstawowym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wykonania zamówienia poprzez jego wydłużenie maksymalnie do 31 grudnia 2023 r..
3. Warunki uruchomienia opcji:
1) Opcja zostanie uruchomiona poprzez oświadczenie woli Zamawiającego, złożone Wykonawcy w formie pisemnej lub elektronicznej;
2) Opcja jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać, jak również może skorzystać jednokrotnie bądź wielokrotnie w całym okresie trwania zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy – do wykorzystania wzór, stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ (przy czym Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SWZ i załącznikach).
2. Oświadczenia, o których mowa w pkt 8.1 SWZ;
3. Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:
1) Zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
2) Wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 1) , jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
3) jeżeli w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1) Zamawiający żąda od Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).
5. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 3 pkt 3. i ust. 4 składa się w formie elektronicznej, tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje mocodawca. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia o których mowa w pkt 8.1. SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający, poza sytuacjami przewidzianymi w art. 455 ustawy Pzp, dopuszcza zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie:
1) zmiany terminu realizacji Umowy, o którym mowa w § 3 Umowy, o czym Wykonawca zostanie niezwłocznie poinformowany, najpóźniej w terminie 7 dni przed zmianą.
2) konieczności zrealizowania Umowy w inny sposób, niż pierwotnie zakładano, jeżeli wynika to z okoliczności, której nie wcześniej nie przewidziano, a zmiana nie narusza zasady równego traktowania Wykonawców;
3) w przypadku wystąpienia „siły wyższej”. „Siła wyższa” oznacza wydarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej Umowy, którego skutkom nie można zapobiec, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu,
4) w przypadku zmiany stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek elementu usług,
5) konieczności dokonania zmiany osób wskazanych w ofercie do realizacji zamówienia przez Wykonawcę z zastrzeżeniem postanowień §1 ust. 4 i 5 umowy..
6) zmiany podwykonawców, jeżeli Wykonawca w ofercie wykazał, że polegał będzie na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, zmiana takiego podwykonawcy jest możliwa jedynie w przypadku wykazania spełniania tego warunku przez proponowanego podwykonawcę; zmiana podwykonawcy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego, a nowy podwykonawca nie podlegałby wykluczeniu z postępowania, w wyniku którego zostaje zawarta niniejsza umowa,
7) zmiany obowiązujących aktów prawnych mających bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu Umowy,
8) zmiany sposobu realizacji Umowy, jeśli rozwiązania zaproponowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę przyczynią się do uzyskania wyższej jakości końcowej przedmiotu umowy, a zmiana ta nie będzie miała wpływu na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT w trakcie realizacji umowy – w zakresie dotyczącym niezrealizowanej części przedmiotu umowy cena zostanie zmodyfikowana proporcjonalnie do zmiany stawki podatku VAT.
4. Zamawiający i Wykonawca dopuszczają waloryzację cen/y jednostkowych/ej według wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowanego przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim. Jeżeli w Monitorze Polskim nie będzie opublikowany wskaźnik wzrostu cen na usługi stanowiące przedmiot umowy, zmiana ceny będzie dokonywana oparciu o ogólny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowany w Monitorze Polskim a w razie jego braku w innym publikatorze publicznie dostępnym. Zmiana ta nie może przekroczyć maksymalnej wartości wskaźnika.
Zasady określenia waloryzacji wynagrodzenia określają szczegółowo projektowane postanowienia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę poprzez platformę e-Zamowienia za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-08 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego w przypadku wystąpienia którejkolwiek z określonych w niej przesłanek. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie w/w przesłanki Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu potwierdzające brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa powyższe oświadczenie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.