eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rawicz › Poprawa dostępności architektonicznej i cyfrowej w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz - budowa windy osobowejOgłoszenie z dnia 2023-01-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Poprawa dostępności architektonicznej i cyfrowej w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz - budowa windy osobowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RAWICZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050729

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21

1.5.2.) Miejscowość: Rawicz

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-900

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@rawicz.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.rawicz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/695093

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa dostępności architektonicznej i cyfrowej w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz - budowa windy osobowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fc34797f-6e5b-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00071590

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019808/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Poprawa dostępności architektonicznej i cyfrowej w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz - budowa windy osobowej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

2. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00461039/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZPiF.2710.42.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na poprawie dostępności architektonicznej i cyfrowej w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz - budowie windy osobowej w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz w ramach zadania określonego w uchwale budżetowej pn.: „Poprawa dostępności architektonicznej i cyfrowej w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz” zgodnie z zakresem i zapisami wynikającymi z niniejszej SWZ wraz z załącznikami.
2. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

3. Zakres prac przy realizacji niniejszego zamówienia, obejmuje wykonanie wszelkich robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności:

a) Roboty rozbiórkowe:
- rozebranie pokrycia dachowego z blachy,
- rozebranie konstrukcji z kształtowników stalowych,
- ręczne rozebranie kostki brukowej wraz z podbudową,
- demontaż rolet, okien oraz parapetów.

b) Roboty ziemne i fundamentowe:
- wykonanie wykopów koparkami pod szyb windowy,
- wykonanie fundamentów (płyta dolna, ściany, pręty żebrowane),
- wykonanie izolacji pionowej (masa hydroizolacyjna, folia kubełkowa),
- zasypanie wykopów, zagęszczenie podsypką cementowo-piaskową,
- ułożenie kostki brukowej betonowej.

c) Konstrukcja dachowa:
- rozebranie pokrycia z dachówki karpiówki,
- rozebranie rynien z blachy,
- rozebranie elementów więźby dachowej,
- nowe krokwie, płatwie ołacenie z tarcicy nasyconej,
- uzupełnienie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki ceramicznej wraz z obróbkami,
- okładziny gipsowo-kartonowe.

d) Ścianki poddasza:
- ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych,
- gładzie gipsowe, malowanie tynków zewnętrznych farbą.

e) Wejście do windy:
- rozebranie ścianki działowej, uzupełnienie i zamurowanie otworów,
- uzupełnienie tynków, gładzie gipsowe, malowanie tynków zewnętrznych farbą,
- ułożenie płytek ściennych i posadzkowych,
- wykonanie podestu z blachy.

f) Szyb windowy:
- dostawa i montaż szybu windowego zewnętrznego.

g) Roboty branży elektrycznej:
- rozdzielnica RG,
- instalacja WLZ,
- instalacja oświetlenia ogólnego i uziemienia (pomiary).
- rozebranie i odtworzenie instalacji odgromowej

h) Wszystkie inne prace towarzyszące niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

5. Dodatkowe wymagania w zakresie obsługi windy:
1) winda ma zatrzymywać się dla petentów tylko i wyłącznie na parterze budynku,
2) wjazd na pozostałe piętra tylko i wyłącznie po kodzie lub za pomocą odpowiedniej karty,
3) winda winna być wyposażona w informacje głosowe,
4) widna dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

6. Szczegółowy zakres zamówienia, stanowiący opis przedmiotu zamówienia określony został za pomocą:
1) Projektu wraz z załącznikami,
2) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (dla poszczególnych branż),
3) przedmiarów robót wraz z kosztorysami zerowymi
stanowiących integralną część niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Wymienione dokumenty są zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

7. UWAGA: Rozliczenie ryczałtowe. Zakres prac do wykonania w ramach niniejszego zamówienia określa załączony przedmiar wraz z kosztorysem zerowym. Przedmiar robót / kosztorys zerowy mają charakter orientacyjny – stanowią jedynie dokumenty pomocnicze w celu ustalenia ceny ofertowej. Wykonawca sam dokona oceny ostatecznego zakresu w oparciu o dokumentacje projektowe i zalecaną wizję w terenie.

8. Wykonawca przy realizacji zadania, w ramach zaoferowanej ceny ofertowej zobowiązany będzie również do:
1) stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm),
2) ustanowienia kierownika budowy,
3) zakupienia i prowadzenia dziennika budowy,
4) wykonania kompletnej dokumentacji powykonawczej,
5) prowadzenia robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia, przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, pod nadzorem osób dozoru Wykonawcy, posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi,
6) załatwienia wszelkich formalności w imieniu Zamawiającego niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania,
7) uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
8) ubezpieczenia terenu objętego zamówieniem i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, ponoszenia kosztów szkód wynikłych w czasie wykonywania robót, jak również ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny (posiadanie aktualnej i opłaconej polisy ubezpieczeniowej w okresie realizacji zamówienia i przedstawienie jej Zamawiającemu na każde jego wezwanie w terminie 2 dni od dnia wezwania),
9) właściwego zabezpieczenia i oznakowania terenu objętego zamówieniem oraz placu budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
10) organizacji i zagospodarowania placu budowy oraz zaplecza budowy oraz w razie potrzeby wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), a także ustanowienie kierownika budowy posiadającego odpowiednie i wymagane kwalifikacje i uprawnienia,
11) zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, pomiarów, badań i odbiorów oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej,
12) zagospodarowania powstałych podczas prowadzenia robót odpadów. Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699) a jej koszt uwzględnić w cenie ofertowej,
13) utrzymania placu budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy itd),
14) po zakończeniu robót doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowania całego terenu zajętego na prowadzenie robót,
15) udzielenia rękojmi i gwarancji jakości na wykonane roboty i wbudowane materiały, zgodnie ze złożoną ofertą (od 36 - 60 miesięcy),
16) uczestnictwa wykonawcy w naradach organizowanych przez Zamawiającego, w szczególności ustanowionego kierownika budowy,

9. Zaleca się, aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się
z obiektem a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy i wykonania zamówienia. Termin wizji lokalnej należy ustalić telefonicznie z osobą nadzorującą inwestycję. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45262690-4 - Remont starych budynków

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45432210-9 - Wykładanie ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 579000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 644520,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 579000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ARTMED SP. Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7731954700

7.3.3) Ulica: ŚW. ANTONIEGO 18/3

7.3.4) Miejscowość: TOMASZÓW MAZOWIECKI

7.3.5) Kod pocztowy: 97-200

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Dostawa i montaż windy

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 579000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-27 do 2023-04-27

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.