eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kolbuszowa › Zad 1: Budowę drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Domatkowie -dok projektowa Zad 2: Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 150505R w m. Kolbuszowa i Kolbuszowa Górna - dok projektowaOgłoszenie z dnia 2023-01-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zad 1: Budowę drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Domatkowie –dok projektowa
Zad 2: Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 150505R w m. Kolbuszowa i Kolbuszowa Górna – dok projektowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOLBUSZOWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581666

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Obrońców Pokoju 21

1.5.2.) Miejscowość: Kolbuszowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@ekolbuszowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ekolbuszowa.logintrade.net

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zad 1: Budowę drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Domatkowie –dok projektowa
Zad 2: Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 150505R w m. Kolbuszowa i Kolbuszowa Górna – dok projektowa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a5f65b09-a14e-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00073091

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00032724/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Opracowanie dokumentacji drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Domatkowie

1.3.7 Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 150505R w m. Kolbuszowa i Kolbuszowa Górna – dokumentacja projektowa

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.ekolbuszowa.logintrade.net

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.ekolbuszowa.logintrade.net

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się drogą elektroniczną przy użyciu platformyzakupowejPZP24https://ekolbuszowa.logintrade.net
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie i Instrukcji dostępnych pod adresem
https://ekolbuszowa.logintrade.net
3. Szczegółowe informacje zawarto w rozdziale VIII Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział I SWZ).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
1.1. Zamawiający Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1.1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim
w Kolbuszowej jest: Burmistrz Kolbuszowej; ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa.
1.1.2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Kolbuszowa jest Pani: Lucyna Wyka
ul. Piłsudskiego 6/10
36-100 Kolbuszowa
Tel. 17 2271 333 wew. 502
e-mail: rodo@ekolbuszowa.pl
1.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:
Opracowanie dokumentacji projektowej na:
Zadanie nr 1: „Budowę drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Domatkowie –dokumentacja projektowa”.
Zadanie nr 2: „Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 150505R w m. Kolbuszowa i Kolbuszowa Górna – dokumentacja projektowa”
numer referencyjny nadany sprawie: ZP.271.1.3.2023
prowadzonym w trybie: podstawowym bez przeprowadzania negocjacji
1.1.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 Ustawy z dnia
11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. poz. 2019)., dalej „ustawa Pzp”;
1.1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
1.1.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
1.1.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
1.1.8. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
1.1.9. Nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
1.2. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, a także
w trakcie realizacji umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1: „Budowę drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Domatkowie –dokumentacja projektowa”.
Założenia do projektowania:
a) budowę drogi na odcinku dł. ok. 242,0mb (od drogi powiatowej do granicy z działką nr ewid. 1079/2) na działkach o nr ewid.:

Lp. Nr działki / obręb / jedn. ewid Użytek Charakter własności/władania Podmiot ewidencyjny
1. 1263/4 / Domatków / Kolbuszowa Dr Użytkowanie Zarząd Dróg Powiatowych
11 Listopada 10; 36-100 Kolbuszowa
2. 1082/6 / Domatków / Kolbuszowa Ł, Ps własność Własność prywatna
3. 1082/5 Domatków / Kolbuszowa Ps własność Własność prywatna
4. 1082/2 / Domatków / Kolbuszowa dr
własność Gmina Kolbuszowa
5. 1082/4 Domatków / Kolbuszowa R, Ps własność Własność prywatna
6. 1078 Domatków / Kolbuszowa R, Ł, Bi
własność Szkoła Gminna w Kolbuszowej
Szkoła Podstawowa w Domatkowie

b) budowę odwodnienia drogi (urządzenia do odwodnienia lub/i rowy lub/i sieć kanalizacji deszczowej),
c) przebudowa istniejącego przepustu pod drogą,
d) rozbiórkę elementów kolidujących – ogrodzenie (jeśli będzie taka konieczność),
e) usunięcie kolidujących drzew (jeśli będzie taka konieczność),
f) przebudowę sieci teletechnicznej (kolidujący słup drewniany sieci teletechnicznej),
g) przebudowę istniejących sieci uzbrojenia terenu i infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją (ist. sieci: elektroenergetyczna, gazowa).
1. Wymagania opracowań dla ww. zadań:
1) Spisanie z Zamawiającym w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, danych wyjściowych do projektowania.
2) Opracowanie mapy do celów projektowych - 1 egz.
3) Koncepcję rozwiązań projektowych z wyceną przybliżonych kosztów przedsięwzięcia (pozytywne zaopiniowaną przez Zamawiającego) - 1 egz.
4) Opracowanie dokumentacji geotechnicznej w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia - 2 egz.
5) Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej winien zawierać wszystkie wymagane załączniki zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U z 2022r., poz. 176) w szczególności:
a) przygotowanie wniosku wraz z uzyskaniem decyzji o zgodzie na realizację inwestycji drogowej ZRiD wraz z rygorem natychmiastowej wykonalności,
b) mapę w skali co najmniej 1:5000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu;
c) analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi,
d) mapy zawierające projekty podziału nieruchomości wraz z pełną dokumentacją, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami – co najmniej 6 egz.
e) szczegółowe zestawienie nieruchomości objętych podziałami, - 6 egz.
f) określenie nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone, - 6 egz.
g) określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu – 6egz.
h) trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.), aktualnym na dzień opracowania projektu;
i) uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków technicznych, opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych zgodnie z wymogami prawa i procedurami organów oraz gestorów sieci,
j) opinie organów wymaganych przepisami szczególnymi;
k) ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (jeśli będzie wymagana) – 1 egz.
l) ostateczną decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym (jeśli będzie wymagana) – 1 egz.
m) wykonanie opisu stanu nieruchomości do celów odszkodowawczych na dzień wydania decyzji ZRiD.
6) Kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli będzie wymagana) – ilość niezbędna do postępowania administracyjnego.
7) Operat wodno-prawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli będzie wymagany) – ilość niezbędna do postępowania administracyjnego.
8) Operat dendrologiczny (jeżeli będzie wymagany).
9) Projekt zagospodarowania terenu zawierający część opisową i część rysunkową, określający cały zakres inwestycji – 3 egz.,
10) Projekt architektoniczno-budowlany - 3 egz.
1) Projekt techniczny – 3 egz.
2) Projekt wykonawczy - 3 egz.
3) Projekt stałej organizacji ruchu zatwierdzony przez właściwy organ zarządzający ruchem - 3 egz.
4) Przedmiar robót, formularz kosztorysu ofertowego w wersji uproszczonej (kosztorys ofertowy w wersji papierowej oraz elektronicznej).
5) Kosztorys inwestorski sporządzony na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów (kosztorys w wersji papierowej oraz elektronicznej).
6) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (w wersji elektronicznej) - 1 egz.
7) Opracowanie przedmiotu zamówienia w formie papierowej oraz elektronicznej (wersja elektroniczna winna być przygotowana w dwóch wariantach: nieedytowalnym – format plików: PDF oraz edytowalnym – format plików: DWG, DOC, XLS, ATH).
8) Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania. .

2. Zakres prac projektowych
Prace projektowe powinny obejmować wszystkie czynności i koszty z nimi związane łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje z tytułu uzgodnień prac projektowych oraz opłat związanych z uzyskaniem warunków technicznych dotyczących budowy, przebudowy istniejących mediów. Wykonawca powinien uwzględnić wymagania określone w warunkach technicznych wydanych przez właścicieli urządzeń infrastruktury i zarządców dróg oraz opiniach i uzgodnieniach. Wykonawca zobowiązany jest również opracować dokumentację usunięcia ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą. Prace projektowe winny obejmować również niezbędne uzgodnienia branżowe, opinie i decyzje, w tym uzyskanie prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), w tym przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej (ZRID) wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71354000-4 - Usługi sporządzania map

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 310 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień do 50%, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.
2. Warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie:
1) W prowadzonym postępowaniu na podstawie art. 214 ust 1 pkt 7) Zamawiający będzie wprowadzał podstawy wykluczenia z postępowania identyczne z tymi, które stosował
w pierwotnym przetargu łącznie z takimi samymi dokumentami na potwierdzenie ich spełnienia, tzn. wymienione w rozdziale 15, 19
2) Obowiązywać będą te same zasady dotyczące podwykonawstwa.
3) Terminy płatności i zasady rozliczeń nie będą modyfikowane w stosunku i proporcji do pierwotnego zamówienia i umowy.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria wyboru ofert określono w Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział
I SWZ)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin przedłożenia Zamawiającemu kompletnej koncepcji inwestycji do zatwierdzenia w dniach kalendarzowych od dnia podpisania umowy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2: „Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 150505R w m. Kolbuszowa i Kolbuszowa Górna – dokumentacja projektowa”
Założenia do projektowania:
a) Rozbudowę drogi gminnej ul. Piłsudskiego w Kolbuszowej i Sędziszowskiej w Kolbuszowej Górnej polegającej na budowie drogi dla pieszych i rowerów na odcinku dł. ok. 1270m (od skrzyżowania ul. Piłsudskiego z Wolską działka nr ewid. 371 do ronda im. Mieczysława Maziarza działką nr ewid. 1595/1). Rozbudowa na działkach o nr ewid.:

Lp. Nr działki / obręb / jedn. ewid. Użytek Charakter własności/władania Podmiot ewidencyjny
1. 1274/2 (ul. Piłsudskiego) dr własność Gmina Kolbuszowa
2. 1265 (rz. Nil) / Kolbuszowa / Kolbuszowa Ps/ Wp użytkowanie Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie
3. 2371 (ul. Piłsudskiego) / Kolbuszowa / Kolbuszowa dr własność Gmina Kolbuszowa
4. 4592/1 (ul.. Sędziszowska) / Kolbuszowa Górna / Kolbuszowa dr własność Gmina Kolbuszowa

b) Szerokość drogi dla pieszych i rowerów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych.
c) Konstrukcję nawierzchni drogi dla pieszych i rowerów projektować zgodnie
z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych części dróg WR-D-63.
d) przebudowa sieci napowietrznej 0,4 kV na kablową doziemną na odcinku od drogi gminnej wewnętrznej działka nr ewid. 1273 (obręb: Kolbuszowa, jedn. ewid. Kolbuszowa) do końca linii w kierunku ronda im. Mieczysława Maziarza na odcinku ok. 260m.
e) budowę oświetlenia ulicznego na odcinku od mostu na rzece Nil do ronda im. Mieczysława Maziarza.
f) usunięcie drzew – kolidujących (jeśli będzie taka konieczność),
g) przebudowę istniejących sieci uzbrojenia terenu i infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją.
h) budowę odwodnienia drogi (urządzenia do odwodnienia lub/i rowy lub/i sieć kanalizacji deszczowej),
i) rozbiórkę elementów kolidujących – ogrodzenia (jeśli będzie taka konieczność),
j) budowę kanału technologicznego.
k) budowę kładki/mostu na przekroczeniu rzeki Nil.

3. Wymagania opracowań dla ww. zadań:
1) Spisanie z Zamawiającym w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, danych wyjściowych do projektowania.
2) Opracowanie mapy do celów projektowych - 1 egz.
3) Koncepcję rozwiązań projektowych z wyceną przybliżonych kosztów przedsięwzięcia (pozytywne zaopiniowaną przez Zamawiającego) - 1 egz.
4) Opracowanie dokumentacji geotechnicznej w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia - 2 egz.
5) Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej winien zawierać wszystkie wymagane załączniki zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U z 2022r., poz. 176) w szczególności:
a) przygotowanie wniosku wraz z uzyskaniem decyzji o zgodzie na realizację inwestycji drogowej ZRiD wraz z rygorem natychmiastowej wykonalności,
b) mapę w skali co najmniej 1:5000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu;
c) analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi,
d) mapy zawierające projekty podziału nieruchomości wraz z pełną dokumentacją, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami – co najmniej 6 egz.
e) szczegółowe zestawienie nieruchomości objętych podziałami, - 6 egz.
f) określenie nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone, - 6 egz.
g) określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu – 6egz.
h) trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.), aktualnym na dzień opracowania projektu;
i) uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków technicznych, opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych zgodnie z wymogami prawa i procedurami organów oraz gestorów sieci,
j) opinie organów wymaganych przepisami szczególnymi;
k) ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (jeśli będzie wymagana) – 1 egz.
l) ostateczną decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym (jeśli będzie wymagana) – 1 egz.
m) wykonanie opisu stanu nieruchomości do celów odszkodowawczych na dzień wydania decyzji ZRiD.
6) Kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli będzie wymagana) – ilość niezbędna do postępowania administracyjnego.
7) Operat wodno-prawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli będzie wymagany) – ilość niezbędna do postępowania administracyjnego.
8) Operat dendrologiczny (jeżeli będzie wymagany).
9) Projekt zagospodarowania terenu zawierający część opisową i część rysunkową, określający cały zakres inwestycji – 3 egz.,
10) Projekt architektoniczno-budowlany - 3 egz.
1) Projekt techniczny – 3 egz.
2) Projekt wykonawczy - 3 egz.
3) Projekt stałej organizacji ruchu zatwierdzony przez właściwy organ zarządzający ruchem - 3 egz.
4) Przedmiar robót, formularz kosztorysu ofertowego w wersji uproszczonej (kosztorys ofertowy w wersji papierowej oraz elektronicznej).
5) Kosztorys inwestorski sporządzony na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów (kosztorys w wersji papierowej oraz elektronicznej).
6) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (w wersji elektronicznej) - 1 egz.
7) Opracowanie przedmiotu zamówienia w formie papierowej oraz elektronicznej (wersja elektroniczna winna być przygotowana w dwóch wariantach: nieedytowalnym – format plików: PDF oraz edytowalnym – format plików: DWG, DOC, XLS, ATH).
8) Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania. .

4. Zakres prac projektowych
Prace projektowe powinny obejmować wszystkie czynności i koszty z nimi związane łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje z tytułu uzgodnień prac projektowych oraz opłat związanych z uzyskaniem warunków technicznych dotyczących budowy, przebudowy istniejących mediów. Wykonawca powinien uwzględnić wymagania określone w warunkach technicznych wydanych przez właścicieli urządzeń infrastruktury i zarządców dróg oraz opiniach i uzgodnieniach. Wykonawca zobowiązany jest również opracować dokumentację usunięcia ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą. Prace projektowe winny obejmować również niezbędne uzgodnienia branżowe, opinie i decyzje, w tym uzyskanie prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), w tym przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej (ZRID) wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71354000-4 - Usługi sporządzania map

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 310 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień do 50%, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.
2. Warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie:
1) W prowadzonym postępowaniu na podstawie art. 214 ust 1 pkt 7) Zamawiający będzie wprowadzał podstawy wykluczenia z postępowania identyczne z tymi, które stosował
w pierwotnym przetargu łącznie z takimi samymi dokumentami na potwierdzenie ich spełnienia, tzn. wymienione w rozdziale 15, 19
2) Obowiązywać będą te same zasady dotyczące podwykonawstwa.
3) Terminy płatności i zasady rozliczeń nie będą modyfikowane w stosunku i proporcji do pierwotnego zamówienia i umowy.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria wyboru ofert określono w Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział
I SWZ)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin przedłożenia Zamawiającemu kompletnej koncepcji inwestycji do zatwierdzenia w dniach kalendarzowych od dnia podpisania umowy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie:
1) Braku podstaw wykluczenia
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 1a do Rozdział I SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu.
2) Spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 1b do Rozdział I SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Opis warunków udziału w postępowaniu:
1) Warunek zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – wpis do odpowiedniego rejestru.
Zamawiający nie precyzuje warunków w przedmiotowym zakresie.
2) Warunek posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – zezwolenia, licencje, koncesje lub wpis do rejestru.
Zamawiający nie precyzuje warunków w przedmiotowy zakresie.
3) Warunki dotyczące określonej sytuacji finansowej lub ekonomicznej.
a. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji finansowej lub ekonomicznej, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50.000,00 PLN
4) Warunki dotyczące niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego:
a. Wykonawca spełnia ten warunek udziału w postępowaniu /dotyczący kwalifikacji zawodowych/, jeżeli wykaże, że dysponuje następującą osobą:
1) Osoba posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności: - 1 osoba – inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220).
- 1 osoba – inżynieryjnej mostowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). II.

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający może, w zależności od charakteru, znaczenia, przeznaczenia lub zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług, żądać następujących podmiotowych środków dowodowych: wykazu osób
/wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 1d -Rozdział I SWZ/

b. Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu /dotyczący doświadczenia/ jeżeli wykaże, że: wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie):
- minimum jedną usługę polegającą na wykonaniu projektu budowy lub przebudowy drogi publicznej,
Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia w UZP.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie precyzuje warunków w przedmiotowym zakresie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie:
1) Braku podstaw wykluczenia
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 1a do Rozdział I SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu.
2) Spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 1b do Rozdział I SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Opis warunków udziału w postępowaniu:
1) Warunki dotyczące określonej sytuacji finansowej lub ekonomicznej.
a. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający może żądać, w szczególności, następujących podmiotowych środków dowodowych:
Dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w lit. a, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które wystarczający sposób potwierdzają spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
2) Warunki dotyczące niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego:
a. Wykonawca spełnia ten warunek udziału w postępowaniu /dotyczący kwalifikacji zawodowych/, jeżeli wykaże, że dysponuje następującą osobą:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający może, w zależności od charakteru, znaczenia, przeznaczenia lub zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług, żądać następujących podmiotowych środków dowodowych: wykazu osób
/wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 1d -Rozdział I SWZ/

b. Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu /dotyczący doświadczenia/ jeżeli wykaże, że: wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie):
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający może, w zależności od charakteru, znaczenia, przeznaczenia lub zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług, żądać następujących podmiotowych środków dowodowych:
Wykazu usług wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przed podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
/wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 1e -Rozdział I SWZ/

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie precyzuje warunków w przedmiotowym zakresie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
1) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
2) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – zał. Nr 1a do Rozdział I SWZ. W przypadku udostępnienia zasobów – oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby stanowi załącznik nr 1b Rozdział I SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.;
4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zał. Nr 1a do Rozdział I SWZ. W przypadku udostępnienia zasobów – oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby stanowi załącznik nr 1b Rozdział I SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia: Wykonawcy mogą wspólnie
ubiegać się o udzielenie zamówienia:a) W przypadku, o którym mowa w pkt 7,
wykonawcyustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.b)Zamawiający nie może wymagać od wykonawców wspólnieubiegających się o
udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu.c) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli wystąpią następujące przesłanki:
1) Skrócenie albo wydłużenie terminu wykonania Umowy lub jej poszczególnych Elementów w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
a) Siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności,
b) Wezwanie przez organy administracji publicznej lub inne upoważnione podmioty do uzupełnienia Przedmiotu Umowy lub jego poszczególnych Elementów, nie wynikające z winy Wykonawcy,
c) Przekroczenie przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego nie wynikające z winy Wykonawcy,
d) Nie wynikająca z zaniedbań Wykonawcy odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień,
e) Żądanie przez organ administracji uzupełnienia dokumentacji, przez sporządzenie projektów rozgraniczenia gruntów, dostarczenia decyzji
i postanowień innych organów, przeprowadzenia geodezyjnego rozgraniczenia gruntów, aktualizacji operatów ewidencji gruntów,
f) Gdy po ustaleniu zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko niemożliwym jest wykonanie całości zamówienia w terminie przewidzianym prawem (jeżeli dotyczy),
g) Szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych do poszczególnych Elementów Umowy,
h) Zmiany przepisów prawa,
i) Objęcia zasobów, tworów i składników przyrody jedną z form przewidzianych
w ustawie o ochronie przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony,
j) Podpisania przez strony aneksu do umowy i dokonania zmiany treści niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy prawo zamówień publicznych, w związku z zaistnieniem sytuacji (przesłanek) opisanej w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy prawo zamówień publicznych i zlecenia Wykonawcy wykonania dodatkowych usług wykraczających poza Przedmiotem niniejszej umowy (przedmiotem zamówienia podstawowego) o ile wykonanie tych usług wpływa na termin wykonania Przedmiotu niniejszej umowy,
k) Wydania polecenia zmiany,
l) Wstrzymanie prac projektowych przez Zamawiającego. Przy czym Zamawiający jest uprawniony do zawieszenia wykonania Umowy w takim czasie i w taki sposób, w jaki uważa to za konieczne. Zawieszenie następuje na podstawie pisemnego powiadomienia doręczonego Wykonawcy najpóźniej na 5 dni przed terminem zawieszenia. Jeżeli okres zawieszenia przekracza 21 dni i zawieszenie nie wynika z niewywiązania się z płatności przez Zamawiającego, to Wykonawca może, zawiadamiając Zamawiającego, domagać się zezwolenia na wznowienie wykonywania Umowy w terminie 14 dni lub rozwiązać Umowę, z zachowaniem
30 dniowego okresu wypowiedzenia.
m) Konieczność rozszerzenia/ograniczenia zakresu zamówienia z jednoczesną zmianą wartości zamówienia.
Pozostałe zmiany umowy określono w § 7 Projektowanych postanowień umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ekolbuszowa.logintrade.net

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-08 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.