eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pisz › Świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt z terenu gminy Pisz oraz ich utrzymaniaOgłoszenie z dnia 2023-01-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt z terenu gminy Pisz oraz ich utrzymania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pisz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790671538

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gustawa Gizewiusza 5

1.5.2.) Miejscowość: Pisz

1.5.3.) Kod pocztowy: 12-200

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.7.) Numer telefonu: 874241226

1.5.8.) Numer faksu: 874241238

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampubliczne@pisz.home.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pisz.pl/bip

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt z terenu gminy Pisz oraz ich utrzymania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6b04b833-a145-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00072156

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00037766/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.12 Świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt z terenu gminy Pisz oraz ich utrzymania

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6b04b833-a145-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
4. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”.
5. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-6b04b833-a145-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
6. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania do Platformy
e-Zamówienia.
7. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowanie) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. poz. 2415).
8. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) – z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
9. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach Rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
10. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: malgorzata.kosakowska@pisz.home.pl
11. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający
i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia o zamówieniu, ID postępowania lub znakiem postępowania (Org.271.4.2023).
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków pozostałe zapisy zawarte są w cz. VIII Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119.1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem danych osobowych pozyskanych od Wykonawcy (zwanych dalej „danymi osobowymi Wykonawcy”) jest Gmina Pisz z siedzibą przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Piszu jest możliwy pod adresem e-mail: inspektor@pisz.home.pl;
3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt z terenu gminy Pisz oraz ich utrzymania”;
4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy;
5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) Wykonawca posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO.
9) Wykonawcy nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Org.271.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wyłapywanie w sposób profesjonalny i humanitarny bezdomnych psów, transportu do schroniska wraz z utrzymaniem, a w koniecznych przypadkach do zakładu weterynaryjnego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753), oraz ich utrzymaniu.
2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) profesjonalnego odłowienia i transportu do schroniska bezdomnych, pozostawionych bez opieki psów z terenu miasta i gminy Pisz po otrzymaniu zgłoszenia;
2) utrzymania psów umieszczonych w schronisku poprzez wykonywanie następujących czynności:
a) zapewnienie dobrej jakości codziennego wyżywienia odpowiedniego do wieku, stanu zdrowia i potrzeb zwierzęcia,
b) zapewnienie odpowiednich warunków pobytowych (utrzymanie kojców
w należytej czystości, w razie konieczności przeprowadzenie dezynfekcji
i deratyzacji klatek, boksów i wybiegów dla zwierząt, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące),
c) zapewnienie wyodrębnionych pomieszczeń dla suk szczennych i pomieszczeń dla psów agresywnych,
d) zapewnienie kompleksowej opieki weterynaryjnej: kontrola stanu zdrowia, profilaktyka, leczenie, zwalczanie pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych, szczepienia przeciwko wściekliźnie oraz inne konieczne zabiegi weterynaryjne (na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572)),
e) prowadzenie obserwacji nowo przyjętych zwierząt w okresie kwarantanny.
3) prowadzenia dokładnej i starannej ewidencji psów przebywających w schronisku,
a także sporządzania informacji dotyczących:
a) znakowania zwierząt przyjmowanych do schroniska,
b) opisu zwierzęcia – gatunku, wieku, płci, maści,
c) pobytu zwierzęcia w schronisku – data przyjęcia i opuszczenia schroniska,
d) śmierci zwierzęcia z podaniem przyczyny,
e) dokumentacji fotograficznej zwierząt przyjmowanych do schroniska.
4) obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji psów przyjętych do schroniska, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi na stan zdrowia lub wiek - o wykonaniu konieczności zabiegu decyduje lekarz weterynarii, prowadzący opiekę medyczną w schronisku, a w przypadku stwierdzenia takiej konieczności również wykonuje ten zabieg. W przypadku szczeniaków kastracja może być wykonywana po osiągnięciu trzeciego miesiąca życia, natomiast sterylizacja po osiągnięciu szóstego miesiąca życia;
5) usypiania ślepych miotów i psów nieuleczalnie chorych – o wykonaniu konieczności zabiegu eutanazji decyduje lekarz weterynarii, prowadzący opiekę medyczną
w schronisku, a w przypadku stwierdzenia takiej konieczności również wykonuje ten zabieg. Po wykonaniu zabiegu eutanazji, Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania zwłok do utylizacji prowadzonej przez podmiot do tego uprawniony na koszt Wykonawcy;
6) prowadzenia działań, mających na celu przekazywanie zwierząt nowym opiekunom oraz lokowanie tych zwierząt u opiekunów chętnych do ich przyjęcia, za pisemnym potwierdzeniem osoby przyjmującej zwierzę do adopcji;
7) transportu wyłapanych zwierząt zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt;
8) odłowów:
a) bezdomnych psów – bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż w ciągu 48 godzin
od zgłoszenia przez Zamawiającego,
b) agresywnych bezdomnych psów – niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia
od Zamawiającego, lub Komendy Powiatowej Policji w Piszu, lecz nie później niż w ciągu 12 godzin od zgłoszenia.
3. Odłowienie (wyłapywanie) psów, a następnie ich przetrzymywanie w schronisku odbywać się ma zgodnie z obowiązującym prawem:
1) ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572),
2) ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421 z późn. zm.),
3) ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.),
4) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U.
Nr 116, poz. 753),
5) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r.
w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. Nr 158, poz. 1657).
4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77500000-5 - Usługi hodowli zwierząt

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85200000-1 - Usługi weterynaryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 324 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosowane będą następujące kryteria:
1) (Pc) - Łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60 pkt;
2) (Cr) - Czas reakcji od zgłoszenia – 40 pkt.
2. Ocena poszczególnych kryteriów będzie obliczana oddzielenie według następujących zasad:
1) Punkty za kryterium „łączna cena brutto” - (Pc) zostaną obliczone według wzoru:
Cn
------- x 60 pkt
Cb
gdzie: Cn – łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia oferty
z najniższą łączną ceną brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia
Cb – łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia oferty ocenianej
2) Punkty za kryterium „czas reakcji od zgłoszenia” (Cr)
Faktyczna ilość punktów zostanie przyznana następująco:
- czas reakcji od zgłoszenia od 0 godziny do 24 godzin – 40 pkt
- czas reakcji od zgłoszenia od 25 godzin do 36 godzin – 20 pkt
- czas reakcji od zgłoszenia od 37 godzin do 47 godzin – 10 pkt
- czas reakcji od zgłoszenia 48 godzin – 0 pkt
W przypadku nie podania w ofercie czasu reakcji od zgłoszenia (ilości godzin) przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował maksymalny czas reakcji 48 godzin i przyzna 0 pkt.
Czas reakcji od zgłoszenia należy podać w pełnych godzinach. Zamawiający odrzuci jako niezgodną z treścią SWZ ofertę Wykonawcy, który zaoferuje czas reakcji od zgłoszenia dłuższy niż 48 godzin.
W tym kryterium można maksymalnie uzyskać 40 punktów.
3) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P = Pc + Cr
gdzie: P – łączna liczba punktów oferty badanej
Pc – liczba punktów przyznanych za kryterium łączna cena brutto oferty badanej
Cr – liczba punktów przyznanych za kryterium czas reakcji od zgłoszenia ofert badanej
3. Ocena ofert nastąpi w skali od 0 do 100 pkt.
4. Po dokonaniu oceny oferty nastąpi podsumowanie punktów w poszczególnych kryteriach, do dwóch miejsc po przecinku. Oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;
– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów oraz w przypadkach określonych w art. 224 ust. 2 ustawy, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie wskazanym w art. 224 ust. 3 ustawy.
8. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
9. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niska ceną, podlega oferta Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny.
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków pozostałe zapisy w tym zakresie zostały wskazane w cz. XVII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji od zgłoszenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów oraz zdolności technicznej
i zawodowej.
2. Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu który będzie posiadać:
1) W zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) aktualne zezwolenie organu właściwego ze względu na miejsce prowadzenia usługi na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) oraz ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
b) aktualne zezwolenie Burmistrza Pisza na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przez bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta i gminy Pisz, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2) W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca powinien wykazać dysponowaniem co najmniej:
a) jednym samochodem do transportu zwierząt;
b) dwoma chwytakami;
c) jedną siatką.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia - oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
2. Na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 274 ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące podmiotowe środki dowodowe:
1) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) aktualnego zezwolenia organu właściwego ze względu na miejsce prowadzenia usługi na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
b) aktualnego zezwolenia Burmistrza Pisza na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przez bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta i gminy Pisz, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
c) wykazu narzędzi (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ) wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, z którego wynikać będzie dysponowanie co najmniej jednym samochodem do transportu zwierząt, dwoma chwytakami i jedną siatką.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Przystępując do prowadzonego postępowania Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie – 1.500,00 zł
(słownie: jeden tysiąc pięćset).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2022 r. poz. 2080 z późn. zm.).
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania
ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust.1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium
albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005,
zaznaczeniem w tytule przelewu: ,,Wadium – Świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt z terenu gminy Pisz oraz ich utrzymania”. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem
na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty
wadium, jeżeli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 128 ust. 1 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie,
nie złożył podmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej
przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
8. Z treści gwarancji i poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4 musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze
pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji lub poręczeniu, w okolicznościach, o których mowa w ust. 7.
9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium
nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy – zostanie odrzucona.
10. Zasady zwrotu wadium określone zostały w art. 98 ust. 1-5 ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku wspólnego
ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia podmiotowy środek dowodowy, wymieniony w cz. XXIII ust. 2 pkt 2 SWZ (tj. na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia), składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz pozostałe kwestie związane z umową zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia na stronie https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-08 09:20

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający informuje, że Wykonawca może przesyłać ustrukturyzowane faktury elektronicznie, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.), tj. faktury spełniające wymagania umożliwiające przesyłanie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, zwanego dalej „platformą”, o których mowa w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.). Zamawiający informuje, iż posiada konto na platformie, umożliwiające odbiór i przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za swoim pośrednictwem, a także przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego obsługiwanego przez OpenPEPPOL, której
funkcjonowanie zapewnia Minister Rozwoju i Technologii z siedzibą przy Placu Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. Platforma dostępna jest pod adresem: https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/. Globalny Numer Lokalizacyjny, który oznacza Zamawiającego w sensie formalno-prawnym - 5907699060009.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy również:
1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego;
2) Wykonawcę którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
3) wykonawcę którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2022 r. poz. 120), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 324 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2023 r. Termin realizacji przedmiotu zamówienia może zostać skrócony w przypadku przedłużenia się procedury prowadzonego postępowania.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.