eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sochocin › "Przebudowa i Rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin - ETAP I"Ogłoszenie z dnia 2023-01-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Przebudowa i Rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin
- ETAP I”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO I GMINA SOCHOCIN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130378427

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Guzikarzy 9

1.5.2.) Miejscowość: Sochocin

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-110

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@sochocin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sochocin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.bip.sochocin.pl miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa i Rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin
- ETAP I”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8350adb0-7231-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00071906

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00012171/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 4. Przebudowa i Rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin - ETAP I

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00473792/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SZ.271.53.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2965727,62 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa i Rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin - ETAP I”.
2. Zadanie pn. „Przebudowa i Rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin - ETAP I” realizowane w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
W ramach ww. zadania do wykonania są następujące obiekty:
a) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn. Lokalizacja inwestycji: Droga gminna nr 301140W, obręb ewidencyjny: 0006 Drożdżyn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentach stanowiących załącznik nr 7 do SWZ.
b) Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Rzy. Lokalizacja inwestycji: Droga gminna nr 301173W, obręb ewidencyjny: 0021 Rzy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentach stanowiących załącznik nr 8 do SWZ.
c) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żelechy. Lokalizacja inwestycji: Droga gminna nr 301142W, obręb ewidencyjny: 0028 Żelechy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentach stanowiących załącznik nr 9 do SWZ.
3. Zamawiający zapewnia sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego nad projektem.
4. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp. Powody niedokonania podziału: Podzielenie na części groziłoby nadmiernymi trudnościami technicznymi i kosztami wykonania zamówienia, a także potrzebą skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia. Ponadto istniałoby ryzyko niewykonania części zamówienia.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 i 256 ustawy Pzp.
6. Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
7. Należy zastosować się do uzyskanych i załączonych do projektu uzgodnień i opinii.
W obrębie planowanej inwestycji nie występują tereny podlegające szczególnej ochronie. Planowana inwestycja nie wpływa negatywnie na środowisko.

8. Wykonawca zobowiązany jest także do zapewnienia niezbędnej obsługi geodezyjnej, zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy na czas robót zapewniając możliwość dojazdu i dojścia do posesji zlokalizowanych przy przebudowywanych drogach, wykonania badania zagęszczenia i nośności przewidzianych w STWIOR, wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i dokumentacji odbiorowej, zabezpieczenia osnowy geodezyjnej i ewent. odtworzenie w przypadku uszkodzenia, oraz innych koniecznych robót. ...

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231600-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3647844,97 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6896573,84 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3647844,97 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DROG-BET Marcin Głuchowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 147054476

7.3.3) Ulica: Gawłowska 179a

7.3.4) Miejscowość: Sochaczew

7.3.5) Kod pocztowy: 96-500

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3647844,97 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-09-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.