eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Skarżysko-Kamienna › Rozbudowa posiadanych geoportali o dodatkowe e-usługi oraz znaczące podniesienie dojrzałości istniejących e-usług w powiatach: skarżyskim, koneckim i starachowickimOgłoszenie z dnia 2023-01-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Rozbudowa posiadanych geoportali o dodatkowe e-usługi oraz znaczące podniesienie dojrzałości istniejących e-usług w powiatach: skarżyskim, koneckim i starachowickim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Skarżyski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009410

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Konarskiego 20

1.5.2.) Miejscowość: Skarżysko-Kamienna

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-110

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 41 39 53 000

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@skarzysko.powiat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://skarzysko.powiat.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Konecki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6581955636

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stanisława Staszica 2

1.5.2.) Miejscowość: Końskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-200

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 41 372 41 34

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@konecki.powiat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://powiatskarzyski.pl/

Zamawiający 3

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Starachowicki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6641934337

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: dr Władysława Borkowskiego 4

1.5.2.) Miejscowość: Starachowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-200

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 41 276 09 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiat.starachowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://powiat.starachowice.pl/

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

Zamawiającym jest Powiat Skarżyski - Lider Projektu, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko - Kamienna, NIP 6631843857, telefon 41 39 53 000, mail: starostwo@skarzysko.powiat.pl

Zamawiający Powiat Skarżyski - Lider Projektu, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko w niniejszym postępowaniu działa w imieniu własnym oraz w oparciu o umowę partnerską nr 110/2019 z dnia 15.10.2019r., w imieniu i na rzecz nw. Zamawiającego:

Powiat Konecki - Partner Projektu ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie, NIP 6581955636, telefon 41 372 41 34, mail: starostwo@konecki.powiat.pl

Powiat Starachowicki - Partner Projektu ul. dr Władysława Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice, NIP 6641934337, telefon 41 276 09 00, mail: starostwo@powiat.starachowice.pl

Prowadzący postępowanie: scope-IT Andrzej Kuźba z siedzibą przy ul. Orzechowej 17 66-431 Janczewo.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa posiadanych geoportali o dodatkowe e-usługi oraz znaczące podniesienie dojrzałości istniejących e-usług w powiatach: skarżyskim, koneckim i starachowickim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0d3f1582-a15a-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00073571

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00044426/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Uruchomienie e-usług w Powiecie Skarżyskim, Powiecie Koneckim i Powiecie Starachowickim - e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

. „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” Osi 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0d3f1582-a15a-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
nformacje o środkach komunikacji elektronicznej zostały zawarte w rozdziale VIII SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

Szczegółowe informacje zostały zawarte w rozdziale VIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Skarżyski mający siedzibę w Skarżysku – Kamiennej ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko – Kamienna tel. 41 39-53-000; e-mail: starostwo@skarzysko.powiat.pl;
2) Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Ryszard Chała /adres e-mail iod@skarzysko.powiat.pl, telefon 41 39-53-050;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie
z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IM.272.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

a) Dostarczenie nowych e-usług o wysokim stopniu dojrzałości dla powiatu skarżyskiego
w liczbie:
- 3 szt. usług publicznych udostępnianych on-line o stopniu dojrzałości 3,
- 12 szt. usług publicznych udostępnianych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4,
- 7 szt. usług wewnątrzadministracyjnych (A2A),
b) Rozbudowa geoportalu w powiecie skarżyskim umożliwiająca świadczenie nowych e usług, w tym dostosowanie istniejących e-usług do wymogów zmienionego PGiK w zakresie obsługi wykonawców prac geodezyjnych, uzależniających procesy biznesowe od daty zgłoszenia pracy geodezyjnej,
c) Uruchomienie rozbudowanego geoportalu i nowych e-usług,
d) Przeprowadzenie instruktażu,
e) Objęcie rozbudowanego geoportalu zawierającego dotychczasowe funkcjonalności
i e-usługi oraz nowe e-usługi wsparciem użytkownika i asystą techniczną przez okres wynikający ze złożonej Oferty (co najmniej 36 miesięcy).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72268000-1 - Usługi dostawy oprogramowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

72230000-6 - Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty następującymi kryteriami: cena brutto oraz wydłużony okres udzielonej rękojmi. Szczegółowe zasady zostały określone w rozdziale XIV SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużony okres udzielonej rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostarczenie nowych e-usług o wysokim stopniu dojrzałości dla powiatu koneckiego w liczbie:
- 3 szt. usług publicznych udostępnianych on-line o stopniu dojrzałości 3,
- 8 szt. usług publicznych udostępnianych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4,
- 8 szt. usług wewnątrzadministracyjnych (A2A),
b) Rozbudowa geoportalu w powiecie koneckim umożliwiająca świadczenie nowych e usług, w tym dostosowanie istniejących e-usług do wymogów zmienionego PGiK w zakresie obsługi wykonawców prac geodezyjnych, uzależniających procesy biznesowe od daty zgłoszenia pracy geodezyjnej,
c) Uruchomienie rozbudowanego geoportalu i nowych e-usług,
d) Przeprowadzenie szkoleń,
e) Przeniesienie (migracja) rozbudowanego geoportalu oraz e-usług do nowego sprzętu IT w powiecie koneckim, zakupionego przez powiat konecki w ramach Projektu,
f) Objęcie rozbudowanego geoportalu zawierającego dotychczasowe funkcjonalności i e-usługi oraz nowe e-usługi wsparciem użytkownika i asystą techniczną przez okres wynikający ze złożonej Oferty (co najmniej 36 miesięcy).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72268000-1 - Usługi dostawy oprogramowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

72230000-6 - Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty następującymi kryteriami: cena brutto oraz wydłużony okres udzielonej rękojmi. Szczegółowe zasady zostały określone w rozdziale XIV SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużony okres udzielonej rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

a) Dostarczenie nowych e-usług o wysokim stopniu dojrzałości dla Powiatu starachowickiego w liczbie:
- 3 szt. usług publicznych udostępnianych on-line o stopniu dojrzałości 3,
- 13 szt. usług publicznych udostępnianych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4,
- 8 szt. usług wewnątrzadministracyjnych (A2A).
b) Rozbudowa geoportalu w powiecie starachowickim umożliwiająca świadczenie nowych e-usług, w tym dostosowanie istniejących e-usług do wymogów zmienionego PGiK w zakresie obsługi wykonawców prac geodezyjnych, uzależniających procesy biznesowe od daty zgłoszenia pracy geodezyjnej,
c) Uruchomienie rozbudowanego geoportalu i nowych e-usług,
d) Przeprowadzenie instruktażu,
e) Objęcie rozbudowanego geoportalu zawierającego dotychczasowe funkcjonalności i e-usługi oraz nowe e-usługi wsparciem użytkownika i asystą techniczną przez okres wynikający ze złożonej Oferty (co najmniej 36 miesięcy).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72268000-1 - Usługi dostawy oprogramowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

72230000-6 - Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty następującymi kryteriami: cena brutto oraz wydłużony okres udzielonej rękojmi. Szczegółowe zasady zostały określone w rozdziale XIV SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużony okres udzielonej rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolności technicznej lub zawodowej
Dla części 1, części 2, części 3 zamówienia:
- Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej dwie usługi polegające na budowie nowych geoportali lub rozbudowie istniejących geoportali o dodatkowe e-usługi o wartości usługi nie mniejszej niż 75 000,00 PLN brutto każda. W przypadku usługi nadal wykonywanej (nie zakończonej) wartość zrealizowanych prac do upływu terminu składania ofert musi być nie niższa 75 000,00 PLN brutto każda.

Spełnienie powyższego warunku będzie wystarczające do ubieganie się o część 1, część 2 i część 3
(bez względu na którą część Wykonawca złoży ofertę).

- Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika prac, która w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika przy realizacji przynajmniej jednej zakończonej usługi, polegającej na budowie nowych geoportali lub rozbudowie istniejących geoportali o dodatkowe e-usługi.

Spełnienie powyższego warunku będzie wystarczające do ubieganie się o część 1, część 2, część 3, (bez względu na którą część Wykonawca złoży ofertę).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe wymagania może spełniać jeden, kilku lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
3) oświadczenie o aktualności danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ wraz z dowodami określającymi, czy usługi te zostały wykonane (są wykonywane) należycie. Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usług są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu. W przypadku wykazania usług, realizowanych w oparciu o umowę niezakończoną przez upływem terminu składania ofert w postępowaniu, zamawiający uwzględni wartość tej ich części, która do upływu ww. terminu została faktycznie zrealizowana,
- Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, wykształcenia, posiadanego doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie ze wzorem załącznik nr 4a do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
1) Część 1. zamówienia: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł 00/100),
2) Część 2. zamówienia: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł 00/100),
3) Część 3. Zamówienia: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł 00/100).

Informacje dotyczące wadium zostały zawarte w rozdziale IX SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
a) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
b) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów;
c) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;
d) składają oświadczenie na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp wg załącznika nr 9 do SWZ.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Warunki umowy zostały zawarte w Załącznikach nr 5a i 5b do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-08 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
1) w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, tj.:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.