eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sosnowiec › Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi na wynajem wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ulicy Żelaznej w Sosnowcu.Ogłoszenie z dnia 2023-01-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi na wynajem wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ulicy Żelaznej w Sosnowcu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sosnowiec- miasto posiadające prawa powiatu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000515885

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Zwycięstwa 20

1.5.2.) Miejscowość: Sosnowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.wygledacz@um.sosnowiec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.um.sosnowiec.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi na wynajem wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ulicy Żelaznej w Sosnowcu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-03a5920d-a13e-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00072942

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://umsosnowiec.logintrade.net/zapytania_email,116357,5b926c5b668555537a69ba34ef45fcf4.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://umsosnowiec.logintrade.net/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy do elektronicznej obsługi
zamówień (zwanej dalej: „Platformą”) dostępnej pod adresem: https://umsosnowiec.logintrade.net/ lub poczty elektronicznej
wskazanej w Rozdziale I, ust 1. SWZ, tj.: m.wygledacz@um.sosnowiec.pl
Ofertę, oświadczenie, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej
(tzn. opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
1) na mocy porozumienia o współadministrowaniu i zawartych w nim uzgodnień dotyczących celów, zakresu i sposobów przetwarzania danych współadministratorami Pani/Pana danych osobowych w zakresie prowadzenia postępowania są: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – TBS Spółka z o.o. – z siedzibą w Sosnowcu przy ulicy Korczaka 7, 41–200 Sosnowiec oraz Gmina Sosnowiec – Miasto posiadające prawa powiatu Al. Zwycięstwa 20, 41 – 200 Sosnowiec – Pełnomocnik Zamawiającego; może Pani/Pan uzyskać informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych kierując pytania na adres poczty elektronicznej um@um.sosnowiec.pl;
2) Inspektorem ochrony danych wyznaczonym Prezydenta Miasta Sosnowca jest Pani Agata Kozłowska, email: iod@um.sosnowiec.pl; tel. (32) 296–06–87;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi na wynajem wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 2451 oraz 2241/4 obręb 0012 przy ulicy Żelaznej w Sosnowcu” (znak sprawy: WZP.C.271.1.29.2023.MW) – odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą Logintrade S.A. z siedzibą we Wrocławiu - podmiot przetwarzający, z którym zawarta została umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowań o zamówienia publiczne oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2011, nr 14, poz. 67, ze zmianami) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
− w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (przy czym korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
− wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
2.Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
3.Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp.
4.W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZP.C.271.1.29.2023.MW

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi na wynajem wraz z infrastrukturą
techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 2451 oraz 2241/4 obręb 0012 przy ulicy Żelaznej w Sosnowcu.
/pełna nazwa zamówienia/.
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową,
Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn.: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych
z lokalami usługowymi na wynajem wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 2451 oraz
2241/4 obręb 0012 przy ulicy Żelaznej w Sosnowcu”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: Załącznik nr 2 do SWZ – OPZ Opis przedmiotu zamówienia.
Minimalny wymagany okres gwarancji na Przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45500000-2 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

44400000-4 - Różne produkty gotowe i elementy z nimi związane

44000000-0 - Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

39300000-5 - Różny sprzęt

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryterium oceny ofert: cena brutto
(waga – 100%).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym –
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów –
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
3.sytuacji ekonomicznej lub finansowej –
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
4. zdolności technicznej lub zawodowej –
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
4.1. wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż: 4 000 000,00 zł brutto (słownie: cztery miliony złotych 00/100) obejmującą budowę lub przebudowę budynku w rozumieniu art. 3 pkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 2351, ze zmianami);
4.2. skieruje do realizacji zamówienia:
a) jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 2351, ze zmianami) i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r., poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Osoba ta będzie pełnić funkcję Kierownika budowy;
b) jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 2351, ze zmianami) i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r., poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Osoba ta będzie pełnić funkcję Kierownika robót;
c) jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 2351, ze zmianami) i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r., poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Osoba ta będzie pełnić funkcję Kierownika robót;

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji, o których w Rozdziale III, ust. 1, ppkt 1.2.4.2. a) – c) SWZ.

W przypadku osoby, która nabyła uprawnienia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 2351, ze zmianami), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r., poz. 1646, ze zmianami).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu robót budowlanych stanowi Załącznik nr 4 do SWZ;
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie stawia wymogu złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej (opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w Rozdziale III, ust. 1 oraz ust. 2 SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w Rozdziale IV, ust. 2 pkt 2.1 SWZ. Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
3. Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IV, ust. 1, pkt. 1.2 SWZ składają odrębnie:
3.1. Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
3.2. Podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy.
4. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć:
4.1. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
4.2. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w Rozdziale IV, ust. 1 ppkt. 1.4.1. SWZ,
4.3. zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale I, ust. 5, pkt. 5.3 oraz pkt.
5. SWZ w przypadku polegania na zasobach podmiotu udostępniającego zasób Wykonawcy oraz złożyć oświadczenie na formularzu ofertowym – w pkt. 8 Załącznika Nr 1 do SWZ,
4.4. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) pełnomocnictwo, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
-postępowania o zamówienie publicznego, którego dotyczy,
-wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
-ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa,
b) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale I, ust. 4, pkt 4.4. SWZ (oświadczenie, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – Zamawiający dopuszcza złożenia tego oświadczenia na formularzu ofertowym w pkt. 9 Załącznika nr 1 do SWZ);
c) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IV, ust. 1, pkt 1.2. SWZ na wzorze Załącznika nr 3 do SWZ.
5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w Rozdziale IV, ust. 1, ppkt. 1.4.1. SWZ, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
6. Zapisy Rozdziału IV, ust. 1, ppkt. 1.4.2. SWZ stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Zapisy Rozdziału IV, ust. 1, ppkt. 1.4.1. i ppkt. 1.4.2., pkt 1.5. SWZ stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Tak

6.3.1.) Adres internetowy aukcji: https://umsosnowiec.logintrade.net/

6.3.2.) Opis aukcji elektronicznej:

1.W przypadku złożenia co najmniej 2 ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający, po dokonaniu oceny ofert,
przeprowadzi w celu wyboru najkorzystniejszej oferty aukcję elektroniczną, stosownie do przepisów art. 227 ust. 2 – 238
Prawo zamówień publicznych. W przypadku, gdy nie zostaną złożone dwie ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający
dokona wyboru najkorzystniejszej oferty bez zastosowania aukcji elektronicznej.
2.Aukcja będzie jednoetapowa, jednakże Zamawiający przewiduje możliwość dogrywek. Zamawiający przewiduje
przeprowadzenie nieograniczonej liczby dogrywek, każda trwająca 5 minut. Dogrywka zostanie uruchomiona, jeżeli w ciągu
ostatniej minuty trwania aukcji lub dogrywki zostanie złożona oferta (postąpienie).
3.Aukcja zostanie przeprowadzona na platformie zakupowej dostępnej na stronie internetowej: umsosnowiec.logintrade.net
4.Wykonawcy zaproszeni do aukcji elektronicznej powinni dysponować sprzętem komputerowym spełniającym następujące
wymaganie techniczne:
1) dopuszczalne przeglądarki internetowe:
a) Google Chrome;
b) Mozilla Firefox;
c) Microsoft Edge;
2) pozostałe wymagania techniczne:
a) dostęp do sieci internet;
b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax;
c) włączona obsługa JavaScript;
d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s;
e) zainstalowany Acrobat Reader;
f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.
5. Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w aukcji elektronicznej jednocześnie wszystkich Wykonawców,
którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, wysyłając zaproszenie na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w
Formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.
6. W zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej Zamawiający poinformuje Wykonawców o:
1) Wyniku badania i oceny ofert tego wykonawcy;
2) minimalnych wartościach postąpień składanych w toku aukcji elektronicznej;
3) terminie otwarcia aukcji elektronicznej;
4) terminie i warunkach zamknięcia aukcji elektronicznej;
5) sposobie oceny ofert w toku aukcji elektronicznej;
6) formule matematycznej, która zostanie wykorzystana w aukcji elektronicznej do automatycznego tworzenia kolejnych
klasyfikacji na podstawie przedstawianych nowych cen lub wartości;
7. W wyznaczonym terminie następuje otwarcie aukcji elektronicznej. Ofertami początkowymi są oferty złożone przed
wszczęciem aukcji elektronicznej.
8. Wykonawcy zaproszeni do aukcji elektronicznej powinni posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny wystawiony zgodnie
z przepisami prawa, a także urządzenie umożliwiające złożenie takiego podpisu współpracujące z komputerem opisanym w
ust. 4. Podpisem spełniającym wymogi ustawowe będzie podpis wydawany przez kwalifikowany podmiot certyfikujący –
wpisany do rejestru prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji.
9. W toku aukcji elektronicznej ocena ofert dokonana zostanie w oparciu o kryterium cena brutto (waga – 100%,
maksymalna ilość punktów – 100) – podlega postąpieniom w toku aukcji. 10.Kryterium oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie cena brutto.
11.Sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie obejmował przeliczanie postąpień na punktową ocenę oferty, z
uwzględnieniem punktacji otrzymanej przed otwarciem aukcji elektronicznej.
12.Punktowa ocena ofert w toku aukcji elektronicznej będzie uwzględniała punkty uzyskane przez ofertę w ramach
kolejnych korzystniejszych postąpień składanych przez Wykonawców w zakresie oferowanej ceny brutto w sposób
określony w Rozdziale XI, ust. 5 SWZ, tj.
Kc = (Cmin/Cbad) x 100% przy czym 1% = 1 pkt
gdzie:
Cmin – najniższa cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
Cbad – zaoferowana cena brutto
Kc – ilość punktów przyznanych ofercie badanej w kryterium ceny.
13.Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia w czasie aukcji cen brutto, celem umożliwienia porównania składanych
ofert.
14.Minimalna wysokość postąpienia wynosi: 50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
15.W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej
https://umsosnowiec.logintrade.net/ umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego
połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji.
16.Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
17.W przypadku gdy, podczas aukcji elektronicznej postąpienia będzie składała inna osoba niż osoba składająca ofertę lub
osoba nieumocowana do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym, wówczas Wykonawca przed
rozpoczęciem aukcji musi dołączyć pełnomocnictwo, z którego będzie wynikać prawo do reprezentowania Wykonawcy w
aukcji elektronicznej. Pełnomocnictwo musi być złożone przez Wykonawcę w formie zgodnej z rozporządzeniem Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (tekst jednolity: Dz. U z 2020 r., poz. 2452).
18.Oferta Wykonawcy przestaje wiązać w zakresie, w jakim złoży on korzystniejszą ofertę w toku aukcji elektronicznej.
19.Momentem decydującym dla uznania, że oferta w toku aukcji została złożona w terminie, nie jest moment wysłania
postąpienia z komputera Wykonawcy, ale moment jego odbioru na serwerze platformy za pośrednictwem, której
prowadzona jest aukcja elektroniczna.
20.W toku aukcji elektronicznej Zamawiający na bieżąco przekazuje każdemu Wykonawcy informacje umożliwiające mu
ustalenie pozycji jego oferty w klasyfikacji ofert, w szczególności informacje o uzyskanej punktacji oraz o punktacji oferty,
która uzyskała najwyższą liczbę punktów.
21.W przypadku gdy awaria systemu teleinformatycznego spowoduje przerwanie aukcji elektronicznej, Zamawiający
wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej na następny dzień roboczy przypadający po usunięciu awarii, z
uwzględnieniem stanu ofert po ostatnim zatwierdzonym postąpieniu.
22.Zamawiający po zamknięciu aukcji wybiera najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria oceny ofert wskazane w
ogłoszeniu o zamówieniu, z uwzględnieniem wyników aukcji elektronicznej.
23.Zamknięcie aukcji elektronicznej następuje w terminie określonym w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej.
24.Po zamknięciu aukcji elektronicznej, Wykonawca dokona przeliczenia wartości zakresu robót budowlanych objętych 8%
stawką podatku od towarów i usług VAT/zakresu robót budowlanych objętych 23% stawką podatku od towarów i usług VAT
według następujących reguł:
1) Wykonawca dokona wyliczenia wskaźnika obniżenia ceny oferty po aukcji w stosunku do ceny oferty przed aukcją według
następującego wzoru:
W = CBaukcji / CBoferty
gdzie:
W – wskaźnik obniżenia ceny oferty po aukcji w stosunku do ceny oferty sprzed aukcji
CBaukcji – cena brutto oferty uzyskana w wyniku aukcji elektronicznej
CBoferty – cena brutto oferty sprzed aukcji
2) Wskaźnik „W” należy wyliczyć z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi regułami
zaokrąglania.
3) Ceny jednostkowe netto (zakres robót budowlanych objętych 8% stawką podatku od towarów i usług VAT/zakres robót
budowlanych objętych 23% stawką podatku od towarów i usług VAT) Wykonawca zobowiązany jest wyliczyć według
następującego wzoru:
CJost = CJoferty x W
gdzie:
CJost – ostateczna cena jednostkowa netto
CJoferty – cena jednostkowa netto sprzed aukcji wynikająca z wypełnionej tabeli wyceny w pkt. 1 Formularza Ofertowego
W – wskaźnik obniżenia ceny oferty po aukcji w stosunku do ceny oferty sprzed aukcji.
4) Wykonawca, który zwycięży w aukcji elektronicznej zobowiązany jest do dostarczenia – w terminie 3 dni od dnia
zakończenia aukcji elektronicznej – nowej tabeli wyceny, zawierającej ceny przeliczone zgodnie z powyżej opisanymi
regułami oraz zgodnie z zapisami Rozdziału VIII SWZ – w oparciu o kwotę uzyskaną podczas aukcji.
5) W przypadku braku możliwości dokonania przeliczeń cen jednostkowych netto (dla zakresu robót budowlanych objętych
8% stawką podatku od towarów i usług VAT oraz dla zakresu robót budowlanych objętych 23% stawką podatku od towarów
i usług VAT) w sposób pozwalający na uzyskanie wylicytowanej w toku aukcji ceny brutto, z uwagi na występujące błędy
wynikające z zaokrągleń – Wykonawca może zaoferować cenę jednostkową netto dla wyżej wymienionych zakresów, inną
niż przeliczona według pkt 3) pod warunkiem, że nie będzie ona wyższa niż cena jednostkowa netto zawarta w ofercie pisemnej tak, aby uzyskać wylicytowaną w toku aukcji cenę brutto. Działanie takie jest dopuszczalne tylko i wyłącznie, w
przypadku braku możliwości uzyskania ceny oferty wylicytowanej w toku aukcji elektronicznej w wyniku obliczeń
matematycznych opisanych w niniejszym ustępie.
6) W przypadku błędnego przeliczenia oferty po aukcji Zamawiający dokona poprawy złożonej tabeli wyceny – po aukcji –
na podstawie art. 223 ust. 2 ustawy Pzp.

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100). Szczegóły dotyczące wadium zostały opisane w Rozdział VI WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa Rozdziale I, ust. 4, pkt 4.2. (o ile został sformułowany) i 4.3. SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie – w pkt. 9 Załącznika nr 1 do SWZ – z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmiany umowy. Zmiany Umowy dopuszczalne będą w granicach wyznaczonych przepisami ustawy
Prawo zamówień publicznych, w tym art. 455 ust. 1 oraz ust.2 tej ustawy oraz określonych w niniejszej Umowie.
Szczegółowe informacje na temat zmian umowy zostały opisane w projektowanych postanowieniach umownych
stanowiących załącznik do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy składać na Platformie do elektronicznej obsługi zamówień publicznych dostępnej pod adresem https://umsosnowiec.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-17 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-18

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Sosnowcu przy ulicy Korczaka 7, 41 – 200 Sosnowiec, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000151922, (NIP: 6440515295, REGON: 273665446).

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710, ze zmianami) [dalej: „ustawy Pzp”] oraz zgodnie z Pełnomocnictwem z dnia 25 stycznia 2023 r. Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych – TBS Spółka z o.o. przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przez:

Gmina Sosnowiec – Miasto posiadające prawa powiatu
aleja Zwycięstwa 20
41 – 200 Sosnowiec
2. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
wysokości stanowiącej 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest tylko informacja o prowadzonym postępowaniu
https://www.bip.um.sosnowiec.pl/m,7058,zamowienia-publiczne-o-wartosci-od-130000 zl.html

[c.d.] Opis aukcji elektronicznej:
25.Nie należy otwierać platformy zakupowej w więcej niż jednej karcie w danej przeglądarce.
26.Wsparcia technicznego w zakresie platformy na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna udziela jej dostawca tj.
Logintrade S.A., ul. Legnicka 57D, 54-203 Wrocław tel. 71 787 35 34, email: helpdesk@logintrade.net
27.Przed uruchomieniem zasadniczej aukcji Wykonawca będzie miał możliwość udziału w aukcji testowej pozwalającej na
zaznajomienie się z platformą, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna. Wykonawca winien wykorzystać
możliwość udziału w aukcji testowej, z uwagi na konieczność przetestowania prawidłowości działania kwalifikowanego
podpisu elektronicznego.Przystąpienie do udziału w aukcji elektronicznej zaproszonego Wykonawcy nie jest obligatoryjne.
W sytuacji kiedy Wykonawca nie przystąpi do udziału w aukcji elektronicznej, wiążąca dla Wykonawcy jest oferta złożona w
odpowiedzi na ogłoszenie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.