eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej: "Przebudowa hali na pomieszczenia laboratoriów oraz utworzenie magazynu gazów specjalnych" dla INiG-PIB wraz z usługą nadzoru autorskiegoOgłoszenie z dnia 2021-06-02

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00071368 z dnia 2021-06-02

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej: „Przebudowa hali na pomieszczenia laboratoriów oraz utworzenie magazynu gazów specjalnych” dla INiG-PIB wraz z usługą nadzoru autorskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Nafty i Gazu- Pań stwowy Instytut Badawczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000023136

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lubicz

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-503

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@inig.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.inig.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nafty i gazu w ramach nauk przyrodniczych i technicznych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej: „Przebudowa hali na pomieszczenia laboratoriów oraz utworzenie magazynu gazów specjalnych” dla INiG-PIB wraz z usługą nadzoru autorskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-13c48ce4-c2a6-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00071368

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://inig.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://inig.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania określono w Rozdziale IX SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych określona została w Rozdziale XVIII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZ 2710-16/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest :
1. wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego następujące zadania:
Zadanie I. Utworzenie magazynu gazów specjalnych - budynek "B",
Zadanie II. Przebudowa hali warsztatowej na pomieszczenia laboratoriów Zakładu Metrologii Przepływów (GM) i Zakładu Ochrony Środowiska (GE),
Obiekt zlokalizowany jest w Krakowie, przy ul. Bagrowej 1,
oraz
2. uzyskanie w imieniu Zamawiającego stosownych decyzji administracyjnych (pozwoleń) dla zrealizowania poszczególnych zadań,
3. usługa pełnienia funkcji „konsultanta” podczas procedur o udzielanie zamówień publicznych na wybór Wykonawców robót budowlanych dla poszczególnych zadań,
4. pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych dla poszczególnych zadań.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi za wady i gwarancji jakości, dla dokumentacji projektowej, na okres co najmniej 5 lat od daty dokonania przez Zamawiającego odbioru, bez zastrzeżeń, kompletnej i prawidłowo wykonanej dokumentacji projektowej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące (zgodnie z art. 112 Ustawy Pzp):
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Za spełniający powyższy warunek zostanie uznany Wykonawca, który:
4.1. wykaże, że wykonał w sposób należyty w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
- co najmniej dwie usługi wykonania dokumentacji projektowej wielobranżowej obiektów laboratoryjnych (zawierającej instalację wentylacji mechanicznej wyciągowej i wymiany powietrza bytowego, instalację gazów technicznych, instalację systemu detekcji gazów niebezpiecznych).
4.2 wykaże, że na etapie realizacji zamówienia będzie dysponował:
a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych w zakresie architektury, która wykonała w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej trzy projekty w zakresie swoich uprawnień (w tym co najmniej jeden projekt obiektu laboratoryjnego).
b) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń i sprawdzenia projektów architektoniczno-budowlanych w zakresie konstrukcyjno-budowlanym, która wykonała w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej trzy projekty w zakresie swoich uprawnień (w tym co najmniej jeden projekt obiektu laboratoryjnego).
c) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń i sprawdzenia projektów architektoniczno-budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która wykonała w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej trzy projekty w zakresie swoich uprawnień (w tym co najmniej jeden projekt obiektu laboratoryjnego).
d) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń i sprawdzenia projektów architektoniczno-budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która wykonała w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej trzy projekty w zakresie swoich uprawnień (w tym co najmniej dwa projekty obiektu laboratoryjnego).
oraz
e) co najmniej jedną osobą, posiadającą doświadczenie w zakresie opracowywania technologii pomieszczeń laboratoryjnych (technolog), stanowiących wytyczne do projektowania dla poszczególnych branż w oparciu o zebrane materiały oraz w zakresie koordynowania wszystkich zebranych informacji i uzgodnień międzybranżowych w spójną całość, która uczestniczyła w realizacji co najmniej trzech usług wykonania dokumentacji projektowej wielobranżowej obiektów laboratoryjnych (zawierającej instalację wentylacji mechanicznej wyciągowej i wymiany powietrza bytowego, instalację gazów technicznych, instalację systemu (monitoringu) detekcji gazów niebezpiecznych, instalację sieci strukturalnej) o pow. użytkowej min. 250 m2

Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji.

Doświadczenie wykazanych osób nie podlega sumowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2) wykazu zrealizowanych zamówień, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających zakresem opisowi wskazanemu w rozdz. IV. pkt 4.1. SWZ, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wzór – zał. nr 4 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z opisem w rozdz. IV pkt 4.2 SWZ (wzór – zał. nr 5 do SWZ).
2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy
a) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności wymienionych poniżej:
- zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
- zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572),
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
b) w zakresie terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia w trakcie obowiązywania umowy przynajmniej jednej z wymienionych okoliczności:
- wprowadzenia przez właściwy organ państwowy na terenie RP stanu zagrożenia epidemicznego lub przedłużenia jego obowiązywania (w przypadku, gdy na dzień zawarcia umowy taki stan będzie obowiązywał w kraju), stanu epidemii w rozumieniu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, stanu nadzwyczajnego w rozumieniu art. 228 Konstytucji RP lub innego podobnego w skutkach stanu/ograniczeń, mających wpływ na realizację umowy, a będących w szczególności następstwem wystąpienia epidemii zakażeń i choroby zakaźnej wywołanych wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) lub innym wirusem bądź inną chorobą,
- wystąpienia innego zdarzenia zewnętrznego, mającego wpływ na realizację umowy, którego strony nie mogły przewidzieć i które jest niezależne od działania stron, a którego skutkom nie można było zapobiec, przy zachowaniu należytej staranności (siła wyższa).
W przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w zdaniu poprzednim, Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji umowy o czas trwania ww. stanu/ograniczenia bądź zdarzenia.

Warunki zmian:
- inicjowanie zmian – zmiany dokonywane będą na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego zawierający uzasadnienie dla ich wprowadzenia,
- wprowadzenie zmian wymaga zgodnej woli obu Stron,
- forma zmian – w formie pisemnej – aneks do umowy, pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://inig.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-14 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający, ze względu specyfikę przedmiotu zamówienia, wymaga od Wykonawców przeprowadzenia wizji lokalnej.
TERMIN WIZJI WYZNACZA SIĘ NA DZIEŃ: 08 czerwca 2021 r., GODZ. 8.00.
MIEJSCE: Kraków, ul. Bagrowa 1.
2021-06-02 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.