eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świdnica › "Organizacja wyjazdów na zajęcia edukacyjne dla uczniów świdnickich szkół podstawowych - język polski w użyciu"Ogłoszenie z dnia 2023-01-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Organizacja wyjazdów na zajęcia edukacyjne dla uczniów świdnickich szkół podstawowych - język polski w użyciu”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Świdnica

1.3.) Oddział zamawiającego: Prezydent Miasta Świdnicy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000579589

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Armii Krajowej 49

1.5.2.) Miejscowość: Świdnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 748562800

1.5.8.) Numer faksu: 74 8568721

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@um.swidnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.swidnica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Organizacja wyjazdów na zajęcia edukacyjne dla uczniów świdnickich szkół podstawowych - język polski w użyciu”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7ef4f332-a149-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00071974

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00044490/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Organizacja wyjazdowych zajęć edukacyjnych dla uczniów świdnickich szkół podstawowych - język polski w użyciu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Wsparcie uczniów z Ukrainy – poprawa umiejętności posługiwania się językiem polskim w szkole i poza szkołą” jest współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://umswidnica.eb2b.com.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://umswidnica.eb2b.com.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 ustawy PZP, za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej eB2B (dalej „Platforma”) pod adresem https://umswidnica.eb2b.com.pl/, która spełnia wymagania opisane w art. 64 ustawy PZP.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie.
4. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie oraz korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Zanim konto stanie się aktywne musi zostać zaakceptowane przez administratora Platformy. Wykonawca zostanie o tym powiadomiony przez e-mail, gdy to nastąpi. E-mail oprócz hasła, zawierać będzie link za pomocą którego należy potwierdzić poprawność adresu - Wykonawca powinien sprawdzać na bieżąco pocztę, także folder spam/wiadomości śmieci. Otrzymanie powyższego e-maila powinno nastąpić w ciągu 24 godzin w dni robocze. W przypadku braku e-maila należy skontaktować się infolinią operatora Platformy.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy określa Regulamin platformy. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania konta w Platformie), akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący.
Ciąg dalszy w "Informacje dodatkowe"

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Świdnica ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, tel. 74 856-28-00 fax 74 856-87-21, w imieniu której działa Prezydent Miasta Beata Moskal - Słaniewska,
 administrator powołał inspektora danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@um.swidnica.pl, telefon 74 856-28-23,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Organizacja wyjazdów na zajęcia edukacyjne dla uczniów świdnickich szkół podstawowych - język polski w użyciu” w ramach projektu „Wsparcie uczniów z Ukrainy – poprawa umiejętności posługiwania się językiem
polskim w szkole i poza szkołą” nr sprawy P-25/II/23 prowadzonej w trybie udzielania
zamówienia podstawowego bez negocjacji,
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 PZP oraz ustawy z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.),
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP,
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
 posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia),
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
• przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: P-25/II/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 251849,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Organizacja wyjazdów na zajęcia edukacyjne dla uczniów świdnickich szkół podstawowych - język polski w użyciu” w ramach projektu „Wsparcie uczniów z Ukrainy – poprawa umiejętności posługiwania się językiem polskim w szkole i poza szkołą”.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje organizację wyjazdów na zajęcia edukacyjne w:

1) ZADANIE nr 1 - Zagroda Edukacyjna „PODKÓWKA”, Świdnik 62A, 58-410 Marciszów,
Zadanie nr 1 realizowane będzie w terminach: 11.03.2023 r.; 18.03.2023 r.; 25.03.3023 r.
W zajęciach edukacyjnych wezmą udział uczniowie w liczbie:
1) GRUPA nr 1
- 15 uczniów ukraińskich i 6 uczniów polskich ze Szkoły Podstawowej nr 1;
- 20 uczniów ukraińskich i 8 uczniów polskich ze Szkoły Podstawowej nr 2;
2) GRUPA nr 3:
- 37 uczniów ukraińskich i 14 uczniów polskich ze Szkoły Podstawowej nr 6;
3) GRUPA nr 5:
- 41 uczniów ukraińskich i 16 uczniów polskich ze Szkoły Podstawowej nr 105;
Temat zajęć edukacyjnych:
Zagroda znajduje się w dolinie Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Zagroda prowadzi programy edukacyjne o tematyce:
1. Wieś
2. Wszystko o koniach
Zajęcia prowadzone są dla dzieci w wieku szkolnym w formie teoretycznej i praktycznej. Warsztaty trwają od 4 do 5 godzin i są zakończone wspólnym ogniskiem.
Zajęcia o tematyce WIEŚ prowadzone są przez wykwalifikowane osoby w danym obszarze tematycznym, czyli: poznanie życia na wsi, zwiedzanie gospodarstwa, poznanie zwierząt gospodarskich i hodowlanych w gospodarstwie: koni, osłów, owiec, kur oraz produktów dostarczanych przez nie.
Uczestnicy zapoznają się z budynkami gospodarczymi, z poszczególnymi zwierzętami, miejscami związanymi z hodowlą zwierząt uprawą roślin i życiem rolnika. Uczniowie zapoznają się ze specyfiką hodowli zwierząt, dowiadują się co stanowi dla nich pokarm, że praca rolnika wyznaczana jest cyklem pór roku. Mają również możliwość sprowadzić konie z pastwisk. Wszystkie te informacje są oparte na dyskusji na temat dawanego życia na wsi oraz na pogadance polegającej na zadawaniu pytań przez prowadzącego, co utrwala ich wiedzę na temat zwierząt i dawnych zajęć gospodarskich.
Zajęcia o tematyce WSZYSTKO O KONIACH są prowadzane w obszarach tematycznych: psychologia koni, anatomia, fizjologia, opieka nad końmi, żywienie koni. Uczniowie są szczegółowo zapoznawani z poszczególnymi tematami, czyli: oprowadzanie po stajni opisując zasady bezpieczeństwa, poszczególne miejsca stajni i ich funkcje, charakterystyka psychiki koni, przedstawiają poszczególne części ciała koni, czyszczenie i pielęgnacja oraz siodłanie koni. Wszystkie te elementy są podparte na pytaniach ze strony uczniów, dyskusji i pogawędce oraz wymianie swoich spostrzeżeń w danym temacie.Wykonawca realizując Przedmiot umowy zobowiązany jest dysponować:
a) co najmniej 3 kierowcami, z których każdy:
- posiada aktualne uprawnienia odpowiedniej kategorii niezbędne do kierowania autokarami,
- posiada minimum roczne doświadczenie zawodowe jako kierowca autokaru,
- nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym - Ministerstwa
Sprawiedliwości.
Zamawiający zakłada, iż realizacja wyjazdów w każdym z dni, określonym w SWZ, wymaga zatrudnienia co najmniej 3 kierowców.
b) co najmniej 1 (jedną) osobą w charakterze opiekuna przypadającą na 15 (piętnastu) uczniów (uczestników wyjazdów), z minimum pięcioletnim doświadczeniem zawodowym w charakterze nauczyciela, które posiadają przygotowanie pedagogiczne i nie figurują w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym - Ministerstwa Sprawiedliwości,
c) co najmniej 3 autokarami sprawnymi technicznie, posiadającymi aktualne przeglądy techniczne, dopuszczające te autokary do poruszania się po drogach publicznych.

III. Realizacja przedmiotu zamówienia wymagać będzie uwzględniania poniższych
warunków:
1. Zmiana terminów wyjazdów możliwa będzie w sytuacji, gdy:
- realizacja w terminach określonych w Załączniku nr 8 do SWZ jest niemożliwa z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
- nowy termin wyjazdu zostanie uzgodniony z dyrektorem szkoły, której dotyczy wyjazd oraz z Zamawiającym.
2. Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia do szkoły autokaru/autokarów na minimum 20 minut przed planowaną godziną wyjazdu.
3. Wykonawca zobowiązany jest do delegowania kierowców (dysponowania kierowcami) do realizacji przewozów zgodnie z obowiązującymi przepisami m.in. w zakresie czasu pracy i przerw między poszczególnymi przewozami.
4. Wyjazdy i powroty z każdą z grup realizowane będą z/do miejsca siedziby odpowiedniej Szkoły Podstawowej.
5. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z SWZ oraz na zasadach i warunkach opisanych we wzorach umów stanowiących Załączniki: nr 6.1, nr 6.2, nr 6.3, nr 6.4 i nr 6.5 do SWZ.
6. Szczegółowe wymagania dotyczące warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawierają projektowane postanowienia umów w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tych umów, stanowiących Załączniki nr: 6.1, nr 6.2, nr 6.3, nr 6.4 i nr 6.5 do SWZ.
7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa.
8. Wykonawca zobowiązuje się do dostosowania się do wymagań wynikających z przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1083 z późn. zm.) - dalej e.p.a., poprzez zapewnienie udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych używanych przy wykonywaniu tego zadania na poziomie co najmniej 10%, zgodnie z art. 68 ust. 3 e.p.a.
9. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu wykaz floty pojazdów samochodowych używanych przy wykonywaniu tego zadania zgodnie ze wzorem wskazanym w Załączniku nr 2 do Umowy.
10. Na podstawie wykazu wskazanego w ust. 9, Wykonawca oblicza udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych używanych przy wykonywaniu tego zadania.
11. Udział pojazdów, o którym mowa w ust. 9 oblicza się, stosując zasadę, zgodnie z którą wielkość tego udziału poniżej 0,5 zaokrągla się w dół, a wielkość tego udziału 0,5 i powyżej zaokrągla się w górę.
12. W przypadku udziału poniżej 0,5 Wykonawcy nie dotyczy zapewnienie udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych używanych przy wykonywaniu tego zadania.
13. W przypadku udziału 0,5 i powyżej Wykonawca wskazuje pojazdy, które spełniają wymóg elektromobilności.
14. Wykonawca zobowiązany jest aktualizować wykaz, o którym mowa w ust. 9 oraz poddać się kontroli Zamawiającego pod kątem spełniania przez niego wymogów wskazanych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych, w tym do sprawdzania czy Wykonawca rzeczywiście użytkuje przy wykonywaniu umowy odpowiednią ilość pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym.
IV. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
63511000-4 - Organizacja wycieczek
Dodatkowe kody CPV:
63500000-4 - Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej
63510000-7 - Usługi biur podróży i podobne
63000000-9 - Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe
55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.5.) Wartość części: 32476,67 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 63511000-4 - Organizacja wycieczek

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

63500000-4 - Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej

63510000-7 - Usługi biur podróży i podobne

63000000-9 - Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży

66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-03-11 do 2023-03-25

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
1) Cena ofertowa brutto – C w każdej z części - dla każdego z ZADAŃ,
2) Rok produkcji autokarów przewidzianych do wykorzystania przy realizacji przedmiotu
zamówienia (w ilości co najmniej 3) - P2.
2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

Kryterium Waga [%] Liczba punktów Sposób oceny wg wzoru
Cena ofertowa brutto 60% 60 Cena najtańszej oferty
spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
C = ----------------------------------------- x 60pkt
Cena badanej oferty
Rok produkcji autokarów przewidzianych do wykorzystania przy realizacji przedmiotu zamówienia (w ilości co najmniej 3) 40% 40 1. P2 = 40 pkt – wszystkie autokary przewidzianych do wykorzystania przy realizacji przedmiotu zamówienia, zostały wyprodukowane w 2011 roku lub w latach następnych.
2. P2 = 0 pkt – wszystkie autokary przewidzianych do wykorzystania przy realizacji przedmiotu zamówienia, zostały wyprodukowane przed 2011 rokiem.

RAZEM 100% 100 L3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

L = C + P2
gdzie:
L - całkowita liczba punktów,
C - punkty uzyskane w kryterium „Cena ofertowa brutto”,
P2 - punkty uzyskane w kryterium „Rok produkcji autokarów przewidzianych do wykorzystania przy realizacji przedmiotu zamówienia (w ilości co najmniej 3)”.
4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rok produkcji autokarów przewidzianych do wykorzystania przy realizacji przedmiotu zamówienia (w ilości co najmniej 3)

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Organizacja wyjazdów na zajęcia edukacyjne dla uczniów świdnickich szkół podstawowych - język polski w użyciu” w ramach projektu „Wsparcie uczniów z Ukrainy – poprawa umiejętności posługiwania się językiem polskim w szkole i poza szkołą”.
ZADANIE nr 2 - Zagroda Edukacyjna „RUDA ŻMIGRODZKA”, Ruda Żmigrodzka 102,
55-140 Żmigród.
Zadanie nr 2 realizowane będzie w terminach: 11.03.2023 r.; 18.03.2023 r.; 25.03.2023 r.; 01.04.2023 r.; 15.04.2023 r.; 22.04.2023 r.
W zajęciach edukacyjnych wezmą udział uczniowie w liczbie:
1) GRUPA nr 2:
- 33 uczniów ukraińskich i 13 uczniów polskich ze Szkoły Podstawowej nr 4;
2) GRUPA nr 4:
- 30 uczniów ukraińskich i 12 uczniów polskich ze Szkoły Podstawowej nr 8;
3) GRUPA nr 6:
- 45 uczniów ukraińskich i 18 uczniów polskich ze Szkoły Podstawowej nr 315
4) GRUPA nr 1
- 15 uczniów ukraińskich i 6 uczniów polskich ze Szkoły Podstawowej nr 1;
- 20 uczniów ukraińskich i 8 uczniów polskich ze Szkoły Podstawowej nr 2;
5) GRUPA nr 3:
- 37 uczniów ukraińskich i 14 uczniów polskich ze Szkoły Podstawowej nr 6:;
5) GRUPA nr 5:
- 41 uczniów ukraińskich i 16 uczniów polskich ze Szkoły Podstawowej nr 105..
Temat zajęć edukacyjnych:
Zajęcia edukacyjne w Gospodarstwie Rybackim prowadzone są na terenie, na trasie dydaktycznej ścieżki przyrodniczej, która ma długość ok. 3 km. Na trasie znajdują się przyrodnicze tablice dydaktyczne, bogate w zdjęcia i opisy. W trakcie zajęć uczestnicy mają okazje dowiedzieć się więcej na temat świata zwierząt i roślin Doliny Baryczy. Poprzez własną obserwację i inne zmysły uczestnicy zgłębiają tajemnice środowiska, poznają historię rybactwa śródlądowego oraz poznają na czym polega zawód rybaka.
Zajęcia prowadzone są dla dzieci w wieku szkolnym w formie teoretycznej i praktycznej. Warsztaty trwają do 3 godzin i mogą być zakończone wspólnym ogniskiem.
Zakres tematyczny lekcji przyrody nad stawami Doliny Baryczy: świat roślin i zwierząt, praca rybaków i czekające ich wyzwania w obliczu natury, rzeka Barycz i jej wpływ na ekosystem stawów milickich, ekologia w gospodarstwie rybackim, gatunki ryb stawowych, budowa i pokarm ryb na przykładzie karpia milickiego.
Wszystkie te informacje są oparte na dyskusji na temat przyrody oraz na pogadance polegającej na zadawaniu pytań przez prowadzącego co utrwala ich wiedze na temat tajemnic środowiska wodnego czy pracy rybaka.2.1. Planowane wyjazdy (w soboty) na zajęcia edukacyjne ze Świdnicy ok. godz. 8.00, powrót do Świdnicy ok. godz. 16.00.

2.2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2018, poz.1055) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452 z późn. zm.).

3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca:
- zapewni przewóz uczniów ze Świdnicy do miejsc prowadzenia zajęć edukacyjnych i z powrotem,
- zapewni opiekunów,
- opłaci bilety wejściowe oraz pokryje koszty prowadzenia zajęć (w tym m.in. koszt animatorów/edukatorów),
- zapewni posiłek - obiad jednodaniowy (mięso drobiowe – 100 g, ziemniaki/frytki – 150 g, sałatka/surówka – 100 g, napój) dla dzieci w miejscu prowadzenia zajęć,
- dokona ubezpieczenia uczniów NNW,
- inne wydatki niezbędne do pełnej realizacji przedmiotu zamówienia, a niewymienione w SWZ.

4. Uczestnikami wyjazdów będą uczniowie klas od IV do VIII szkół podstawowych w grupach:
1) GRUPA nr 1
- 15 uczniów ukraińskich i 6 uczniów polskich ze Szkoły Podstawowej nr 1;
- 20 uczniów ukraińskich i 8 uczniów polskich ze Szkoły Podstawowej nr 2;
2) GRUPA nr 2:
- 33 uczniów ukraińskich i 13 uczniów polskich ze Szkoły Podstawowej nr 4;
3) GRUPA nr 3:
- 37 uczniów ukraińskich i 14 uczniów polskich ze Szkoły Podstawowej nr 6:;
4) GRUPA nr 4:
- 30 uczniów ukraińskich i 12 uczniów polskich ze Szkoły Podstawowej nr 8;
5) GRUPA nr 5:
- 41 uczniów ukraińskich i 16 uczniów polskich ze Szkoły Podstawowej nr 105;
6) GRUPA nr 6:
- 45 uczniów ukraińskich i 18 uczniów polskich ze Szkoły Podstawowej nr 315.

II. Wykonawca realizując Przedmiot umowy zobowiązany jest dysponować:
a) co najmniej 3 kierowcami, z których każdy:
- posiada aktualne uprawnienia odpowiedniej kategorii niezbędne do kierowania autokarami,
- posiada minimum roczne doświadczenie zawodowe jako kierowca autokaru,
- nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym - Ministerstwa
Sprawiedliwości.
Zamawiający zakłada, iż realizacja wyjazdów w każdym z dni, określonym w SWZ, wymaga zatrudnienia co najmniej 3 kierowców.
b) co najmniej 1 (jedną) osobą w charakterze opiekuna przypadającą na 15 (piętnastu) uczniów (uczestników wyjazdów), z minimum pięcioletnim doświadczeniem zawodowym w charakterze nauczyciela, które posiadają przygotowanie pedagogiczne i nie figurują w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym - Ministerstwa Sprawiedliwości,
c) co najmniej 3 autokarami sprawnymi technicznie, posiadającymi aktualne przeglądy techniczne, dopuszczające te autokary do poruszania się po drogach publicznych.

III. Realizacja przedmiotu zamówienia wymagać będzie uwzględniania poniższych
warunków:
1. Zmiana terminów wyjazdów możliwa będzie w sytuacji, gdy:
- realizacja w terminach określonych w Załączniku nr 8 do SWZ jest niemożliwa z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
- nowy termin wyjazdu zostanie uzgodniony z dyrektorem szkoły, której dotyczy wyjazd oraz z Zamawiającym.
2. Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia do szkoły autokaru/autokarów na minimum 20 minut przed planowaną godziną wyjazdu.
3. Wykonawca zobowiązany jest do delegowania kierowców (dysponowania kierowcami) do realizacji przewozów zgodnie z obowiązującymi przepisami m.in. w zakresie czasu pracy i przerw między poszczególnymi przewozami.
4. Wyjazdy i powroty z każdą z grup realizowane będą z/do miejsca siedziby odpowiedniej Szkoły Podstawowej.
5. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z SWZ oraz na zasadach i warunkach opisanych we wzorach umów stanowiących Załączniki: nr 6.1, nr 6.2, nr 6.3, nr 6.4 i nr 6.5 do SWZ.
6. Szczegółowe wymagania dotyczące warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawierają projektowane postanowienia umów w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tych umów, stanowiących Załączniki nr: 6.1, nr 6.2, nr 6.3, nr 6.4 i nr 6.5 do SWZ.
7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa.
8. Wykonawca zobowiązuje się do dostosowania się do wymagań wynikających z przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1083 z późn. zm.) - dalej e.p.a., poprzez zapewnienie udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych używanych przy wykonywaniu tego zadania na poziomie co najmniej 10%, zgodnie z art. 68 ust. 3 e.p.a.
9. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu wykaz floty pojazdów samochodowych używanych przy wykonywaniu tego zadania zgodnie ze wzorem wskazanym w Załączniku nr 2 do Umowy.
10. Na podstawie wykazu wskazanego w ust. 9, Wykonawca oblicza udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych używanych przy wykonywaniu tego zadania.
11. Udział pojazdów, o którym mowa w ust. 9 oblicza się, stosując zasadę, zgodnie z którą wielkość tego udziału poniżej 0,5 zaokrągla się w dół, a wielkość tego udziału 0,5 i powyżej zaokrągla się w górę.
12. W przypadku udziału poniżej 0,5 Wykonawcy nie dotyczy zapewnienie udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych używanych przy wykonywaniu tego zadania.
13. W przypadku udziału 0,5 i powyżej Wykonawca wskazuje pojazdy, które spełniają wymóg elektromobilności.
14. Wykonawca zobowiązany jest aktualizować wykaz, o którym mowa w ust. 9 oraz poddać się kontroli Zamawiającego pod kątem spełniania przez niego wymogów wskazanych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych, w tym do sprawdzania czy Wykonawca rzeczywiście użytkuje przy wykonywaniu umowy odpowiednią ilość pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym.
IV. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
63511000-4 - Organizacja wycieczek
Dodatkowe kody CPV:
63500000-4 - Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej
63510000-7 - Usługi biur podróży i podobne
63000000-9 - Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe
55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.5.) Wartość części: 64623,33 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 63500000-4 - Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

63510000-7 - Usługi biur podróży i podobne

63000000-9 - Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży

66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-03-11 do 2023-04-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
1) Cena ofertowa brutto – C w każdej z części - dla każdego z ZADAŃ,
2) Rok produkcji autokarów przewidzianych do wykorzystania przy realizacji przedmiotu
zamówienia (w ilości co najmniej 3) - P2.
2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

Kryterium Waga [%] Liczba punktów Sposób oceny wg wzoru
Cena ofertowa brutto 60% 60 Cena najtańszej oferty
spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
C = ----------------------------------------- x 60pkt
Cena badanej oferty
Rok produkcji autokarów przewidzianych do wykorzystania przy realizacji przedmiotu zamówienia (w ilości co najmniej 3) 40% 40 1. P2 = 40 pkt – wszystkie autokary przewidzianych do wykorzystania przy realizacji przedmiotu zamówienia, zostały wyprodukowane w 2011 roku lub w latach następnych.
2. P2 = 0 pkt – wszystkie autokary przewidzianych do wykorzystania przy realizacji przedmiotu zamówienia, zostały wyprodukowane przed 2011 rokiem.

RAZEM 100% 100 L3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

L = C + P2
gdzie:
L - całkowita liczba punktów,
C - punkty uzyskane w kryterium „Cena ofertowa brutto”,
P2 - punkty uzyskane w kryterium „Rok produkcji autokarów przewidzianych do wykorzystania przy realizacji przedmiotu zamówienia (w ilości co najmniej 3)”.
4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rok produkcji autokarów przewidzianych do wykorzystania przy realizacji przedmiotu zamówienia (w ilości co najmniej 3)

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Organizacja wyjazdów na zajęcia edukacyjne dla uczniów świdnickich szkół podstawowych - język polski w użyciu” w ramach projektu „Wsparcie uczniów z Ukrainy – poprawa umiejętności posługiwania się językiem polskim w szkole i poza szkołą”. ZADANIE nr 3 – HYDROPOLIS WROCŁAW, Wrocław, Na Grobli 17, 50-421 Wrocław
Zadanie nr 3 realizowane będzie w terminach: 01.04.2023 r.; 15.04.2023 r.; 22.04.2023 r.; 29.04.2023 r.; 13.05.2023 r.; 20.05.2023 r.
W zajęciach edukacyjnych wezmą udział uczniowie w liczbie:
1) GRUPA nr 2:
- 33 uczniów ukraińskich i 13 uczniów polskich ze Szkoły Podstawowej nr 4;
2) GRUPA nr 4:
- 30 uczniów ukraińskich i 12 uczniów polskich ze Szkoły Podstawowej nr 8;
3) GRUPA nr 6:
- 45 uczniów ukraińskich i 18 uczniów polskich ze Szkoły Podstawowej nr 315;
4) GRUPA nr 1:
- 15 uczniów ukraińskich i 6 uczniów polskich ze Szkoły Podstawowej nr 1;
- 20 uczniów ukraińskich i 8 uczniów polskich ze Szkoły Podstawowej nr 2;
5) GRUPA nr 3:
- 37 uczniów ukraińskich i 14 uczniów polskich ze Szkoły Podstawowej nr 6:;
6) GRUPA nr 5:
- 41 uczniów ukraińskich i 16 uczniów polskich ze Szkoły Podstawowej nr 105;
Temat zajęć edukacyjnych:
Oferta zajęć edukacyjnych w Hydropolis jest skierowana dla każdej grupy wiekowej. Uczniowie mogą skorzystać z oferty – zwiedzanie wystawy wraz z przewodnikiem oraz udział w interaktywnych warsztatach edukacyjnych. Dzięki temu uczniowie odkryją związane z wodą zjawiska z pogranicza biologii, geografii, fizyki i chemii zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej.
Zajęcia prowadzone są przez przewodników dla grup powyżej 10 osób i trwają ok 45 minut – tematyka zajęć odpowiada wiekowi uczniów i realizuje obowiązujące podstawy programowe. Uczniowie klas 4-6 mogą skorzystać z zajęć O PLANECIE SKALISTEJ, podczas których uczniowie będą obserwować proces krystalizacji i stworzą swój własny kryształ. Zbadają okazy różnych skał i minerałów. Dowiedzą się jak odróżnić od siebie poszczególne typy skał oraz jak na ich cechy oraz genezę wpływa woda i inne czynniki środowiskowe. Nauczą się również odczytywać podstawowe cechy minerałów.
Natomiast uczniowie klas 7-8 mogą skorzystać z zajęć na temat CYKLU HYDROLOGICZNEGO. Warsztaty w prosty a zarazem intersujący sposób zobrazują uczniom obieg wody w przyrodzie. Zapoznają się z jego poszczególnymi etapami – od parowania przez powstanie chmur, aż po opad deszczu. Podczas zajęć zbadają także glebę i sprawdzą, w jaki sposób człowiek przyczynia się do jej degradacji.
Wszystkie te informacje są oparte na dyskusji na temat przyrody oraz na pogadance polegającej na zadawaniu pytań przez prowadzącego co utrwala ich wiedze na temat tajemnic wody w miastach, głębinach, atmosferze czy w ludzkim.
2.1. Planowane wyjazdy (w soboty) na zajęcia edukacyjne ze Świdnicy ok. godz. 8.00, powrót do Świdnicy ok. godz. 16.00.

2.2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2018, poz.1055) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452 z późn. zm.).

3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca:
- zapewni przewóz uczniów ze Świdnicy do miejsc prowadzenia zajęć edukacyjnych i z powrotem,
- zapewni opiekunów,
- opłaci bilety wejściowe oraz pokryje koszty prowadzenia zajęć (w tym m.in. koszt animatorów/edukatorów),
- zapewni posiłek - obiad jednodaniowy (mięso drobiowe – 100 g, ziemniaki/frytki – 150 g, sałatka/surówka – 100 g, napój) dla dzieci w miejscu prowadzenia zajęć,
- dokona ubezpieczenia uczniów NNW,
- inne wydatki niezbędne do pełnej realizacji przedmiotu zamówienia, a niewymienione w SWZ.

4. Uczestnikami wyjazdów będą uczniowie klas od IV do VIII szkół podstawowych w grupach:
1) GRUPA nr 1
- 15 uczniów ukraińskich i 6 uczniów polskich ze Szkoły Podstawowej nr 1;
- 20 uczniów ukraińskich i 8 uczniów polskich ze Szkoły Podstawowej nr 2;
2) GRUPA nr 2:
- 33 uczniów ukraińskich i 13 uczniów polskich ze Szkoły Podstawowej nr 4;
3) GRUPA nr 3:
- 37 uczniów ukraińskich i 14 uczniów polskich ze Szkoły Podstawowej nr 6:;
4) GRUPA nr 4:
- 30 uczniów ukraińskich i 12 uczniów polskich ze Szkoły Podstawowej nr 8;
5) GRUPA nr 5:
- 41 uczniów ukraińskich i 16 uczniów polskich ze Szkoły Podstawowej nr 105;
6) GRUPA nr 6:
- 45 uczniów ukraińskich i 18 uczniów polskich ze Szkoły Podstawowej nr 315.

II. Wykonawca realizując Przedmiot umowy zobowiązany jest dysponować:
a) co najmniej 3 kierowcami, z których każdy:
- posiada aktualne uprawnienia odpowiedniej kategorii niezbędne do kierowania autokarami,
- posiada minimum roczne doświadczenie zawodowe jako kierowca autokaru,
- nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym - Ministerstwa
Sprawiedliwości.
Zamawiający zakłada, iż realizacja wyjazdów w każdym z dni, określonym w SWZ, wymaga zatrudnienia co najmniej 3 kierowców.
b) co najmniej 1 (jedną) osobą w charakterze opiekuna przypadającą na 15 (piętnastu) uczniów (uczestników wyjazdów), z minimum pięcioletnim doświadczeniem zawodowym w charakterze nauczyciela, które posiadają przygotowanie pedagogiczne i nie figurują w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym - Ministerstwa Sprawiedliwości,
c) co najmniej 3 autokarami sprawnymi technicznie, posiadającymi aktualne przeglądy techniczne, dopuszczające te autokary do poruszania się po drogach publicznych.

III. Realizacja przedmiotu zamówienia wymagać będzie uwzględniania poniższych
warunków:
1. Zmiana terminów wyjazdów możliwa będzie w sytuacji, gdy:
- realizacja w terminach określonych w Załączniku nr 8 do SWZ jest niemożliwa z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
- nowy termin wyjazdu zostanie uzgodniony z dyrektorem szkoły, której dotyczy wyjazd oraz z Zamawiającym.
2. Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia do szkoły autokaru/autokarów na minimum 20 minut przed planowaną godziną wyjazdu.
3. Wykonawca zobowiązany jest do delegowania kierowców (dysponowania kierowcami) do realizacji przewozów zgodnie z obowiązującymi przepisami m.in. w zakresie czasu pracy i przerw między poszczególnymi przewozami.
4. Wyjazdy i powroty z każdą z grup realizowane będą z/do miejsca siedziby odpowiedniej Szkoły Podstawowej.
5. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z SWZ oraz na zasadach i warunkach opisanych we wzorach umów stanowiących Załączniki: nr 6.1, nr 6.2, nr 6.3, nr 6.4 i nr 6.5 do SWZ.
6. Szczegółowe wymagania dotyczące warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawierają projektowane postanowienia umów w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tych umów, stanowiących Załączniki nr: 6.1, nr 6.2, nr 6.3, nr 6.4 i nr 6.5 do SWZ.
7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa.
8. Wykonawca zobowiązuje się do dostosowania się do wymagań wynikających z przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1083 z późn. zm.) - dalej e.p.a., poprzez zapewnienie udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych używanych przy wykonywaniu tego zadania na poziomie co najmniej 10%, zgodnie z art. 68 ust. 3 e.p.a.
9. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu wykaz floty pojazdów samochodowych używanych przy wykonywaniu tego zadania zgodnie ze wzorem wskazanym w Załączniku nr 2 do Umowy.
10. Na podstawie wykazu wskazanego w ust. 9, Wykonawca oblicza udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych używanych przy wykonywaniu tego zadania.
11. Udział pojazdów, o którym mowa w ust. 9 oblicza się, stosując zasadę, zgodnie z którą wielkość tego udziału poniżej 0,5 zaokrągla się w dół, a wielkość tego udziału 0,5 i powyżej zaokrągla się w górę.
12. W przypadku udziału poniżej 0,5 Wykonawcy nie dotyczy zapewnienie udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych używanych przy wykonywaniu tego zadania.
13. W przypadku udziału 0,5 i powyżej Wykonawca wskazuje pojazdy, które spełniają wymóg elektromobilności.
14. Wykonawca zobowiązany jest aktualizować wykaz, o którym mowa w ust. 9 oraz poddać się kontroli Zamawiającego pod kątem spełniania przez niego wymogów wskazanych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych, w tym do sprawdzania czy Wykonawca rzeczywiście użytkuje przy wykonywaniu umowy odpowiednią ilość pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym.
IV. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
63511000-4 - Organizacja wycieczek
Dodatkowe kody CPV:
63500000-4 - Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej
63510000-7 - Usługi biur podróży i podobne
63000000-9 - Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe
55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.5.) Wartość części: 61242,67 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 63500000-4 - Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

63510000-7 - Usługi biur podróży i podobne

63000000-9 - Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży

66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-04-01 do 2023-05-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
1) Cena ofertowa brutto – C w każdej z części - dla każdego z ZADAŃ,
2) Rok produkcji autokarów przewidzianych do wykorzystania przy realizacji przedmiotu
zamówienia (w ilości co najmniej 3) - P2.
2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

Kryterium Waga [%] Liczba punktów Sposób oceny wg wzoru
Cena ofertowa brutto 60% 60 Cena najtańszej oferty
spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
C = ----------------------------------------- x 60pkt
Cena badanej oferty
Rok produkcji autokarów przewidzianych do wykorzystania przy realizacji przedmiotu zamówienia (w ilości co najmniej 3) 40% 40 1. P2 = 40 pkt – wszystkie autokary przewidzianych do wykorzystania przy realizacji przedmiotu zamówienia, zostały wyprodukowane w 2011 roku lub w latach następnych.
2. P2 = 0 pkt – wszystkie autokary przewidzianych do wykorzystania przy realizacji przedmiotu zamówienia, zostały wyprodukowane przed 2011 rokiem.

RAZEM 100% 100 L3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

L = C + P2
gdzie:
L - całkowita liczba punktów,
C - punkty uzyskane w kryterium „Cena ofertowa brutto”,
P2 - punkty uzyskane w kryterium „Rok produkcji autokarów przewidzianych do wykorzystania przy realizacji przedmiotu zamówienia (w ilości co najmniej 3)”.
4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rok produkcji autokarów przewidzianych do wykorzystania przy realizacji przedmiotu zamówienia (w ilości co najmniej 3)

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

. Przedmiotem zamówienia jest „Organizacja wyjazdów na zajęcia edukacyjne dla uczniów świdnickich szkół podstawowych - język polski w użyciu” w ramach projektu „Wsparcie uczniów z Ukrainy – poprawa umiejętności posługiwania się językiem polskim w szkole i poza szkołą”. ZADANIE nr 4 - „KARKONOSKIE TAJEMNICE”, ul. Mickiewicza 1a, 58-540 Karpacz
Zadanie nr 4 realizowane będzie w terminach 29.04.2023 r.; 13.05.2023 r.; 20.05.2023 r.; 27.05.2023 r.; 03.06.2023 r.; 17.06.2023 r.;
W zajęciach edukacyjnych wezmą udział uczniowie w liczbie:
1) GRUPA nr 2:
- 33 uczniów ukraińskich i 13 uczniów polskich ze Szkoły Podstawowej nr 4;
2) GRUPA nr 4:
- 30 uczniów ukraińskich i 12 uczniów polskich ze Szkoły Podstawowej nr 8;
3) GRUPA nr 6:
- 45 uczniów ukraińskich i 18 uczniów polskich ze Szkoły Podstawowej nr 315;
4) GRUPA nr 1:
- 15 uczniów ukraińskich i 6 uczniów polskich ze Szkoły Podstawowej nr 1;
- 20 uczniów ukraińskich i 8 uczniów polskich ze Szkoły Podstawowej nr 2;
5) GRUPA nr 3:
- 37 uczniów ukraińskich i 14 uczniów polskich ze Szkoły Podstawowej nr 6;
6) GRUPA nr 5:
- 41 uczniów ukraińskich i 16 uczniów polskich ze Szkoły Podstawowej nr 105.
Temat zajęć edukacyjnych:
To podziemna, multimedialna ekspozycja poświęcona legendarnej postaci Ducha Gór. Uczniowie otrzymają wiedzę zgodną z wymogami podstawy programowej nauczania. Zajęcia polegają na zwiedzaniu wystawy z przewodnikiem oraz udziale w warsztatach kreatywnych „Odkrywca Karkonoskich Tajemnic”. Czas trwania zajęć to około 45 minut. Podczas zwiedzania wystawy dzieci stworzą własnego Ducha Gór przy pomocy aplikacji na dotykowym monitorze, odkryją kamień filozoficzny, zagrają na harfie z niewidzialnymi strunami, rozpędza burzowe chmury i staną za sterem maszyn do poszukiwania tajemnego korzenia mandragory.
Multimedialny i interaktywny charakter ekspozycji powoduje, ze uczniowie poszerzą swoją wiedzę poprzez działanie i zabawę. Natomiast zróżnicowanie form przekazu treści edukacyjnych na dźwiękowe, wizualne, audiowizualne powoduje, że dzieci są stale zaskakiwane, a tym samym zainteresowane oraz skupione, co pomaga im przyswoić nowe informacje i gwarantuje niezapomniane wrażenia.
Podczas zajęć warsztatowych uczniowie: posłuchają kim jest Duch Gór jaką rolę pełniła jego postać na terenach Karkonoszy, dowiedzą się kim byli Walończycy i czym się zajmowali, poznają magiczne właściwości kamienia występujących w Karkonoszach, dowiedzą się dlaczego to alchemia uważana jest za kolebkę dzisiejszej chemii i farmacji. Po części teoretycznej uczestnicy dostana kartę pracy na której będą mogli wyklejać wizerunek Ducha Gór drobnymi minerałami występującymi w Karkonoszach.
Wszystkie te informacje są oparte na dyskusji na temat Karkonoskich Tajemnic oraz na pogadance polegającej na zadawaniu pytań przez prowadzącego co utrwala ich wiedze na temat tajemnic Karkonoszy.
2.1. Planowane wyjazdy (w soboty) na zajęcia edukacyjne ze Świdnicy ok. godz. 8.00, powrót do Świdnicy ok. godz. 16.00.

2.2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2018, poz.1055) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452 z późn. zm.).

3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca:
- zapewni przewóz uczniów ze Świdnicy do miejsc prowadzenia zajęć edukacyjnych i z powrotem,
- zapewni opiekunów,
- opłaci bilety wejściowe oraz pokryje koszty prowadzenia zajęć (w tym m.in. koszt animatorów/edukatorów),
- zapewni posiłek - obiad jednodaniowy (mięso drobiowe – 100 g, ziemniaki/frytki – 150 g, sałatka/surówka – 100 g, napój) dla dzieci w miejscu prowadzenia zajęć,
- dokona ubezpieczenia uczniów NNW,
- inne wydatki niezbędne do pełnej realizacji przedmiotu zamówienia, a niewymienione w SWZ.

4. Uczestnikami wyjazdów będą uczniowie klas od IV do VIII szkół podstawowych w grupach:
1) GRUPA nr 1
- 15 uczniów ukraińskich i 6 uczniów polskich ze Szkoły Podstawowej nr 1;
- 20 uczniów ukraińskich i 8 uczniów polskich ze Szkoły Podstawowej nr 2;
2) GRUPA nr 2:
- 33 uczniów ukraińskich i 13 uczniów polskich ze Szkoły Podstawowej nr 4;
3) GRUPA nr 3:
- 37 uczniów ukraińskich i 14 uczniów polskich ze Szkoły Podstawowej nr 6:;
4) GRUPA nr 4:
- 30 uczniów ukraińskich i 12 uczniów polskich ze Szkoły Podstawowej nr 8;
5) GRUPA nr 5:
- 41 uczniów ukraińskich i 16 uczniów polskich ze Szkoły Podstawowej nr 105;
6) GRUPA nr 6:
- 45 uczniów ukraińskich i 18 uczniów polskich ze Szkoły Podstawowej nr 315.

II. Wykonawca realizując Przedmiot umowy zobowiązany jest dysponować:
a) co najmniej 3 kierowcami, z których każdy:
- posiada aktualne uprawnienia odpowiedniej kategorii niezbędne do kierowania autokarami,
- posiada minimum roczne doświadczenie zawodowe jako kierowca autokaru,
- nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym - Ministerstwa
Sprawiedliwości.
Zamawiający zakłada, iż realizacja wyjazdów w każdym z dni, określonym w SWZ, wymaga zatrudnienia co najmniej 3 kierowców.
b) co najmniej 1 (jedną) osobą w charakterze opiekuna przypadającą na 15 (piętnastu) uczniów (uczestników wyjazdów), z minimum pięcioletnim doświadczeniem zawodowym w charakterze nauczyciela, które posiadają przygotowanie pedagogiczne i nie figurują w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym - Ministerstwa Sprawiedliwości,
c) co najmniej 3 autokarami sprawnymi technicznie, posiadającymi aktualne przeglądy techniczne, dopuszczające te autokary do poruszania się po drogach publicznych.

III. Realizacja przedmiotu zamówienia wymagać będzie uwzględniania poniższych
warunków:
1. Zmiana terminów wyjazdów możliwa będzie w sytuacji, gdy:
- realizacja w terminach określonych w Załączniku nr 8 do SWZ jest niemożliwa z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
- nowy termin wyjazdu zostanie uzgodniony z dyrektorem szkoły, której dotyczy wyjazd oraz z Zamawiającym.
2. Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia do szkoły autokaru/autokarów na minimum 20 minut przed planowaną godziną wyjazdu.
3. Wykonawca zobowiązany jest do delegowania kierowców (dysponowania kierowcami) do realizacji przewozów zgodnie z obowiązującymi przepisami m.in. w zakresie czasu pracy i przerw między poszczególnymi przewozami.
4. Wyjazdy i powroty z każdą z grup realizowane będą z/do miejsca siedziby odpowiedniej Szkoły Podstawowej.
5. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z SWZ oraz na zasadach i warunkach opisanych we wzorach umów stanowiących Załączniki: nr 6.1, nr 6.2, nr 6.3, nr 6.4 i nr 6.5 do SWZ.
6. Szczegółowe wymagania dotyczące warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawierają projektowane postanowienia umów w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tych umów, stanowiących Załączniki nr: 6.1, nr 6.2, nr 6.3, nr 6.4 i nr 6.5 do SWZ.
7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa.
8. Wykonawca zobowiązuje się do dostosowania się do wymagań wynikających z przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1083 z późn. zm.) - dalej e.p.a., poprzez zapewnienie udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych używanych przy wykonywaniu tego zadania na poziomie co najmniej 10%, zgodnie z art. 68 ust. 3 e.p.a.
9. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu wykaz floty pojazdów samochodowych używanych przy wykonywaniu tego zadania zgodnie ze wzorem wskazanym w Załączniku nr 2 do Umowy.
10. Na podstawie wykazu wskazanego w ust. 9, Wykonawca oblicza udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych używanych przy wykonywaniu tego zadania.
11. Udział pojazdów, o którym mowa w ust. 9 oblicza się, stosując zasadę, zgodnie z którą wielkość tego udziału poniżej 0,5 zaokrągla się w dół, a wielkość tego udziału 0,5 i powyżej zaokrągla się w górę.
12. W przypadku udziału poniżej 0,5 Wykonawcy nie dotyczy zapewnienie udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych używanych przy wykonywaniu tego zadania.
13. W przypadku udziału 0,5 i powyżej Wykonawca wskazuje pojazdy, które spełniają wymóg elektromobilności.
14. Wykonawca zobowiązany jest aktualizować wykaz, o którym mowa w ust. 9 oraz poddać się kontroli Zamawiającego pod kątem spełniania przez niego wymogów wskazanych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych, w tym do sprawdzania czy Wykonawca rzeczywiście użytkuje przy wykonywaniu umowy odpowiednią ilość pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym.
IV. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
63511000-4 - Organizacja wycieczek
Dodatkowe kody CPV:
63500000-4 - Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej
63510000-7 - Usługi biur podróży i podobne
63000000-9 - Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe
55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.5.) Wartość części: 60043,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 63500000-4 - Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

63510000-7 - Usługi biur podróży i podobne

63000000-9 - Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży

66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-04-29 do 2023-06-17

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
1) Cena ofertowa brutto – C w każdej z części - dla każdego z ZADAŃ,
2) Rok produkcji autokarów przewidzianych do wykorzystania przy realizacji przedmiotu
zamówienia (w ilości co najmniej 3) - P2.
2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

Kryterium Waga [%] Liczba punktów Sposób oceny wg wzoru
Cena ofertowa brutto 60% 60 Cena najtańszej oferty
spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
C = ----------------------------------------- x 60pkt
Cena badanej oferty
Rok produkcji autokarów przewidzianych do wykorzystania przy realizacji przedmiotu zamówienia (w ilości co najmniej 3) 40% 40 1. P2 = 40 pkt – wszystkie autokary przewidzianych do wykorzystania przy realizacji przedmiotu zamówienia, zostały wyprodukowane w 2011 roku lub w latach następnych.
2. P2 = 0 pkt – wszystkie autokary przewidzianych do wykorzystania przy realizacji przedmiotu zamówienia, zostały wyprodukowane przed 2011 rokiem.

RAZEM 100% 100 L3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

L = C + P2
gdzie:
L - całkowita liczba punktów,
C - punkty uzyskane w kryterium „Cena ofertowa brutto”,
P2 - punkty uzyskane w kryterium „Rok produkcji autokarów przewidzianych do wykorzystania przy realizacji przedmiotu zamówienia (w ilości co najmniej 3)”.
4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rok produkcji autokarów przewidzianych do wykorzystania przy realizacji przedmiotu zamówienia (w ilości co najmniej 3)

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Organizacja wyjazdów na zajęcia edukacyjne dla uczniów świdnickich szkół podstawowych - język polski w użyciu” w ramach projektu „Wsparcie uczniów z Ukrainy – poprawa umiejętności posługiwania się językiem polskim w szkole i poza szkołą”. ZADANIE nr 5 - SUDECKA ZAGRODA EDUKACYJNA”, Dobków 66, 59-540 Dobków
Zadanie nr 5 realizowane będzie w terminach: 27.05.2023 r.; 03.06.2023 r.; 17.06.2023 r.
W zajęciach edukacyjnych wezmą udział uczniowie w liczbie:
1) GRUPA nr 2:
- 33 uczniów ukraińskich i 13 uczniów polskich ze Szkoły Podstawowej nr 4;
2) GRUPA nr 4:
- 30 uczniów ukraińskich i 12 uczniów polskich ze Szkoły Podstawowej nr 8;
3) GRUPA nr 6:
- 45 uczniów ukraińskich i 18 uczniów polskich ze Szkoły Podstawowej nr 315.


Temat zajęć edukacyjnych:
To miejsce, w którym wiedza i umiejętności przekazywane są w sposób interaktywny, dynamiczny oparty na modelach, wizualizacjach cyfrowych i samodzielnie przeprowadzonych doświadczeniach. Sudecka Zagroda Edukacyjna powstała w sercu Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów w Dobkowie. Jest to jeden z najciekawszych pod względem geoturstycznym regionów w Polsce. Widoczne w terenie ślady trzech okresów aktywności wulkanicznej, zalewów morskich, pustyń i zlodowaceń doskonale opowiadają dzieje Ziemi.
Podczas warsztatów OGIEŃ ZNANY I NIEZNANY wykonywane będą ogniste eksperymenty w laboratorium. Uczniowie dowiedzą się dlaczego ogień płonie i co należy zrobić by szybko go zgasić, zobaczą płonąca dłoń, dojdzie do samozapłonu i stworzony zostanie „ognisty wąż faraona”. Wykonana zostanie również wybuchowa erupcja modelu wulkanu na zewnątrz. Dodatkowo w ramach warsztatów uczniowie zwiedza ekspozycje Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej z przewodnikiem. Czas przeznaczony na zajęcia to około 3 godzin dla około 50 uczniów.
Uczniowie podczas zajęć KRAINA LODU odkryją tajemnice substancji, która jest bezbarwna i bezzapachowa w dodatku otacza ich na co dzień. W laboratorium Sudeckiej Zagrody poznają ja w innej formie podczas doświadczeń z wykorzystaniem suchego lodu. Dzięki temu będą mieli możliwość odpowiedzieć na pytania: dlaczego lód jest suchy, czy suchy lód można jeść, jaka temperaturę ma suchy lód i czy suchy lód występuje naturalnie? Dodatkowo w ramach warsztatów uczniowie zwiedzą ekspozycje Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej z przewodnikiem. Czas przeznaczony na zajęcia to około 3 godzin.

2.1. Planowane wyjazdy (w soboty) na zajęcia edukacyjne ze Świdnicy ok. godz. 8.00, powrót do Świdnicy ok. godz. 16.00.

2.2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2018, poz.1055) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452 z późn. zm.).

3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca:
- zapewni przewóz uczniów ze Świdnicy do miejsc prowadzenia zajęć edukacyjnych i z powrotem,
- zapewni opiekunów,
- opłaci bilety wejściowe oraz pokryje koszty prowadzenia zajęć (w tym m.in. koszt animatorów/edukatorów),
- zapewni posiłek - obiad jednodaniowy (mięso drobiowe – 100 g, ziemniaki/frytki – 150 g, sałatka/surówka – 100 g, napój) dla dzieci w miejscu prowadzenia zajęć,
- dokona ubezpieczenia uczniów NNW,
- inne wydatki niezbędne do pełnej realizacji przedmiotu zamówienia, a niewymienione w SWZ.

4. Uczestnikami wyjazdów będą uczniowie klas od IV do VIII szkół podstawowych w grupach:
1) GRUPA nr 1
- 15 uczniów ukraińskich i 6 uczniów polskich ze Szkoły Podstawowej nr 1;
- 20 uczniów ukraińskich i 8 uczniów polskich ze Szkoły Podstawowej nr 2;
2) GRUPA nr 2:
- 33 uczniów ukraińskich i 13 uczniów polskich ze Szkoły Podstawowej nr 4;
3) GRUPA nr 3:
- 37 uczniów ukraińskich i 14 uczniów polskich ze Szkoły Podstawowej nr 6:;
4) GRUPA nr 4:
- 30 uczniów ukraińskich i 12 uczniów polskich ze Szkoły Podstawowej nr 8;
5) GRUPA nr 5:
- 41 uczniów ukraińskich i 16 uczniów polskich ze Szkoły Podstawowej nr 105;
6) GRUPA nr 6:
- 45 uczniów ukraińskich i 18 uczniów polskich ze Szkoły Podstawowej nr 315.

II. Wykonawca realizując Przedmiot umowy zobowiązany jest dysponować:
a) co najmniej 3 kierowcami, z których każdy:
- posiada aktualne uprawnienia odpowiedniej kategorii niezbędne do kierowania autokarami,
- posiada minimum roczne doświadczenie zawodowe jako kierowca autokaru,
- nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym - Ministerstwa
Sprawiedliwości.
Zamawiający zakłada, iż realizacja wyjazdów w każdym z dni, określonym w SWZ, wymaga zatrudnienia co najmniej 3 kierowców.
b) co najmniej 1 (jedną) osobą w charakterze opiekuna przypadającą na 15 (piętnastu) uczniów (uczestników wyjazdów), z minimum pięcioletnim doświadczeniem zawodowym w charakterze nauczyciela, które posiadają przygotowanie pedagogiczne i nie figurują w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym - Ministerstwa Sprawiedliwości,
c) co najmniej 3 autokarami sprawnymi technicznie, posiadającymi aktualne przeglądy techniczne, dopuszczające te autokary do poruszania się po drogach publicznych.

III. Realizacja przedmiotu zamówienia wymagać będzie uwzględniania poniższych
warunków:
1. Zmiana terminów wyjazdów możliwa będzie w sytuacji, gdy:
- realizacja w terminach określonych w Załączniku nr 8 do SWZ jest niemożliwa z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
- nowy termin wyjazdu zostanie uzgodniony z dyrektorem szkoły, której dotyczy wyjazd oraz z Zamawiającym.
2. Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia do szkoły autokaru/autokarów na minimum 20 minut przed planowaną godziną wyjazdu.
3. Wykonawca zobowiązany jest do delegowania kierowców (dysponowania kierowcami) do realizacji przewozów zgodnie z obowiązującymi przepisami m.in. w zakresie czasu pracy i przerw między poszczególnymi przewozami.
4. Wyjazdy i powroty z każdą z grup realizowane będą z/do miejsca siedziby odpowiedniej Szkoły Podstawowej.
5. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z SWZ oraz na zasadach i warunkach opisanych we wzorach umów stanowiących Załączniki: nr 6.1, nr 6.2, nr 6.3, nr 6.4 i nr 6.5 do SWZ.
6. Szczegółowe wymagania dotyczące warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawierają projektowane postanowienia umów w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tych umów, stanowiących Załączniki nr: 6.1, nr 6.2, nr 6.3, nr 6.4 i nr 6.5 do SWZ.
7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa.
8. Wykonawca zobowiązuje się do dostosowania się do wymagań wynikających z przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1083 z późn. zm.) - dalej e.p.a., poprzez zapewnienie udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych używanych przy wykonywaniu tego zadania na poziomie co najmniej 10%, zgodnie z art. 68 ust. 3 e.p.a.
9. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu wykaz floty pojazdów samochodowych używanych przy wykonywaniu tego zadania zgodnie ze wzorem wskazanym w Załączniku nr 2 do Umowy.
10. Na podstawie wykazu wskazanego w ust. 9, Wykonawca oblicza udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych używanych przy wykonywaniu tego zadania.
11. Udział pojazdów, o którym mowa w ust. 9 oblicza się, stosując zasadę, zgodnie z którą wielkość tego udziału poniżej 0,5 zaokrągla się w dół, a wielkość tego udziału 0,5 i powyżej zaokrągla się w górę.
12. W przypadku udziału poniżej 0,5 Wykonawcy nie dotyczy zapewnienie udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych używanych przy wykonywaniu tego zadania.
13. W przypadku udziału 0,5 i powyżej Wykonawca wskazuje pojazdy, które spełniają wymóg elektromobilności.
14. Wykonawca zobowiązany jest aktualizować wykaz, o którym mowa w ust. 9 oraz poddać się kontroli Zamawiającego pod kątem spełniania przez niego wymogów wskazanych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych, w tym do sprawdzania czy Wykonawca rzeczywiście użytkuje przy wykonywaniu umowy odpowiednią ilość pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym.
IV. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
63511000-4 - Organizacja wycieczek
Dodatkowe kody CPV:
63500000-4 - Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej
63510000-7 - Usługi biur podróży i podobne
63000000-9 - Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe
55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.5.) Wartość części: 33463,33 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 63500000-4 - Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

63510000-7 - Usługi biur podróży i podobne

63000000-9 - Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży

66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-05-27 do 2023-06-17

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
1) Cena ofertowa brutto – C w każdej z części - dla każdego z ZADAŃ,
2) Rok produkcji autokarów przewidzianych do wykorzystania przy realizacji przedmiotu
zamówienia (w ilości co najmniej 3) - P2.
2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

Kryterium Waga [%] Liczba punktów Sposób oceny wg wzoru
Cena ofertowa brutto 60% 60 Cena najtańszej oferty
spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
C = ----------------------------------------- x 60pkt
Cena badanej oferty
Rok produkcji autokarów przewidzianych do wykorzystania przy realizacji przedmiotu zamówienia (w ilości co najmniej 3) 40% 40 1. P2 = 40 pkt – wszystkie autokary przewidzianych do wykorzystania przy realizacji przedmiotu zamówienia, zostały wyprodukowane w 2011 roku lub w latach następnych.
2. P2 = 0 pkt – wszystkie autokary przewidzianych do wykorzystania przy realizacji przedmiotu zamówienia, zostały wyprodukowane przed 2011 rokiem.

RAZEM 100% 100 L3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

L = C + P2
gdzie:
L - całkowita liczba punktów,
C - punkty uzyskane w kryterium „Cena ofertowa brutto”,
P2 - punkty uzyskane w kryterium „Rok produkcji autokarów przewidzianych do wykorzystania przy realizacji przedmiotu zamówienia (w ilości co najmniej 3)”.
4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rok produkcji autokarów przewidzianych do wykorzystania przy realizacji przedmiotu zamówienia (w ilości co najmniej 3)

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj.: Wykonawca spełni warunek, jeżeli posiada wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, prowadzony przez odpowiednich Marszałków,
b) sytuacji ekonomicznej, tj. Wykonawca spełni warunek, jeśli na okres realizacji umowy poprzetargowej będzie posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 250 000 zł (polisę okaże przed zawarciem umowy),
c) zdolności technicznej i zawodowej, tj.:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie:
- dwie kompleksowe usługi polegające na organizacji wycieczki (tj. transport tam i z powrotem, posiłek) dla min. 50 uczniów/osób każda – w przypadku składania oferty na jedno ZADANIE,
- cztery kompleksowe usługi polegające na organizacji wycieczki (tj. transport tam i z powrotem, posiłek) dla min. 50 uczniów/osób każda – w przypadku składania oferty na więcej niż jedno ZADANIE.
Zamawiający przez usługę rozumie umowę - jedna usługa to jest jedna umowa.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w ust. 1 pkt 2) lit. b) nie podlega sumowaniu, co oznacza, że co najmniej jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną musi wykazać się wykonaniem usług, o których mowa w ust. 1 pkt 2) lit. b) tiret pierwszy ( w przypadku składania oferty na jedno zadanie) lub wykonaniem usług, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. B tiret drugi (w przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie), a w przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach podmiotu udostepniającego zasoby – powyższe stosuje się odpowiednio .
3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, prowadzonego przez odpowiedniego Marszałka;
2) wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy - Załącznik nr 7 do SWZ,

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

11. Ponadto Wykonawca musi do oferty dołączyć:
1) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdz. X ust. 2 lit a) SWZ, o ile dotyczy,
2) oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. VII ust. 4 SWZ, o ile dotyczy,
3) oświadczenie o powierzeniu wykonania części zamówienia podwykonawcom (Załącznik nr 4 do SWZ), o ile dotyczy,
4) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,
5) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. XVII ust. 9 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

3. Zamawiający oświadcza, iż przewiduje możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na podstawie art. 455 oraz w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w §11 projektu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://umswidnica.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-08 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

7. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4/1 mb/s,
2) komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB, procesor dwurdzeniowy o taktowaniu min. 2,4 GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows, Mac OS, Linux, z aktualnym wsparciem technicznym producenta (sugerujemy nie starsze niż 3 lata od daty wszczęcia postępowania),
3) zainstalowana dowolna wersja przeglądarki internetowej - sugerujemy najnowsze wersje: Chrome, Safari, Edge, Firefox, Opera,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).
8. Wszelkie dokumenty, oświadczenia, informacje, o których mowa w SWZ, należy wczytać jako załączniki na Platformie, według Instrukcji korzystania z Platformy, dostępnej dla zalogowanych użytkowników w zakładce „Pomoc” - „Instrukcje”.
9. Zamawiający zaleca wczytywanie na Platformę plików w maksymalnym rozmiarze do 250 MB, a w przypadku dokumentów podpisanych podpisem zaufanym do 10MB.
10. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składające się na ofertę, składane są przez Wykonawcę przy użyciu zakładki „Złóż ofertę” w trakcie etapu składania ofert/wniosków.
11. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia, uzupełnienia, elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane przez Wykonawcę po złożeniu ofert (np. na wezwanie Zamawiającego), składane są przy użyciu zakładki „Pytania/informacje”.
12. Ewentualne wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, wnioski o przeprowadzenie wizji lokalnej itp., także składane są przy użyciu zakładki „Pytania/informacje”.
13. Zamawiający dopuszcza przesyłanie plików w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 57), tj. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) - w szczególności w formatach: .pdf, .doc, .docx, .rtf lub .odt., xades. Zamawiający zaleca przesyłanie plików w formacie .pdf.
14. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
1) dla dokumentów w formacie .pdf zaleca się zastosowanie podpisu w formacie PAdES,
2) dla dokumentów w formacie innym niż .pdf zaleca się zastosowanie podpisu wewnętrznego w formacie XAdES.
15. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy.
16. Informacja na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
1) szyfrowanie za pomocą protokołu TLS;
2) formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8;
3) wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy;
4) pliki oferty wczytane przez wykonawcę na Platformę i zapisane, widoczne są w Platformie jako zaszyfrowane, możliwość otwarcia plików dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert;
5) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data przesłania”.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.