eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Słupsk › Wykonanie prac murarskich, tynkarskich, malarskich, stolarskich, ciesielskich w nieruchomościach stanowiących własność Miasta Słupska zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w SłupskuOgłoszenie z dnia 2023-01-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie prac murarskich, tynkarskich, malarskich, stolarskich, ciesielskich w nieruchomościach stanowiących własność Miasta Słupska zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SŁUPSKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 771285155

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Juliana Tuwima 4

1.5.2.) Miejscowość: Słupsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@pgm.slupsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgm.slupsk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarzadzanie nieruchomościami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie prac murarskich, tynkarskich, malarskich, stolarskich, ciesielskich w nieruchomościach stanowiących własność Miasta Słupska zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a7dd00b0-a144-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00071841

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00025999/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Roboty ogólnobudowlane

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http//platformazakupowa.pl/pn/pgm_slupsk

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http//platformazakupowa.pl/pn/pgm_slupsk

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4. włączona obsługa JavaScript,
5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1. akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w „Regulaminie platformazakupowa.pl dla Użytkowników (Wykonawców)” dostępnym w zakładce „Regulamin” oraz w instrukcjach dla Wykonawców dostępnych w zakładce „Instrukcje” strony https://platformazakupowa.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Słupsk w którego imieniu działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku z siedzibą przy ul. Tuwima 4, tel.: 59 842 52 22, adres e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl;
2. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3/DIT/RB/P/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 216100,22 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania jest „Wykonanie prac murarskich, tynkarskich, malarskich, stolarskich, ciesielskich w nieruchomościach tj. w częściach wspólnych budynków komunalnych, lokalach mieszkalnych, komórkach, pomieszczeniach gospodarczych, garażach stanowiących własność Miasta Słupska zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku”
Zakres prac obejmuje:
- zewnętrze roboty nawierzchniowe,
- wykonanie deskowania z płyt OSB,
- docieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie izolacji cieplnej
- wymiana konstrukcji drewnianych,
- roboty malarskie,
- wymiana stolarki drzwiowej,
- naprawa posadzek betonowych,
- wymiana podłóg drewnianych,
- naprawy i uzupełnienia tynków,
- naprawa lub przemurowanie ścian,
- naprawa lub wymiana okuć stolarki drzwiowej i okiennej
- zabezpieczenia pustostanów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo przedmiary robót, stanowiące załączniki do SWZ:
1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 10),
2. Przedmiar robót (załącznik nr 11).
Roboty muszą być wykonane zgodnie z opisaną dokumentacją, obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych umową warunkach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45262520-2 - Roboty murowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45321000-3 - Izolacja cieplna

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45442100-8 - Roboty malarskie

45262423-2 - Wykonywanie pokładów

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45410000-4 - Tynkowanie

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45432114-6 - Roboty w zakresie podłóg drewnianych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający ustalił następujące kryterium oceny ofert:
cena – waga kryterium 90%,
udział pojazdu elektrycznego lub napędzanego gazem – waga kryterium 10%
Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocena łączna stanowi ilość punktów uzyskanych w ramach w/w kryteriów. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następujących zasad:
1. cena (C) – cenie zostanie poddana cena brutto oferty za realizację przedmiotu zamówienia, obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i sposobem obliczenia ceny, podana w Formularzu oferty. Maksymalna liczba punktów – 90. Oferta o najniższej cenie uzyska największą ilość punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej. Liczba punktów, którą można uzyskać zostanie obliczona wg następującego wzoru:
C=Cn/Cb x 90
gdzie:
C – ilość punktów przyznana badanej ofercie wg kryterium ceny
Cn – najniższa cena brutto za realizacje przedmiotu zamówienia spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Cb – cena brutto badanej oferty
2. Udział pojazdu elektrycznego lub napędzanego gazem ziemnym (U) – ocenie zostanie poddana wskazana w formularzu oferty ilość udziału pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym przy wykonaniu danej części zadania przez Wykonawcę. Maksymalna liczba punktów – 10. Punkty zostaną przyznane według następujących zasad:
Brak udziału w realizacji zadania pojazdu elektrycznego lub napędzanego gazem - 0,00 pkt,
Udział 1 pojazdu elektrycznego lub napędzanego gazem - 10,00 pkt,
Uwaga!
Pojazd elektryczny – pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt. 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym, wykorzystujący do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania;
Pojazd napędzany gazem ziemnym - pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wykorzystujący do napędu sprężony gaz ziemny (CNG) lub skroplony gaz ziemny (LNG), w tym pochodzący z biometanu, oraz posiadający:
a) silnik jednopaliwowy albo
b) silnik dwupaliwowy typu 1A, który pracuje w części gorącej cyklu testu dynamicznego ze średnim wskaźnikiem zużycia gazu nie niższym niż 90% oraz który na biegu jałowym nie zużywa wyłącznie oleju napędowego i nie posiada trybu pracy silnika zasilanego wyłącznie olejem napędowym w innym trybie pracy pojazdu niż serwisowy lub awaryjny występującym w fabrycznej instalacji gazowej, z którą homologowany jest pojazd albo, w przypadku silnika o zapłonie iskrowym, który posiada awaryjny zbiornik benzyny silnikowej o pojemności nie większej niż 15 litrów.
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która nie podlega odrzuceniu, oraz uzyskała najwyższą ilość punktów (P) , wyliczoną wg następującego wzoru:
P = C + U
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: udział pojazdu elektrycznego lub napędzanego gazem

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający ustala następujące warunki udziału dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca:
1. wykaże w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał, co najmniej jedną robotę (w ramach jednej umowy) w zakresie robót budowlanych, murarsko-tynkarsko-malarskich oraz stolarsko-ciesielskich w zasobach mieszkaniowych o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto,
2. wykaże, że dysponuje, co najmniej jednym samochodem osobowo-dostawczym do przewozu osób, materiałów, sprzętu i narzędzi.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o aktualizacji informacji zawartych w oświadczeniu w zakresie wskazanym w pkt. 9.1. SWZ zgodnie z załącznikiem Nr 7 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1. wykazu robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z przyczyny niezależnych od Wykonawcy nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ;
2. wykazu wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobligowani są do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W odniesieniu do warunków określonych w pkt. 10.2. SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówieni mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy załączają oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonują poszczególni Wykonawcy.
Wszystkie zapisy Specyfikacji warunków zamówienia dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w następującym zakresie: ceny: 1.1.na skutek zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, przy uwzględnieniu kosztorysu ofertowego, przy czym cena netto jest stała, 1.2.zmiany wynagrodzenia w sytuacji, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: - gdy wskaźnik w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej ogółem ogłaszany w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przekroczy 5% łącznie w dwóch ostatnich kwartałach poprzedzających wniosek o zmianę wynagrodzenia; - wystąpi istotna zmiana kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia; przy czym przez istotną zmianę kosztów rozumie się zmianę wskazanego kosztu o co najmniej +- 5% , do kosztów stanowiących podstawę waloryzacji zalicza się koszty: - wynagrodzenia pracowników,- paliw,- świadczeń publiczno-prawnych takich jak podatki, akcyzę, ubezpieczenia społeczne, składki na Pracownicze Plany Kapitałowe,-pozostałe koszty niewymienione stanowiące co najmniej 5% udziału w ogólnych kosztach Wykonawcy niezbędnych do wykonania prac stanowiącej przedmiot zamówienia , 1.3.w przypadku wzrostu kosztów, Wykonawca przedłoży stosowne kalkulacje i wyliczenia zmian, cen jednostkowych i różnic po waloryzacji. 1.4.zmiana wynagrodzenia odbywa się na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego; przy czym wniosek, może zostać złożony po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy; wniosek złożony przed terminem nie wywołuje skutków przewidzianych w niniejszej umowie, 1.5.zmiana wynagrodzenia Wykonawcy następuje w sytuacji, gdy wniosek wykaże, że nastąpiła zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, na poziomie co najmniej takim, jak wskazany w pkt.1.2.; 1.6.zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenie Wykonawcy za prace pozostałe do wykonania od dnia złożenia prawidłowego wniosku, zostanie obliczone na podstawie „wskaźnika zmiany wynagrodzenia” (Wzw), w następujący sposób: Wzw = (Wz – 5%)*0,8; 0,8 – stały współczynnik procentowy ryzyka jaki w trakcie umowy obciąża Zamawiającego. 1.7.poziom wzrostu/spadku cen ustalony zgodnie z postanowieniami stanowi wskaźnik zmiany (dalej „Wz”), 1.8.zmianie o wskaźnik zmiany wynagrodzenia podlegać będzie jedynie wynagrodzenie należne Wykonawcy za prace pozostałe do wykonania, zgodnie z umową, po dniu złożenia wniosku, 1.9.maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, wynosi 10 % pierwotnej kwoty wynagrodzenia wskazanej w ofercie, łącznie w całym okresie realizacji przedmiotu umowy; 1.10.W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie postanawiają, że wynagrodzenie wypłacone już Wykonawcy odpowiednio przed dniem złożenia wniosku, nie podlega modyfikacji; wynagrodzenie należne Wykonawcy po dniu złożenia wniosku nie podlega modyfikacji także w sytuacji, gdy zgodnie z postanowieniami Umowy powinno ono być wypłacone do złożenia wniosku, a należne jest do wypłaty po tym dniu w wyniku zwłoki Wykonawcy w realizacji obowiązków ustawowych lub przedmiotu umowy. 1.11. Wykonawca zobowiązany jest do zmiany cen Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z którym zawarł umowę; 2.zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie, bądź też rezygnacji z tego podwykonawcy, z zastrzeżeniem pkt. 13.3. SWZ. Każda zmiana umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności oraz wymaga zgody drugiej strony.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pgm_slupsk

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-15 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-17

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.