eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jaświły › Wyłapywanie, transport oraz utrzymywanie bezdomnych psów z terenu gminy JaświłyOgłoszenie z dnia 2023-01-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wyłapywanie, transport oraz utrzymywanie bezdomnych psów z terenu gminy Jaświły

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA JAŚWIŁY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659349

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jaświły, 7

1.5.2.) Miejscowość: Jaświły

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-124

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 857168001

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@jaswily.iap.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.ug.jaswily.wrotapodlasia.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://jaswily.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wyłapywanie, transport oraz utrzymywanie bezdomnych psów z terenu gminy Jaświły

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-afeb66f5-74a1-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00073005

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019680/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Wyłapywanie, transport oraz utrzymywanie bezdomnych psów z terenu gminy Jaświły

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00476863/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Rl.271.14.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 200000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi na rzecz Zamawiającego, polegającej na wyłapywaniu, transporcie oraz utrzymywaniu bezdomnych psów z terenu gminy Jaświły.
1.2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy odłowu bezdomnych psów z terenu gminy Jaświły na polecenie upoważnionego pracownika wskazanego przez Zamawiającego. Wyłapywanie o którym mowa winno odbywać się urządzeniami i środkami, które nie powodują zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt.
1.3. Odłowione zwierzęta będą przewożone do schroniska dla bezdomnych zwierząt.
1.4. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy całodobowej opieki nad wyłapanymi i utrzymywanymi zwierzętami oraz zapewnienia im odpowiedniej opieki weterynaryjnej, świadczonej przez uprawnionego lekarza weterynarii.
1.5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedmiotowego zamówienia zapewnienia schronienia i opieki dla ok. 20 bezdomnych psów z terenu gminy Jaświły, które przebywają w schronisku w Krzeczkowie u dotychczasowego Wykonawcy, świadczącego usługi w zakresie odłowu i opieki nad bezdomnymi psami.
1.6. Szacunkowa liczba odłowionych bezdomnych psów z terenu gminy Jaświły w ostatnich dwóch latach wygląda następująco:
od 01.01.2022 r. do 31.10.2022 r. – 13 sztuk
od 01.01.2021 r. do 31.10.2021 r. – 18 sztuk
od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 21 sztuk
1.7. Zamawiający zastrzega, że ilość bezdomnych psów przejmowanych od dotychczasowego Wykonawcy może ulec zmianie do dnia rozpoczęcia obowiązywania nowej umowy.
1.8. Zamawiającemu przysługuje prawo przeprowadzenia kontroli w schronisku w celu zweryfikowania prawidłowości świadczenia usługi przez Wykonawcę.
1.9. Zamawiający wymaga prowadzenia przez Wykonawcę elektronicznej ewidencji i identyfikacji wszystkich odłowionych i utrzymywanych psów z terenu gminy Jaświły.
1.10. Szczegółowy opis zakresu usługi i wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji zamówienia przedstawione zostały w załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 98380000-0 - Usługi psiarni

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 216000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 216000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 216000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GREEN HOUSE Mateusz Oblacewicz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5461343717

7.3.3) Ulica: Krzeczkowo 63

7.3.4) Miejscowość: Krzeczkowo

7.3.5) Kod pocztowy: 19-100

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 216000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2024-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.